Η έννοια της ισότητας στη σκέψη του Ronald Dworkin

Θεόδωρος Γ. Μαυρομμάτης

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι. Προδιάθεση ………………… ………………………………………………………………… σελ.  3
ΙΙ . Σκιαγράφηση της επίμαχης προβληματικής …………….. …………….. …………. σελ.  5
ΙΙΙ .  Ισότητα ευημερίας…………….. ……………………………….. ………….. …………..   .σελ. 9
α. Εισαγωγική παρουσίαση ……………….. ……………………………… ……………σελ. 9
β. Ταξινόμηση και συνοπτική συστημα τική παρουσίαση των σχετικών
αντιλήψεων…………….. …………………………………………………………. ……… σελ. 10
γ. Κριτική παρουσίαση και ανάδειξη των προβλημάτων των ειδικότερων
εκδοχών επιτυχίας ……………. …………….. ……………. ……………. ……………… σελ. 14
δ . Θεωρίες της ενσυνείδητης κατάστασης …………….. …………… …………..  .σελ.  25
ε . Αντικειμενιστικές θεωρίες……………… …………….. ……………. …………….. σελ. 26
ζ . Η ενοποιητική προοπτική ……………… ……………………………… ……………σελ. 27
η . Θεμελιώδη προβλήματα  της ισότητας ευημερίας ……………… ………….. σελ.  28
1.  Τα ακριβά γούστα …………….. …………………………………………………σελ. 28
2.  Αναπηρίες ………….. ……………. ……………………………………………….. σελ.  32
θ . Σχετικά με μια κριτική στον ωφελιμισμό……………. …………… ………….. σελ. 34
ΙV.  Ισότητα των πόρων ……………… ………………… …………… ………….. ………….. σελ.  34
α. Οριοθέτηση του προβλήματος ……………… ………….. …………… ………….. σελ. 34
β. Παρουσίαση ενός θεωρητικού μοντέλου επίλυσης
του προβλήματος …………….. …………….. ……………. ……………. ……………… σελ. 35
γ. Από την θεωρητική επεξεργασία στην
πρακτική εφαρμογή…………….. ……………. …………….. …………….. …………. σελ. 38
δ . Ο παράγοντας  « τύχη »………………………………………………………………. σελ. 39
ε . Εργασία ,  χαρίσματα και φιλοδοξίες στην  … μετά
τη δημοπρασία εποχή…………………. ……………………………………………….. σελ. 44
στ . Το πρόβλημα της έλλειψης δεξιοτήτων…………….. …………… ………….. σελ. 49
3
ζ . Από την θεωρητική κατασκευής στο πρακτικό αποτέλεσμα :
Το φορολογικό σύστημα……………………………………………………………….. σελ. 53
η . Οριοθέτηση έναντι συναφών θεωρητικών τοποθετήσεων……………….σελ.  57
V.   Εν  είδει  επιμέτρου: Κριτική αποτίμηση κυρίαρχων θεωρητικών
τοποθετήσεων……………….. ………………………………………………………………… σελ.  61
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………. …………….. …………….. …………….. …………. σελ.  65

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]