Θρακικά Φύλα

Συγγραφή : Theodossiev Nikolai
Μετάφραση : Τζεδόπουλος Γιώργος

24grammata.com- free book

[κατέβασέτο]

 

 
Για παραπομπή : Theodossiev Nikolai , «Θρακικά φύλα», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11285>

1. Γεωγραφική θέση – Αριθμός φύλων
Η αρχαία Θράκη, στα βόρεια όρια του ελληνικού κόσμου, ήταν μια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου που έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά την 1η χιλιετία π.Χ. Από τις αρχές του 20ού αιώνα
επιστήμονες από διαφορετικές χώρες μελετούν συστηματικά την περιοχή εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων και
εκδίδοντας σημαντικά έργα.
Οι επιστημονικές εκδόσεις παρέχουν μια περιεκτική ανάλυση των εθνωνυμίων της αρχαίας Θράκης και ταυτίζουν τα
διάφορα φύλα που αναφέρονται σε ελληνικές και ρωμαϊκές ιστορικές πηγές.1 Ο ακριβής αριθμός των θρακικών φύλων δεν
είναι γνωστός. Στα τέλη του 1ου αι. μ.Χ., ο Στράβων2 καταμέτρησε 22 φύλα, ενώ κατά την Αυτοκρατορική περίοδο ο
Πλίνιος3 έγραψε πως η Θράκη διαιρούνταν σε 50 στρατηγίες (strategiae) –όρος που, εκτός από ρωμαϊκές διοικητικές
ενότητες, πιθανόν αντανακλά και εθνοτικές διαιρέσεις– και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος4 περιέγραψε 14 θρακικές στρατηγίες.
Σήμερα οι επιστήμονες που μελετούν τις αρχαίες γραπτές πηγές υπολογίζουν πως τα θρακικά φύλα τα οποία κατοικούσαν
στην περιοχή κατά την 1η χιλιετία π.Χ. ανέρχονταν πιθανόν στα 80.
2. Γραπτές μαρτυρίες
Ένα από τα μείζονα προβλήματα στη μελέτη της εθνωνυμικής πραγματικότητας στην αρχαία Θράκη είναι να διασαφηνιστεί η
ακριβής χρονολόγηση της παρουσίας των διαφορετικών ονομάτων των φύλων που κατοικούσαν σε συγκεκριμένες περιοχές
και να εξηγηθεί με σαφήνεια η εθνωνυμική κατάσταση, που, όπως προκύπτει από τις ελληνικές και ρωμαϊκές φιλολογικές
καταγραφές, ήταν αρκετά δυναμική. Πολύ συχνά δεν είναι δυνατό να ερμηνευτεί ο λόγος για τον οποίο στις αρχαίες γραπτές
πηγές τα ονόματα των φύλων σε μια ορισμένη περιοχή εμφανίζονται και εξαφανίζονται, ούτε και γιατί κάποια ονόματα
εντοπίζονται πολύ πέρα από την αρχική γεωγραφική θέση τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τούτο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα
ελλιπούς πληροφόρησης ή λαθών των αρχαίων συγγραφέων. Άλλοτε πάλι η δυναμική εθνωνυμική κατάσταση μπορεί να
αντικατοπτρίζει φυλετικές μετακινήσεις εντός της Θράκης. Ωστόσο, ως επί το πλείστον η εμφάνιση κάποιου θρακικού
φύλου στις γραπτές πηγές ήταν αποτέλεσμα πολιτικής ανόδου και σημαντικής στρατιωτικής ισχύος. Τα παραπάνω ήταν
καλοί λόγοι για να σημειώσουν και να καταγράψουν οι αρχαίοι συγγραφείς ένα συγκεκριμένο φύλο. Παρομοίως, η
εξαφάνιση κάποιου ονόματος από μια περιοχή οφειλόταν συχνά σε στρατιωτική αδυναμία: πρόκειται για την περίπτωση όπου
κάποια φύλα περνούσαν υπό τον πολιτικό έλεγχο άλλων, πιο ισχυρών φυλετικών κοινοτήτων. Η παρουσία των εθνωνυμίων
σε ελληνικές και ρωμαϊκές φιλολογικές πηγές εξαρτάται επίσης από τη γεωγραφική θέση: τα φύλα που βρίσκονταν κοντά
στις ακτές του βόρειου Αιγαίου και του δυτικού Ευξείνου, και άρα κοντά στις ελληνικές αποικίες, είχαν γίνει αντιληπτά από
τους αρχαίους συγγραφείς πολύ νωρίτερα από ό,τι αυτά που βρίσκονταν βαθιά στη θρακική ενδοχώρα. Παράλληλα, οι
αρχαίοι συγγραφείς είχαν συνήθως σχετικά πλήρη γνώση των ανατολικών και νότιων περιοχών της Θράκης, όπου
περιέγραψαν έναν αριθμό φύλων, σε αντίθεση με τη θρακική ενδοχώρα στο βορρά και στη δύση, όπου τα φυλετικά ονόματα
που παρουσιάζονται στις αρχαίες γραπτές πηγές δεν είναι πολυάριθμα.

24grammata.com- free book

[κατέβασέτο]