Η Μικρασιατική Εκστρατεία στον Παγκόσμιο Ιστό

Οικονόμου Αλέξανδρου
 (Μεταπτυχιακή Διατριβή)

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

 

Περίληψη:  Η παρούσα εργασία, μελετά την ποιότητα και την διάρθρωση της ιστορικής πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό. Η ιστορική θεματική, στην οποία επικεντρώνεται η εργασία, είναι η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922). Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν επτά αντιπροσωπευτικά βίντεο από το YouTube, οι αναφορές των οποίων εξετάστηκαν με τη χρήση σχετικής βιβλιογραφίας. Για τη διασφάλιση τέλος, εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων, λόγω της ετερογένειας του μέσου, πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές ποσοτικές έρευνες στον παγκόσμιο ιστό.
Παράλληλα, επειδή η εργασία εκ φύσεως, συγκεντρώνει διαδεδομένες ιστορικές πεποιθήσεις από την Τουρκία και την Ελλάδα, γίνεται αντιπαραβολή των δυο οπτικών, ενώ ελέγχεται η ορθότητα τους…

 

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]