Η επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας και η αξιοποίηση του μιντιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση

24grammata.com/ εκπαίδευση

Η επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας και η αξιοποίηση του μιντιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση – Μια σύνοψη των προτάσεων και των δράσεων μέσα στην τάξη

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναστασία Λυγούρα Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτριος Σακατζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

24grammata.com / free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο/ download]

1. Εισαγωγή
Η κατάκτηση από τα παιδιά της γνώσης σχετικά με τη γραφή και την ανάγνωση πριν την καθοδήγηση του σχολικού γραμματισμού συνδέεται με σοβαρές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη ζωή (Τάφα, 2004). Ως απόρροια των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της επικοινωνίας εμφανίζεται το πρόταγμα της εξοικείωσης παιδαγωγών και μαθητών με πολλά είδη νέων γραμματισμών.1 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ανάδειξη των ΜΜΕ και ειδικά της τηλεόρασης σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά εργαλεία ή ευρύτερα ως μία εναλλακτική μορφή σχολικής εκπαίδευσης, παρά τις σημαντικές διαφορές που υφίστανται σε σχέση με τα σχολικά συστήματα (Meyrowitz, 1995, Postman,1979: 163-168).
Ο γραμματισμός δεν έχει για όλους την ίδια σημασία. Πρόκειται για ένα πλέγμα ιδεολογικών θέσεων, ρητών ή υπόρρητων, στη βάση των οποίων διατυπώνονται πολιτικές, σχεδιάζονται προγράμματα και οργανώνονται τάξεις διδασκαλίας (Baynham, 2000). Καταρχάς, ως αναδυόμενος γραμματισμός (emerging literacy) ορίζεται το σύνολο των στάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την κατανόηση του μηνύματός του, καθώς και την παραγωγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων που εκδηλώνεται πριν την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο (Παπούλια – Τζελέπη, 2001). Πρόκειται για έναν όγκο γνώσης, σχετικό με τη γραφή και την ανάγνωση, τoν οποίo αποκτούν τα παιδιά πριν την επίσημη σχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο μίας κοινωνικοπολιτισμικής διαδικασίας.
Μεταξύ των σημαντικότερων σύγχρονων γραμματισμών συγκαταλέγεται ο γραμματισμός των ΜΜΕ (media literacy) ο οποίος αφορά στην ικανότητα αξιολόγησης των αναπαραστάσεων της εφημερίδας και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων με στόχο τη δυνατότητα κατασκευής από την πλευρά των αποδεκτών όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικών νοημάτων.2 Ο όρος “media literacy” μπορεί να εναλλαχθεί με τον όρο εκπαίδευση στα ΜΜΕ (media education) (Buckingham, 2003). Εναλλακτικά, στην ελληνική βιβλιογραφία αντί του όρου γραμματισμός των μέσων μαζικής επικοινωνίας, απαντώνται και οι όροι επικοινωνιακή εκπαίδευση, επικοινωνιακός αλφαβητισμός (Κούρτη, 2004, Χαραμής, 2001) και αλφαβητισμός στα ΜΜΕ (Ντάβου, 2001). Επιπλέον, διατυπώνεται και ο όρος αγωγή στα ΜΜΕ με την τριπλή έννοια της οδήγησης (καθοδήγηση, ποιμαντική, προσανατολισμός), της εκπαίδευσης (κατάρτιση, γαλούχιση, αυτοδιδασκαλία) και της ανατροφής (κοινωνική μόρφωση, ευπρέπεια, καλή συμπεριφορά)…

24grammata.com /  free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο/ download]