Ιστορικο-ανθρωπολογική προσέγγιση του μυθιστορήματος “Το Νησί και το Αθάνατο Νερό”

Κατελής Βίγκλας

24grammata.com / μελέτες κριτικές

[κατέβασέτο /  download]

Η μελέτη του μυθιστορήματος του Λάσκαρη Ζαράρη, Το Νησί και το Αθάνατο Νερό, γίνεται από ιστορικο-ανθρωπολογική σκοπιά με στόχο να αναδειχτούν τα πολιτιστικά συμφραζόμενα της σε σχέση με γενικά και ειδικά θέματα που τίθενται από την αφήγηση. Η κύρια θέση του έργου αφορά το θέμα της κατακτητικής στάσης του Δυτικού ανθρώπου απέναντι στη φύση, και είναι αμφίσημη, αλλά τελικά θέτει το ζητούμενο μύησης στην πρωτόγονη ζωή ως απαραίτητο στάδιο για την εξέλιξη της παιδικής φαντασίας. Η ανάπτυξη του ανθρώπου δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς να συμπεριλάβει αταβιστικά και λειτουργικά το μη-ιστορικό και α-χρονικό επίπεδο σκέψης που συμβολίζει η πρωτόγονη ζωή. Το έργο προωθεί ακόμη το μήνυμα της αλληλεγγύης και ανεκτικότητας σε έναν κόσμο εκτεταμένης ομοιογενοποίησης.

ABSTRACT
Historical-anthropological approach of the novel The Island and the Water of Immortality

By Katelis Viglas

The present study of Lascaris Zararis’ novel, The Island and the Water of Immortality, aims at showing its cultural context from historical-anthropological perspective in relation to general and specific issues the narrative raises. The main point of view of this children’s/teenage novel is the conquering attitude of Western man toward nature. But this view is ambiguous, although ultimately sets the goal of the imaginative initiation in the primitive life as an important stage in the development of the infantile psychism. The human evolution cannot be understood without including atavistically and functionally the non-historical and timeless level of thinking that the primitive life symbolizes. In addition, this novel promotes the message of solidarity and tolerance in the contemporary world of extensive homogenization.
τους, όταν οι κάτοικοι υιοθετούν πλέον τις δυτικές συνήθειες. Η φιλία και η αγάπη όμως που τους συνέδεσε με τους ανθρώπους του νησιού δεν ξεχνιούνται. Το βιβλίο προωθεί ένα μήνυμα συναδέλφωσης όλων των λαών και φυλών, σε έναν πλανήτη όπου καμία νησίδα άγριας ζωής δεν μπορεί να μείνει τελείως ανέπαφη από την επεκτατική δράση του Δυτικού ανθρώπου.

24grammata.com / μελέτες κριτικές

[κατέβασέτο /  download]