Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Λίνα Παπαδοπούλου, Δρ. Δικαίου Πανεπιστημίου Ανοβέρου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.

24grammata.com/ free ebook (επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο/ download]

από το βιβλίο Η Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η Ε Ν Ο Σ  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ  Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Υ Ρ Ω Π Η
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ι. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003