Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.)

Παπαγεωργίου  Γιώργος
24grammata.com- free ebook
[κατέβασέτο/ download]
Η παρούσα μελέτη, βασισμένη σε γνωστές αλλά και άγνωστες αρχειακές πηγές, προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τους μηχανισμούς που διέπουν τα παραδοσιακά συστήματα μαθητείας και να αναζητήσει τους τρόπους προσαρμογής της παιδικής και νεανικής ηλικίας σε αυτά.
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς