ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (1830 -1914), Καταγραφή

ΜΑΡΘΑ KAPΠΟΖΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα καταγραφή έχει αντικείμενο τα περιοδικά, τις εφημερίδες και τα λευκώματα της ελληνικής νεολαίας στην περίοδο 1830 – 1914. Τα ειδολογικά, χρονολογικά και γεωγραφικά κριτήρια που ακολουθήσαμε για τον καθορισμό και την οριοθέτηση του αντι-
κειμένου ήταν τα ακόλουθα:
1. Ειδολογικό κριτήριο
Κύριο και αυστηρό κριτήριο για την ένταξη ενός εντύπου στην κατηγορία του παιδικού και νεανικού τύπου ήταν η έκδοση η/και η πρόσληψή του από παιδιά, εφήβους η νέους. Συνακόλουθα αποκλεί- στηκε ένας σημαντικός αριθμός εντύπων που μόνο φαινομενικά και αβασάνιστα —με βάση π.χ. τον τίτλο, τον υπότιτλο, τον εκδοτικό φορέα η κάποια δήλωση των εκδοτών— θα μπορούσαν να ενταχθούν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά που ουσιαστικά ανήκουν σε άλλες κατηγορίες. Έτσι η δική μας καταγραφή περιορίστηκε στα έντυπα για τα οποία διαθέτουμε σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία για το νεαρό της ηλικίας είτε των εκδοτών/διευθυντών και συνεργατών είτε των αναγνωστών. Μας ενδιαφέρουν δηλ.
i. Τα έντυπα που γράφονταν και εκδίδονταν από παιδιά και νέους προς χρήσιν κυρίως των ομηλίκων τους.
ii. Τα έντυπα που παράγονταν από ενήλικες προς χρήσιν παιδιών και νέων.
Κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων είναι το αναγνωστικό κοινό και βέβαια η κατάλληλη και ειδική ύλη που θα ταίριαζε με το συ-
γκεκριμένο αυτό κοινό.

24grammata.com- free ebook

[download]