Ά γ χ ο ς κ α ι Π α ν ι κ ό ς, Θωμάς Καλπάκογλου

3rt8p24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Θωμάς Καλπάκογλου
Άγχος και Πανικός
Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία
2013

Περιεχόμενα
Πρόλογος έκδοσης
Πρόλογος πρώτης έκδοσης
Οι γνωσιακές διαστάσεις του άγχους
1.1. Γνωσιακά Μοντέλα
1.2. Γνωσιακά Σχήματα
1.3. Γνωσιακές Λειτουργίες
1.3.1. Αυτοαπασχόληση
1.3.2. Προκατάληψη της προσοχής
1.3.3. Χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας και σχετικοί φόβοι
1.4. Η φύση της σκέψης
Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και διαταραχή πανικού: γνωσιακές διαστάσεις
2.1. Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
2.1.1. Διαγνωστικά κριτήρια
2.1.2. Το γνωσιακό μοντέλο
της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής
2.1.3. Η φύση της ανησυχίας στη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή.
2.2. Διαταραχή Πανικού
2.2.1. Διαγνωστικά κριτήρια
2.2.2. Το γνωσιακό μοντέλο της διαταραχής πανικού
2.2.3. Γνωσιακό μοντέλο και υπεραερισμός
2.2.4. Γνωσια
κό μοντέλο και φόβος του φόβου
2.3. Η σχέση μεταξύ των δύο διαταραχών

Γνωσιακή συμπεριφοριστική Θεραπεία
3.1. Γνωσιακά
συμπεριφοριστικά θεραπευτικά μοντέλα: σύντομη αναφορά
3.1.1. Λογικο
θυμική θεραπεία του Ellis
3.1.2. Ασκήσεις αυτοκαθοδήγησης του Meichenbaum
3.1.3. Γνωσιακή θεραπεία του Beck
3.2. Γνωσιακή
συμπεριφοριστική θεραπεία για τη διαταραχή πανικού
3.3. Γνωσιακή
συμπεριφοριστική θεραπεία για τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή
3.4. Γνωσιακή
συμπεριφοριστική θε
ραπεία για σε ομάδες
3.5. Η εκπαιδευτική προσέγγιση
3.6. Συμπεράσματα και ερωτήματα

4.Γνωσιακήσυμπεριφοριστική θεραπεία ομάδων: ένα θεραπευτικό πακέτο
12 Συνεδρίες
Κείμενα Χαλάρωσης
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]