Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Διηγήματα

Έρευνα – Συγγραφή
Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος
Λευκωσία

24grammata.com – free e book

[κατέβασέτο]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος 3
Εισαγωγικό σημείωμα 5
ΜΕΡΟΣ Α΄: Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
1. Βιογραφικό σημείωμα 11
2. Το έργο του 13
3. Ο συγγραφέας και η εποχή του 13
4. Ο Παπαδιαμάντης μέσα από τα μάτια των άλλων 15
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή στα διηγήματα 23
2. Έκδοση διηγημάτων 25
3. Γενικά στοιχεία των διηγημάτων 26
4. Παρουσίαση – ανάλυση διηγημάτων 28
5. Θεματικές επιλογές συγγραφέα
Α. Πρωταγωνιστές 60
Ι. Πρόσωπα / Χαρακτήρες 60
ΙΙ.Γυναίκες 61
Β. Σκηνικό 62
Ι. Σκιάθος 62
ΙΙ. Αθήνα 64
Γ. Θρησκευτικότητα 66
Δ. Έρωτας 68
6. Τεχνική / Οργάνωση διηγημάτων 69
7. Γλώσσα 70
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. Διδακτικοί Στόχοι
Ι. Γενικοί στόχοι 74
ΙΙ. Ειδικοί στόχοι 74
2. Ενδεικτικός προγραμματισμός 75
3. Δραστηριότητες – Ερωτήσεις 76
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 81