Ευθανασία: Ηθικοί Προβληματισμοί

ευθανασια 7 24grammata.com - Αντίγραφοτης Ειρήνης Τσουκαλοχωρίτου
Διπλωματούχου Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

24grammata.com ευθανασία / euthanasia κλικ εδώ / here
about euthanasia on 24grammata.com here
24grammata.com/ free ebook
[download

 

 

  1.  Free ebooks on Classical Literature and History click here
  2.  ebook in Italiano click qui
  3.  ελληνικά ebook κλικ

No account needed, no registration, no payment

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………………………………. 5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ……………………………………………………………………………………………….. 7
ABSTRACT……………………………………………………………………………………………….. 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………………………………………………………………..11
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ……………………………………………………15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ………………………………………………………………………15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ………………………………………………..19
2.1. Αρχαία Ελλάδα……………………………………………………………………………………..19
2.2. Παλαιά και Καινή Διαθήκη……………………………………………………………………..25
2.3. Μεσαίωνας …………………………………………………………………………………………..25
2.4. Από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα………………………………………………………………..26
2.5. 20ος αιώνας μέχρι σήμερα ……………………………………………………………………….28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ …………………………..33
3.1. Ορισμός της Ευθανασίας ………………………………………………………………………..33
3.2. Οι μορφές της Ευθανασίας ……………………………………………………………………..35
3.2.1. Ενεργητική Ευθανασία ………………………………………………………………………..35
3.2.2. Παθητική Ευθανασία…………………………………………………………………………..37
3.2.3. Εκούσια, μη εκούσια και ακούσια Ευθανασία………………………………………….39
3.2.4. Ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία ………………………………………………………41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ …………………………………………………………………………43
4.1. Διεθνές Δίκαιο………………………………………………………………………………………44
4.1.1. Συμβούλιο της Ευρώπης – Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Οβιέδο (1997) για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική ………………………………………………………44
4.1.2. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου……………………………………………..45
4.2. Αλλοδαπό Δίκαιο…………………………………………………………………………………..47
4.2.1. Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία ……………………………………………………………47
4.2.2. Ολλανδία και Βέλγιο …………………………………………………………………………..48
4.2.3. Λουξεμβούργο……………………………………………………………………………………50
4.2.4. Ελβετία……………………………………………………………………………………………..51
4.2.5. Γερμανία……………………………………………………………………………………………52
4.2.6. ΗΠΑ…………………………………………………………………………………………………53
4.2.7. Αυστραλία …………………………………………………………………………………………54
4.3. Η Ελληνική Νομοθετική Προσέγγιση της Ευθανασίας…………………………………54

24grammata.com/ free ebook
[download
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΩΣ ΗΘΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ……………………………………………………59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ……………………………………………….60
1.1. Το ωφελιμιστικό επιχείρημα ……………………………………………………………………60
1.2. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου ………………………………………………………………….64
1.3. Η αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόμου-το δικαίωμα στον θάνατο …………………..71
1.4. Δεοντοκρατία – η κατηγορική προσταγή του Kant ………………………………………78
1.5. Το ανθρωπιστικό επιχείρημα …………………………………………………………………..82
1.6. Το καθήκον του γιατρού να ανακουφίζει τον πόνο………………………………………85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ………………………………………………88
2.1. Ολισθηρός κατήφορος (slippery slope argument)………………………………………..89
2.2. Διαστρέβλωση της θεραπευτικής σχέσης …………………………………………………..99
2.2.1. Διαστρεβλώσεις της ευεργετικότητας …………………………………………………….99
2.2.2. Διαστρέβλωση της αξιοπρέπειας………………………………………………………….103
2.2.3. Διαστρέβλωση της αυτονομίας ……………………………………………………………106
2.2.4. Διαστρέβλωση της εμπιστοσύνης…………………………………………………………108
2.3. Η ζωή ως ύψιστη αξία ………………………………………………………………………….110
2.4. Ωφελέειν ή μη βλάπτειν – primum non nocere ………………………………………….114
2.5. Θρησκειολογική προσέγγιση της ευθανασίας……………………………………………122
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…………………………………………………………………………………..125
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………………….136

24grammata.com/ free ebook
[download