Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ / GREEK AND NON GREEG BIBLIOGRAPHY REFUGEES – IMMIGRANTS AND IMMIGRATION – REPATRIATED GREEKS

24grammata.com / αλλοδαποί ελληνόφωνοι/ παλιννόστηση

η βιβλιογραφία έχει συνταχτεί από την “Αντιγόνη” και το Μεσογειακό παρατηρητήριο μετανάστευσης

συντάκτης : ∆άφνη Μαυροµµάτη
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography

•     Αµήρα, Α. (1980), ‘Κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά και κίνητρα µεταναστεύσεως των Ελλήνων επιστηµόνων που επαναπατρίστηκαν την περίοδο 1960-1971’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39-40, σ. 225-240
•     Αµήρα, Α. και Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (1983), ‘Επαναπατρισθέντες επιστήµονες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 1960-1981’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 51, σ.120-152
•     Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ. (2001), Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης
•     Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. (2001), ‘Οι πολιτικές ρυθµίσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα’, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 23-68
•     Αναστασίου, Σ. (1988), ‘Η µετανάστευση και η επίδρασή της στην ανθρώπινη συµπεριφορά’, Κοινωνική Εργασία, 9/10, σ. 69-77
•     Βαϊου, Ν. και Χατζηµιχάλης (1997), Με τη ραπτοµηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς: Πόλεις, Περιφέρειες και Άτυπη εργασία, Αθήνα: Εξάντας
•     Βαλέντσια, Ντ. (1995), ‘Η κατάσταση των Φιλιππινέζων γυναικών στην Ελλάδα – Μια γυναίκα από τις Φιλιππίνες αφηγείται’, στο Βωβού, Σ., Μποµπόλου, Λ. και Παµπούκη, Ε. (επ.), Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, Πρακτικά ∆ιήµερης Συνάντησης Γυναικών 11-12/11/94, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών – Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ. 79-83
•     Βγενόπουλος, Κ. (1998), Πρόσφυγες και µετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα: ΕΚΕΜ

• Βεϊκου, Μ. (2001), ‘Μετανάστευση και πρακτικές ένταξης. Μια «εκ των έσω» αποτίµηση της σύγχρονης Ελληνικής και Ιταλικής κοινωνικής πραγµατικότητας’, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 113-128
• Βεϊκου, Μ. (2001), ‘Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο­Αλβανοί µετανάστες και η καθηµερινή τους εµπειρία στη γειτονιά µιας ελληνικής πόλης’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 305-327

•     Βεϊκου, Μ. (1998), ‘Αναγκαστική µετανάστευση: Στοιχεία κοινωνικού αποκλεισµού και εθελοντικής αποδοχής ανισοτήτων’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 479-487
•     Βεϊκου, Χ. (2000), ‘Ζώντας ανάµεσα σε «άλλους». Η βίωση ενός εκούσιου αποκλεισµού’, στο Καυτατζόγλου, Ρ. και Πετρονώτη, Μ. επ., Όρια και περιθώρια. Εντάξεις και αποκλεισµοί, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 131-150
•     Βεντούρα, Λ. (1993), ‘Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού ενδιαφέροντος’, ∆ίνη, 6, Μάιος
•     Βιδάλη, Α. (1996), ‘Σύγχρονη ελληνική ταυτότητα και µειονότητες’, Ο Πολίτης, 23, σ. 33-36
•     Βλάχος, Ε. (1966), ‘Εργάτες µετανάστες που επιστρέφουν από τη ∆υτική Ευρώπη στην Ελλάδα’, Κοινωνιολογική σκέψη, Ι, σ.125-126
•     Βούλγαρης, Γ., ∆ώδος, ∆., Καφετζής, Π., Λυριντζής, Χ., Μιχαλοπούλου, Κ., Νικολακόπουλος, Η., Σπουρδαλάκης, Μ., Τσουκαλάς, Κ. (1995), ‘Η πρόσληψη και η αντιµετώπιση του «άλλου» στη σηµερινή Ελλάδα. Πορίσµατα εµπειρικής έρευνας’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 5, σ. 81-100
•     Γαλάνης, Γ. (1999), ‘Εθνικές-µεταναστευτικές µειονότητες και κοινωνικός αποκλεισµός’, Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, ΣΤ’, 25/26, σ. 43-66
•     Γαλάνης, Γ. (1993), ‘Η Γνώµη των Κατοίκων των Ιωαννίνων για τους Αλβανούς στην Ελλάδα’, Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε., 6, Ιωάννινα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
•     Γεωργάς, ∆. και Παπαστυλιανού, Α. (1993), Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ)
•     Γκιζέλης, Γ. (1994), ‘Οι αλλαγές στην ελληνική πολιτισµική ταυτότητα και οι επιπτώσεις τους στον παλιννοστούντα µετανάστη’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-84, σ. 34-42
•     Γλυτσός, Ν. (1993), Προσφορά και ανάγκες σε εργασία στην ελληνική οικονοµία κατά περιφέρεια και επάγγελµα µέχρι το τέλος του αιώνα και δυνατότητα απασχόλησης πολιτικών προσφύγων και Ποντίων, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΚΕΚΜΟΚΟΠ και Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ)
•     Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (1990), Πρόγραµµα Ερευνών Αποδηµίας -Παλιννόστησης του Ελληνικού Πληθυσµού, Α, Αθήνα
•     ∆αµανάκης, Μ. (1997), Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. ∆ιαπολιτισµική Προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg
•     ∆αµανάκης, Μ. (1987), Μετανάστευση και εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg
•     ∆ικαίου, Μ. (1999), ‘Μειονοτικές οµάδες: Έρευνα και παρέµβαση στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα’, Ψυχολογία, 6/2, σ. 247-253
•     Εµκε-Πουλοπούλου, Η. (1990), ‘Μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα 1970­1990’, Εκλογή Θεµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, 85/86
•     ‘Εµκε-Πουλοπούλου, Η. (1986), Προβλήµατα µετανάστευσης -παλιννόστησης,

Αθήνα: ΙΜΕΟ / Ε∆ΗΜ

•     Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), ‘Η πρωτοβουλία DAPHNE, Γυναίκες πρόσφυγες -Να σταµατήσει η σεξουαλική εκµετάλλευση και διακίνηση των γυναικών’, Τελέσιλλα, 31, Νοέµβριος, σ. 1-17
•     Ζωγράφος, Α. (1991), ‘Η κατάσταση των τριτοκοσµικών εργατών στην Ελλάδα’, Κοινωνική Εργασία, 23, σ. 165-184
•     Θεοδωρόπουλος, Χ. και Σικιώτου, Α. (1994), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογενειών τους. Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Εστία
•     ‘Ιδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Aνθρώπου (1994), Τα δικαιώµατα των µεταναστών εργατών, Αθήνα: Εστία
•     Ι.Π.Ο.∆.Ε. (2001), Ένταξη των µεταναστών, Ελληνο-ολλανδικό σεµινάριο, Αθήνα
•     Ιωακείµογλου, Η. (2001), ‘Οι µετανάστες και η απασχόληση’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 81-94
•     Ιωσηφίδης, Θ. (2001), ‘Συνθήκες εργασίες τριών µεταναστευτικών οµάδων στην Αθήνα’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 227-146
•     Καβουνίδη, Τ. (2002), Τα χαρακτηριστικά των µεταναστών, Αθήνα: Σάκκουλας

• Καβουνίδη, Τ. (2001), ‘Η µετανάστευση στην Ελλάδα και η γήρανση του πληθυσµού’, στο Κικίλιας Η., Μπάγκαβος, Π., Τήνιος, Π. και Χλέτσος, Μ. επ., ∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ. 105-114
Καβουνίδη, Τ. (1998), Μετανάστευση, νοµιµοποίηση και κοινωνικά δίκτυα, Πρόσφυγες και µετανάστες στην Ελληνική αγορά εργασίας, Αθήνα: ΕΚΕΜ
Καβουνίδη, Τ. και Χατζάκη, Λ. (1999), Αλλοδαποί που υπέβαλαν αίτηση για κάρτα προσωρινής παραµονής: Υπηκοότητα, φύλο και χωροθέτηση, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Κανταράκη, Μ. (2000), ‘Γυναίκες πρόσφυγες και µετανάστριες θύµατα εξαναγκασµού σε πορνεία’, στο ∆ασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π., Τσαµπαρλή ∆., Τσιγκάνου, Ι. και Φρονίµου, Ε. επ., Εγκληµατίες και Θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 581-588

• Καρασαββόγλου, Α. (2001), ‘Ο ρόλος της µετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ειδικότερα στις εργασιακές σχέσεις και η περίπτωση της Ελλάδας’, στο Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης, σ. 195-218
Καρασαββόγλου, Α. (1998), ‘Μετανάστευση, αγορά εργασίας και ελληνική οικονοµία’, στο Χλέτσος, Μ., Κατσορίδης, ∆., Ναξάκης, Χ., Ιακειµόγλου, Η., Καρασαββόγλου, Α. επ., Ανεργία, Μύθοι και Πραγµατικότητα, Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις-∆οκίµια 8, σ. 137-159
Καρύδης, Β.(2000), ‘Το νέο Σχέδιο Νόµου για την µεταναστευτική πολιτική ή «Ώδινεν όρος και έτεκε µυν»’, Ποινική ∆ικαιοσύνη, 32, σ. 1126-1129
Καρύδης, Β. (1997), ‘Η εγκληµατικότητα των µεταναστών: Μύθος και πραγµατικότητα’, στο ∆ηµητρίου, Σ. επ., Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ. 143-151
Καρύδης, Β. (1996), Η εγκληµατικότητα των µεταναστών στην Ελλάδα -Ζητήµατα θεωρίας και αντεγκληµατικής πολιτικής, Αθήνα: Παπαζήσης
Καρύδης, Β. (1996), Λαθροµετανάστευση, εγκληµατικότητα και αντεγκληµατική πολιτική, Αθήνα: Σάκκουλας

• Καρύδης, Β. (1994), ‘Αλβανοί Λαθροµετανάστες: ∆ράστες ή Θύµατα;’, στο Πανούσης, Γ., ∆ηµόπουλος, Χ. και Καρύσης, Β., Θυµατολογικά κείµενα, Αθήνα­Κοµοτινή: Σάκκουλας

•     Καρύδης, Β. (1992), ‘Ο Φόβος της Εγκληµατικότητας στην Αθήνα και η Κατασκευή του Στερεότυπου του Επικίνδυνου Αλβανού’, Χρονικά, 5, Εργαστήριο Εγκληµατολογίας, Νοµική Σχολή ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιο Θράκης
•     Κασιµάτη, Κ. (2002), ‘Αλβανοί µετανάστες στα Κύθηρα’, ΝΟΣΤΟΣ, 1
•     Κασιµάτη, Κ. (1998), ‘Πόντιοι στην Ελλάδα και Κοινωνικός Αποκλεισµός’, στο Κασιµάτη, Κ. επ., Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, σ. 275-305
•     Κασιµάτη, Κ. (1998), ‘Μετανάστες και ελληνική πολιτική. Πόντιοι από την πρώην ΕΣΣ∆’, στο Κατσέλη, Λ. και Πελαγίδης, Θ. επ., Για µια Ευρώπη των Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 126-130
•     Κασιµάτη, Κ. (1993), Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση: Κοινωνική και Οικονοµική τους Ένταξη, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο και Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού
•     Κασιµάτη, Κ. (1984), Μετανάστευση-Παλλινόστηση. Η προβληµατική της δεύτερης γενιάς, Αθήνα: ΕΚΚΕ
•     Κασιµάτη, Κ. και Ψηµµένος, Ι. (2003), Οργανωτική κουλτούρα και κοινωνικός αποκλεισµός, Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής, 1
•     Κασιµάτη, Κ. και Ψηµµένος, Ι. (2003), Μεταναστευτικές ροές και άτυπες πολιτικές µετανάστευσης, Αθήνα: Gutenberg

• Κασίµης, Χ., Νιτσιάκος, Β., Ζακοπούλου, Ε., Παπαδόπουλος, Α. (2002), Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης ξένου εργατικού δυναµικού στην Ελληνική ύπαιθρο, Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

•     Κάτσικας, Χ. (1998), ‘Αποκλεισµός από την εκπαίδευση – απόρριψη από την εργασία. Η περίπτωση των παιδιών των Ποντίων µεταναστών από την πρώην ΕΣΣ∆’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 444-454
•     Κατσορίδας, ∆. (1994), Ξένοι; εργάτες στην Ελλάδα, Αθήνα: ‘Ιαµος
•     Κατσορίδας, ∆. (1991), Οι ξένοι εργάτες στην Ελλάδα, Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΙΝΕ­ΓΣΕΕ, 4-5, σ. 29-35
•     Κατσορίδας, ∆., Καψάλης, Α. και Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (2003), Οι Νέες Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιανουάριος, Αθήνα: ΙΝΕ­ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ
•     Κοιλιάρη, Α. (1997), Ξένος στην Ελλάδα. Μετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής
•     Κοινωνία των Εθνών (1997), Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, (µτφρ. Φ. και Μ. Βεϊνόγλου), (Γενεύη 1926), Αθήνα: Τροχαλία
•     Κολλιάς, Γ. και Κατσορίδας, ∆. (2000), ‘Αλλοδαποί Εργαζόµενοι: Ένταξη ή

καταστολή;’, Ενηµέρωση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 48 (στο διαδίκτυο http://www.inegsee.gr/enimerwsi­main.htm)1

•     Κόνιορδος, Μ. (1994), ‘Απασχόληση και ελληνική µεταναστευτική πολιτική’, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ. 167-174
•     Κόντης, Α. (2001), ‘Οικονοµική ενσωµάτωση µεταναστών στη χώρα υποδοχής’, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ., Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 177-220
•     Κόντης, Α. (2000), ‘Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής αλλοδαπών µεταναστών’, στο Κωνσταντινίδης, Σ. και Πελαγίδης, Θ. επ., Η Ελλάδα στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Παπαζήσης , σ. 293-324
•     Κόντης, Α. (2000), ‘Νοµιµοποίηση παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στην Ελλάδα’, στο Πάκος, Θ. επ., ∆ιεθνές Συνέδριο «Η Κοινωνία των 2/3». ∆ιαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήµατος, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, σ. 453-485
•     Κόντης, Α. (1998), ‘Ηµεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναµικό στην ελληνική αγορά εργασίας’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 509-533
•     Κόντης, Α. (1998), ‘Συνέπειες της εργασίας των µεταναστών για την Ελληνική οικονοµία’, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και Ξενοφοβία. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ∆ιακρίσεων. Πρακτικά Συνεδρίου Μάιος 1997, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σ. 129-136
•     Κόντης, Α. (1997), ‘Η έρευνα στην Ελλάδα για τον ελληνισµό της διασποράς’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92-93/Α’-Β’, σ. 63-91
•     Κόντης, Α. (1996), ‘Μετανάστευση και αγορά εργασίας’, στο Καζάκος, Π. και Λιαργκόβας, Π. επ., Μεταρρύθµιση και οικονοµική συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη, Αθήνα: Σιδέρης, σ. 293-329
•     Κοντογιάννη, Χ. (1994), ‘Κοινωνικά και οικογενειακά προβλήµατα των µεταναστών’, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ. 209-212
•     Κοντογιάννη, Χ., Στρατή, Π., Τσίαντη, Β (1990), ‘Παιδιά διαπολιτισµικών γονιών σε διάφορες χώρες’, Κοινωνική Εργασία, 18, σ. 107-114
•     Κοτζαµάνης, Β., Πετρονώτη, Μ. και Τζωτζοπούλου, Μ. (2002), ‘Πολιτικοί πρόσφυγες: εξελίξεις και θέµατα πολιτικής’, στο Καραντινός, ∆., Μαράτου­Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α’, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 307-330
•     Κοτσιώνης, Π. (1992), ‘Η προβληµατική της µετανάστευσης και της παλιννόστησης στη χώρα µας από εκπαιδευτική σκοπιά’, ∆ιαβάζω, 285, σ. 38-51
•     Κούρτοβικ, Ι. (2001), ‘Μετανάστες: ανάµεσα στο δίκαιο και στη νοµιµότητα’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα,

Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 163-198

•     Κούρτοβικ, Γ. (1997), ‘Οι ποινικές διαδικασίες ως µοχλός διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού’, στο ∆ηµητρίου, Σ. επ. Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ. 153-162
•     Κούρτοβικ, Ι. (1994), ‘Το νοµικό καθεστώς των µεταναστών στην Ελλάδα’, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ. 182-193
•     Κουτσούµπας, Χ. (1985), ‘Η απασχόληση των αλλοδαπών στην Ελλάδα’, Επιθεώρηση ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού ∆ικαίου, 19/226, σ. 945-966
•     Κωνσταντινίδου, Χ. (1999), ‘Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήµατος. Η εγκληµατικότητα των Αλβανών µεταναστών στον αθηναϊκό τύπο’, στο Κουτσουκάκη, Α. επ., Εικόνες εγκλήµατος, Αθήνα: Πλέθρον, σ. 103-141
•     Κωστοπούλου, Β. (1995), ‘Τα αποτελέσµατα της κρίσης ασύλου και των διαδικασιών των διεθνών οργανισµών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της γυναίκας –πρόσφυγα’, Εκλογή, 107, Οκτώβριος-Νοέµβριος-∆εκέµβριος, σ. 398-406
06-05-2003

• Λαζαρίδου, Γ. (1995), ‘Μετανάστριες στην Ελλάδα – Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία – µια επιτόπια µελέτη’, στο Βωβού, Σ., Μποµπόλου, Λ. και Παµπούκη, Ε. (επ.), Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, Πρακτικά ∆ιήµερης Συνάντησης Γυναικών 11-12/11/94, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών Φεµινιστριών – Ελληνικό Τµήµα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ. 47-75

•     Λάζος, Γ. (1997), ‘Η αλλοδαπή πόρνη στη σύγχρονη Ελλάδα’, στο ∆ηµητρίου, Σ. επ., Μηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής τους, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ. 79-97
•     Λαµπριανίδης, Λ. και Λυµπεράκη, Α. (2001), Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη ∆ιαδροµές ευηµερίας και παραδροµές δηµόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής
•     Λιανός, Θ., Σαρρής, Α. και Κατσέλη, Λ. (1998), ‘Παράνοµη µετανάστευση και τοπικές αγορές εργασίας: Η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 534-544
•     Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1995), ‘Η ελληνική κοινωνία και η νέα µετανάστευση’, Τετράδια πολιτικού διαλόγου, έρευνας και κριτικής, 36-36
•     Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1994), ‘Μετανάστευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα’, στο Χρ. Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, σ. 175-181, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας»
•     Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1993), Αλλοδαποί εργαζόµενοι και αγορά εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝ.Ε. -Γ.Σ.Ε.Ε./Α∆Ε∆Υ
•     Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1992), ‘Μετανάστευση και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα : Πρώτες ∆ιαπιστώσεις’, Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-12-13, Φεβρουάριος-Μάρτιος, Αθήνα, σ. 37-44
•     Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1992), ‘Αλλοδαποί Εργαζόµενοι και Αγορά Εργασίας’, Νέες Μορφές Απασχόλησης και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ
•     Λυµπεράκη, Α., Πελαγίσης, Τ. (2000), Ο «Φόβος του Ξένου» στην αγορά εργασίας: ανοχές και προκαταλήψεις στην ανάπτυξη, Αθήνα: Πόλις
•     Μαλκίδης, Φ. (1998), ‘Προβλήµατα κοινωνικής ένταξης Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση στη Θράκη’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 433-443
•     Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (2002), ‘Ξένο εργατικό δυναµικό: τάσεις και προβλήµατα της κοινωνικής ενσωµάτωσης’, στο Καραντινός, ∆., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α’, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 275-306

•     Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ. (2001), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα
•     Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. (2001), ‘Μετανάστες στην Ελλάδα: «προβλήµατα», κοινωνικά φαινόµενα και υποκείµενα’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 13-28
•     Μάρκοβα, Ε. (2001), ‘Η παρουσία των Βούλγαρων µεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 246-276
•     Μάρκου, Γ. (1994), ‘Προβλήµατα σχολικής ένταξης παλιννοστούντων µαθητών’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, σ. 132-168
•     Μαυρέας, Κ. (1998), ‘∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες στην Ελλάδα’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96­97/Β’-Γ’, σ. 185-218
•     Μήτσος, Ι. (1969-1970), ‘Μετανάστευσις και Παλιννόστησης’, Επιθεώρισις Κοινωνικών Ερευνών, Α’/2-3
•     Μιχαλοπούλου, Α., Τσάρτας, Π., Γιαννησοπούλου, Μ., Καφετζής, Π. και Μανώλογλου, Ε. (1998), Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και Ανάπτυξη, Αθήνα: ΕΚΚΕ -Αλεξάνδρεια
•     Μουσούρου, Λ. (1990), ‘Οικογένειες και µετανάστευση: προβλήµατα και προβληµατική’, Εκλογή, 87, Οκτώβριος – Νοέµβριος – ∆εκέµβριος, σ. 147-153
•     Μουσούρου, Λ. (1990), Μετανάστες και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα: Gutenberg
•     Μουσούρου, Λ. (1993), Από τους γκάσταρµπάιτερ στο πνεύµα του Σένγκεν, Αθήνα: Gutenberg
•     Μπάγκαβος, Χ. και Παπαδοπούλου, ∆. (2003), ‘Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική’, Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 15
•     Μπίµπου-Νάκου, Ι. και Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1998), ‘Οµάδα αυτοβοήθειας µε άτοµα που µετακινήθηκαν από την Αλβανία: Πλαίσιο αναφοράς και ευρήµατα σε σχέση µε τις διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισµού’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 499-508

•     Μπέργκερ Τ. -Μορ Τ. (1979), Ο έβδοµος άνθρωπος. Η ιστορία του µετανάστη εργάτη στην Ευρώπη, Αθήνα: Καστανιώτης
•     Μπόµπας, Λ. (1994), Για την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα, Αθήνα: Φολόη
•     Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ. (2001), Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης
•     Νάσκου-Περράκη, Π. (1991), Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική έννοµη τάξη, Αθήνα: Σάκκουλας
•     Νικολινάκος, Μ. (1973), Καπιταλισµός και µετανάστευση, Αθήνα: Παπαζήσης
•     Νικολινάκος, Μ. (1964), ‘Η ροπή προς µόνιµη εγκατάσταση των µεταναστών εργατών’, Νέα Οικονοµία, 18

Νικολινάκος, Μ. επ. – ‘Ενωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆. Ευρώπης (1974), Οικονοµική ανάπτυξη και µετανάστευση στην Ελλάδα, Εισηγήσεις από σεµινάριο στο Παρίσι 1973, Αθήνα: Κάλβος
Πανουργιά, Ν. (1992), ‘Ο ρατσιστικός λόγος στην Ελλάδα: Οι ιθαγενείς στοχασµοί’, Ο Πολίτης, 117, σ. 38-43
Παπαδηµητρίου, Ζ. (1995), ‘Ρατσισµός και Μετανάστευση’, στο Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού επ., Η Ευρώπη αντιµέτωπη µε το φαινόµενο του ρατσισµού, Αθήνα: Παρασκήνιο, σ. 50-60
Παπαζήση, Θ. (1999), ‘Αρχή της ισότητας και γυναίκα µη χριστιανικών θρησκευτικών µειονοτήτων: Η ταυτότητα της εβραίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη σήµερα’, στο Κωνσταντόπουλος Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός ∆., Οικονόµου Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, σ. 375-392, Αθήνα:

ΕΚΚΕ
Παπαθεοδοσίου, Θ. (1994), Η Ένταξη των Παλιννοστούντων Οµογενών από την Πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/ Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Μ. (1979), ‘Προβλήµατα παλιννόστησης ή Σε τι συνίσταται η πρόκληση του ΄80’, Εποπτεία, 41, σ. 1003-1012
Παπασιώπη, Ζ. (1995), Τα δικαιώµατα των αλλοδαπών όπως πηγάζουν από τον Νόµο 1975/1991, Αθήνα, Κοµοτινή: Σάκκουλας
Παπαφιλίππου, ∆. (1998), ‘Η ευρωπαϊκή σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η προστασία των προσφύγων και των µεταναστών’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 423-432
Πατηνιώτης, Ν. (1990), Εξάρτηση και µετανάστευση. Η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα: ΕΚΚΕ

•     Παύλου, Μ. (2001), ‘Οι «λαθρέµποροι του φόβου»: ρατσιστικός λόγος και µετανάστες στον τύπο µιας υποψήφιας µητρόπολης’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 127-162

• Πετράκου, Η. (2001), ‘Η κατασκευή της µετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 31-56
Πετρινιώτη, Ξ. (1995), ‘Η ετερογένεια των µεταναστών και η εθνική ετερότητα. Μια ολοκληρωµένη εικόνα’, Σύγχρονα Θέµατα, 54, Ιανουάριος-Μάρτιος, σ. 44-48
Πετρινιώτη, Ξ. (1993), Η µετανάστευση προς την Ελλάδα. Μια πρώτη καταγραφή, ταξινόµηση και ανάλυση, Αθήνα: Οδυσσέας
Πετρινιώτη, Ξ. (1990), ‘Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα’, Ο αγώνας της γυναίκας, 43, Ιανουάριος – Ιούνιος,
Πετρονώτη, Μ. (1998), Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης, Αθήνα: UNESCO, ΕΚΚΕ, Πλέθρον
Πετρονώτη, Μ. (1996), ‘Η φιλανθρωπία και η αρωγή ως συµβολικοί µηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού’, Ο Πολίτης, 22, σ. 43-45, αναδηµοσίευση στο ∆ηµητρίου, Σ. (1997) επ., Μορφές κοινωνικού αποκλεισµού και µηχανισµοί παραγωγής του, Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σ. 163-168

• Πετρόπουλος, Ν. (1990), ‘Παλιννόστηση 1971-1986: Πορίσµατα της µικροαπογραφής το 1985-1986 και προτάσεις κυβερνητικής πολιτικής’, στο Πετρόπουλος, Ν. επ., Προγράµµατα ερευνών αποδηµίας-παλιννόστησης του ελληνικού πληθυσµού, Αθήνα: Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (ΓΓΑΕ), σ. 60-87
• Ρωµανίδου, Ν. (2000), ‘Αλλοδαποί πρόσφυγες και µετανάστες ως θύµατα’, στο ∆ασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π., Τσαµπαρλή ∆., Τσιγκάνου, Ι. και Φρονίµου, Ε. επ., Εγκληµατίες και Θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 193­206

•     Σιταρόπουλος, Ν. (2002), ‘Ζητήµατα σχετικά µε την υποδοχή και την πρόσβαση αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου’, Νοµικό Βήµα, 50, σ. 1598-1603
•     Σιταρόπουλος, Ν. (2002), ‘Το καθεστώς προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα – Σχετικά ζητήµατα και προτάσεις’, Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α), ΄Εκθεση 2001, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 169-177
•     Σιταρόπουλος, Ν. (2001), ‘Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόµου «Μετανάστευση και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια» µεηµεροµηνία Μαίου 2000’, Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Ετήσια ΄Εκθεση 2000, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 87-99
•     Σιταρόπουλος, Ν. (2001), ‘Το δικαίωµα οικογενειακής ενότητας και επανένωσης αλλοδαπών µεταναστών στη χώρα υποδοχής: ∆ιαστάσεις διεθνούς, ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου’, Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Ετήσια ΄Εκθεση 2001, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, σ. 281-310
•     Σιταρόπουλος, Ν. (1998), ‘Σύγχρονο ελληνικό προσφυγικό δίκαιο και πράξη µε ειδική αναφορά στις δυνατότητες ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΕΣ∆Α) για την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο’, Yπεράσπιση, σ. 981-996
•     Σιταρόπουλος, N. (1997), ‘Η νοµική προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα – Τα σχετικά διαπλεκόµενα νοµικά πλαίσια και ο ρόλος τους στη σύγχρονη ελληνική πρακτική’, Noµικό Βήµα, 45, σ. 910-924
•     Σιταρόπουλος, Ν. και Σακελλαροπούλου, Ι. (2002), ‘Προτάσεις για την προώθηση ενός σύγχρονου’, αποτελεσµατικού πλαισίου προστασίας προσφύγων (ασύλου) στην Ελλάδα, ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, 4, σ. 455-469
•     Σιταρόπουλος, Ν. και Σισιλιάνος, Λ. (2001), ‘Το δικαίωµα νοµικής συνδροµής -Βασικές σχετικές ευρωπαϊκές αρχές και µείζονα ζητήµατα της ελληνικής νοµοθεσίας και πράξης’, Νοµικό Βήµα, 49, σ. 1597-1604
•     Σταυροπούλου, Μ. (1994), ‘Ελληνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις και µετανάστες εργάτες στην Ελλάδα’, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ. 217-220
•     Σταύρου, Σ. (1992), ‘Ο νόµος 1975/1991 για τον έλεγχο των αλλοδαπών, κάτω από το πρίσµα των διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, του πρόσφυγα και του µετανάστη’, Νοµικό Βήµα, 40, σ. 959-968
•     Συρίγου-Ρήγου, Ε. επ. (2000), Συζητώντας µε τη Λίντα. Μια Αλβανίδα µετανάστρια µιλάει για τη ζωή της, Αθήνα: Νέα Σύνορα και ∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων
•     Σωτηριάδου, Α. (1999), ‘Η εκπαίδευση και πολιτισµική ανάπτυξη των αποδήµων. Η περίπτωση των γυναικών’, στο Κωνσταντόπουλος Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός ∆., Οικονόµου Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, σ. 287-301, Αθήνα: ΕΚΚΕ
•     Τερζίδης, Κ. (1995), ‘Όψεις του προβλήµατος κοινωνικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης παλιννοστούντων Ελληνοποντίων’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88, σ. 100-121
•     Τζαβάρας, Ν. (1995), ‘Η προκατάληψη και ο ξένος’, στο Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισµού επ., Η Ευρώπη αντιµέτωπη µε το φαινόµενο του ρατσισµού, Αθήνα: Παρασκήνιο, σ. 61-67

• Τζωρτζοπούλου, Μ. (2002), ‘Η θέση των µεταναστών στην Ελλάδα’, στο Μουρίκη, Α., Ναούµη, Μ. και Παπαπέτρου, Γ. επ., Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2001, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 45-62
•     Τοπάλη, Π. (2001), Ο διασυσχετισµός της έµµισθης οικιακής εργασίας και Φιλιππινέζων µεταναστριών στην Αθήνα, Αθήνα: ΚΕΘΙ
• Τζωρτζοπούλου, Μ. (1999), ‘Στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα’, στο Τεπέρογλου, Α., Μπαλούρδος, ∆., Μυριζάκης, Γ. και Τζωρτζοπούλου, Μ., Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Νοµό Θεσσαλονίκης: Αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 169-194
• Τζωρτζοπούλου, Μ. (1999), ‘Η νεολαία των Ποντίων: Ζητήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης’, στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γερµανός, ∆. και Οικονόµου, Θ. επ., «Εµείς» και οι «άλλοι» αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 317-338

•     Τούση, Μ. (1994), ‘Ελλάδα και Schengen, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. (επ.), Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση’, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», σ. 194-205
•     Τριανταφυλλίδου, Α. (1999), ‘Η πολιτική µετανάστευσης της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής µεταναστών στο νέο διεθνές περιβάλλον. Κριτικές προσεγγίσεις και προοπτικές βελτίωσης’, Βήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, 9, σ. 25-32
•     Τριανταφυλλίδου, Α. (1998), ‘Οι «άλλοι» ανάµεσά µας – ελληνική εθνική ταυτότητα και στάσεις προς τους µετανάστες’, στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός, Αθήνα: Εξάντας, σ. 488-499
•     Τριχοπούλου, Α. (1992), ‘Κοινωνικά προβλήµατα που προκύπτουν από την εγκατάσταση των προσφύγων και παλιννοστούντων στην Ελλάδα’, Κοινωνική Εργασία, 26, σ. 121-128
•     Τριχοπούλου, Α. και Χατζηβαρνάβα, Ε. (1989-1990), ‘Παλιννόστηση και φτώχεια. Η περίπτωση των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων’, Εκλογή, 83/84, Οκτ.­∆εκ., Ιαν.-Μάρτ., σ. 275-292
•     Τρουµπέτα, Σ. (2000), ‘Μερικές σκέψεις σχετικά µε την παράσταση του «άλλου» και το φαινόµενο του ρατσισµού στην ελληνική κοινωνία’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101-102/Α’-Β’, σ. 137-176
•     Τσακίρης, Κ. (2002), ‘Πόντιοι παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση’, στο Καραντινός, ∆., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίµου, Ε. επ., ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα: Κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόµος Α’, Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 475-491
•     Τσίµπος, Κ. (2001), ‘Η σηµασία της µετανάστευσης στην εκτίµηση του µεγέθους και την κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού της Ελλάδας’, στο Κικίλιας Η., Μπάγκαβος, Π., Τήνιος, Π. και Χλέτσος, Μ. επ., ∆ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ. 51-69
•     Τσουκαλάς, Κ. (1994), ‘Παλιννόστηση και καταµερισµός εργασίας’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, σ. 28-33
•     Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυφες (1998), Επετηρίδα ∆ικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών, Αθήνα: Σάκκουλας
•     ΥΠΕΠΘ – UNESCO (1984), Σχολική επανένταξη παλιννοστούντων µαθητών: Προβλήµατα και προοπτικές, Αθήνα
•     Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (1997),

Πρόσφυγες του Κόσµου 1995 – 1996, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα
• ‘Yπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (1998), Οι πρόσφυγες του Κόσµου 1997 – 1998. Προβλήµατα και στρατηγικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα
•     ‘Yπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (2000), Ετήσια
έκθεση για την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα 1999, Φεβρουάριος, Αθήνα

•     Φακιολάς, Ρ. (2002), ‘Μετανάστευση: Η νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα’, Εργασία, Αθήνα: ΙΑΠΑ∆, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σ. 41-51
•     Φακιολάς, Π. (2001), ‘Η ενσωµάτωση των Ελληνοποντίων στην Ελληνική κοινωνία’, στο Αµίτσης, Γ. και Λαζαρίδη, Γ. επ. (2001), Νοµικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της µετανάστευσης στην Ελλάδα, σελ. 129-156, Αθήνα: Παπαζήσης
•     Φακιολάς, Ρ. (2000), ‘Ανεργία και νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών’, Τάσεις , 28 Ιανουαρίου
•     Φακιολάς, Ρ. (1998), ‘Μετανάστευση’, στο Πετρινιώτη, Ξ. και Κουκουλές, Γ., Επετηρίδα Εργασίας, Αθήνα: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Παντείου Πανεπιστηµίου, σ. 19-34
•     Φακιολάς, Ρ. (1998), ‘Η νοµιµοποίηση των παράνοµων µεταναστών’, Επιλογή, σ. 228-238
•     Φακιολάς, Ρ. (1994), ‘Απασχόληση ξένων και ανεργία στην Ελλάδα’, Επιλογή, σ. 3­15
•     Φακιολάς, Ρ. (1990), ‘Αλλοδαποί απασχολούµενοι στην Ελλάδα’, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 12 Ιουλίου
•     Φεραλδή, Ε. (1994), ‘Πρόσφυγες-µετανάστες’, στο Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ., Η προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών εργατών και των οικογένειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» , σ. 213-216
•     Χλέπας Α. και Σπυράκος ∆. (1992), Ο Νόµος 1975/91 για τους Αλλοδαπούς και το Σύνταγµα, Αθήνα-Κοµοτινή: Σάκκουλας
•     Χλέτσος, Μ. (2001), ‘Η πολιτική οικονοµία της µετανάστευσης’, στο Ναξάκης, Χ. και Χλέτσος, Μ. επ., Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Αθήνα: Πατάκης, σ. 17-42
•     Ψηµµένος, Ι. (2002), Μετανάστευση και κοινωνική πρόνοια, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ Πάντειο Πανεπιστήµιο
•     Ψηµµένος, Ι. (2001), ‘Μετανάστευση και Νέα Εργασία’, στο Κ. Κασιµάτη, Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg
•     Ψηµµένος, Ι. (2001), ‘Νέα εργασία και ανεπίσηµοι µετανάστες στη µητροπολιτική Αθήνα’, στο Μαρβάκης, Αθ., Παρσανόγλου, ∆., Παύλου, Μ. επ., Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σ. 95-126
•     Ψηµµένος, Ι. (2000), ‘Εργασία και Ρατσισµός: Κοινωνική διαχείριση και Μεταναστευτικό εργατικό δυναµικό’, στο Φαινόµενα Κοινωνικής Παθογένειας σε Οµάδες Κοινωνικού Αποκλεισµού, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ-ΓΓΑΕ
•     Ψηµµένος, Ι. (1999), Μετανάστευση και εργασία στην Ευρώπη: η δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων, Αθήνα: Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής
•     Ψηµµένος, Ι. (1998), ‘∆ηµιουργώντας χώρους κοινωνικού αποκλεισµού: Η περίπτωση των Αλβανών ανεπίσηµων µεταναστών στο κέντρο της Αθήνας’, στο Κασιµάτη, Κ., Κοινωνικός Αποκλεισµός: Η Ελληνική Εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, σ. 221-273
•     Ψηµµένος, Ι. (1995), Μετανάστευση από τα Βαλκάνια (πρόλογος R. Brown, Dr. D. Glavanis), Αθήνα: Glorybook – Παπαζήσης
•     Bade K. J. (1993), Η µετανάστευση στην Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα
•     Baldwin-Edwards, M. (2002), ‘Αγορές εργασίας της Ν. Ευρώπης: δοµικές και λειτουργικές αναλύσεις’, Εργασία 2002, Αθήνα: ΙΑΠΑ∆ Πάντειο Πανεπιστήµιο, σ. 157­174
•     Baldwin-Edwards, M. (2001), ‘Εγκληµατικότητα και Μετανάστευση: µύθοι και πραγµατικότητες’, Αστυνοµική Επιθεώρηση, Ιούλιος-Αύγουστος, σ. 440-444
•     Baldwin-Edwards, M. (1998), ‘Κρατικές πολιτικές για τη µετανάστευση: Συγκριτική ανάλυση στον Ευρωπαϊκό Νότο’, στο Πετρινιώτη, Ξ. και Κουκουλές, Γ., Επετηρίδα Εργασίας 1998, Αθήνα: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Παντείου Πανεπιστηµίου, σ. 191­198

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία/Non-Greek Bibliography
.     Angouras, V. (1998), ‘Greece’s Northern Frontier’, in Bort, E., Borders and Borderlands in Europe, Edinburgh: International Social Sciences Institute, pp 121-139
.     Antoniou, T. (1993), ‘Issues and problems in the Greek law of aliens’, in Schermers,
H. et al. eds., Free Movement of Persons in Europe, The Hague: T.M.C. Asser Instituut, Martinus Nijhoff Publishers, p 125
.     Baldwin-Edwards, M. (2003):, ‘Mediterranean Migrations: regionalisms versus globalisation’, Revista Finisterra, Universidade de Lisboa [forthcoming] .     Baldwin-Edwards, M. (2002), ‘Immigration and the Welfare State: A European
Challenge to American Mythology’, ΜΜΟ, Working Paper 4, November (on the web at http://www.uehr.panteion.gr/pdf/MMO_WP4.pdf2;http://www.antigone.gr/Immigration%20and%20the%20W elfare%20State%20v4.pdf3)
.     Baldwin-Edwards, M. (2002), ‘Southern European Labour Markets and Immigration: A structural and Functional Analysis’, ΜΜΟ, Working Paper 5, November (on the web at http://www.uehr.panteion.gr/pdf/MMO_WP5.pdf4; http://www.antigone.gr/Southern_European_Labour_Markets_and_Immigration_v4.pdf5 )
.     Baldwin-Edwards, M. (2002), ‘Semi-Reluctant Hosts: Southern Europe’s Ambivalent Response to Immigration’, Brown Journal of World Affairs, Fall; revised version published in Studi Emigrazione, 145, July, pp 27-48; ΜΜΟ, Working Paper 3, November (on the web at http://www.uehr.panteion.gr/data_en/3541.htm)6
.     Baldwin-Edwards, M. (2001), ‘An analytic commentary on the Greek Immigration Law’, 2000, ΜΜΟ, Working Paper 1, February (on the web at http://www.uehr.panteion.gr/data_en/3541.htm)7

.     Baldwin-Edwards, M. (1998), ‘The Greek Regularization : A Comparative Analysis with the Spanish, Portuguese and Italian Experiences’, University of Reading, Centre for Euro-Mediterranean Studies, Working Paper 98/2, April, (on the Web at http://www.rdg.ac.uk/EIS/research)8
.     Baldwin-Edwards, M. (1997), ‘The emerging European Immigration Regime : Some Reflections on Implications for Southern Europe’, Journal of Common Market Studies 35/4, pp 497-519
.     Baldwin-Edwards, M. and Safilios-Rothschild, C. (1999), ‘Immigration and Unemployment in Greece: Perceptions and Realities’, South European Society & Politics 4/3, pp 206-221
.     Baldwin-Edwards, M. and Arango, J. eds. (1998): Immigrants and the Informal Economy in Southern Europe, Special Issue of South European Society & Politics, 3/3, Winter
.     Baldwin-Edwards, M. and Fakiolas, R. (1998), ‘Greece: the contours of a fragmented policy response’, South European Society & Politics, 3/3, pp 186-204, reprinted in Baldwin-Edwards, M. and Arango, J. eds. (1999), Immigrants and the Informal Economy in Southern Europe, London: Frank Cass, pp 186-204
.     Black, R. (1994), ‘Asylum policy and the marginalisation of refugees in Greece’, in Gould, W.T.S. and Findlay, A.M. eds., Population Migration and the Changing World Order, Chichester: Wiley and Sons, pp 145-160
.     Black, R. (1994), ‘Livelihoods under stress: a case study of refugee vulnerability in Greece’, Journal of Refugee Studies, 7/4, pp. 360-377
.     Black, R. (1994), ‘Political refugees or economic migrants? Kurdish and Assyrian refugees in Greece’, Migration, 25, pp. 79-109
.     Black, R. (1992), ‘Livelihood and Vulnerability of Foreign Refugees in Greece’, Occasional Papers Geography, 33, London: King’s College
17-03-2003

.     Cavounidis, J. (2002), ‘Migration in Southern Europe and the case of Greece’, International Migration, 40/1, pp 45-70
.     Dikaiou, M. (1994), ‘Present Realities and Future Prospects among Greek Returners’, International Migration, 32/1, pp 29-45
.     Droukas, E. (1998), ‘Albanians in the Greek informal economy’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 24/2, April, pp 347-365
.     Emke-Poulopoulou, I. (2001), ‘Trafficking in Women and Children: Greece a country of destination and transit’, ΜΜΟ, Working Paper 2, August (on the web http://www.uehr.panteion.gr/data_en/3541.htm)9
.     Emke-Poulopoulou, I. (1991), ‘Immigrants and Refugees in Greece. Statistical Evaluation and Causes of Entry in the Country’, in Emke-Poulopoulou, I., Gonzalez Perez, V. et al, International Migration to Northern Mediterranean Countries. The Cases of Greece, Spain and Italy, Pisa: Università di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all’ Economia, pp 3-46
.     Fakiolas, R. (2000), ‘Migration and unregistered labour in the Greek economy’, in King, R. and Lazaridis, G. and Tsardanidis, Ch. eds., Eldorado or Fortress, Migration in Southern Europe, London: Macmillan, pp 57-78
.   Fakiolas, R. (1999), ‘Socio-Economic Effects of Immigration in Greece’, Journal of European Social Policy, 9/3, pp 211-229
.   Fakiolas, R. (1999), ‘Greece’, in Angendt, S., Asylum and Migration Policies in the EU, Bonn: Union Europa Verlag, pp 193-216
.   Fakiolas, R. (1997), ‘Current Migration Trends in Greece’, in Baganha, M. I. ed., Immigration in Southern Europe, Oeiras: Celta, pp 41-67
.   Fakiolas, R. (1995), Preventing Racism in the Workplace in Greece, Working Paper No.: WP/97/40/EN, Dublin: Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
17-03-2003

.       Fakiolas, R. (1994), ‘Migration from and to Greece During the Last Four Decades’, in Alogoskoufis et al. eds., Essays in Honour of Constantine G. Drakatos, Athens: Papazisis, pp 571-593
.     Fakiolas, R. and Maratou-Alipranti, L. (2000), ‘Foreign Female Migrants in Greece’, Papers Revista de Sociologia, 60, pp 101-117
.     Fakiolas, R. and King, R. (1996), ‘Emigration, return, immigration: a review and evaluation of Greece’s post-war experience of international migration’, International Journal of Population Geography, 2, pp 171-190
.     Glytsos, N. (1995), ‘Problems and policies regarding the socio-economic integration of returnees and foreign workers in Greece’, International Migration, 34/2, pp 155-176
.     Iosifides, T. (1997), ‘Immigrants in the Athens labour market: a comparative survey of Albanians, Egyptians and Filipinos’, in King, R. and Black, R. eds., Southern Europe and the New Immigrations, Brighton: Sussex Academic Publishers, pp 26-50
.     Iosifides, T. and King, R. (1998), ‘Socio-Spatial Dynamics and Exclusion of Three Immigrant Groups in the Athens Conurbation’, South European Politics and Society and Politics, 3/3, pp 205-227 reprinted in Baldwin-Edwards, M. and Arango, J. eds. (1999), Immigrants and the Informal Economy in Southern Europe, London: Frank Cass, pp 205-229
.     Iosifides T. and King R. (1996), ‘Recent immigration to Southern Europe: the socio­economic and labour market context’, Journal of Area Studies, Special Issue on Southern Europe in Transition, 9, pp 70-94
.     Karydis, V. (1998), ‘Criminality or Criminalisation of Migrants in Greece? An Attempt at Synthesis’, in Ruggiero, V., South, N. and Taylor, I. eds., The New European Criminology. Crime and Social Order in Europe, London and New York: Routledge, pp 350-367
.       Karydis, V. (1996), ‘Criminality of Migrants in Greece: Issues of Policy and Theory’, in Palidda, S. ed. (1996), Délit d’immigration, COST A2 EC Migrations/Migration, Luxembourg: Office for Official Publications of the EU, pp 225-230

.     Karydis, V. (1993), ‘Immigrants as a political enterprise. The Greek-Albanian case’, Chronica, 8, pp 93-96
.       Karydis, V. (1992), ‘The fear of crime in Athens and the construction of the ‘dangerous Albanian’ stereotype’, Chronica, 5
.     Kasimis, C., Papadopoulos, G., Zakopoulou, E. (2001), ‘Migrants in Rural Greece’, Sociologia Ruralis, 43/2, pp 167-184
.       Keramida, F. (2002): ‘Repatriates” or ‘refugees’ and other vexed questions: the resttlement of Pontian Greeks’, Studi Emigrazione, 145, pp 231-259
.     King R., Iosifides T. and Myrivili L. (1998), ‘A migrants story: from Albania to Athens’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 24/1, pp 159-75
.     Kokkinos, D. (1991), ‘The Greek State’s Overview of the Pontian Issue’, Journal of Refugee Studies, 4/4, pp 312-314
.     Lazaridis, G. (2001), ‘Trafficking and Prostitution. The growing Exploitation of Migrant Women in Greece’, The European Journal of Women’s Studies, 8/1, pp 67­102
.     Lazaridis, G. (2000), ‘Filipino and Albanian Women Migrant Workers in Greece: Multiple Layers of Oppression’, in Anthias, F. and Lazaridis, G. eds. (2000), Gender and Migration in Southern Europe. Women on the Move. Oxford-New York: Berg, pp 49-80
.     Lazaridis, G. (1999), ‘The Helots of the New Millenium.  Ethnic Greek Albanians and ‘Other’ Albanians in Greece’, in Anthias, F. and Lazaridis, G. eds, Into the Margins :Migration and exclusion in Southern Europe, Aldershot : Ashgate Publications Ltd.
.     Lazaridis, G. (1996), ‘Immigration to Greece: a critical evaluation of Greek policy’, New Community, 22/2, pp 335-348
.     Lazaridis, G. and Psimmenos, I. (2000), ‘Migrant flows from Albania to Greece: economic, social and spatial exclusion’, in King, R. and Lazaridis, G. and

Tsardanidis, Ch. eds., Eldorado or Fortress, Migration in Southern Europe, London: Macmillan, pp 170-185
.     Lazaridis, G. and Payago-Theotoky, I. (1999), ‘Undocumented migrants in Greece: Issues of Regularisation’, International Migration, 37/4, pp 715-740
.     Lazaridis, G. and Wickens, E. (1999), ‘’Us’ and the ‘Others’. Ethnic Minorities in Greece’, Annals of Tourism Research, 26/3, pp 632-655
.     Lazaridis, G. and Romaniszyn, K. (1998), ‘Albanian and Polish Undocumented Workers in Greece : A comparative analysis’, Journal of European Social Policy, 8/1, pp 5-22
.     Lianos, T. (2001), ‘Illegal Immigrants in Greece and their choice of destination’, International Migration, 39/2, pp 3-28
.     Lianos, T. (1993), ‘Greece: Waning of Labor Migration’, in Kubat, D. ed., The Politics of Migration Policies, New York: Center for Migration Studies
.     Lianos, T., Katseli, L. and Sarris, A. (1996), ‘Illegal immigration and local labour markets: The case of Northern Greece’, International Migration, 34/3, pp 449-484
.     MacLean, P. and Koutsis, M. (1998), ‘Returning Migrant Characteristics and Labour Market Demand in Greece’, International Migration Review, 22/4
.     Markova, E. and Sarris, A. (1997), ‘The performance of Bulgarian illegal migrants in the Greek labour market’, South European Society and Politics, 2/2, pp 57-79
.     Mikrakis, A. and Triantafyllidou, A. (1994), ‘Greece, the ‘Others’ Within’, Social Science Information, 33/4, pp 787-805
.     Mousourou, L. (1984), ‘La sociologie de la migration en Grèce depuis 1960’, Current Sociology, 32/2, pp 89-121
.     Nikolinakos, M. (1973), ‘The contradictions of capitalist development in Greece: labor shortages and emigration’, Studi Emigrazione, 30, pp 222-35

.     Papadopoulou, O. (1995), ‘Le statut des réfugiés en Grèce’, European Review of Public Law, 7
.     Papantoniou, A., Frangoulis,-Papantoniou M. and Leventi, K. M. (2000), ‘The Regularisation of aliens in Greece’, International Migration Review, 34/3
.     Papassiopi-Passia, Z. (1994), ‘The legal condition of refugees in Greece’, Revue Hellénique de Droit International, 47
.     Petrinioti, X. (1996), ‘Comment on R. King’s paper Labour, employment and migration in Southern Europe’, in van Oudenaren, J. ed., Employment, Economic development and migration in Southern Europe and the Maghreb, Santa Clara Ca: Rand
.     Petronoti, M. (2001), ‘Ethnic Mobilisation in Athens. Steps and Initiatives towards Integration’, in Tillie, J. and Rogers, A. eds., Multicultural Policies and Modes of Citizenship in European Cities, Ashgate: Aldershot, pp 41-60
.     Petronoti, M. (2000), ‘Culture as Resistance. The Transformation of Eritrean Refugees’ Rootlessness’, in Vgenopoulos, C. ed., Population Movements and Development, Athens: Papazissis, pp 45-53
.     Petronoti, M. (1996), ‘Greece as a Place for Refugees: An anthropological approach to constraints pertaining to religious practices’, in Jambresic, R. K. and Povrzanovic, M. eds., War, Exile, Everyday Life. Cultural Perspectives, Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore, pp 189-206
.     Petronoti, M. (1996), ‘Greek-African interrelations in Eritrea and Greece. Social integration as a framework for understanding the construction of ethnic identity’, in Baumann, G., Sunier, T. eds., Post-migration Ethnicity. De-essentialising cohesion, commitments and comparison, Amsterdam: Het Spinhuis, pp 165-184
.     Psimmenos, I. (1998), ‘The making of periphractic spaces: the case of Albanian undocumented female migrants in the sex industry of Athens’, in Anthias, F. ed., Migrant women in Southern Europe, Oxford: Berg Publishers, reprinted in Anthias, F. and Lazaridis, G. eds. (2000), Gender and Migration in Southern Europe. Women on the Move. Oxford-New York: Berg, pp 81-102

.     Psimmenos, I. and Kasimati, K. (2003), ‘Immigration control pathways: organizational structure and work values of Greek welfare officers’, Journal of Ethnic and Migration Studies (forthcoming)
.     Psimmenos, I. and Georgoulas, S. (2001), ‘Immigration Pathways: the case of Greece’, in Triantafyllidou, A. and Bö Strath, Immigration Pathways: A historic, demographic and social policy perspective, Brussels: EU/IEU
.     Ribas Mateos, N. (2000), ‘Old Communities, excluded women and change in Thrace’, Papers Revista de Sociologia, 60, pp 119-150
.     Robolis, S. and Xideas, E. (1996), ‘The economic determinants of Greek return migration to the islands of the East Aegean’, International Migration, 34/2, pp 297-317
.     Romaniszyn, G.K. (1999), ‘Clandestine labour migration from Poland to Greece, Spain and Italy: anthropological perspectives’, in King, R., Lazaridis, G. and Tsardanidis, C. eds., Eldorado or Fortress ? Migration in Southern Europe, London: Macmillan, pp 125-144
.     Romaniszyn, G.K. (1996), ‘The invisible community: undocumented Polish workers in Athens’, New Community, 22/2, pp 321-333
.     Sarris, Α. and Zografaski, Α. (1999), ‘A computable general equilibrium assessment of the impact of illegal immigration on the Greek economy’, Journal of Population Economics, 12/1
.     Sidiropoulos, G., Allison, E. and Tzortzopoulou, M. (1996), ‘Migration flows and spatial distribution of the population of Greece’, in Kotzamanis, B. ed., Demography of the Balkans: Migration flows and geographic population distribution, Volos: University of Thessaly Publications, pp 146-213
.     Sintes, P. (2001), ‘La migration des Albanais en Grèce, difficultés méthodologiques pour une étude géographique’, Revue Européenne des Migrations Internationales, 3, pp 67-85
.     Sintes, P. (2001), ‘Immigration, réseaux et espace métropolitain, le cas athénien’, Cahiers de la Méditerranée, 63, pp 311-329

.     Skordas, A. (2002), ‘The New Immigration Law in Greece: Modernization on the Wrong Track’, European Journal of Migration and Law, 4, pp 23–48
.     Skordas, A. (2000), ‘The regularisation of illegal immigrants in Greece’, in De Bruycker, Philippe ed., Regularisations of Illegal Immigrants in the European Union, Brussels: Bruylant Publisher
.     Skordas, A. (1999), ‘The new refugee legislation in Greece’, International Journal of Refugee Law, 11/4, pp 678-701
.     Sitaropoulos, N. (2003), ‘Immigration Law and Management in Greece – Towards and exodus from underdevelopment and a comprehensive immigration policy’, Centre of International and European Economic Law, Working Paper 3, Athens, Thessaloniki: Sakkoulas
.     Sitaropoulos, N. (2002), ‘Subsidiary refugee protection in Greece: Major aspects of relevant law, practice and policy’, in Bouteillet-Paquet, D. ed., Subsidiary Protection of Refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention?, Brussels: Bruylant, pp 529-568
.     Sitaropoulos, N. (2002), ‘Refugee welfare in Greece: towards a remodeling of the responsibility-shifting paradigm?’, Critical Social Policy, 22, pp 436-455
.     Sitaropoulos, Ν. (2001), ‘The new Greek Immigration Law: A step forward?’, Immigration, Asylum & Nationality Law, 15/4, pp 228-234
.     Sitaropoulos, Ν. (2000), ‘Modern Greek asylum policy and practice in the context of the relevant European developments’, Journal of Refugee Studies, 13, pp 105-117
.     Sitaropoulos, Ν. (1999), ‘Refugee: A legal definition in search of a principled interpretation by domestic fora’, Revue Hellénique de Droit International, 52, pp 151­190
.     Sitaropoulos, Ν. (1998), ‘The detention of refugees and asylum seekers in Greece’, in Perrin-Martin, J-P ed., Europe Barbelée, Paris: L’Harmattan, pp 110-113

.     Sitaropoulos, N. (1992), ‘The new legal framework of alien immigration in Greece: A draconian contribution to Europe’s unification’, Immigration & Nationality Law & Practice, 6, pp 89-96
.     Sitaropoulos, N. (1992), ‘Greek immigration and refugee law – An update’, Immigration & Nationality Law & Practice, pp 57-60
.     Soulis, S. (1987), ‘Illegal immigrants to Greece’, in OECD: The Future of Migration. Paris: OECD
.     Spinellis, C., Dermati, S., Koulouris, N., Tavoulari, M. and Vidali, S. (1996), ‘Recent Immigration and Protection of Migrants : Human Rights in Greece’, Chroniques, 9, pp 67-96
.     Stavropoulou, M. (1994), ‘Refugee Law in Greece’, International Journal of Refugee Law, 6/1, pp 53-62
.     Tressou, E. and Mitakidou, C. (1997), ‘Educating Pontian Immigrants in Greece: Successes and failures’, in Swadener, E.B. and Bloch, M.N., Early Education and Development, 8/3
.     Triandafyllidou, A. (2000), ‘Racists? Us? Are you joking? The discourse of social exclusion of immigrants in Greece and Italy’, in King, R. and Lazaridis, G. and Tsardanidis, Ch. eds., Eldorado or Fortress, Migration in Southern Europe, London: Macmillan, pp 186-206
.     Triandafyllidou, A. (1998), ‘National Identity and Migration Policy: Immigrants of Greek Descent and Others’, European Journal of Law, Philosophy and Computer Science, 2, pp 213-226
.     Triandafyllidou, A. (1996), ‘Greek Immigration Policy: A critical note’, Review of Modern Greek Studies, 1/1, pp 15-22
.     Triandafyllidou, A. (1991),‘Dall’emigrazione all’immigrazione. La Grecia nel contesto europeo’, Affari Sociali Internazionali, 3, pp 57-69

.     Triandafyllidou, A. and Veikou, M. (2002), ‘The hierarchy of Greekness. Ethnic and national identity considerations in Greek Immigration policy’, Ethnicities, 2/2, pp 189­208
.     Triandafyllidou, A. and Mikrakis, A. (1995), ‘Greece: a ghost is wondering through the capital’, in Baumgart, B. and Favell, A. eds., New Xenophobia in Europe, London: Kluwer Law International, pp 164-179
.     Vergeti, M. (1991), ‘Pontic Greeks from Asia Minor and the Soviet Union: Problems of Integration in Modern Greece’, Journal of Refugee Studies, 4/4, pp 382-399
.     Vidali, M. (1999), ‘Living in a Policy Vacuum. The plight of Albanian Immigrants in Greece’, Central Europe Review, 1/21
.     Voutira, E. (1991), ‘Pontic Greeks Today: Migrants or Refugees?’, Journal of Refugee Studies, 4/4, pp 400-420