Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Παράδοση

Dormition of Mary, Theophanes the Greek 24grammataΠαναγιώτης Ζησίδης
La dornition de St. Marie a la traditione Grec-Orthodoxe

Περίληψη: Σκοπός της διατριβής είναι να αναδείξει τον πλούτο των ιδεών και των λόγων που οι Πατέρες της Εκκλησίας πρόσφεραν στον ανθρώπινο πολιτισμό με αφορμή το συναίσθημα και την ανάγκη της δικαίωσης που πηγάζει από το γεγονός της Κοίμησης. Κατά την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κυρίως η φιλολογική και κοινωνιολογική ανάλυση των πατερικών και των απόκρυφων πηγών και έγινε προσέγγιση των θεολογικών σκέψεων με βάση τις ανάγκες της εποχής που τις παρήγαγαν. Με βάση αυτήν την προσέγγιση αναδεικνύεται ότι οι εποχές και οι κοινωνικές συνθήκες που αντιπροσωπεύουν επηρέασαν τη διδασκαλία των Πατέρων, οι οποίοι μέσα από τη γιορτή της Κοίμησης και με αφορμή αυτήν έθιξαν τα ουσιαστικά προβλήματα του καιρού τους.

24grammata.com/ free ebook
[download]

 

  1.  Free ebooks on Classical Literature and History click here
  2.  ebook in Italiano click qui
  3.  ελληνικά ebook κλικ

No account needed, no registration, no payment

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………. 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ …………………………………………………………………………. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Θεολογία και κοινωνιολογία των πηγών
1. Τα απόκρυφα χριστιανικά κεί μ ενα ως φιλολογικό είδος ………………… …..32
2. Θεολογικές θέσεις των πηγών ………………………………………………. . 37
3. Η κοινωνία των πρωτοχριστιανικών αιώνων και τα δόγ μ ατα ……………. 40
4. Η γένεση των χριστιανικών δογ μ άτων ……………………………………… 43
5. Το εθνικό και το ρω μ αϊκό στοιχείο της νέας θρησκείας και οι γιορτές …… 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Η εκκλησιαστική γρα μμ ατεία της Κοί μ ησης της Θεοτόκου
1. Ιστορικές πηγές σχετικά μ ε την Κοί μ ηση της Θεοτόκου ………………. ….47
2. Θεολογικές πηγές για την Κοί μ ηση της Θεοτόκου ………………………… 52
3. Κατάταξη των φιλολογικών πηγών …………………………………………. 56
4. Η ελληνική φιλολογική παράδοση ………………………………………… .57
5. Ανάλυση των ελληνικών πηγών …………………………………………….. 59
6. Η συριακή παράδοση ………………………………………………………….84
7. Η κοπτική παράδοση ……………………………………………………… 89
8. Η αραβική φιλολογική παράδοση για την Κοί μ ηση της Θεοτόκου …. ……94
9. Η γραπτή αιθιοπική παράδοση για την Κοί μ ηση της Θεοτόκου ………. …95 3
10. Η γεωργιανή φιλολογική παράδοση ……………………………………. ..96
11. Η αρ μ ενική φιλολογική παράδοση για την Κοί μ ηση της Θεοτόκου … …98
12. Συ μ περάσ μ ατα της ανάλυσης των ελληνικών πατερικών πηγών …….99
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η εορτή της Κοί μ ησης και της ανάληψης της Θεοτόκου .
Φιλολογικές πηγές και Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γιορτής
1.- Ο η μ ερολογιακός προσδιορισ μ ός του ∆εκαπενταύγουστου ……………… 102
2. Πηγές σχετικά μ ε την η μ έρα μ νή μ ης της Θεοτόκου ……………………….. 106
3. Η γιορτή της Κοί μ ησης ………………………………………………………. 107
4. Ο ορισ μ ός της γιορτής του ∆εκαπενταύγουστου ………………………….. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Θεο μ ητορικές εορτές . Ιστορία και φιλολογικές πηγές
1.- Η ανάγκη του κοινού εορτολογίου ……………………………………………. 111
2.- Η Σύλληψη της Θεοτόκου ……………………………………………………..113
3.- Η Γέννηση της Θεοτόκου …………………………………………………….. 114
4.- Τα Εισόδια της Θεοτόκου ………………………………………………………116
5.- Ο Ευαγγελισ μ ός της Θεοτόκου ………………………………………………. 117
6.- Η Σύναξη της Θεοτόκου ……………………………………………………….. 119
7.- Υπαπαντή ………………………………………………………………………..120
8.- Άλλες θεο μ ητορικές εορτές ……………………………………………………..121
9.- Εικονογραφία της Θεοτόκου ………………………………………………….. 121
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ……………………………………………… …………………123
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………………………..142