Αριστείδης Ν. Χατζής: βιογραφικό/ αναλυτική εργογραφία

24grammata.com/ προσωπικότητες

Αριστείδης Ν. Χατζής
Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δικηγόρος, LL.M.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα
Τηλ. 210‐7275565
Fax 210‐7275530
e‐mail: [email protected], [email protected]
http://www.phs.uoa.gr/ahatzis
• Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, στις 16 Απριλίου 1967. Έχω δύο παιδιά: το Νίκο
(16,5 ετών) και τη Φανή (14 ετών).
ΣΠΟΥΔΕΣ
• Doctor of Jurisprudence ‐ J.S.D. (1994‐1999)
The University of Chicago, The Law School
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: An Economic Theory of Greek Contract Law
Επιβλέποντες καθηγητές: Richard A. Posner (Πρόεδρος Εφετών, Καθηγητής
Νομικής), Frank H. Easterbrook (Εφέτης, Καθηγητής Νομικής) και William M.
Landes (Καθηγητής Οικονομικών).
• Master of Laws ‐ LL.M. (1993‐1994)
The University of Chicago, The Law School, Βαθμός 79/80 (Honors)
Ειδίκευση: Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και Φιλοσοφία του Δικαίου
• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1989‐1993)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Τομέας Ιστορίας,
Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Ειδίκευση: Κοινωνιολογία του Δικαίου, Βαθμός: “Άριστα” (9.25)
• Πτυχίο Νομικής (1985‐1989)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Βαθμός: “Λίαν
Καλώς” (7.08)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στις Η.Π.Α. (1993‐1999) έλαβα τις παρακά‐
τω υποτροφίες:
• Υποτροφία Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες στις Η.Π.Α., Ίδρυμα “Ατ‐
τική Παράδοση”
• Claude R. Lambe Fellowship, Institute for Humane Studies
• Graduate Student Fellowship, University of Chicago Law School
• Olin Student Fellowship on Law & Economics, John M. Olin Foundation / Law
& Economics Program of the University of Chicago Law School
• Summer Residential Research Fellowship on Law & Economics, Institute for
Humane Studies
2
• Hayek Fund for Scholars Grant, Institute for Humane Studies
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας,
Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, Λέκτορας Φιλοσοφίας & Θεωρίας Θε‐
σμών & Δικαίου (εκλογή Σεπτέμβριος 2000, διορισμός Απρίλιος 2001). Επί‐
κουρος Καθηγητής (εκλογή Μάιος 2005, διορισμός Σεπτέμβριος 2005, μο‐
νιμοποίηση Οκτώβριος 2009)
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Επιστημονι‐
κός Συνεργάτης (1995‐2000)
• Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (από το Μάρ‐
τιο του 1992)
• Ασκούμενος Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Βασίλη Νίκου (Θεσσαλονίκη,
Οκτ. 1989 ‐ Σεπτ. 1991)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Διδασκαλία στην Ελλάδα
• Διδασκαλία μαθημάτων (αυτόνομη και σε συνεργασία) Φιλοσοφίας Δι‐
καίου, Θεωρίας Θεσμών, Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου, Πολιτι‐
κής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών, Βιοηθικής,
Θεωρίας Παιγνίων και Μικροοικονομικής (από τον Οκτώβριο του 2001)
στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Διδασκαλία (ως Επισκέπτης Καθηγητής) Οικονομικής Ανάλυσης του
Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα
Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Γενικό
Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών (ΠΜΣ «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», κατεύθυνση Ι‐
διωτικού Δικαίου).
• Μέλος Σ.Ε.Π. «Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΔΕΟ 10: Βασικές
Αρχές Δικαίου & Διοίκησης) από τον Οκτώβριο του 2006.
• Διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου στα
πλαίσια του προγράμματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e‐learning)
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εισηγήσεις βασικών εννοιών της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ιστορίας, Φιλοσοφίας και
Κοινωνιολογίας του Δικαίου (Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ.), από το 1996 έως
το 2000.
Διδασκαλία και Έρευνα στο Εξωτερικό
• Έχω προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής/Visiting Fellow από τα
3
Πανεπιστήμια Έρφουρτ και Witten/Herdecke της Γερμανίας, τα Πανε‐
πιστήμια Reims, Nancy 2 και Παρισίων (X) της Γαλλίας και τα Πανεπι‐
στήμιο της Νάπολης 2 και της Σιένα της Ιταλίας, του Yale, της Florida
και του Chicago (Η.Π.Α.). Έχω επίσης διδάξει στο European School on
New Institutional Economics που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Κορσι‐
κή.
Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών/Διπλωματικών & Πτυχιακών Εργασιών
• Είμαι ο κύριος επιβλέπων πέντε διδακτορικών διατριβών και έχω συ‐
νεργαστεί (ή συνεργάζομαι) στην επίβλεψη δώδεκα άλλων διατριβών
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Τμήμα Νομικής Επιστή‐
μης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), στο Α.Π.Θ. (Τμήμα Νομικής)
καθώς και ως external advisor σε διατριβές πανεπιστημίων του εξωτε‐
ρικού.
• Από το 2001 μέχρι σήμερα έχω επιβλέψει περίπου 100 πτυχιακές εργα‐
σίες και 12 διπλωματικές (μεταπτυχιακές) εργασίες.
Διαλέξεις και Συνέδρια
• Συμμετοχή σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως
εισηγητής (σε συνέδρια) ή ως βασικός ομιλητής (σε διαλέξεις) που έ‐
χουν οργανώσει οι παρακάτω φορείς: AEI Center for Regulatory & Market
Studies, ALBA Graduate Business School, American Philosophical Association,
Association d’ Econométrie Appliquée, Athens Laboratory of Economic Policy
Studies, Australian Institute of Comparative Legal Systems, Centre for European
Policy Studies, Commission of European Family Law, Erasmus Program in Law
& Economics, European Association for Evolutionary Political Economy, Institute
for Humane Studies, European Law & Economics Association, International Association
for Philosophy of Law and Social Philosophy, International Organization
for Migration, International Society for Economics & Philosophy, International
Society for Ethics and Information Technology, Liberty Fund, Society of European
Contract Law, Società Italiana di Diritto et Economia, Transparency International,
Y.S.U.N.‐Greece, Δελφική Εταιρία, Ελληνική Ένωση Επιχειρημα‐
τιών, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρία, Ένωση Ελλήνων Αστικολόγων, Διοι‐
κητικό Επιμελητήριο/Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων, Έργο Πολιτών,
Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»), Ερευνητικός Ό‐
μιλος Φοιτητών Νομικής, Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κέ‐
ντρο Δικανικών Μελετών, Όμιλος Νομικού Προβληματισμού «Έρεισμα
Δράσης», Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών καθώς και τα Πανεπιστήμια
της Άιοβα, του Σικάγο, της Ουάσινγκτον‐Σηάτλ, του Yale και της Φλό‐
ριντα (Η.Π.Α.), του Αμβούργου, του Βερολίνου, της Βρέμης, του Κάσελ
και του Έρφουρτ (Γερμανία), της Κορσικής, του Νανσύ 2, των
Παρισίων, του Πω (Pau) και της Ρεμς (Γαλλία), της Μπολόνια, της Σιέ‐
να, της Νάπολης και της Ρώμης (Ιταλία), της Βιέννης, της Πράγας, της
4
Γάνδης, του Pompeu Fabra της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, της Λισαβό‐
νας, της Κοπεγχάγης, του Ζάγκρεμπ, της Λιουμπλιάνα, της Ουτρέχτης,
του Τίλμπεργκ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπι‐
στήμιο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη‐
νών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ιόνιο Πα‐
νεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κλπ.
• Τοπικός Οργανωτής (local organizer) του 19ου Συνεδρίου της European Association
of Law & Economics (Αθήνα, 19‐21 Σεπτεμβρίου 2002). Οργανω‐
τής του 1ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης Οικονομικής Ανάλυσης του
Δικαίου (Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2004) και του 1ου Πανελλήνιου Συνε‐
δρίου Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου (Πειραιάς, 10‐11 Νοέμβριου
2006).
Αρθρογραφία στον ημερήσιο τύπο‐παρεμβάσεις στα κοινά (Το Βήμα, Ελευθε‐
ροτυπία, Καθημερινή, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Απογευματινή, Τύπος της
Κυριακής, Εξπρές, Ημερησία, κλπ.) και στο διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης
και ανάλυσης Newstime για θέματα της επικαιρότητας. Παραχώρηση συνε‐
ντεύξεων σε ελληνικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (ET1,
NET, Alpha TV, Αθήνα 984, ΕΡΑ1, ΕΡΑ2, Sky Radio) και διεθνή μέσα ενημέ‐
ρωσης (Bloomberg News, Daily Telegraph, Euromoney) πάνω σε θέματα της ειδι‐
κότητάς μου. Αρθρογραφία για πολιτιστικά θέματα σε εφημερίδες και περι‐
οδικά.
ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
• Society of European Contract Law, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Advisory
Board) (εκλογή τον Ιούνιο του 2005).
• European Network for Better Regulation (ENBR), Μέλος της Διοικούσας Επι‐
τροπής (Steering Committee).
• European Association of Law & Economics, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής
(Steering Committee) (2001‐2005).
• Διεύθυνση [co‐director] διεθνούς ερευνητικού προγράμματος με αντικείμε‐
νο τη συγκριτική οικονομική αποτελεσματικότητα του δικαίου των συμ‐
βάσεων στο ηπειρωτικό (civil law) και στο αγγλοσαξονικό δίκαιο (common
law) [σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου των Παρισίων
Eric Brousseau, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Nancy 2 Bruno Deffains
και τον Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σιένα Antonio Nicita]. Με το
πρόγραμμα συνεργάζεται ο εκδοτικός οίκος Routledge, ο οποίος θα εκδώ‐
σει και τα πορίσματα της έρευνας στη σειρά “Co‐evolution of Law & Economics”.
• Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Προώθηση Ίσων Δικαιωμάτων για τα Διακι‐
νούμενα Άτομα (Α.Σ.Π.Ι.Δ.Δ.Α.), Επιστημονικός Υπεύθυνος (Πανεπιστήμιο
Αθηνών), μέλος του Δ.Σ. και της Επιστημονικής Επιτροπής. Πρόγραμμα
5
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal που συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό
75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Απα‐
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος της ΑΣΠΙΔΔΑ είναι η πρό‐
ληψη και η εξάλειψη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης και ε‐
μπορίας ανθρώπων (human trafficking).
• American Bar Association, τακτικό μέλος επιστημονικών επιτροπών στους
τομείς Δικαίου Προστασίας του Ανταγωνισμού και Δικαίου των Επιχειρή‐
σεων (1996‐2005).
• JURIST: The Legal Education Network, Ανταποκριτής για το ελληνικό δίκαιο
(από το 1999) (σε συνεργασία με τον Ομ. Καθηγητή του Ohio State University
School of Law, Φαίδωνα Κοζύρη).
• Developmental Policy Studies Consortium (DPSC), Συνεργάτης για θέματα νο‐
μοθετικής πολιτικής κατάλληλης για οικονομική ανάπτυξη (1999‐2000).
• Current Legal Theory Database (CuLTBase), Tilburg University, Επιστημονικός
Συνεργάτης (από το 1995‐2000)
• Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης (Αθήνα), Τακτικός Επιστημο‐
νικός Συνεργάτης (1991‐1993)
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
American Bar Association, American Economic Association, American Law &
Economics Association, American Philosophical Association, American Political
Science Association, American Society for Political & Legal Philosophy, Association
for the Study of Law, Culture & the Humanities, European Association for
Evolutionary Political Economy, European Association of Law & Economics,
Federalist Society for Law & Public Policy, Greek Association of Law & Economics,
International Society for Economics & Philosophy, Public Choice Society,
Society of European Contract Law, Society for Philosophy & Public Affairs,
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Ένωση Οικο‐
νομικής Ανάλυσης του Δικαίου, Ένωση Ελλήνων Αστικολόγων, Ελληνική
Εταιρία του Δικαίου της Υγείας
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
• Civil Law & Economics Review, Διευθυντής (co‐editor) (σε συνεργασία με τον
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Nancy 2 Bruno Deffains και τον Αν. Καθη‐
γητή του Πανεπιστημίου της Siena Antonio Nicita). Διεθνές επιστημονικό
περιοδικό με 26‐μελή διεθνή εκδοτική επιτροπή (editorial board) και 22‐μελή
διεθνή επιστημονική επιτροπή (international advisory board). Εκδίδεται δύο
φορές το χρόνο. Το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει το 2011 από τον εκδο‐
τικό οίκο Routledge (Taylor & Francis).
• European Journal of Contract Law, Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής (από το
2004). Το περιοδικό εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Walter de Gruyter και
6
είναι το επίσημο περιοδικό της επιστημονικής οργάνωσης Society for European
Contract Law. Θεωρείται διεθνώς το καλύτερο περιοδικό στο χώρο.
• International Review of Law & Economics, Guest Editor (vol. 23/4, Dec. 2003). Δι‐
εθνές επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier
Science. Ως υπεύθυνος του τεύχους (σε συνεργασία με τον Ben Depoorter,
Yale Law School) επέλεξα τα προς δημοσίευση άρθρα με τη βοήθεια κρι‐
τών.
• Current Legal Theory, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (1995‐2000). Η έκ‐
δοση του περιοδικού διεκόπη το 2000.
• Κριτής (referee/reviewer) των επιστημονικών επιθεωρήσεων:
1. European Journal of Contract Law (Walter de Gruyter)
2. European Journal of Law & Economics (Kluwer)
3. European Journal of Political Economy (Elsevier)
4. Independent Review (Independent Institute)
5. International Journal of Politics and Ethics (Center for International Politics and
Ethics)
6. International Review of Law & Economics (Elsevier Science)
7. Journal of Institutional Economics (Cambridge University Press)
8. Journal of Value Inquiry (Kluwer)
9. Political Studies (Blackwell)
10. Political Studies Review (Blackwell)
11. Portuguese Economic Journal (Springer)
12. Reason Papers (Reason Papers, Inc.)
13. Review of Law & Economics (University of Berkeley)
14. Review of Political Economy (Routledge)
15. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών
16. Επιστήμη & Κοινωνία
17. Νεύσις
• Κριτής των Εκδοτικών Οίκων Continuum, Elsevier και Routledge
• Greeklaws Law Journal (μέλος Επιστημονικής Επιτροπής)
• Φιλελεύθερη Έμφαση (μέλος Επιστημονικής Επιτροπής)
• Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο εργά‐
στηκα ως επιστημονικός συνεργάτης (research assistant) των διευθυντών
(editors) των περιοδικών: Journal of Law & Economics (1994‐1995), Journal of Legal
Studies (1994‐1995) και Supreme Court Review (1995‐1996) (University of
Chicago Press).
7
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. Βιβλία
1. Επιμελητής (editor) του συλλογικού έργου Economic Analysis of Law: A European
Perspective (Cheltenham, UK: Edward Elgar 2010). Ο συλλογικός αυτός
τόμος είναι ο πρώτος που αφιερώνεται αποκλειστικά στην οικονομική α‐
νάλυση του ευρωπαϊκού δικαίου.
2. Επιμελητής (editor), Methodology of Law and Economics (Cheltenham, UK: Edward
Elgar 2010). Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μέρος της σειράς
Economic Approaches to Law (series editors: Richard A. Posner & Francesco Parisi).
3. Επιμελητής (editor) του συλλογικού τόμου Norms and Values in Law & Economics
(London: Routledge 2011). Στον τόμο αυτό συνεργάζονται κορυφαίοι
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι νομικοί, φιλόσοφοι και οικονομολόγοι.
4. Επιμελητής του συλλογικού τόμου Δίκαιο & Οικονομικά (Πρακτικά του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου) (Αθήνα‐Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2009) (σε
συνεργασία με Πηνελόπη Αγαλλοπούλου & Αναστάσιο Καραγιάννη).
5. Διευθυντής (series editor) της σειράς “Co‐evolution of Law & Economics” στις
εκδόσεις Routledge (σε συνεργασία με τον Αν. Καθηγητή του Πανεπιστη‐
μίου της Σιένα, Antonio Nicita).
6. Επιμέλεια (και πρόλογος) της μετάφρασης στα ελληνικά της τέταρτης έκ‐
δοσης του βιβλίου του Brian Bix, Jurisprudence: Theory and Context (Sweet &
Maxwell, 2006, Εκδόσεις Κριτική 2007).
7. Επιμελητής (και πρόλογος) της μετάφρασης στα ελληνικά της τρίτης έκ‐
δοσης του βιβλίου του Richard Posner, Law and Literature (Harvard University
Press, 2009, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2010).
Β. Άρθρα σε διεθνή περιοδικά (peer‐reviewed)
8. “Survival of the Efficient?: An Economic Perspective on the CISG’s Choice of
Rules” (with Larry A. DiMatteo) (under submission)
9. “The Paradox of Compensation and the Posner Dichotomy” (under submission)
10. “Human Cloning and Conventional Morality: Rebutting the Moralistic (Harmless
Wrong‐Doing) and the Economic (Moral Externalities) Argument” (with Evlalia
Amygdalaki) (under submission)
11. “Surrogate Motherhood Contracts in Greek Legal Courts: An Empirical
Study” (under submission)
8
12. “Judge‐Made Contracts: Reconstructing Unconscionable Contracts” (with
Eleni Zervogianni), European Review of Contract Law 7 (2011)
13. “Towards an Improved Model of Rationality in Economics” (with Yulie Foka‐
Kavalieraki), Revue de Philosophie Economique 12 (2011)
14. “The Value of Life in Greek Courts: An Economic Analysis” (with Spyros
Vliamos and Panagiota Kapreli), Journal of Economic Asymmetries 7 (2010).
15. “Morality, Social Norms and Rule of Law as Transaction Cost‐Saving Devices:
The Case of Ancient Athens” (with Anastassios Karayiannis), European Journal
of Law & Economics 30 (2010)
16. “The Foundations of a Market Economy: Contract, Consent, Coercion” (with
Yulie Foka‐Kavalieraki), European View 9: 29‐37 (2009).
17. “From Soft to Hard Paternalism and Back: The Regulation of Surrogate Motherhood
in Greece”, Portuguese Economic Journal 49: 205‐220 (2009).
18. “’…Or for Worse’: Prenuptial Agreements and the Compensation Paradox in
Divorce” (σε συνεργασία με την Aspasia Tsaoussis), Review of the Economics of
the Household 8 (2009).
19. “The Negative Externalities of Immorality: The Case of Same‐Sex Marriage”
Skepsis 17: 52‐65 (2006).
20. “Having the Cake and Eating It Too: Efficient Penalty Clauses in Common
and Civil Contract Law”, International Review of Law & Economics 22: 381‐406
(2002).
21. “The Short‐lived Influence of the Napoleonic Civil Code in 19th Century
Greece”, European Journal of Law & Economics 14: 253‐263 (2002).
22. “The Anti‐Theoretical Nature of Civil Law Contract Scholarship and the Need
for an Economic Theory”, in Commentaries on Law & Economics 2: 1‐65 (2002).
23. “An Introduction to Greek Contract Law”, Global Jurist Topics 1: 1‐27 (2001).
24. “Comment on Bertrand Lemmenicierʹs paper ‘Social Justice and Its Controversies’”,
Journal des Economistes et des Études Humaines, 4: 263‐268 (1993).
Γ. Άρθρα σε διεθνείς συλλογικούς τόμους
25. “20th‐century Legal Philosophy in Greece” in A Treatise of Legal Philosophy and
General Jurisprudence. Vol. 11.2 Legal Philosophy in the Twentieth Century: The
Civil Law World, Enrico Pattaro & Corrado Roversi, eds. (Springer, 2011)
26. “Rights and Obligations of Third Parties”, in Encyclopedia of Law & Economics.
2nd ed., Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, eds. (Cheltenham, UK: Edward
Elgar, 2011).
27. “The Methodology of Law & Economics”, in Methodology of Law and Economics,
9
A.N. Hatzis, ed. (Cheltenham, UK: Edward Elgar 2011).
28. “Philosophical Perspectives on Class Actions” in Class Actions for Europe: Law
and Economics Perspective, Jürgen Backhaus, Alberto Cassone & Giovanni B.
Ramello, eds. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010).
29. “The Regulation of Surrogate Motherhood in Greece”, in Surrogacy in Europe,
Katharina Boele‐Woelki, ed. (Dutch Ministry of Justice and University of
Utrecht School of Law, 2010).
30. “Moral Externalities: An Economic Approach to the Legal Enforcement of Morality”
in Norms and Values in Law & Economics, A.N. Hatzis, ed. (London:
Routledge, 2010).
31. “The Economics of Contract Law”, in Economic Analysis of Law: A European Perspective,
A.N. Hatzis, ed. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010).
32. “The Assessment of Compensatory Damages for Medical Error by the Greek
Courts: An Economic Analysis” (with Spyros Vliamos), in The Global Economics
of a Changing Environment, James A. Brox & Nicholas C. Baltas, eds. (Toronto:
North Waterloo Academic Press, 2009), pp. 239‐251.
33. “An Offer You Cannot Negotiate: Some Thoughts on the Economics of Standard
Form Consumer Contracts”, in Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a
Challenge to European Contract Law, Hugh Collins, ed. (The Hague: Wolters Kluwer
Law & Business, Private Law in European Context Series, Vol. 15 , 2008), pp. 43‐56.
34. “From Nothing to Too Much: Regulatory Reform in Greece” (with Sonia Nalpantidou),
in Regulatory Process, Katarina Staronova ed. (Brussels: Center for
European Policy Studies, 2007).
35. “Civil Contract Law and Economic Reasoning – An Unlikely Pair?”, in The Architecture
of European Codes & Contract Law, Stefan Grundmann & Martin
Schauer, eds. (Kluwer Law: Private Law in European Context Series, vol. 8,
2006), pp. 159‐191.
36. “‘Just the Oven’: A Law & Economics Approach to Gestational Surrogacy
Agreements”, in Perspectives for the Unification or Harmonisation of Family Law in
Europe, Katharina Boele‐Woelki, ed. (Antwerp: Intersentia, 2003), pp. 412‐433.
37. “Rights and Obligations of Third Parties”, in Encyclopedia of Law & Economics.
Vol. III. The Regulation of Contracts, Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest,
editors, (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000), pp. 200‐222.
38. “Law and Economics in Greece”, in Encyclopedia of Law & Economics. Vol. I. The
History and Methodology of Law and Economics, Boudewijn Bouckaert and Gerrit
De Geest, editors (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000), pp. 228‐239.
39. “Crime”, in Encyclopedia of Political Economy, Phillip A. OʹHara, editor (London:
Routledge 1999), pp. 163‐166. (σε συνεργασία με τον Phillip OʹHara)
40. “Rent‐Seeking & Vested Interests”, in Encyclopedia of Political Economy, Phillip
A. OʹHara, editor (London: Routledge 1999), pp. 974‐977.
10
Δ. Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά
41. “Η Θεωρία της Ρύθμισης και η Κανονιστική Μεταρρύθμιση“ (με την Σόνια
Ναλπαντίδου), Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης 16 (2010).
42. “Στάσεις και Διαθέσεις του Γενικού Πληθυσμού και των Εργοδοτών Απέ‐
ναντι στα Θύματα Εμπορίας” (με την Ασπασία Τσαούση), Εφαρμογές Δη‐
μοσίου Δικαίου 23 (2010).
43. “Τα Όρια της Πολυπολιτισμικότητας”, Δικαιώματα του Ανθρώπου (υπό
δημοσίευση, 2010).
44. “Πατερναλισμός, Ορθολογικότητα και Γνωστικοί Περιορισμοί”, Δικαιώμα‐
τα του Ανθρώπου (υπό δημοσίευση, 2010).
45. “Το Δίκαιο των Βιβλίων και το Δίκαιο της Πράξης: Το Τέλος της Αυτονομί‐
ας του Δικαίου και η Νομική Εκπαίδευση στην Ελλάδα”, Εφημερίδα Διοι‐
κητικού Δικαίου (2010).
46. “Σαν ένα Όνειρο…’ Η Αποτυχημένη Προσπάθεια ‘νεοφιλελευθεροποίη‐
σης’ της Νέας Δημοκρατίας”, Φιλελεύθερη Έμφαση 39 : 96‐104 (2009).
47. “Η Ανάλυση Επιπτώσεων των Κανονιστικών Ρυθμίσεων» (με την Σόνια
Ναλπαντίδου), Φιλελεύθερη Έμφαση 38: 82‐97 (2009).
48. “Η Ανάλυση Επιπτώσεων των Κανονιστικών Ρυθμίσεων” (με την Σόνια
Ναλπαντίδου), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 21/1: 33‐95 (2008).
49. “Η Δικαστική Αναπροσαρμογή των Συμβατικών Όρων στις Καταπλεονε‐
κτικές Δικαιοπραξίες (Συγκριτική και Οικονομική Ανάλυση)” (με την Ελέ‐
νη Ζερβογιάννη), Ελληνική Δικαιοσύνη 48: 700‐712 (2007)
50. “Η Συμμετοχή των Ελλήνων Επιστημόνων στις Διεθνείς Επιστημονικές
Κοινότητες (Κοινωνική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη, Φιλοσοφία)”, Επιστή‐
μη & Κοινωνία 14: 191‐209 (2005).
51. “Ο Αριστοτέλης στη Σύγχρονη Αμερικάνικη Θεωρία Δικαίου”, Ιόνιος Επι‐
θεώρηση του Δικαίου 4: 12‐19 (2004).
52. “Ο Ωφελιμιστής πίσω από το Πέπλο: Σκέψεις πάνω στο Κριτήριο Maximin
και στην Αρχή της Διαφοράς στη Θεωρία Δικαιοσύνης του John Rawls”,
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος εκτός σειράς II (Δικαιοσύνη και Δικαιώ‐
ματα του Ανθρώπου J. Rawls – J. Habermas), 2004: 163‐188.
53. “Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου των Συμβάσεων (Στο Παράδειγμα
της Ποινικής Ρήτρας, ΑΚ 409)”, Digesta 5: 322‐343 (2003).
54. “Το Τέλος της Φιλοσοφίας (κατά Rorty) και ο Ρόλος των Διανοουμένων”,
Επιστήμη & Κοινωνία 7: 225‐238 (2001).
55. “Η Αναβίωση της Ρεπουμπλικανικής Θεωρίας Δικαίου: Μια Κριτική Προ‐
σέγγιση”, Επιστήμη & Κοινωνία 4: 79‐116 (2000).
56. “Mancur Olson, Jr. (1932‐1998)”, Επιστήμη & Κοινωνία, 1: 195‐202 (1998).
11
57. “Χρόνος – Άγνοια – Ανακάλυψη: Μία Προσπάθεια Προσέγγισης της Αυ‐
στριακής Οικονομικής Ανάλυσης”, Επίκεντρα 71: 60‐79 (1992).
58. “Από την Αυθόρμητη Τάξη στο Σύνταγμα της Ελευθερίας: Εισαγωγή στην
Πολιτική Φιλοσοφία του Friedrich A. von Hayek”, Επίκεντρα 69: 74‐88
(1992) [σε συνεργασία με την Ασπασία Τσαούση].
59. “Ronald Coase (Νόμπελ Οικονομικών 1991)”, Επίκεντρα 68: 77‐84 (1991).
Ε. Άρθρα σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους
60. “Ο Homo Economicus στην Εντατική: Οι Περιορισμοί της Ορθολογικότη‐
τας και οι Θεσμικές Λύσεις”, στο Θεωρία και Οικονομική Διακυβέρνηση με‐
τά την Κρίση (Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας προς Τιμή του Καθηγητή Πά‐
νου Καζάκου), Νίκος Κουτσιαράς, επ. (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2011).
61. “Η Οικονομική Ανάλυση του Γάμου και του Διαζυγίου”, στον τιμητικό τό‐
μο Πηνελόπης Αγαλλοπούλου (Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκου‐
λας, 2011)
62. “Από τη Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής στα Συνταγματικά Οικονομικά”,
στον Τιμητικό Τόμο Πέτρου Παραρα (Αθήνα‐Κομητηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκ‐
κουλας, 2010)
63. “Η Αποτελεσματική Αθέτηση της Σύμβασης και το Παράδοξο της Αποζη‐
μίωσης”, στον Τιμητικό Τόμο Μιχ. Σταθόπουλου (Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010).
64. “Τα Οικονομικά του Εγκλήματος”, στον Τιμητικό Τόμο Καλλιόπης Σπι‐
νέλλη (Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010).
65. “Το Δίκαιο των Βιβλίων και το Δίκαιο της Πράξης: Το Τέλος της Αυτονομί‐
ας του Δικαίου και η Νομική Εκπαίδευση στην Ελλάδα”, στον Τιμητικό
Τόμο Πέτρου Γέμτου (Αθήνα: Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2010).
66. “Η Συνεισφορά του Πέτρου Γέμτου στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαί‐
ου”, στον Τιμητικό Τόμο Πέτρου Γέμτου (Αθήνα: Εκδ. Αντ. Σάκκουλα,
2010).
67. “Από την Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου στην Κανονική Μεταρρύθμι‐
ση: Μια Συγκριτική Επισκόπηση της Ανάλυσης Επιπτώσεων των Κανονι‐
στικών Ρυθμίσεων” (με την Σόνια Ναλπαντίδου), στο Σύγχρονες Τάσεις
στη Διοικητική Επιστήμη: Νέα Δημόσια Διοίκηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύ‐
νη και Κοινωνία των Πολιτών, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Λεωνίδας Μα‐
ρούδας & Μαρία‐Ηλιάνα Πραβίτα (επ.) (Θεσσαλονίκη‐Αθήνα: Εκδ. Σάκ‐
κουλα, 2009), σσ. 467‐484.
68. “Αυστηροί Κανόνες και Γενικές Ρήτρες: Μια Οικονομική Ανάλυση”, στο
Διοικητική Θεωρία και Πράξη – Διοίκηση και Κοινωνία, Αντώνης Μακρυδη‐
12
μήτρης & Μαρία‐Ηλιάνα Πραβίτα (επ.) (Αθήνα‐Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα 2007).
69. “Εισαγωγή στις Σύγχρονες Φιλελεύθερες Τάσεις στην Πολιτική και Νομική
Θεωρία”, στο Περί Φιλελευθερισμού, επ. Χρήστος Ζαχόπουλος (Αθήνα:
Εκδ. Ι. Σιδέρης, 2002), σσ. 93‐127.
70. “Αριστερά και Οικονομική Επιστήμη”, στο Νέα Σοσιαλδημοκρατία (Περιε‐
χόμενα Πολιτικής ‐ Θεσμοί ‐ Οργανωτικές Δομές), επ. Ηλ. Κατσούλης (Α‐
θήνα: Εκδ. Ι. Σιδέρης, 2002), σσ. 113‐134.
ΣΤ. Μικρότερης έκτασης άρθρα
71. Μετάφραση και παρουσίαση των εναρκτήριων λόγων του James Madison
(με την Γιούλη Φωκά‐Καβαλιεράκη) για τον τόμο Οι Εναρκτήριοι Λόγοι των
Αμερικανών Προέδρων, 1789‐2009. Από τον George Washington έως τον Barack
Obama, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Μαρία‐Ηλιάνα Πραβίτα & Κωνσταντί‐
νος Καπλής, επ. (Αθήνα‐Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010).
72. Λήμματα (17) στην Encyclopedia of International Political Economy (Routledge,
2001, Barry Jones, general editor, 2 vols.) πάνω σε θέματα οικονομικής ανά‐
λυσης του δικαίου, προστασίας του ανταγωνισμού, πολιτικής επιστήμης,
θεωρίας των επιχειρήσεων, καθώς και σε θεωρητικά‐μεθοδολογικά προ‐
βλήματα.
73. Μικρότερα κείμενα και βιβλιοκριτικές σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά
περιοδικά (Journal of Value Inquiry, Law & Politics Book Review, Political Studies
Review, Review of Political Economy, Επιστήμη & Κοινωνία, Εποπτεία, Νομικό
Βήμα, κλπ.).
74. Εννέα κείμενα στο περιοδικό Cogito. [http://www.phs.uoa.gr/~ahatzis/arthra.htm] Δ. Άρθρα εν εξελίξει (working papers)
• “Negotiating the Social Contract: An Economic Analysis of Constitution‐
Building in Iraq” (with Aikaterini Mikalef)
• “Rationality and the Intellectual Attribution Bias” (with Yulie Foka‐
Kavalieraki)
• “Classical Economic Liberalism” (with Anastassios Karayannis)
• “Το Δίκαιο Προστασίας του Ανταγωνισμού: Μια Οικονομική Ανάλυση” (σε
συνεργασία με την Κατερίνα Μούντριχα)
• “The Good Wolf, the Libertarian Paternalist and Other Fairy Tales” (with
Chara Tzanetaki)
• “A Taste for Altruism” (with Alexandra Magouti)
• “Everything for Sale (With One Exception): An Argument Against the Com13
modification Argument”
• “’There Is No Such Thing as Too Much Information’: Mill’s ‘Ethical Confrontation’
and the Importance of Diversity”
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ (CITATIONS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πάνω από 150 διεθνείς αναφορές (βλ. Social Sciences Citation Index, Westlaw,
Lexis/Nexis, KeyCite, Hein‐on‐Line, Google Scholar, Social Science Research
Network) και πολλές ελληνικές (δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία).
Social Science Research Network, 1,500 Top Law Authors (θέση #92 – στοιχεία από
15/9/2010 ‐‐ Total # of Downloads for all papers – all time). Κανένα άλλο μέ‐
λος ΔΕΠ ελληνικού πανεπιστημίου δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των
1,500.
Οι δέκα σημαντικότερες διεθνείς αναφορές:
1. Από τον Δικαστή και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημί‐
ου του Σικάγο Richard A. Posner στα βιβλία του Economic Analysis of Law
(New York: Wolter Kluwer, 7th ed.. 2007) και How Judges Think (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2008).
2. Από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Harvard Steven Shavell,
Foundations of Economic Analysis of Law (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2004).
3. Από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Columbia
Avery W. Katz, “Remedies for Breach of Contract under the CISG”, International
Review of Law & Economics 25: 278‐396 (2006).
4. Από τους Καθηγητές Aaron S. Edlin (Τμήμα Οικονομικών του University
of California‐Berkeley) και Alan Schwartz (Yale Law School), “Optimal
Penalties in Contracts”, Chicago‐Kent Law Review 78: 33‐54 (2003).
5. Από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Eric Brousseau,
“Did the Common Law Biased the Economics of Contract… and May It
Change?”, The Economics of Legal Relationships 6: 79‐105 (2001).
6. Από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Jürgen Noll, “Optimal
Pricing with Product Quality Differences and Contractual Penalties”,
Erasmus Law & Economics Review 1: 207‐228 (2004).
7. Από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Nancy 2, Bruno Deffains και τον
Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ Ejan Mackaay και άλλους,
στο συλλογικό τόμο L’ Analyse Économique du Droit Dans les Pays de Droit
Civil (Paris, Éditions Cujas, 2002).
8. Από τον Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Stanford,
Josiah Ober, Democracy and Knowledge (Princeton: Princeton University
Press, 2008)
9. Από την Αν. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Harvard Adriaan
14
Lanni, “Social Norms in the Courts of Ancient Athens”, Journal of Legal
Analysis (2009, forthcoming)
10. Από τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου της Ρώμης, Francesco Zaccaria, “La Perdita della
Certezza del Diritto: Riflessi sugli Equilibri dell’ Economia e della Finanza
Pubblica” (forthcoming).
Η σημαντικότερη αναφορά σε επιστημονικό περιοδικό: Simpson &
Wickelgren, American Economic Review 97(4):1305–320 (2007)] Οι σημαντικότερες ελληνικές:
1. Πέτρος Α. Γέμτος, Οικονομία και Δίκαιο: Τόμος Βʹ Οικονομική Ανάλυση
Βασικών Θεσμών του Ιδιωτικού Δικαίου (Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001).
2. Μιχάλης Σταθόπουλος, Ενοχικό Δίκαιο (Αθήνα‐Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Σάκκουλα 2005).
Οι σημαντικότερες αναφορές σε επίσημα κείμενα:
1. Αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης της Αυστραλίας Hon. Michael Atkinson
M.P. (Travel Report που κατέθεσε στο κοινοβούλιο της Αυστρα‐
λίας σχετικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα
και την Ιταλία το Δεκέμβριο του 2003).
2. Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council, “A More Coherent European Contract Law: An Action Plan”
(12/2/2003).
3. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα (OECD Economic Surveys: Greece,
Vol. 2009/15, July 2009) συζητά το B30.
Άρθρα μου έχουν ενσωματωθεί στο διδακτικό υλικό (syllabi, reading lists) σε
πολλές σχολές των Η.Π.Α. (Harvard, Chicago, Berkeley, George Mason,
Penn State, Missouri, κλπ.), Καναδά (Μόντρεαλ) και της Ευρώπης (Paris X,
Nancy 2, Reims, Siena, Napoli, Utrecht, Kassel, Ghent, κλπ.).
Άρθρα μου για την οικονομική ανάλυση του δικαίου των συμβάσεων έχουν
μεταφραστεί στην κινεζική γλώσσα από τον Καθηγητή του Πανεπιστημί‐
ου Renmin της Κίνας (Visiting Scholar Columbia Law School).
Visiting Fellow, Yale University MacMillan Center; Visiting Fellow, University of
Chicago Law School; Visiting Professor, University of Florida Business School; Visiting
Fellow, AEI Center for Regulatory & Market Studies (όλα κατόπιν προ‐
σκλήσεως, στη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου άδειας κατά το ακαδημαϊ‐
κό έτος 2007‐8).
Hayek Fund for Scholars Award από το Institute for Humane Studies για την ε‐
15
νίσχυση της έρευνάς μου με θέμα το δικαίωμα στο self‐ownership.
Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ως εκπρόσωπος των με‐
λών Δ.Ε.Π.) (2002‐2003)
Marquis Who’s Who in the World (από την 20η έκδοση, 2003).
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. Gary S. Becker, Καθηγητής Οικονομικών & Κοι‐
νωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο,
Νόμπελ Οικονομικής Επιστήμης 1992
University of Chicago
Department of Economics
Social Science Research Building
1126 East 59th Street
Chicago, IL 60637, U.S.A.
tel. (773) 7028168, fax (773) 7028490
[email protected]
2. Richard A. Posner, Καθηγητής Νομικής του
Πανεπιστημίου του Σικάγο, Πρόεδρος Εφετών
Hon. Richard A. Posner
Court of Appeals for the 7th Circuit
219 South Dearborn Ave.
Suite 2788
tel. (773) 7029608, fax (773) 7020730
Chicago, IL 60604, U.S.A.
[email protected]
3. William M. Landes, Clifton R. Musser Professor
of Law and Economics
University of Chicago Law School
1111 East 60th Street
Chicago, IL 60637, U.S.A.
tel. (773) 7029606
[email protected]
4. Frank H. Easterbrook, Chief Judge, Senior Lecturer,
University of Chicago Law School
University of Chicago Law School
1111 East 60th Street
Chicago, IL 60637, U.S.A.
tel. (773) 7029579
[email protected]