Γιάννης Κορίνθιος (Jannis Korinthios): συγκεντρωτική εργογραφία

24grammata.com/ προσωπικότητες/ εργογραφία

Ο καθηγητής Γιάννης Κορίνθιος είναι Λέκτορας Νεοελληνιστής του Πανεπιστημίου Καλαβρίας, λεξικογράφος, ιστορικός της διασποράς και της Εθνεγερσίας, συγγραφέας σχολικών και πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εκδοτικός σύμβουλος. Ηγετικό στέλεχος της Ελληνικής Ομογένειας στην Ιταλία. Συνεργάζεται από 30 χρόνια με το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών της Νάπολης της Ιταλίας.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
> 1. Gianni Korinthios, I liberali napoletani e la Rivoluzione Greca (1821-1830), Napoli 1990, L’Officina Tipografica.
> 2. Gianni Korinthios, Grammatica del Neogreco (Fonetica e Morfologia), Cosenza 1990, Edizioni Brenner (Γραμματική της Νεοελληνικής).
> 3. Gianni Korinthios, Sintassi del Neogreco, con appendice stilistica e lessicologica, Cosenza 1991, Edizioni Brenner (Συντακτικό της Νεοελληνικής).
> 4. Gianni Korinthios, Prolegomena al greco di oggi, Università della Calabria, Centro Editoriale, Cosenza 1996 (Ιστορία της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας).
> 5. Piera Derudas Ruiu-Gianni Korinthios, MHDEN AGAN, corso di lingua greca per i licei classici, Simone per la Scuola, Napoli 2002 e 2003 (Γραμματική και Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής για τα Κλασσικά Λύκεια της Ιταλίας σε δύο τόμους).
> 6. Gianni Korinthios, Test di greco per l’ammissione alle SSIS, Simone per la Scuola, Napoli 2003.
> 7. Gianni Korinthios, Test di greco per l’ammissione alle SSIS, Simone per la Scuola, Napoli 2007.
> 8. Gianni Korinthios, Letteratura greca … in tasca, Simone per la Scuola, Napoli, 2004.
> 9. Gianni Korinthios, GYMNASMATA. Versioni di greco classico per il liceo, Simone per la Scuola, Napoli, 2005 (Βιβλίο ασκήσεων Αρχαίων Ελληνικών)
> 10. Gianni Korinthios, Lisia. Per l’uccisione di Eratostene, Simone per la Scuola, Napoli, 2005.
> 11. Jannis Korinthios, Corso di lingua greca, Napoli, Simone per la Scuola, 2007 (Γραμματική και Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής για τα Κλασσικά Λύκεια της Ιταλίας σε τρείς τόμους).
> 12. Jannis Korinthios, ALFOMEGA. Nuovo vocabolario di Greco, Simone per la Scuola, Νάπολη 2007 (Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής).
> 13. Jannis Korinthios, METAPHRAZEIN. Versioni di greco classico per il liceo, Simone per la Scuola, Napoli, 2010 (Βιβλίο ασκήσεων Αρχαίων Ελληνικών)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
> Φραγκοχιώτικοι Ύμνοι, «Παρνασσός», 17, Αθήνα 1975.
> Φραγκοχιώτικη Πασχαλινή Δοξολογία, «Παρνασσός», 18, Αθήνα 1976.
> Οι ελληνικές εκδόσεις τηςPropaganda Fide, «Παρνασσός», 19, Αθήνα 1977.
> Τα φραγκοχιώτικα, «Παρνασσός», 20, Αθήνα 1978.
> Το πτητικό στοιχείο στην Αινειάδα του Βιργιλίου, «Παρνασσός», 21, Αθήνα 1979.
> Kalil Agà ovvero Giovanni Romey, esule siciliano nell’esercito del pascià d’Egitto, «RASSEGNA STORICA DEI COMUNI», Napoli 1981.
> Ανέκδοτα έγγραφα σχετικά με αποστολή Αρμοστών στη Νάξο στα 1822, «Παρνασσός»,  23, Αθήνα 1981.
> Η ναυμαχία του Ναβαρίνου όπως την κατέγραψε ο Ιωάννης Ρωμαίη , «Παρνασσός»,  24, Αθήνα, 1982.
> Τ΄απομνημονεύματα του Ιωάννη Ρωμαίη για τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, «Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος», 25, Αθήνα 1982.
> Το κριτικό έργο του Ούγου Φώσκολου, «Παρνασσός», 25, Αθήνα 1983.
> Materiale archivistico inedito dell’Archivio di Stato di Napoli concernente la Rivoluzione Greca del 1821, «Ιταλοελληνικά», vol. 1, Napoli 1988.
> Εκκλησιαστικό ελληνικό μουσικό χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Νεαπόλεως Ιταλίας,«Δίπτυχα», 4, Αθήνα 1986/1987.
> Τα ευρωπαϊκά επαναστατικά κομιτάτα κατά την Καποδιστριακή περίοδο, «Πελοποννησιακά», Αθήνα 1987/1988.
> Έγγραφα Αρχείου Νεαπόλεως για την ελληνική πειρατεία (1821/1829), «Παρνασσός», 29, Αθήνα 1987.
> Contributo al problema dell’aspetto verbale in greco moderno, «Ιταλοελληνικά», vol. 2, Napoli 1989.
> Το βασίλειο των Δύο Σικελιών και η Ελληνική Επανάσταση, «Ιταλοελληνικά», vol. 3, Napoli 1990
> La fortuna di un mito nella metafora del ‘viaggio’, «IL BASILISCO», 40-42, Aversa-Italia 1992.
> Πράγματα καινά. Riflessioni per un approccio alternativo alla lingua e letteratura greca di oggi, «FILOLOGIA ANTICA E MODERNA», Università della Calabria, 7, 1994.
> Elogio della lingua. Una riflessione sull’ultimo romanzo di Vassilis Alexakis, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 1 (Νάπολη Ιταλίας 1996).
> La legge  italiana 482/1999, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 3 (Νάπολη Ιταλίας 2000).
> Una presenza misconosciuta e osteggiata, «Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνική Παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία» [Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 29-31 Οκτωβρίου 1998], Κέρκυρα 2000.
> Incontro tra Seferis e Malaparte, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 4 (Νάπολη Ιταλίας 2001).
> La Universitas Graecorum di Messina, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 4 (Νάπολη Ιταλίας 2001).
> La Confraternita Greca di Napoli nel primo Ottocento, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 5 (Νάπολη Ιταλίας 2001).
> Confraternita greca di Napoli. Cenni sulla beneficenza ai ‘nazionali’, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 6 (Νάπολη Ιταλίας 2002).
> Acquisizioni immobiliari della Confraternita greca nel ‘700, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 6 (Νάπολη Ιταλίας 2002).
> Πειραματισμοί στην προσέγγιση κοινών γλωσσικών δομών, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 7 (Νάπολη Ιταλίας 2002).
> La poetica di Fostieris. Male di vivere o disperato anelito di vita?, in «Filologia Antica e Moderna», UNICAL (Università della Calabria), 23, 2002.
> La poesia di Antonis Fostieris tra sussurri stentorei, sonorità inattese, silenzi e …barchette costruite con bucce di sillabe, in «ATTI del VII Convegno Nazionale di Studi Neogreci: Aspetti formali del testo nella letteratura neogreca»  (Trieste 16-18 settembre 2005),  2009.
> Ενδιάθετος λόγος  στη Νότια Ιταλία in «ATTI» VI Seminario Internazionale “Le forme dialettali della lingua greca dall’antichità ad oggi” (Corigliano d’Otranto, 6-8 ottobre 2005).
> Confraternite laicali della diaspora greca nell’Italia meridionale in «ATTI»  Terzo Congresso Paneuropeo della Società Europea di Studi Neoellenici (Bucarest, 2-4 giugno 2006).
> Περιδιαβάζοντας αρχαία και νέα ελληνικά κείμενα στα κλασσικά λύκεια της Ιταλίας,«Πρακτικά»Ημερίδας Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά, Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο Αθηνών, 13 Δεκεμβρίου 2008.