Γεώργιος Βιζυηνός: Εξαντλητική βιβλιογραφία των πεζών του έργων

24grammata.com / Βιζυηνός

Γεώργιος Βιζυηνός (1849 – 1896)
Εξαντλητική βιβλιογραφία των πεζών του έργων
G. M. VIZYENOS: COMPLETE BIBLIOGRAPHY (PROSE)
1879 Ὁ ἄραψ καὶ ἡ κάμηλος αὐτοῦ, Athens: Ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων, vol. 1, is. 8 (Sept.).*
1881 Das Kinderspiel in Bezug auf Psychologie und Pädagogik, Leipzig: Verlag von Heinrich
Matthes.**
1883 Τὀ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου, Athens: Ἑστία, vol. 15, iss. 380-381 (10-17 Apr.).***
Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεαπόλεως, Athens: Ἑστία, vol. 16, iss. 399-400 (21-28 Aug.).***
Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδερφοῦ μου, Athens: Ἑστία, vol. 16, iss. 408-410 (21-30 Oct. & 6
Nov.).***
1884 Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας, Athens: Ἑστία, vol, 17, iss. 418-422 (1-29 Jan.).***
Ἡ ἑλληνικὴ δημοσιογραφία κατὰ τὸ 1883, Athens: Ἑστία, vol. 17, iss. 423-424 (5-12 Feb.)
[Translation from the French of D. Vikelas].†
Τὸ σκιάχτρο τοῦ χωραφιοῦ, Athens: Ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων, vol. 6, is. 2 (Feb.).*
Πρωτομαγιά, Athens: Ἀκρόπολις (1-2 May).***
Τὸ μόνον τῆς ζωῆς του ταξείδιον, Athens: Ἑστία, vol. 17, iss. 442-444 (17-24 Jun. & 1
Jul.).***
Ὁ κλέπτης, Athens: Ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων, vol. 6, is. 9 (Sept.).*
Ὁ τρομάρας, Athens: Ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων, vol. 6, is. 11-12 (Nov. & Dec.).*
Ἡ φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ, Athens: Τυπογραφεῖον Ἀττικοῦ Μουσείου.**
1885 Διατὶ ἡ μηλιὰ δὲν ἔγεινε μηλέα, Athens: Ἑβδομάς, iss. 48 (27 Jan.).‡
Ψυχολογικαὶ μελέται ἐπὶ τοῦ καλοῦ, Α´, Athens: Σ. Κουσουλίνος.**
Ψυχολογικαὶ μελέται ὲπὶ τοῦ καλοῦ, Β´, Athens: Σ. Κουσουλίνος.**
Στοιχεῖα Λογικῆς, Athens: Σ. Κουσουλίνος.**
Μαργαρίτου Εὐαγγελίδου, «Ἱστορία τῆς θεωρίας τῆς γνώσεως», Athens: Χρόνος (25 Apr.-14
May).‡
1888 Στοιχεῖα Ψυχολογίας, Athens: Ἀ. Παπαγεωργίου.**
Οἱ καλόγεροι καὶ ἡ λατρεία τοῦ Διονύσου ἐν Θράκῃ, Athens: Ἑβδομάς, iss. 32-35 (6-27
Aug.).‡
Αἱ εἰκαστικαὶ τέχναι κατὰ τὴν Α´ εἰκοσιπενταετηρίδα τοῦ Γεωργἰου Α´, Athens: Ἐφημερίς (19
Oct.).‡
1890 Μέσα εὶς τὸ ἀμφιθέατρον, Athens: Ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων, vol. 18, is. 17 (15 Sep.).*
Πῶς οἰκονομεἰται ὁ χρόνος, Athens: Ἡ Διάπλασις τῶν Παίδων, vol. 18, is. 18-19 (30 Sep. &
15 Oct.).*
1891 Ἀμερικανικαὶ ἀρχαιότητες, Athens: Ἑστία Εἰκονογραφημένη, vol. 31, iss. 18.‡
Ἡ Κέρκυρα, Athens: Ἑστία Εἰκονογραφημένη, vol. 32, iss. 39-40 [Translation from the
German of Pr. Dr. Hirschfeld].†
1892 Ἑρρῖκος Ἴβσεν, Athens: Ἑστία Εἰκονογραφημένη, vol. 33, iss. 10-11 (8-15 Mar.).‡
1894 Ἀνὰ τὸν Ἑλικῶνα – Βαλλίσματα, Athens: Ἑστία Εἰκονογραφημένη, vol. 37, iss. 1-6, 8 &
10-13.‡
1895 Ὁ Μοσκὼβ-Σελήμ, Athens: Ἑστία (28 Apr.-14 May).***
1889-1893 Entries in Λεξικὸν Ἐγκυκλοπαιδικόν, Athens: Μπὰρτ καὶ Χίρστ, vol. 1-3 (Feb 1889-
Mar. 1893)
*Children’s narrative **Treatise ***Short Story †Translation ‡Article
Compiled/Edited by A. Andreou