ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ

Υπό Ε. Σταμάτη. Μέλους της Διεθνούς Ακαδημίας της Ιστορίαςτων Επιστημών
Η Κυρήνη, πρωτεύουσα της Λιβύης, ήτο κατά την αρχαιότητα μεθ’ όλης της περιοχής της αποικίας των αρχαίων Ελλήνων. Εις αυτήν εγεννήθη ο σπουδαίος μαθηματικός Θεόδωρος∙ ο οποίος, φαίνεται∙ ότι εσπούδασεν εις την Σχολήν του Πρωταγόρα εις την Κάτω Ιταλίαν∙ εις την πόλιν Κρότων, ακολούθως δε έδρασεν εν Αθήναις, όπου πιθανώς, ήτο διδάσκαλος του Πλάτωνος εις τα Μαθηματικά. Χρονολογίαι της γεννήσεως και του θανάτου αυτού δεν εσώθησαν. Ήτο σύγχρονος του Σωκράτους (449 399 π.Χ) και διδάσκαλος του διασήμου Αθηναίου μαθητικού Θεαίτητου. Αι ελάχισται πληροφορίαι περί του Θεοδώρου προέρχονται εκ του διαλόγου του Πλάτωνος Θεαίτητος. (147d)
Εις τον διόλογον καθίσταται ο Σωκράτης, ο Θεόδωρος, ο Θεαίτητος, και μερικοί άλλοι. Ο Σωκράτης, εις μιαν στιγμήν, ερωτά τον Θεαίτητον. Δεν μου λες Θεαίτητε∙ τι εκάνατε εκεί εις το Σχολείον; Να, Σωκράτη∙ ο Θεόδωρος, αυτός έδώ, μας απεδείκνυε…

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

Comments are closed.