Η νομοθεσία για Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία)

24grammata.com/ ειδική εκπαίδευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / ΝΟΜΟΙ

Η νομοθεσία για Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία)
Γ6/136087/19-12-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία)

Το πρόβλημα της άδικης μαθησιακής δυσκολίας (δυσλεξία) προσλαμβάνει χρόνο με το χρόνο, κατά κοινή ομολογία, υπερβολικές διαστάσεις στο χώρο του σχολείου, προπαντός όμως του Λυκείου, για ευνόητους λόγους.
Κρίνεται εξαιρετικά αναγκαίο το σχολείο να δράσει υπεύθυνα και μεθοδικά, ώστε να ελεγχθεί το φαινόμενο της δυσλεξίας προς όφελος των μαθητών που αποδεδειγμένα είναι δυσλεξικοί, αλλά και προς διασφάλιση της εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας για το σύνολο των μαθητών, ιδιαίτερα κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το σχολείο, επίσης, θα πρέπει να δράσει έγκαιρα, ώστε να επισημανθούν από τις πρώτες τάξεις οι μαθητές που παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, να διαγνωστεί η μαθησιακή τους αδυναμία, και να αντιμετωπιστούν οι μαθητές αυτοί κατάλληλα
Για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι απαραίτητο ο Διευθυντής του σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου και Τ.Ε.Ε.) να ζητά από τους διδάσκοντες να αναφέρουν κατά την παιδαγωγική συνεδρία του α` τριμήνου κάθε σχολικής χρονιάς τις περιπτώσεις των μαθητών εκείνων οι οποίοι, κατά την εκτίμηση τους, αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές δυσκολίες μάθησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ενημερώνονται και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής της περιοχής. Η αναφορά των διδασκόντων να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου. Αν η εκτίμηση τους ενισχυθεί κατά το επόμενο τρίμηνο, τότε να καλούνται στο σχολεία οι γονείς του μαθητή με το “μαθησιακό πρόβλημα“, να ενημερώνονται για αυτό και ταυτόχρονα να τους υποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο να απευθυνθούν στο ΚΔΑΥ της περιοχής τους ή, αν αυτό δεν λειτουργεί ακόμη, σε δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Το χορηγούμενο από τα ανωτέρω Κέντρα πιστοποιητικό δυσλεξίας θα γίνεται δεχτό από το σχολείο, εφόσον .η διάγνωση και η αξιολόγηση της μαθησιακής δυσκολίας έχουν γίνει από διεπιστημονική ομάδα τριών τουλάχιστον ειδικών, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν. Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμο να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου και η υπόδειξη του εκπαιδευτικού προς τους γονείς για επιβεβλημένη εξειδικευμένη εξέταση του συγκεκριμένου μαθητή.
Οι ανωτέρω ενέργειες είναι επιβεβλημένες, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο ( κυρίους από τη Β΄ τάξη και μετά) όσο και στο Γυμνάσιο, για να περιοριστεί στο ελάχιστο ή να εκλείψει η παρατηρούμενη τακτική του να προσκομίζονται βεβαιώσεις δυσλεξίας ακόμη και κατά τους τελευταίους μήνες της Γ τάξης του Λυκείου.
Γ6/63566/15-05-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πιστοποιητικά Δυσλεξίας Μαθητών της Τρίτης ( Γ` ) Τάξης Λυκείου

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την ισχύ των πιστοποιητικών δυσλεξίας (Π.Δ. 60/ 2006, άρθρο 27) που έχουν εκδοθεί από ιατροπαιδαγωγικά κέντρα σας γνωρίζουμε ότι:

Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης στις ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις που εκδίδονται για την πιστοποίηση της δυσλεξίας από τα ΚΔΑΥ και τις αναγνωρισμένες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, γίνονται δεκτές οι εκθέσεις των αναγνωρισμένων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων που είναι σε ισχύ και είχαν εκδοθεί πριν την αξιολόγηση από τα ΚΔΑΥ.

Γ6/6595/24-01-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά δυσλεξίας

Μετά από πολλά ερωτήματα σχετικά με τα πιστοποιητικά δυσλεξίας και από σχετική αλληλογραφία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης διαπιστώσαμε ότι μερικά από τα Κ.Δ.Α.Υ. αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να ανταποκριθούν στο βάρος της διαγνωστικής διεπιστημονικής διαδικασίας λόγω πληθώρας αιτημάτων.
Όπου αυτά αδυνατούν, να γίνονται δεκτές οι ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις των ανεγνωρισμένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή Σταθμών, με τις οποίες πιστοποιείται αδυναμία γραπτής εξέτασης των μαθητών, λόγω διαταραχής του λόγου (δυσλεξία) και για ενδοσχολικές εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου για την έγκαιρη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ μέχρι νεότερης αν χρειαστεί.

Π.Δ. 60/2006
Άρθρο 27

Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
Για την περίπτωση ν απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δ. Ε. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δε λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί , για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δε γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ, των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού της Α΄ , Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

3. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται:

α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής του, όσοι υπάγονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, και ενώπιον Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Αν ο αριθμός των μαθητών του παρόντος εδαφίου που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50), μπορεί να ορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του Β.Κ. στο οποίο και λειτουργεί η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων. Η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:

i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο.
ii. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολικό έτος ως εξεταστές-βαθμολογητές.
iii. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή – αναβαθμολογητή.
iv. Έναν (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής.
v. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά (7) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών – εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν. Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει το μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ` αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος ως φυσικώς αδύνατος μαθητής. Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δε λειτουργεί Β.Κ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του διατάγματος αυτού και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή Δ/νσης Δ.Ε. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.
β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

4. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Ν.Α.)

Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής
Σωκράτους 32, Νέο Ηράκλειο, τ.κ.141 22
210 2816598 – 210 2830312

Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης
2ας Μαϊου 5, Νέα Σμύρνη, τκ.171 21
210 9321255 – 210 9323493

Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας
Γαρέφη 4, Ελληνορώσων-Κατεχάκη, 115 25
210 6773442 – 3

Ραφήνα, τκ. 190 09
22940-77791 – 5

2. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής
Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί, τκ. 115 27
210 7798748 – 210 7757496

3. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου
Φερακύδου 1, Παγκράτι, τκ. 116 35
210 7519550

Β. Τμήμα Ενηλίκων
Φερακύδου 5, Παγκράτι, τκ. 116 35
210 7016590

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝ. ΒΥΡΩΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Α. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Δήλου 14. Καισαριανή, τκ. 161 21
210 7640111 – 210 7644705

5. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Μεσογείων και Ζαλόγγου 6, Αγία Παρασκευή, τκ. 153 43
210 6015079 – 210 6016030

6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πριστερίου
Πλούτωνος και Ηφαίστου, Περιστέρι, τκ. 121 35
210 5756226

7. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Α. Ψυχιατρικό Τμήμα
Ναϊάδων 117 α  Παλαιό Φάληρο
210-9853761

8. Γ΄ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙας

Α. Κέντρο Προστασίας Παίδων “ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ”
Ακτή Κουντουριώτη 3, Πειραιάς, τκ. 185 34
210-4172400

Β. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά
Καραολή & Δημητρίου 39 Πειραιάς, τκ. 185 34
210-4116662

9  ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ” ΤΖΑΝΕΙΟ ”
Α. Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Γρηγορ. Λαμπράκη 83, Πειραιάς, τκ. 18
210 4123552   εσωτ.102

10. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
Λεωφ. Μαραθώνος 109, Παλλήνη, τκ. 153 51
210 6667224

Β. Κέντρο Αποκατάστασης Δυσλεξικών Παιδιών και Εφήβων
Λεωφ. Μαραθώνος 109, Παλλήνη, τκ. 153 51

210 6667382

11. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Α. Κεντρικό

Νοταρά 58, Αθήνα, τκ. 106 83

210- 3844733

Β. Παράρτημα Αιγάλεω

Σούτσου 4, Πλατ. Δαβάκη Αιγάλεω, τκ. 122 43

210 5910066 – 210 5449898

Γ. Αθηνών

Ζαϊμη 2, Εξάρχεια, τκ. 106 83

210 3815711

Δ. Παράρτημα Πειραιά

Μπουμπουλίνας 15 και Νοταρά, Πειραιάς, τκ. 185 35

210 4118733 – 210 4118784

12. Ι.Κ.Α.

Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας

Αραχώβης 17 και Ιπποκράτους, Αθήνα, τκ. 106 80

210 3604929 – 210 3641681

Β. Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν.Ν. Παίδων Πεντέλης

Λεωφόρος Πεντέλης, τκ. 152 36, Αθήνα

210 8036300 – 210 8030402

13. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων)

Μαρούσι, τκ. 151 26

210 8039911 – 210 8043203

Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος

Γιαννιτσών 52 και Αγ.ιων Πάντων, τκ. 546 27

2310 554031 – 2310 554032

Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 41, Αμπελόκηποι τκ. 561 23

2310 726918

Γ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα

Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές, τκ. 566 25

2310 629159 – 2310 629310

2.Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα

Κομνηνών 15, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 24

2310 270036 – 2310 268841

3.Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α.

Στιλπ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 36

2310 994634 – 2310 205586

4.ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Τμήμα Παιδιών και Εφήβων

Εξοχή Θεσσαλονίκης, τκ. 570 10

2310 957602 – 2310 957703

5.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α. Τμήμα Παιδοψυχιατρικό-Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 42

2310 814780 – 2310 892421

6.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΝΟΣΟΚΟΜ. Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

Α. Τομέας Υγείας Παιδιού

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 42

2310 821946

7.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη, Θεσσαλονίκη, τκ.546 39

2310 845900 – 2310 845132

8. Ι.Κ.Α.

Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνείου 1, Θεσσαλονίκη, τκ. 546 39

2310 521800

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

1.ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”

Ν. Γ. Ν. Παίδων Πατρών “Καραμανδάνειο”

Ερ. Σταυρού 40,Πάτρα, τκ.263 31

2610 622222

2.Ι.Κ.Α.

Α. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Πάτρας

, Πάτρα, τκ.

2610 621760

3.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Α. Παράρτημα Πατρών

Αθ. Διάκου 35, Ψηλά Αλώνια Πάτρας, τκ.262 24

2610 336666

4.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Π.Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ψυχιατρική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών

Ρίο Πατρών, τκ. 265 00, ΠΑΤΡΑ

2610 999245

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ

1.ΓΕΝ. ΠΕΡ.ΝΟΣ.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ

Α. Ψυχιατρικός Τομέας

Δήμητρας 19, Αλεξανδρουπολη, τκ. 681 00

25510 25293 – 25510 25772

Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α. Παράρτημα Ζακύνθου

Φωσκόλου και Φιλιώυη 4 και Λομβάρδου 78, τκ. 291 00

26950 26668

ΣΤ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΡ. ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής

Τ.Θ. 1393, Ηράκλειο Κρήτης, τκ. 714 09

2810 392111 – 2810 392397

2.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης

Ψαρομηλλίγγων και Βλαστών 2, Ηράκλειο, τκ. 712 02

2810 244409

Ζ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1.ΠΕΡΙΦ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Βαλαωρίτου 35, τκ.454 44, Γιάννενα

26510 74227

Η. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

1.ΝΟΜΑΡΧ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας

25ης Μαρτίου 10, τκ .654 04, Καβάλα

2510 243992 – 2510 246233

Θ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

1.ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Δημοκρατίας 111, τκ. 413 34, Λάρισα

2410 611002 – 3

Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Νικοτσάρα 20, τκ. 382 22, Βόλος

24210 32431- 24210 36811

2.ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΒΟΛΟΥ

Α. Παράρτημα Βόλου

Κοραή 74, τκ.383 33, Βόλος

24210 38333 – 24210 38608

ΙΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

1.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης

25ης Μαρτίου 102, τκ .601 00, Κατερίνη

23510 78145 – 23510 20020

ΙΒ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΣΑΜΟΥ

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σαμου

Πλατεία Γρηγορίου Αυξεντίου, τκ. 831 00, Βαθύ Σάμου

22730 90953 – 22730 80959

ΙΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

1.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών

Αγ. Ιωάννου 9, Ηλιούπολη, τκ. 621 00, Σέρρες

23210 51230

ΙΔ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α. Ψυχιατρικός Τομέας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο

Πολύγυρος

23710 20390 – 23710 20101

ΙΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

1.ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΧΑΝΙΩΝ

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων

Κροκιδά 25, τκ. 731 00,Χανιά

28210 51364

Β. Μονάδα Κοινων. Ψυχιατρ. και Συμβουλευτικής

Εφήβων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων

Μάρκου Μπότσαρη 49, τκ. 731 00, Χανιά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΕΔΔΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ε-MAIL

1

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18                11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106929094εσωτ   2106929611κ.λειτ.  2106929636-37κοινού  2106929617(FAX)

[email protected]

2

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΛΕΩΦ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269  ΙΟΝΙΑ CENTER                      3ος-5ος ΟΡΟΦΟΣ          14231 Ν.ΙΩΝΙΑ

2102797176κοινού  2102751735(FAX)

[email protected]

3

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΗΒΩΝ 250                    12141 ΑΙΓΑΛΕΩ

2105610995κοινού  2105613655(FAX)  2105694201εσωτ

[email protected]

4

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 &ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ                     17455 ΑΛΙΜΟΣ

2109889582       2109823874(FAX)

[email protected]

5

ΑΝ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ  ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ    19400 ΑΤΤΙΚΗ

2106028050 (FAX)   2106646669

[email protected]

6

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 19 & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ                   19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2105561990(FAX)  2105561665

[email protected]

7

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΖΑΒΕΛΑ 88                 18533  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104131561  2104131509(FAX)

[email protected]

8

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 168         30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2631055258  2631055259 2631055077 2631055063(FAX)

[email protected]

9

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 40-44             22100  ΤΡΙΠΟΛΗ

2710223426  2710221575   2710221576(FAX)

[email protected]

10

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 & ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ             21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

2752096065 2752096066 2752096067(FAX)

[email protected]

11

ΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ & ΛΟΥΡΙΩΤΗ 1                  47100 ΑΡΤΑ

2681022580  2681021032(FAX)

[email protected]

12

ΑΧΑΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59-61      26223 ΠΑΤΡΑ

2610456060-69  2610429995(FAX)

[email protected]

13

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ      32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

2261088973 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

14

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 50         51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

2462023104 2462087976(FAX)

[email protected]

15

ΔΡΑΜΑΣ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Τ.Θ.1076  66100 ΔΡΑΜΑ

2521076511 2521076512(FAX)

[email protected]

16

ΔΩΔ/ΝΗΣΩΝ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6            85100  ΡΟΔΙΝΙ ΡΟΔΟΣ

2241043195  (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

17

ΕΒΡΟΥ

1o ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΕΛΑΓΙΑΣ (ΘΥΡΙΔΑ ΚΔΑΥ ΕΒΡΟΥ)  68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2551080170(ΤΗΛ) 2551083750(FAX)

[email protected]

18

ΕΥΒΟΙΑΣ

9ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΨΑΧΝΩΝ        34600 ΧΑΛΚΙΔΑ

2221041225     2221041235   2221041345  (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

19

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ν. ΖΕΡΒΑ 3                 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

2237080127γραμ.   2237080787(FAX)

[email protected]

20

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΟΛΥΒΑ 85 & ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                   29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2695043889  2695024967(FAX)

[email protected]

21

ΗΛΕΙΑΣ

Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 27100 ΠΥΡΓΟΣ

2621020338   2621020339(FAX)

[email protected]

22

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ 1 ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ                       59100 ΒΕΡΟΙΑ

2331077950  2331077960 2331077961  2331077965(FAX)

[email protected]

23

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ  1  ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ                     71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810215020-29 2810215030-39 2810360230(FAX)

[email protected]

24

Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΘ Δ5021                     ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ

2310365013 2310649584(FAX)

[email protected]

25

Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22      56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310666130 2310603384 2310588139(FAX)

[email protected]

26

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΥΡΟΙΑΣ 1                    46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2665029266κ.λειτ. 2665029339ψυχ. 2665023777(FAX)

[email protected]

27

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4-6           45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651075387 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

28

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9                  65403  ΚΑΒΑΛΑ

2510241141(ΤΗΛ)    2510831141(FAX)

[email protected]

29

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 21                     43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2441079891-2 2441079891(FAX)

[email protected]

30

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36           52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

2467044021 2467044067 2467042024(FAX)

[email protected]

31

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΑΒΒΑΔΑ 22              49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

2661081055 2661081045 2661081043(FAX)

[email protected]

32

ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ

Γ. ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ 9                    28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2671027475 2671027477(FAX)

[email protected]

33

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΥΡΡΟΥ 1 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2341077157 (ΤΗΛ&FAX) 2341027045

[email protected]

34

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 21           50100 ΚΟΖΑΝΗ

2461036145 2461028751(FAX)

[email protected]

35

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 20              20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2741074753-4 2741074753(FAX)

[email protected]

36

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1  ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ                               84100 ΣΥΡΟΣ

2281079627κοιν. λειτ. 2281079628ψυχ. 2281079626εκπ/κοι 2281079625(FAX)

[email protected]

37

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΙΩΑΝ.& ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 13                                    23100 ΣΠΑΡΤΗ

2731082627 2731082657(FAX)

[email protected]

38

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2α                 41335 ΛΑΡΙΣΑ

2410555223 2410555222(FAX)

[email protected]

39

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΟΛΩΝΟΣ 3 ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ                  72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2841082480 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

40

ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 17            81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

2251037344 (ΤΗΛ&FAX)  2251037345

[email protected]

41

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΒΕΛΑ 11               31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

2645026309 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

42

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΦΕΡΡΩΝ & ΖΑΧΟΥ     ΚΤΗΡΙΟ Α    2ος ΟΡΟΦΟΣ   38334 ΒΟΛΟΣ

2421020818 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

43

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 11  24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2721088363 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

44

ΞΑΝΘΗΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ           67100 ΞΑΝΘΗ

2541083691 2541083689(FAX)

[email protected]

45

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 72                   58200 ΕΔΕΣΣΑ

2381051450 2381051452(FAX)

[email protected]

46

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 15           60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2351020813κοινό 2351023861(FAX)

[email protected]

47

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΕ     48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

2682089638 2682089338(FAX)

[email protected]

48

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΝ & ΣΙΓΑΝΟΥ 4                       74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

2831050613 2831035185 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

49

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531081288 2531082896(FAX)

[email protected]

50

ΣΑΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ                   83100 ΣΑΜΟΣ

2273087214 2273087215  2273080400 2273087614(FAX)

[email protected]

51

ΣΕΡΡΩΝ

3ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ                        62100 ΣΕΡΡΕΣ

2321023424 2321023411

[email protected]

52

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2                42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

2431046407-09 2431046410(FAX)

[email protected]

53

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 111   53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

2385045611 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

54

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ)                        35100 ΛΑΜΙΑ

2231066162 2231066163 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

55

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΡΟΥΡΙΟΥ 47 ΚΤΗΡΙΑ ΚΕΓΕ                             33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

2265079287 2265023803(FAX)

[email protected]

56

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  T.Θ.1654                         63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

2371021915 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]

57

ΧΑΝΙΑ

8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 59-61 73132 ΧΑΝΙΑ

2821050492ψυχ. 2821046315εκπ/κοι . 2821054390κοιν.λειτ.  2821027665(FAX)

[email protected]

58

ΧΙΟΣ

ΠΑΣΠΑΤΗ & ΡΙΖΑΡΙΟΥ   82100 ΧΙΟΣ

2271024721 (ΤΗΛ&FAX)

[email protected]