ΓEΩΛOΓlKEΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ

Κ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ – Κ. ΚΟΥΛΗ
Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας
3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1993

24grammata.com- free e book (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια εξερευνήσεως των θεματικών προεκτάσεων της Γεωλογίας γεννήθηκε η ιδέα της διερευνήσεως του έργου του Παυσανία, ιδιαίτερα των γεωλογιkών αναφορών του. Προσπαθήσαμε να τις εντοπίσουμε χωρίς πάντοτε να ακολουθήσουμε τη φιλολογική, αλλά τη φυσική έννοια που συνάδει προς τις γνώσεις της εποχής που έγραψε ο Παυσανίας. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια, η οποία ελπίζουμε να διευρυνθεί μελλοντικά ούτως ώστε να είναι έτοιμη για το προσεχές Διεθνές Συνέδριο, οπότε θα επιχειρηθεί μια ιχνηλάτηση των διαφόρων περιοχών που αναφέρονται στα έργα του Παυσανία. Οι γεωλογικές επισημάνσεις είναι πολλές και
ποικίλες και για διευκάλυνση τις εντάξαμε σε τομείς των γεωεπιστημών, όπως στην Παλαιοντολογία, στην γδρογεωλογία, στην Πετρολογία -Koιτασμαroλoγία και τέλος στη Σεισμολογία.
Από τη γεωλογική διερεύνηση του έργου του Παυσανία διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν μόνο γεωγραφικό, αλλά παρέχει πλήθος σημαντικών γεωλογικών γνώσεων, Π.χ, μια πηγή που αναφέρεται στον Παυσανία και η οποία δεν υπάρχει σήμερα, αποτελεί χρήσιμο ενδεικτικό στοιχείο υδροφορίας στην περιοχή.
Για την εποχή του ο Παυσανίας υπήρξε εξαίρετος γεωγράφος και ακούραστος ταξιδιώτης που περιέλαβε στα έργα του όλες τις μέχρι τότε γνώσεις. Πολλές φορές επικρίθηκε ότι διέπραξε λάθη” αλλά αυτό είναι φυσικό για όποιον γράφει. Αν λάβουμε υπ’ όΨιν τις συνθήκες των ταξιδιών του, και μάλιστα τις περιοχές που επισκέφθηκε, μπορούμε να πούμε ότι μια τέτοια περιήγηση αποτελεί πραγματικά έναν άθλο.
ABSTRACT
The idea ΟΙ looking at Pausanias work ίπ general and his geological re1erences ίπ articular was given ίπ the 1ramework of studying Geology implications. We have tried Ιο recognize Ihem ποΙ always 10110wing the literary meaning but more the natural meaning taken under consideration the avaίlable at his time knowledge. This is a preliminary report which will be enlarged ίπ the future for the next \nternational Congress also recognizing the various localitIes PausanIas is mentioning

24grammata.com- free e book (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]