Κατατακτήριες 2010-2011

24grammata.com/ εκπαίδευση
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα: 23.4.2010
Αρ.Πρωτ. 327
Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν
Α Κ Α Δ . Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 0 – 2 0 1 1
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3404/2005 όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 26 του Ν. 3467/06, την Υ.Α. Φ2/121871/Β3/3-11-05 όπως τροποποιήθηκε
με την Υ.Α. Φ2/125186/22.11.2006, την Υ.Α. Φ2/63260/Β3/29.6.2009, το άρθρο 25 του
ν.3794/2009 καθώς και την από 3.3.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Ψυχολογίας, καθορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ –
ΤΕΙ – Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών, ΚΑΤΕΕ – Παιδαγωγικών Ακαδημιών και λοιπών
σχολών διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας για το ακαδ.έτος 2010-2011 ως
εξής:
Α. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων
ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και
Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ – Παιδαγωγικών Ακαδημιών και
λοιπών σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων
(δεν έχει καθοριστεί ακόμα από το ΥΠΕΠΘ)
Β. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι
Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ΤΕΙ εσωτερικού και ισότιμων
ισοτίμων προς αυτά κατατάσσονται, ιδρυμάτων του εξωτερικού σε ποσοστό 5% επί του
αριθμού των εισακτέων (δεν έχει καθοριστεί ακόμα από το ΥΠΕΠΘ)
1
Κατατακτήριες 2010-2011
Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Γ΄εξάμηνο Σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς
κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων (δεν έχει καθοριστεί
ακόμα από το ΥΠΕΠΘ)
Επίσης στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσεται επιπλέον και ένας (1) απόφοιτος της
Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Φ2/Β3/426/96
απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ. 69/τΒ΄/31-1-96).
Σημείωση : Σχετικά με τις Κατατάξεις στα Πανεπιστήμια αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών
Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών για το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι πτυχιούχοι των:
· Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) Ειδικότητας Μηχανικού
· Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Δοκίμων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδικότητας
Μηχανικών.
· Πρώην Ανωτέρων Δημοσίων Εμπορικού Ναυτικού με πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) Ειδικότητας Μηχανικού.
· Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Ειδικότητας Αξιωματικού Ασυρμάτου,
Ραδιοτηλεγραφητών) Υπερδιετούς Φοίτησης.
· Πρώην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) Ειδικότητας Αξιωματικού Ασυρμάτου,
Ραδιοτηλεγραφητών Υπερδιετούς Φοίτησης.
· Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Κρήτης
· Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) Ειδικότητας Πλοιάρχου
· Πρώην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) Ειδικότητας Πλοιάρχου
· Ανωτέρων Σχολών Δοκίμων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Υπερδιετούς Φοίτησης
· Της Σχολής ΜΑΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Της Σχολής ΜΑΙΩΝ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΚΥΛΙΤΣΗ», ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ», της Σχολής ΜΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
· Της Ανωτέρας Σχολής Φυσιοθ/ειας του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.
· Της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης του Τομέα Καθηγητών Χορού.
· Της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού «Δέσποινας Γρηγοριάδου».
· Των Σχολών Οικιακής Οικονομίας
· Των Γυμναστικών Ακαδημιών Τριετούς Φοίτησης
· Των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών
· Της Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
· Της Σχολής Αστυφυλάκων
· Της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν)
· Της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας
· Της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων (Α.Σ.Α.Ν) Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου
Αθηνών
· Της Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών & Αδελφών Νοσοκόμων (Α.Σ.Ε.Α.Ν)
· Των Ιατρικών Εργαστηρίων
2
Κατατακτήριες 2010-2011
· Της Ανώτερης Σχολής Μηχανικών
· Της Ανώτερης Σχολής Κλωστοϋφαντουργίας
· Των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης
Οι πτυχιούχοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών εξετάζονται στα κατωτέρω μαθήματα:
– Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
– Μεθοδολογία & Στατιστική
– Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία
ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΑΠΌ 1-15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2010 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ
ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΚΑΙ ΏΡΕΣ 10:00 – 13:00
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάταξη όλων των ανωτέρω κατηγοριών που
υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, είναι τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου
Σημείωση :
– Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση
ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης
και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας.
– Προκειμένου για πτυχιούχους ισότιμων Ανωτέρων Σχολών του εξωτερικού
συνυποβάλλεται και βεβαίωση τίτλου σπουδών τους από το Ι.Τ.Ε. ή το Συμβούλιο
ισοτιμιών Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
– Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών χαρακτηρίζεται χωρίς αντίστοιχη ειδικότητα, η
Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα αποφανθεί για την αντιστοιχία και τη συνάφεια της
ειδικότητας.
Στη συνεδρίαση της Γ.Σ. της 17.6.2009 αποφασίστηκε όσον αφορά στους επιτυχόντες
των κατατακτηρίων εξετάσεων, “Η εφάπαξ κατάθεση αίτησης περί αναγνώρισης
μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές με
επισύναψη του περιεχομένου των μαθημάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο από την
εγγραφή τους”.
3
Κατατακτήριες 2010-2011
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕ Α.Ε.Ι.
Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871/Β3/3-11-05 (αριθμ. 1517/2005 ΦΕΚ) ορίζονται για
την διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων των πτυχιούχων των παραπάνω κατηγοριών
στο Τμήμα μας για το ακαδ.έτος 2010-2011 τα ακόλουθα:
 Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχουν οριστεί δύο βαθμολογητές και ένας
αναβαθμολογητής και έχει συγκροτηθεί επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, από τη Γ.Σ.
του Τμήματος.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό της ταυτότητάς του.
Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων
προσέρχονται στις εξετάσεις και σημειώνεται η παρουσία ή απουσία κάθε υποψήφιου
κατά την εξέταση σε κάθε μάθημα. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για
οποιονδήποτε λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη
συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη
εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με την συνοδεία επιτηρητή.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, βιβλίων, τετραδίων ή σημειωμάτων.
 Ο επιτηρητής αποκλείει από την εξέταση όποιον επιχειρεί να αντιγράψει ή να
διευκολύνει άλλους στην αντιγραφή. Όποιος υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τις
οδηγίες των επιτηρητών που αναφέρονται στην σωστή και αδιάβλητη διενέργεια των
εξετάσεων αποκλείεται συνολικά των εξετάσεων.
 Στο γραπτό δοκίμιο οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από
τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά
τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται το κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι
επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην
Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να
παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο
βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του
βαθμού γίνεται από υπάλληλο που έχει οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.
 Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε
βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της
βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά
μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες,
αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που
αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη
βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή
βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.
 Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων
των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν
συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την
προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα
τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με
την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο
βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι
ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
 Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο
στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
4
Κατατακτήριες 2010-2011
 Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για
κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ, που τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων
κατατακτηρίων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων
Πανεπιστημίου.
Επίσης επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για
κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων, που τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια
ενιαίων κατατακτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων
ΤΕΙ.
Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την κατηγορία αυτή με την ίδια συνολική
βαθμολογία, για την πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης
του ποσοστού των κατατάξεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του
άρθρου 15 του νόμου 3404/05”.
 Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται . Τα
γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά την
διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του Δ.Σ. καταστρέφονται κατόπιν σχετικού
πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Α) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
1) Στ.Παπαστάμου και συνεργάτες : «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία,
τόμος Α΄: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις»
Εκδόσεις Πεδίο 2008
2) Στ.Παπαστάμου και συνεργάτες: “Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία,
τόμος Β΄: Η παράδοση”
Εκδόσεις Πεδίο 2008
3) Στ.Παπαστάμου (επιμέλεια): “Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική
Ψυχολογία : Η κοινωνική επιρροή”
Εκδόσεις Οδυσσέας 1989
4) Στ.Παπαστάμου (επιμέλεια): “Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία :
Οι δυομαδικές σχέσεις”.
Εκδόσεις Οδυσσέας 1989
5) Στ.Παπαστάμου : “Η Ψυχολογιοποίηση”
Εκδόσεις Οδυσσέας 1989
6) Στ.Παπαστάμου, Γερ.Προδρομίτη & Β.Παυλόπουλου: “Κοινωνική σκέψη,
νόηση και συμπεριφορά:ν 31 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την
επιστήμη τους”.
Εκδόσεις Πεδίο 2010
5
Κατατακτήριες 2010-2011
Β) Μεθοδολογία & Στατιστική
1) Θ.Μπεχράκης : «Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων»
Εκδόσεις Λιβάνη
2) Το βιβλίο του Χ.Γναρδέλλη «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
Εκδόσεις Παπαζήση
3) Αν.Σταλίκας «Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία»
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2005
4) Θ.Μπεχράκης: “Στατιστική για τις επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας”.
Εκδόσεις Λιβάνη
Γ) Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία
1) Γ.Ποταμιάνος : «Σύγχρονα Θέμα Κλινικής Πρακτικής και Έρευνας»
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
2) Γ.Ποταμιάνος, «Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Πρακτική»
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
3) L.HEIDEN & M.HERSEN, Επιμέλεια Καλαντζή-Αναγνωστόπουλος:
«Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία»
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
6