Εθνικά Κοινοβούλια και Υπερ-Εθνική Δημοκρατία: Η πρόκληση της Συνθήκης της Λισσαβώνας

Ελένη Κονιτσιώτη*
M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δόκιμη Ερευνήτρια Κέντρου Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.)

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή .………………………………………………………………………………….- 4 –
1. Ο Κοινοβουλευτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κινητήριος μοχλός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: από τις ιδρυτικές συνθήκες έως τη Συνθήκη της Λισσαβώνας …………………………………………………………………………….- 6 –
1.1 Οι βουλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εισαγωγικές παρατηρήσεις ……..- 6 –
1.2 Εθνικές διατάξεις για τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες των κοινοβουλίων .- 6 –
1.2.1 Ο ρόλος της Βουλής στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο του γερμανικού ομοσπονδιακού κράτους ……………………………………………………………………- 6 –
1.2.2 Ο ρόλος της Βουλής των Ελλήνων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σύμφωνα με το Σύνταγμα ………………………………………………- 8 –
1.2.2.1 Η σχέση βουλής-κυβέρνησης και ο έλεγχος επί των ευρωπαϊκών υποθέσεων …………………………………………………………..- 8 –
1.2.2.2 Το άρθρο 28 του Συντάγματος …………………………………..- 9 –
1.2.3 Κατηγορίες & παραδείγματα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των ευρωπαϊκών αποφάσεων ………………………………………….- 9 –
1.3 Ευρωπαϊκές διατάξεις για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων ………. – 11 –
1.3.1 Από τις ιδρυτικές συνθήκες έως την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη …………………………………………………………………. – 11 –
1.3.2 H Συνθήκη της Λισσαβώνας: αναβάθμιση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων …………………………………………………………… – 12 –
1.3.2.1 Το άρθρο 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση …… – 12 –
1.3.2.2 Πρωτόκολλο σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ………………………………………… – 13 –
1.3.2.3 Οι μεταβατικές ρήτρες: ρήτρα ευελιξίας και ρήτρες αναθεώρησης χωρίς επικύρωση …………………………………………………. – 17 –
2. Ο κοινοβουλευτισμός τροχοπέδη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και το ρόλο της Bundestag (απόφαση 30.6.2009) ……………. – 19 –
2.1 Η απόφαση του Δικαστηρίου για το ρόλο της Bundestag με φόντο μια θεωρία ολοκλήρωσης ………………………………………………………. – 19 –
2.2. Η αμφισβητουμένη ενδυνάμωση των κοινοβουλίων …………………… – 22 –
3. Κοινοβούλια και εκδημοκρατισμός της Ένωσης. Μια συζήτηση για την έννοια της δημοκρατίας στην «ευρωπαϊκή συμπολιτεία» ………………………………….. – 24 –
3.1 Μορφές νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ……………………… – 24 –
3.2 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των εθνικών κοινοβουλίων στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού του ενωσιακού οικοδομήματος .. – 25 –
3.2.1 Σύμμαχοι ή αντίπαλοι; ………………………………………………… – 25 –
3.2.2 Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ: Έκθεση Νapolitano και έκθεση Elmar Brok ……………………………………………………………………… – 27 –
3.2.3 Εθνικά κοινοβούλια και δημοκρατική νομιμοποίηση: ποιοι και γιατί τα υποστηρίζουν; ………………………………………………………….. – 28
Αντί Επιλόγου: Σκέψεις για το Μέλλον μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας …… – 31 –
Βιβλιογραφία ……………………………………………………………………………. – 33

* Η Ελένη Κονιτσιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Msc) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (D.E.A.) στη διδασκαλία Γλωσσών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου Sorbonne 3, με υποτροφία του ΙΚΥ. Στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου ασχολείται ως δόκιμη ερευνήτρια, καθώς και στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών & Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) ως επιστημονικός συνεργάτης. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και αλβανικά.

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]