Η κρίση της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας

Δημήτρης Βαγιανός

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Περιεχόμενα
Εισαγωγή………………………………………….……………………………………………3
Αίτια της Κρίσης
1. Παγκοσμιοποίηση………………………………………………………………………4
2. Σοσιαλισμός και οικονομία της αγοράς…………………………………………5
3. Κεϋνσιανό Κράτος………………………………………………………………………6
4. Εργατική τάξη…………………………………………………………………………….7
5. Αξιακές μεταβολές………………………………………………………………………8
6. Νέα Κοινωνικά Κινήματα – Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί………….….9
7. Κομματική δυσθυμία…………………………………………………………………10
8. Η κατάρρευση του «Υπαρκτού Σοσιαλισμού»……..……………………….11
9. Πρόοδος………………………………………………………….……………………….12
10. Έθνος – Κράτος………………………………………………………………………..13
11. «Νεοαναθεωρητισμός».…………………………………………………………….14
Επίλογος…………………………………………………………………………………..15
Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………….17
Χρονολόγιο……….……………………………………………………….………….….18
Πίνακες……………………………………………………………………………………23

Εισαγωγή
Η οικονομική κρίση που έγινε αισθητή σε όλο σχεδόν το βιομηχανικό κόσμο τις δεκαετίες του ’70 και του ’80,2 ενώ μεταφράστηκε αρχικά σα μία καπιταλιστική ύφεση, στη συνέχεια «ενέπλεξε» και το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα (εκτάθηκε χρονικά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90). Ενώ παρόμοιες κρίσεις του παρελθόντος αντιμετωπίστηκαν από τους σοσιαλιστές χάρη στη συνεχή ανάπτυξη, το χαμηλό πληθωρισμό και την επίταξη του κράτους πρόνοιας, αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά και το κύριο «οπλοστάσιο» των σοσιαλιστών φάνηκε ανεπαρκές και ανελαστικό θέτοντας σοβαρά ζητήματα και προβληματισμούς για το μέλλον του κινήματος. Η κρίση είχε πολλές αιτιάσεις και ήταν αρκετά πιο πολύπλοκη από μια πρόχειρη οπτική του άσπρου – μαύρου. Στα κεφάλαια που ακολουθούν εστιάζω στην Παγκοσμιοποίηση, στην οικονομία της αγοράς, στο κεϋνσιανό κράτος πρόνοιας, στο παράδοξο της ανάπτυξης, στην αποσάθρωση της εργατικής τάξης, στη μετάλλαξη αξιών του παρελθόντος, στην εμφάνιση νέων κινημάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, στην κομματική δυσθυμία απόρροια χρόνιων πολιτικών επιλογών, στην κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, στο έθνος-κράτος, ως κύριες αιτίες που οδήγησαν τη σοσιαλδημοκρατία σε «μαρασμό».

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]