Μαριοπoυλιτικά – Ποντιακά: Βιβλιογραφία

24grammata.com/ γλώσσα

Nick 24grammatajpgQuadrupeds 1 [Q1]

 • Jirousek, C.A. 1995. More Than Oriental Splendour: European and Ottoman Headgear, 1380–1580. Dress (New York) 22: 22–33.
 • Soulis, G.C. 1961. The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages. Dumbarton Oaks Papers 15: 141–165.
 • Τουφεξής, Ν. 2000. Αντιγράφοντας δημώδη κείμενα τον 15. αι. Το παράδειγμα του γραφέα Νικολάου Αγιομνήτη. Παρουσίαση στο Συνέδριο «Neograeca Medii Aevi V», Οξφόρδη.
 • Bodenheimer, F. S. & Rabinowitz, A. 1949. Timotheus of Gaza on Animals, Περὶ Ζῴων: Fragments of a Byzantine Paraphrase of an Animal-Book of the 5th Century A.D. Leiden: E.J. Brill.
 • Lindenburg, M.A. 1978 [1964]. Βασιλεύω dit du soleil. Actes du XIIe Congrès International d’Études Byzantines, Ochride, 10–16 Septembre 1961. Nedeln, Lichtenstein: Kraus. II:385–389.
 • Jeanselme, E. 1920. La Goutte à Byzance. In Bulletin de la Société Française d’Histoire de la Médécine 14. 137–164.
 • Χατζηιωάννου, Κ.Π. 1934–37. Κυπριακά Τραγούδια. Λαογραφία 11:605–633.
 • Trapp, E. 1964. Vulgärorakel aus Wiener Handcshriften. In Ἀκροθινία: Sodalium Seminarii Byzantini Vindobonensis Herberto Hunger oblata. Wien: Institüt für Byzantinistik der Universität Wien. 83–120.
 • Philes, M. 1862. Brevis Expositio de Elephante. In Dübner, F. & Lehrs, F.S. (eds) Manuelis Philae versus iambici de proprietate animalium. In Ameis, C.F. et al. (eds) Poetae bucolici et didacti. Paris: Didot.
 • Drexl, F. 1923. Das Traumbuch des Patriarchen Germanos. Λαογραφία 7:428–448.
 • Παπαχαραλάμπους, Γ.Χ. 1945–46. Από την Παιδιόφραστον Διήγησιν Τετραπόδων Ζώων. Κυπριακά Γράμματα 10: 262–266.
 • Λάμπρος, Σ. 1908. Η Ελληνική ώς Επίσημος Γλώσσα των Σουλτάνων. Νέος Ελληνομνήμων 5: 40–78.
 • Beaton, R. 1990. Orality and the reception of late Byzantine vernacular literature. Byzantine and Modern Greek Studies 14: 174–184.
 • Κουκουλές, Φ.Ι. 1915. Προδρόμεια Λαογραφικά Ζητήματα. Λαογραφία 5: 309–322.
 • Ryder, M. L. & Biol, M. I. 1964. Parchment–its history, manufacture and composition. Journal of the Society of Archivists 2: 391–399.
 • Ashburner, W. 1912. The Farmer’s Law II. Journal of Hellenic Studies 32:68–95.
 • Mitsakis, K. 1976. Review of Tsiouni, V. Παιδιόφραστος Διήγησις των Ζώων των Τετραπόδων. Balkan Studies 17: 408–411.
 • Gidel, C. & Legrand, É. 1873. Étude sur un poëme grec inédit intitulé Ὁ Φυσιολόγος suivié du texte grec. Annuaire de l’Association pur l’encouragement des études grecques en France 7: 225–286.
 • Τουφεξής, Ν. 2001. Ένα αυτόγραφο λεξικό της δημώδους ελληνικής γλώσσας (16. αι.). Οι ιδιαιτερότητες του πρωτογενούς υλικού και τα προβλήματα της επιστημονικής έκδοσης: Το Alphabetum vulgaris linuae graecae του Γερμανού ουμανιστή Martinus Crusius. Παρουσίαση στο Selwyn College, Cambridge.
 • Шандровская, В.С. 1956. Византийская басня „Рассказ о четвероногих“ (XIV в.). Художественные особенности и язык памятника. Византийский Времменик 10: 181–194.
 • Шандровская, В.С. 1956. Византийская басня „Рассказ о четвероногих“ (XIV в.). Византийский Времменик 9: 211–247.
 • Trapp, E. 1976. Beschprechung von Tsiouni, V. Παιδιόφραστος διήγησις τῶν ζῴων τῶν τετραπόδων. Byzantinische Zeitschrift 69. 444–446.
 • Ξανθουδίδης, Σ.Α. 1911–12. Αντιπαρατηρήσεις εις τα του Wagner Carmina Graeca Medii Aevi. Λαογραφία 3: 614–621.

Quadrupeds 2 [Q2]

 • Jeffreys, M. J. 1996. Editorial Politics in the Medieval Greek War of Troy. Parergon (Sydney) 13. 37–50.
 • Ζώρας, Γ.Θ. 1965–66. Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων (Προσθήκαι και παρατηρήσεις). Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 16:597–604.
 • Reinsch, D.R. 1998. Kodikologisch–Prosopographisches zum Codex Seragliesis graecus 35. In Vassis, I., Heinrich, G.S. & Reinsch, D.R. (eds), Lesarten: Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. Berlin: Walter de Gruyter. 248–258.
 • Κακουλίδη-Πάνου, Ε. 1980. «Ο Γεννηθείς Νεώτερος εν καιρῴ ζωδίου…»: Ένα Ανέκδοτο Αστρολογικό Κείμενο του 16ου Αιώνα. Δωδώνη 9:75–86.
 • Ζώρας, Γ.Θ. 1955. Θρήνος Κωνσταντινουπόλεως (κατά τον βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 15). Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Χριστοδούλου, Μ.Ν. 1983. Κυπριακαί Κανονικαί Διατάξεις. Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. 12:329–490.
 • Krumbacher, K. 1905. Ein Vulgärgriechischer Weiberspiegel. München: Königlische Bayerische Akademie der Wissenschaften.
 • Τουφεξής, Ν. 2001. Η αντιγραφή μεσαιωνικών δημωδών κειμένων του 15. αι. Ο ρόλος του κωδικογράφου. Χφ.
 • Ξανθουδίδης, Σ. 1927–28. Διορθώσεις και ερμηνείαι εις Διήγησιν παιδιόφραστον των τετραπόδων ζῴων. Byzantinisch–Neugriechische Jahrbücher 5–6. 348–370.
 • Eideneier, H. 1982. Zum Stil der Byzantinischen Tierdichting. Jahrbuch Österreichische Byzantinistik 32–3:301–306.
 • Bäuml, F. H. 1984. Medieval Texts and the Two Theories of Oral-Formulaic Composition: A proposal for a Third Theory. New Literary History. 16:31–49.
 • Σοφιανός, Δ.Ζ. 1996. Παιδιόφραστος Διήγησις των Ζώων των Τετραπόδων: Είναι ο Πρόλογός της (στ. 1–9) νόθος και οβελιστέος; Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5. 381–386.
 • Eideneier, H. 1976. Βιβλιοκρισία του Tsiouni, V. Παιδιόφραστος διήγησις τῶν ζῴων τῶν τετραπόδων. Ελληνικά 29: 453–460.
 • Τουφεξής, Ν. χ.η. Το Alphabetum vulgaris linuae graecae του Γερμανού ουμανιστή Martinus Crusius (1526 –1607). χφ.
 • Eideneier, H. 1983. Zur Mündlichen Überlieferung Byzantinischer Dichtung in der Volkssprache. Homonia: Yearbook of the Chair of Greek Philology of the University of Budapest 5: 218–241.
 • Παναγιωτάκης, Ν.Μ. 1975. Παιδιόφραστος. Στα Φίλτρα: Τιμητικός Τόμος Σ.Γ. Καψωμένου. Θεσσαλονίκη. 275–290.
 • Miller, E. 1883. Fragments Inédits de Littérature Grecque. II: Éloge du chien par l’empereur Nicéphore. In Mélanges Orientaux. Paris: Ernest Leroux. 255–267.
 • Miller, E. 1872. Une Chasse a l’Once. Annaire de l’Association pour l’encouragement des Études Grecques en France 6: 28–52.
 • Μπουμπουλίδης, Φ.Κ. 1964. Ανέκδοτοι παραλλαγαί δημωδών μεσαιωνικών κειμένων Αʹ: Ο κώδιξ Κωνσταντινουπόλεως 35. Αθηνά 67: 107–145.
 • Wesselofsky, A. 1888. Die Wunderepisode der Mittelgriecheschen Alexandris. In Archiv für Slavische Philologie 11:327–343.
 • Beck, Hans-Georg. 1975. Der Leserkreis der Byzantinischen „Volksliteratur“ im Licht der Handschriften Überlieferung. In Byzantine Books and Bookmen. Washington (D.C.): Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. 47–67.
 • Eideneier, H. 1985. Ο προφορικός χαρακτήρας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δωδώνη (Φιλολογία) 14: 39–53.

Quadrupeds 3 [Q3]

 • Legrand, É. 1874. Lexiques grecs inedits. Annuaire de l’Association pur l’encouragement des études grecques en France 8:222–284.
 • Ševčenko, I. 1960. Alexios Makrembolites and his “dialogue between the rich and the poor”. Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 6: 187–228.
 • Eideneier, H. Μεσαιωνική ποίηση και οι απολήξεις της σε νεώτερα κυπριακά τραγούδια. Στο Παπαδόπουλλος, Θ. ϗ Ιωαννίδης, Γ.Κ. (επιμ.) Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 20–25 Απριλίου 1982). Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. 3: 415–423.
 • Καραναστάσης, Τ. 1991. «Έδωκας, ηγούμενε, των καλογήρων διακόνημα…» Το Παραμιλητό 10: 145–153.
 • Agapitos, P.A. & Smith, O.L. 1994. Scribes and Manuscripts of Byzantine Vernacular Romances. Ελληνικά 44: 61–80.
 • Λάμπρος, Σ. 1911. Περίεργος βενετικός θρύλος εν ποιήματι νεοελληνικῴ. Νέος Ελληνομνήμων 8: 193–205.
 • Hesseling, D.C. 1924. Notes Critiques sur deux poèmes grecs du Moyen Age. Byzantion 1: 305–316.
 • Irmscher, J. 1975. Das Mittelgriechische Tierepos: Bestand und Forschungssituation. In Rombauts, E. & Welkenhuysen, A. (eds) Aspects of the Medieval Epic: Proceedings of the International Conference, Louvain, May 15–17, 1972. Leuven: Leuven University Press. 207–227.
 • Eideneier, H. 1991. Byzantinische volkssprachliche Schriftkoine und mündliche Überliefung. Μαντατοφόρος 33: 7–10.
 • Λαμπάκης, Σ. 1991. Η πρώτη περίοδος της κρητικής λογοτεχνίας. Μαντατοφόρος 33: 11–15.
 • Praechter, J. 1895. Das griechische Original der rumänischen Troïka. Byzantinische Zeitschrift 4: 519–546.
 • Mohay, A. 1974. Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der Byzantinischen Literatur. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensi. 10–11: 175–181.
 • Pournelle, G.H. 1964. The Cheetah… Associate of Aristocracy. Zoonooz 37.5: 3–9.
 • Κουκουλές, Φ.Ι. 1932. Κυνηγετικά εκ της εποχής των Κομνηνών και των Παλαιολόγων. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 9: 3–33.
 • Ševčenko, I. 1961. The decline of Byzanium seen through the eyes of its intellectuals. In Dumbarton Oaks Papers 15: 169–186.
 • Jeffreys, E.M. & Jeffreys, M.J. 1983. The style of Byzantine popular poetry: recent work. Harvard Ukrainian Studies 7: 309–343.
 • Κουτράκου, Ν.Α. 1991. Βυζαντινή πολιτική ιδεολογία και προπαγάνδα: Μετασχηματισμοί, θέσεις και αντιθέσεις. Το παράδειγμα του Λέοντος Εʹ Αρμενίου (813–820). Ίστωρ 3: 85–91.
 • Ashmead, A. 1977/8. Greek cats. Exotic pets kept by rich youths in fifth century B.C. Athens, as portrayed on Greek vases. Expedition 20.3: 38–47.
 • Kahane, H. & Kahane, R. 1966. Byzantinoromanica. In Wirth, P. (Hrsg.) Polychronion: Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag. 304–317.
 • Ζώρας, Γ.Θ. 1955. Αλφάβητος της Ξενιτείας (κατά τον αθηναϊκόν κώδικα 535). Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημείου Αθηνών.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1926. Εξορκισμοί και Εξορκισταί. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 3: 225–234.
 • Alexiou, M. 1999. Ploys of performance: games and play in the Ptochoprodomic poems. Dumbarton Oaks Papers 15: 91–109.
 • Matranga, P. 1971 [1850]. Anecdota Graeca. Hildesheim: Georg Olms. 624–632.
 • Eideneier, H. 1993. Lexikalisches zur byzantinischen Tierdichtung. In Hokwerda, H., Smits, E.R. & Woesthuis, M.M. (eds), Polyphonia Byzantina: Studies in honour of Willem J. Aerts. Groningen: Egbert Forsten. 275–281.
 • Kolias, T. 2000-2001. Alltagsleben und Materielle Kultur in Byzanz. Association Internationale des Études Byzantines: Bulletin d’Information et de Coordination 21: 30–40.
 • Θαβώρης, Α. 1969. Η ετυμολογία της λέξεως: το θρασίμι. Ελληνικά 22: 448–454.
 • Βασιλείου, Π. 1996. Κριτικές παρατηρήσεις στην «Παιδιόφραστο Διήγηση». Ελληνικά 46: 59–82.
 • Άμαντος, Κ. 1951. Ιατροσοφικός κώδιξ. Αθηνά 43: 148–170.
 • Trypanis, C. A. 1981. Greek poetry. From Homer to Seferis. London & Boston: Faber and Faber. 490–505, 520–561, 766–775.
 • Κακουλίδη, Ε. 1971. Fior di Virtù—Άνθος Χαρίτων. Ελληνικά 24: 267–311.
 • Αλεξίου, Σ. 1959. Κρητικά Φιλολογικά. Κρητικά Χρονικά 13: 289–310.
 • Moutsos, D. 1970. Two derivatives of a common source in medieval and Modern Greek: ζαβός and ζερβός. Neo-Hellenika 1: 183–190.
 • Koder, J. 1972. Der Fünfzehnsilber am kaiserlichen Hof an das Jahr 900. Byzantinoslavica 33: 214-219.
 • Eideneier, H. 1993. Wie schreit der griechische Esel? In Lazaridis, A.D., Barras, V. & Bircheler, T. (eds) Βουκόλεια: Mélanges offerts à Bertrand Bouvier. Paris: Belles-Lettres. 175–179.
 • Jeffreys, E. and M. 1986. The oral background of Byzantine popular poetry. Oral Tradition 1/3. 504–47.
 • Eideneier, H. 1982–83. Leser- oder Hörerkreis? Zur Byzantinischen Dichtung in der Volkssprache. Ελληνικά 34: 119–150.
 • Καραποτόσογλου, Κ. 1979. Η ετυμολογία της λέξεως «γάιδαρος». Κυπριακαί Σπουδαί 43: 95–116.
 • Cupane, C. 1994–95. «Δεύτε, προσκαρτερήσατε μικρόν, ω νέοι πάντες. Note sulla ricezione primaria e sul pubblico della letteratura greca medievale. Δίπτυχα Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών 6: 147–168
 • Eideneier, H. 2002. Η «πεζῇ φράσει» Διήγησις των τετραπόδων ζώων. Στα Λόγια και Δημώδης Γραμματεία του Ελληνικού Μεσαίωνα: Αφιέρωμα στον Εύδοξο Θ. Τσολάκη. Πρακτικά Θʹ Επιστημονικής Συνάντησης (11-13 Μαΐου 2000). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 269-277.
 • Prinzing, G. 2003. Zur Byzantinische Rangstreitliteratur in Prosa und Dichtung. Römische Historische Mitteilungen 45: 241-286
 • Magdalino, P. 1984. Byzantine Snobbery. In Angold, M. (ed.), The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries. Oxford: BAR. 58-78.
 • Sinko, T. 1906. Studia Nazianzenica, Pars Prima: De collationis apud Gregorium Nazianzenum usu et de Terrae et Maris contentione quadam Pseudo-Gregoriana. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny ser. II 26 (=41): 249-312.
 • Focke, F. 1923. Synkrisis. Hermes 58:327–368.
 • Παπαθωμόπουλος, Μ. 2002. Κριτικές παρατηρήσεις στην Παιδιόφραστον Διήγησιν των Ζώων των Τετραπόδων. Στο Moser-Karagiannis, E. ϗ Γιακουμάκη, Ε. (επιμ.), Κανίσκιον φιλίας: Τιμητικός τόμος για τον Guy-Michel Saunier. Αθήνα. 383-398.
 • Eideneier, H. 2004. Besprechung von Nicholas, N. & Baloglou, G. An entertaining tale of Quadrupeds. Byzantinische Zeitschrift 97: 610-613.
 • Τσολάκης, Ε.Θ. 1962. Παρατηρήσεις στους πρώτους στίχους της «Διηγήσεως Παιδιοφράστου των Τετραπόδων Ζῴων». Ελληνικά 17: 318-324.
 • Massé, H. 1961. Du genre littéraire “Débat” en arabe et en persan. Cahiers de Civilisation Médievale 4. 137-147.

Balkan Linguistics: General [BKG]

 • Joseph, B.D. 2003. The Role of Greek and Greece Linguistically in the Balkans. In Tziovas, D. (ed.) Greece and the Balkans: Identities, Perceptions and Cultural Encounters since the Enlightenment. Farnham: Ashgate. 223-233.
 • Joseph, B.D. 1994. Borrowing at the popular level: Balkan interjectional particles of Turkish and Greek origin. In Septième Congres international d’Études du Sud-Est Européen: Rapports. Athens: Greek National Committee for Southeast European Studies. 507–520.
 • Banfi, E. 1982. La sostanziale Balcanizzione del territorio Romeico e della lingua neogreca. Istituto Lombardo 37: 285–324.
 • Joseph, B.D. 1998. Is Balkan comparative syntax possible? version of August 28. 1998. at: http://ling.ohio-state.edu/~bjoseph/articles/balkan.htm (Presentation version) In Rivero, M.L. & Ralli, A. 2000. Studies in Comparative Balkan Syntax. Oxford: Oxford University Press.
 • Galton, H. 1981. Woher stammt der Typus der Balkansprachen? In Folia Linguistica Historica 11.2: 251–263.
 • Guy, G.R. 1990. The sociolinguistic types of language change. Diachronica 7.1: 47–67.
 • Ross, M.D. 1991. Refining Guy’s sociolinguistic types of language change. Diachronica 8.1:119–129.
 • Asenova, P. 1990. Quelques remarques sur les types convergents. Diachronica 7.1: 9–46.
 • Seliščev, A. 1925. Des traits linguistiques. Communs aux langues Balkaniques: un Balkanisme ancien en Bulgare. Revue des Etudes slaves 5: 38–57.
 • Feuillet, J. 1987. Le statut des particules. Cahiers Balkaniques 12: 11–45.
 • Reichenkron, G. 1962. Der Typus der Balkansprachen. Zeitschrift für Balkanologie 1: 91–122.
 • Sandfeld, K. 1935. Note de syntaxe comparée des langues balkaniques. Revue Internationale des Études Balkaniques 1: 100–107.
 • Tomić, O.M. 1992. Discreteness of grammaticalisation as a result of language conflict in language contact situations. Folia Linguistica 26.3–4: 255–271.
 • Feuillet, J. 1993. Les relations syntaxiques dans les langues balkaniques. In Cahiers balkaniques 19: 9–32.
 • Joseph, B. D. 1996. On the spread of constructions in the Balkan sprachbund. Presentation, Fifth workshop in comparative linguistics, Columbus.
 • Kurzová, H. 1974. Strukturell-typologische Charakteristik der Balkansprachen. Linguistique Balkanique 17: 41–50.
 • Hamp, E. P. 1989. Yugoslavia—a crossroads of sprachbünde. Zeitschrift für Balkanologie 25.1: 44–47.
 • Birnbaum, H. 1966. On typology, affinity, and Balkan linguistics. Матица Српска, Зборник за филолофију и лингвистику 6: 17–30.
 • Fiedler, W. 1987. Zur typologie der grammatischen Interferenz zwischen den Balkansprachen im Bereich der Konnektive. In Studien zur Morphologie und Syntax der Balkansprachen (I). Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. 45–147.
 • Birnbaum, H. 1965. Balkanslavisch und Südslavisch. Zeitschrift für Balkanologie 3: 12–64.
 • Joseph, B.D. 1985. Complementizers, Particles, and Finiteness in Greek and the Balkans. Folia Slavica 7: 390-411.
 • Drinka, B. 1999. The Development of the European Perfect: Evidence for Early Areal Influence. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Trudgill, P. 2001. The Ausbau and Abstand Sociolinguistics of Linguistic Minorities. Plurilingua 22: 37-43.
 • Joseph, B.D. 1987. A Fresh Look at the Balkan Sprachbund: Some Observations on H.W. Schaller’s Die Balkansprachen. Mediterranean Language Review 3: 105-114.
 • Friedman, V.A. 2000. After 170 Years of Balkan Linguistics: Whither the Millenium? Mediterranean Language Review 12: 1-15.
 • Joseph, B.D. 2000. Language Contact and the Development of Negation in Greek and the Balkans. To appear in Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics, University of Cyprus.
 • Matras, Y. 1998. Convergent development, grammaticalization, and the problem of “mutual isomorphism”. In Bechert, J. & Boeder, W. (eds), Sprache in Raum und Zeit. Tübingen: Narr. 89-103.
 • Friedman, V.A. 1999. Linguistic Emblems and Emblematic Languages: On Language as Flag in the Balkans. Columbus: Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Literatures.
 • Lindstedt, J. 2000. Linguistic Balkanization: Contact-Induced Change by Mutual Reinforcement. In D. G. Gilbers & al. (eds), Languages in Contact. Amsterdam: Rodopi. 231-246.
 • Σετάτος, Μ. 1974. Βιβλιοκρισία του Simpozium po grammatičeskoj tipologii sovremennyx balkanskix jazykov. Ελληνικά 27: 419-422.
 • Kazazis, K. 1972. The status of Turkisms in the present-day Balkan languages. In Birnbaum, H. & Vryonis, S. Jr. (eds), Aspects of the Balkans: Continuity and Change. The Hauge: Mouton. 87-116.
 • Grannes, A. 1996. Le redoublement de type turc à m– initial dans es langues des Balkans et du Caucase. In Grannes, A., Turco-Bulgarica. Wiesbaden: Harrassowitz. 259-286.
 • Toso, F. 1996. Frammenti d’Europa: Guida alle minoranze etnico-linguistiche e ai fermenti autonomisti. Milano: Baldini & Castoldi. passim.
 • Newton, B.E. 1962. Some Modern Greek-Turkish semantic parallelisms. Glotta 40: 315-320.

Semantics of Complementation [SMC]

 • Dobrovie-Sorin, C. 1982. Imperatifs, factivite et implication. Lingua 58: 83–104.
 • Ransom, E. 1986. Complementation: Its Meanings and Forms. Amsterdam: John Benjamins. 4–15, 23–29, 44–67, 8691, 102–105, 110–121, 136–157.
 • Ginzburg, J. 1993. Resolving questions. Linguistics and Philosophy 18:459–527.
 • Carlson, L. 1981. Aspect and quantification. In Tedeschi, P.J. & Zaenen, A. (eds), Syntax and Semantics 14: Tense and Aspect. New York: Academic Press. 31–64.
 • Mourelatos, A.P.D. 1981. Events, Processes, and States. In Tedeschi, P.J. & Zaenen, A. (eds), Syntax and Semantics 14: Tense and Aspect. New York: Academic Press. 191-212.
 • Melvold, J. Factivity and definiteness. 1991. MIT Working Papers in Linguistics 15: 97–117.
 • Geis, M.L. 1971. On Invited Inferences. Linguistic Inquiry 2: 561–566.
 • Karttunen, L. 1971. Implicative verbs. Language 47.2: 340–358.
 • Sadock, J.M. 1984. The pragmatics of subordination. In de Geest, W. & Puytseys, Y (eds), Sentential complementation: Proceedings of the international conference held at UFSAL, Brussels, June,1983. Dordrecht: Foris. 205–213.
 • Hooper, J.B. & Thompson, S.A. 1973. On the applicability of root transformations. Linguistic Inquiry 4: 465–497.
 • Kiparsky, P. & Kiparsky, C. 1971. Fact. In Steinberg, D.D. & Jakobovits, L.A.(eds), Semantics: An Interdisciplinary Reader. Cambridge: Cambridge University Press. 345–369.
 • Frajzyngier, Z. & Jasperson, R. 1991. That-clauses and other complements. Lingua 83: 133–153.
 • Hudson, R. 1988. Review of Ransom, E., Complementation: Its Meanings and Forms. Journal of Linguistics 24: 258–259.
 • Mallinson, G. 1980. Review of Menzel, P., Semantics and syntax in complementation. Studies in Language 4: 158–164.
 • Dik, S.C. & Hengeveld, K. 1991. The hierarchical structure of the clause and the typology of perception-verb complements. Linguistics 29: 231–259.
 • Dixon, R.M.W. 1984. The semantic basis of syntactic properties. Berkeley Linguistics Society 10:583–595.
 • Van der Auwera, J. 1984. That COMP-fusions. Berkeley Linguistics Society 10: 660–673.
 • Frajzyngier, Z. 1985. Truth and the indicative sentence. Studies in Language 9.2: 243–254.
 • Givón, T. 1980. The binding hierarchy and the typology of complements. Studies in Language 4.3: 333–377.
 • Givón, T. 1973. Opacity and reference in language: an inquiry into the role of modalities. In Kimball, J.P. (ed.) Syntax and Semantics Vol. 2. New York: Academic Press. 95–122.
 • McCawley, N.A. 1978. Epistemology and Japanese syntax: complementizer choice. Chicago Linguistics Society 14: 272–284.
 • Gazdar, G. 1979. Pragmatics: Implicature, presupposition, and logical form. New York: Academic Press. 89–181.
 • Sweetser, E.E. 1982. Root and epistemic modals: causality in two worlds. Berkeley Linguistics Society 8: 484–507.
 • Frajzyngier, Z. 1995. A functional theory of complementizers. In Bybee, J. & Fleischman, S. (eds), Modality in Grammar and Discourse. Amsterdam: John Benjamins. 473–502.
 • Ransom, E.N. 1988. The grammaticalization of complementizers. Berkeley Linguistics Society 14: 364-373.
 • Hooper, J.B. 1975. On assertive predicates. In Kimball, J.P. (ed.), Syntax and Semantics Vol. 4. New York: Academic Press. 91-124.
 • Givón, T. 1973. The time-axis phenomenon. Language 49: 890–925.
 • Cattell, R. 1978. On the source of interrogative adverbs. Language 54.1: 61–77.
 • Karttunen, L. 1971. Some observations on factivity. Papers in Linguistics 4: 55–69.
 • Noonan, M. 1985. Complementation. In Shopen, T. (ed.), Language typology and syntactic description. Cambridge: Cambridge University Press. 2:42–140.
 • Josephs, L.S. Complementation. In Shibatani, M. (ed.), Syntax and semantics Vol. 5: Japanese Generative Grammar. New York/San Fransisco/London: Academic Press. 307-369.

Balkan Linguistics: Slavonic [BKS]

 • Meillet, A. & Vaillant, A. 1952. Grammaire de la langue serbo-croate. Paris: Honoré Champion. 162–165, 292–297.
 • Aronson, H.I. 1977. Interrelationships between aspect and mood in Bulgarian. Folia Slavica 1: 9–32.
 • Gołąb, Z. —. The problem of verbal moods in Slavic languages. —. 1–36.
 • Partridge, M. 1972. Serbo-Croat practical grammar and reader. 2nd ed. Beograd: Izdavački Zavod. passim.
 • Rudin, C. 1986. Aspects of Bulgarian syntax: complementizers and Wh constructions. Columbus: Slavica. passim.
 • Lempp, A. 1985. On the category of definiteness in Bulgarian DA-clauses. Folia Slavica 7: 419–434.
 • Schmaus, A. 1961. Lehrbuch der Serbokroatischen Sprache. München: Max Hueber. 292–299.
 • Prince, J.D. 1957. Practical grammar of the Serbo-Croatian language. New York: Hafner. 116–121.
 • Van der Auwera, J. & Kučanda, D. 1985. Pronoun or conjunction—The Serbo-Croatian invariant relativizer što. Linguistics 23: 917–962.
 • Browne, W. 1986. Relative clauses in Serbo-Croatian in comparison with English. Zagreb: Institute of Linguistics, Faculty of Philosophy, University of Zagreb. 48–84.
 • Qvonje, J.I. 1980. Die grammatikalisierung der präposition na im Bulgarischen. Folia Linguistica Historica 1.2: 317–351.
 • Nandriș, G. 1959. Old Church Slavonic grammar. University of London: The Athlone Press. passim.
 • Birnbaum, H. 1958. Zur Aussonderung der syntaktischen Gräzismen im Altkirchenslavischen. Scando-Slavica 4: 239–257.
 • Skok, P. 1974. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. passim.
 • Lunt, H. 1952. A grammar of the Macedonian literary language. Skopje: Издавач Државно к игоиздателство на НР Македонија. passim.
 • Конески, Б. 1961–66. Речник на македонскиот јазик. Скопје: Универзитетска Печатница. passim.
 • Gallis, A. 1958. Flektiertes relativum und relatium generale—insbesondere im Serbokroatischen. Scando-Slavica 4: 137–148.
 • Hendriks, P. 1976. The Radožda-Vevčani dialect of Macedonian. Lisse: The Peter de Ridder Press. passim.
 • Reiter, N. 1964. Der Dialekt von Titov-Veles. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 • Budmani, P. 1887–91. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Knižarnica Jugoslavenske Akademije. passim.
 • Groen B. M. 1977. A structural description of the Macedonian dialect of Dihivo. Lisse: The Peter de Ridder Press. passim.
 • Конески, Б. 1976. Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура. passim.
 • Berent, G.P. 1980. On the Macedonian realization of trace: Macedonian clitic pronouns. In Chvany, C.V. & Brecht, R.D. (eds), Morphosyntax in Slavic. Columbus: Slavica. 150–186.
 • Mønnesland, S. 1972. Semantic factors in the syntax of nominal subordinate clauses in Serbo-Croatian. Scando-Slavica 18: 145–157.
 • De Bray, R.G.A. 1980. Guide to the South Slavic languages. Columbia: Slavica. passim.
 • Jedvaj, J. et al. 1959–62. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. passim.
 • Српска Академија Наука и Уметности. 1965. Речник српскохрватског књижевниог и народног језика. Београд: Институт за српскохрватски језик. passim.
 • Конески, Б. 1965. Историја на македонскиот јазик. Скопје: Кочо Рацин. 182–185.
 • Дмитриев, П.А. 1964. Атрибутивные придаточные с союзами где, како, да в сербохорватском языке. Славянская Филология. Ленинград: Ленинградский Университет. 61–70.
 • Gołąb, Z. & Friedman, V.A. 1972. The Relative Clause in Slavic. In Peranteau, P.M., Levi, J.N. & Phares, G.C. (eds), The Chicago Which Hunt: Papers from the Relative Clause Festival, April 13, 1972. Chicago: Chicago Linguistic Society. 30–46.
 • Gyllin, R. 1989. The Formation and Development of Modern Standard Bulgarian. Mediterranean Language Review 4-5: 63-81.
 • Koneski, B. 1983. A Historical Phonology of the Macedonian Language. Tr. Friedman, V.A. Heidelberg: Carl Winter. 1-3, Map
 • Bubenik, V.M. 1995. Proleptic use of pronouns in Greek and South Slavic Languages. Studies in Greek Linguistics 15: 102-113.
 • Tchizmarova, I.K. 2005. Hedging functions of the Bulgarian discourse marker xajde. Journal of Pragmatics 37: 1143-1163.
 • Tzitzilis, C. 1983. Greek loan-words in Bulgarian dialects. Linguistique Balkanique 26: 55-77.

Balkan Linguistics: Non-Slavonic [BKN]

 • Joseph, B.D. 2005. Some Ancient Shared Metaphors in the Balkans. Acta Studia Albanica 2: 43-46.
 • Mallinson, G. 1986. Rumanian. London: Croom Helm. passim.
 • Σωτηρίου, Κ.Δ. 1909. Αλβανικά ασμάτια και παραμύθια. Λαογραφία 1: 82–106.
 • Πολίτης, Ν.Γ. 1909. Παρατηρήσεις εις τ’ αλβανικά παραμύθια. Λαογραφία 1: 107-120.
 • von Hanh, J. G. 1981 [1854]. Albanesische Studien. Athen: Dion. Karavias. 1: 30–33, 280–301; 2: 121–169.
 • Κουρίλλας, Ε. 1909. Τοσκικαί παροιμίαι. Λαογραφία 1: 650–652.
 • Πολίτης, Ν.Γ. 1909. Παρατηρήσεις εις τας τοσκικάς παροιμίας. Λαογραφία 1: 652–654.
 • Schwandner-Sievers, S. 1999. The Albanian Aromanians’ awakening: identity politics and conflicts in post-communist Albania. European Centre for Minority Issues Working Papers 3.
 • Κατσάνης, Ν. ϗ Ντίνας, Κ. 1990. Γραμματική της Κοινής Κουτσοβλαχικής. Θεσσαλονίκη: Αρχείο Κουτσοβλαχικών Μελετών. passim.
 • Lazarou, A.G. 1986. L’aroumain et ses rapports avec le grec. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies. passim.
 • Popescu-Ramirez, L. 1988. Intonation and interpretation of complement clauses with speech act verbs. International Journal of Rumanian Studies 6.2: 19–31.
 • Caragiu Marioţeanu, M. 1975. Compendiu de dialectologie Română. București: Editura științifică și enciclopedică. passim.
 • Atanasov, P. 1990. Le mégléno-roumain de nos jours. Hamburg: Helmut Buske. passim.
 • Lombard, A. 1974. La langue Roumaine: Une présentation. Paris: Klincksieck. passim.
 • Çabej, E. 1964. Ältere Stufen des Albanischen im Lichte der Nachbarsprachen. Zeitschrift für Balkanologie 2: 6–32.
 • Kiçi, G. 1978. Albanian-English Dictionary. Italy. passim.
 • Βήκας, Β.Ι. 1913. Ο γάμος παρά τοις βλαχοφώνοις. Λαογραφία 4: 540–558.
 • Capidan, T. 1932. Aromânii: Dialectul Aromân, Studiu Lingvistic. București: Imprimeria Națională. passim.
 • Messing, G.M. 1986. A Greek Gypsy Dialect in Historical Perspective. Journal of Modern Greek Studies 4: 121-128.
 • Werner, R. 1981. Zu einer einzigartigen Übersetzung eines liturgischen Textes ins Aromunische. In Messner, D. & Lackner, I. (Hrsg.), Aromunische Studien. Salzburg: Arbeitkreis für rumänische Sprache und Literatur. 21-54.
 • Bubenik, V.M. 1995. On Typological Changes and Structural Borrowing in the History of European Romani. In Matras, Y. (ed.), Romani in Contact. Amsterdam: John Benjamins. 1-24.
 • Joseph, B.D. 1999. Romanian and the Balkans: Some Comparative Perspectives. In Embleton, S., Joseph, J.E. & Niederehe, H.-J. (eds), The Emergence of the Modern Language Sciences: Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics, in honor of E.F. Konrad Koerner. Amsterdam: John Benjamins. 513-531.
 • Joseph, B.D. 1998. Comparative perspectives on the place of Arvanitika within Greece and the Greek environment. In Τσιτσιπής, Λ. (επιμ.), Αρβανίτικα και Ελληνικά: Ζητήματα πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών κοινωτήτων. Λιβαδειά.2.208-214.
 • Cortelazzo, M. 1947. Vicende storiche della lingua italiana a Corfù. Lingua Nostra 8: 44-50
 • Cortelazzo, M. 1948. Caratteristiche dell’italiano parlato a Corfù. Lingua Nostra 9: 29-34.
 • Λιόσης, Ν. Παρατηρήσεις στην παραγωγική μορφολογία και το λεξιλόγιο των αρβανίτικων. χφ.
 • Kallulli, D. n.d. Non-Active Morphology in Albanian and Event (De)composition. Ms.
 • Grant, A.P. 1999. Romani in the wildernes: on the marginalisation of Romani within General Linguistics in Britain and America, and some consequences of the “Rise of the amateur”. Grazer Linguistische Studien 51: 65-81.
 • Hancock, I. 1984. Romani and Angloromani. In Trudgill, P. (ed.), Language in the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press. 367-383.
 • Kostelancik, D.J. 1996. Minorities and minority language education in inter-war Albania. East European Quarterly 30: 75-96.
 • Bellusci, A. 1994. Ricerche e Studi tra gli Arberori dell’Ellade. Cosenza: Centro Ricerche Socio-Culturali “G. Castriota”. 31-42.
 • Fainold, E.D. 2003. The case for Fusion: Judeo-Ibero-Romance in Europe, Asia, and Latin America. Proceedings of the 15th International Conference of Phonetic Sciences, Barcelona. 3049-3052.
 • Balamaci, N.S. 1991. Can The Vlachs Write Their Own History? Journal of the Hellenic Diaspora 17.1: 9-36.
 • Winnifirth, T.J. 1989. The Vlachs. Ελληνική Διαλεκτολογία 1: 15-19. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Krivoruchko, J.G. 2004. Not only cherubs: Lexicon of Hebrew and Aramaic origin in Standard Greek and Modern Greek Dialects. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Γιοχαλάς, Τ.Π. 1984. Βιβλιοκρισία του Sokolova, B., Die albanische Mundart von Mandrica. Ελληνικά 35: 219-222.
 • Friedman, V.A. 1998. The Albanian Language in its Eastern Diaspora: A Unique Witness. In Tsitsipis, L. (ed.), Αρβανίτικα και Ελληνικά: Ζητήματα πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών κοινοτήτηων. Livadeia: Prefecture of Livadeia. 215-231. Reprinted in Friedman, V.A. 2004. Studies on Albanian And Other Balkan Languages. Pejë: Dukagjini. 59-79.
 • Lombard, A. 1980. Morphologie verbale et syntaxe verbale de l’interjection. Revue roumaine de linguistique 25: 533–538.

Corpus Linguistics [CRP]

 • Kytö, M. & Rissanen, M. 1988. The Helsinki corpus of English texts: classifying and coding the diachronic part. In Language and computers: studies in practical linguistics 2. pp 169-179.
 • Hampton, B. 1989. Critical study. Bits, bytes and the Byzantinist: databases reviewed. Byzantine and Modern Greek Studies 13: 306–316.
 • Cover, R., Duncan, N. & Barnard, D. 1991. The progress of SGML (standard generalized markup language): extracts from a comprehensive bibliography. Literary and linguistic computing 6: 197–209.
 • Biber, D. 1990. Methodological issues regarding corpus-based analyses of linguistic variation. Literary and linguistic computing 5: 257–269.
 • Biber, D. & Finegan, E. 1988. Drift in three English genres from the 18th to the 20th centuries: a multidimensional approach. In Kytö, M, Ihalainen, O. & Rissanen, M. (eds), Corpus Linguistics, Hard and Soft: Proceedings of the Eighth International Conference on English Language Research on Computerized Corpora. Amsterdam: Rodopi. 83–101.
 • Biber, D. 1993. The multi-dimensional approach to linguistic analyses of genre variation: an overview of methodology and findings. Computers and the Humanities 26: 331–345.
 • Baayen, H. 1993. Statistical models for word frequency distributions: a linguistic evaluation. Computers and the Humanities 26: 347–363.
 • Barnbrook, G. 1992. Computer analysis of spelling variants in Chaucer’s Canterbury Tales. In Leitner, G. (ed.), New directions in English language corpora. Methodology, results, software developments. Berlin: Mouton de Gruyter. 277–287.
 • Crane, G. 1991. Generating and parsing Classical Greek. Literary and Linguistic Computing 6.4: 243–245.
 • McQueen, C.M. 1991. Text in the electronic age: textual study and text encoding, with examples from medieval texts. Literary and Linguistic Computing 6.1: 34–46.
 • Ihalainen, O., Kytö, M. & Rissanen, M. 1987. The Helsinki Corpus of English Texts: Diachronic and Dialectal Report on Work in Progress. In Meijs, W. (ed.), Corpus linguistics and beyond. Proceedings of the seventh international conference on English language research on computerized corpora. Amsterdam: Rodopi. 21–32.

Tsakonian [TSK]

 • Bourguet, E. —. Sur le Dialecte Laconien. Mélanges Vendryes. 69–74.
 • Hesseling, D.C. 1906. De Koine en de Oude Dialekten van Griekland. (Comptes rendus de l’Academie d’Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, 4th series, part 8.) Amsterdam.
 • Pernot, H. 1914. Notes sur le Dialecte Tsakonien. Revue de Phonetique 4: 153–188.
 • Barry, J. N., Share, M. J., Smithies, A. S. & Westerink, L. G. 1975. Mazaris’ Journey to Hades. Buffalo: Arethusa. 38–39, 64–65, 76–79, 116–119.
 • Mirambel, A. 1960. Consonnes Aspirées en Tsakonien. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 55: 79–94.
 • Scutt, C.A. 1912–13. The Tsakonian Dialect—I. The Annual of the British School at Athens 19: 133–173.
 • Scutt, C.A. 1913–14. The Tsakonian Dialect—II. The Annual of the British Scholl at Athens 20: 18–31.
 • Μακρής, Ι.Κ. 1952. Το Γλωσσικόν Ιδίωμα των Χωριών Βάτκα και Χαβουτσί της Επαρχίας Κυζίκου. Μικρασιατικά Χρονικά 5: 197–215.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1957–58. Τσακώνικα Παραμύθια. Λαογραφία 17: 93-123.
 • Χούπης, Δ.Γ. 1993. Μαλεβίσια και Τσακώνικα. Αθήνα.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1956. Παρατηρήσεις στα τσακώνικα της Προποντίδας. Πελοποννησιακά 1: 108-126.
 • Bourguet, É. 1927. Le Dialecte Laconien Paris: Librarie Ancienne Honore Champion. 56–59, 104–107
 • Pernot, H. 1910. Le verbe etre dans le dialecte Tsakonien. Revue des Etudes Grecques 23:62–71.
 • Άμαντος. Κ. 1921. Τσακωνιά – Sclavonia. In Αφιέρωμα εις Γ. Ν. Χατζιδάκι. Athens: Σακελλαρίου. 130–134.
 • Παναγιώτου, Α. 1993. Η Λακωνική κατά τη Ρωμαϊκή Περίοδο: Διαλεκτική Επιβίωση ή Αρχαιοπινή Αναβίωση; Studies in Greek Linguistics 14: 497–509.
 • Δέφνερ, Μ. 1923. Χαιρετισμοί, Ευχαί, Κατάραι, Όρκοι και Άσματα των Τσακώνων. Λαογραφία 7: 25-40.
 • Δέφνερ, Μ. 1926. Επτά Ωραία Παραμύθια. Αθήνα.
 • Mirambel, A. 1954. Opposition Modale en Tsakonien. Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris 50: 79–94.
 • Κορολόγος, Α. 1969. Τσακώνικα Μοιρολόγια. Χρονικά των Τσακώνων 3: 77-79.
 • Κωστάκης, Θ.Π. 1956. Από την Ιστορία της Γλώσσας μας. Χρονικά των Τσακώνων 1: 33–35.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1960. «Μουντζούρε να ‘χερε από του Χαντέλη το Φούρνε». Χρονικά των Τσακώνων 2: 125–127.
 • Τόγιας, Β. 1939. Ο Γ. Στρατήγης και η Κυνουρία. Κυνουριακή Επιθεώρηση 2.2: 25–26.
 • Περνό, Ο. ϗ Κωστάκης, Α.Π. 1983 [1933]. Σύντομος Γραμματική της Τσακωνικής Διαλέκτου. 2η έκδ. Αθήνα: Αρχείον Τσακωνιάς. passim.
 • Λιόσης, Ν. Γλωσσικές επαφές της τσακωνικής κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. χφ.
 • Mullach, F.W.A. 1856. Grammatik der Griechischen Vulgarsprache in historischer Entwicklung. Berlin: F. Dümmler. 94-104.
 • Leake, W. M. 1968 [1830]. Travels in the Morea. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. 2.505-508.
 • Χατζιδάκις, Γ. Ν. 1927. Τσάκωνες. Byzantinische Zeitschrift 27. 321-324.
 • Κουκουλές, Φ. 1926. Τσακωνία και Τσάκωνες. Byzantinische Zeitschrift 26. 317-327.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1958-9. Τσακώνικα κύρια ονόματα. Πελοποννησιακά 3-4: 230-240.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1964. Η ελιά και το λάδι στην Τσακωνιά. Λαογραφία 21. 367-415.
 • Μακρυμίχαλος Σ .Ι.] 1971. Τσακωνικά προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνος (Tsakonian Dowry Contracts of the 18th and 19th centuries). Πελοποννησιακά 8: 276-410.
 • Leake, W. M. 1967 [1846]. Peloponnesiaca: A Supplement to Travels in the Morea. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. 298-340.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1975. Τα ποιμενικά της Τσακωνιάς. Λαογραφία 30. 45-160.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1978. Γεωργικά της Τσακωνιάς. Λαογραφία 31. 43-150.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1962. Εκφραστικά μέσα για τον προδσιορισμό του χρόνου στα τσακώνικα. Λαογραφία 20. 27-65.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1960. Τσακωνική λαϊκή αρχιτεκτονική. Λαογραφία 19. 264-324.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1974. Τσακωνικά. Λαογραφία 29: 227-230.
 • Lambros, P.S. 1898. Die erste Erwähnung von Astros, Leonidion und Areia. Byzantinische Zeitschrift 2: 73-75.
 • Heisenberg, A. 1927. Review of Menardos (1926). Byzantinische Zeitschrift 27: 456-457.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1962. Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά. Πελοππονησιακά 5: 224-283.
 • Tzitzilis, C. 1995. Die paläobalkanischen Sprachen im Lichte der neugriechischen Dialekte. Die Sprache 37: 85-94.
 • Pernot, H. 1933. Tsakonie, Italie meridionale, Péloponèse. Revue des études grecques 46: 15-19.
 • Κωστάκης, Θ.Π. 1960. Μια περίπτωση αναλογίας στα τσακώνικα της Προποντίδας. Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 231-232.
 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1925. Ετυμολογικά και μεθοδολογικά: αθί, αθοίνε, αθιά, αφούτσι· ο άτρακτος, ο άστε, οι άστοι και οι ασοίτου. Αθηνά 37: 3-8.
 • Κατσάνης, Ν. 1989. Κουτσοβλάχικα και Τσακώνικα. Ελληνική Διαλεκτολογία 1: 41-54. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Κατσάνης, Ν. 1989. Βιβλιογραφία Τσακωνικής διαλέκτου. Ελληνική Διαλεκτολογία 1: 55-61. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1975. Θρακικές επιδράσεις στα Τσακωνοχώρια της Προποντίδα. Αʹ Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 161-170.
 • Δεινάκις, Σ. 1923. Παρατηρήσεις εις το Λεξικόν της Τσακωνικής διαλέκτου το υπό Μ. Δέφνερ εκδοθέν. Αθηνά 39. 192-205.
 • Καρατζάς, Σ.Κ. 1973. Γύρω από τρία νεοελληνικά τοπωνύμια (Χαβουτσί, Λάκωνες, Έλουνη). Ελληνικά 26: 97-106.
 • Καρατζάς, Σ.Κ. 1973. Βιβλιοκρισία του Συμεωνίδη, Χ.Π., Οι Τσάκωνες και η Τσακωνιά. Ελληνικά 26: 370-376.
 • Νάκος, Γ.Π. 1976. Βιβλιοκρισία του Μακρυμίχαλου, Σ.Ι., Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνος. Ελληνικά 29: 396-399.
 • Δέφνερ, Μ. 1922. Χλωρίς της Τσακωνίας. (Γεωπονική βιβλιοθήκη 2.) Athens: Εταιρεία Σταύρου Χρίστου.

Cypriot, Cretan, Old Athenian [CYP]

 • Μέρτζιος, Κ.Δ. 1964. Ποία ήτο η καθομιλουμένη των Αθηναίων προ τριών αιώνων. Τα Αθηναϊκά 29: 35–40.
 • Βαγιακάκος, Δ. 1953. Συνίζησις και επένθεσις εν τῳ γλωσσικῴ ιδιώματι της Μέσα Μάνης. Λεξικογραφικόν Δελτίον 6: 89–207. passim.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1969–70. Συμβολή εις την μελέτην της κυπριακής διαλέκτου. Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 3: 87–109. passim.
 • Παντελίδης, Χ. 1931. Περί της μεσαιωνικής κυπριακής διαλέκτου. Byzantinische Zeitschrift 31: 324ff.
 • Χριστοδούλου, Μ.Ν. 1973. Ελληνική κοινή και κυπριακή διάλεκτος. Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. 3.2: 309–318.
 • Aerts, W. 1986. Leontios of Neapolis and Cypriot Dialect Genesis. Στο Παπαδόπουλλος, Θ. ϗ Εγγλεζάκης, Β. (επιμ.), Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου. Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. 2: 379–389.
 • Παπαδόπουλλος, Θ. 1981. Το ᾴσμα των διερμηνέων. Κυπριακαί Σπουδαί 45: 55–141.
 • Παπαδόπουλλος, Θ. 1980. Ο θρήνος της Κύπρου. Κυπριακαί Σπουδαί 44: 1–78.
 • Brixhe, C. 1995. Continuité Hellénique: les cas des nasales chypriotes. La langue—La litterature—l’histoire et la civilisation chypriotes: XIIe colloque international des Néo-Hellenistes des Universités francophones. Nancy: Praxandre.
 • Vassiliou, E. 1995. Cypriot as a VOS Language. La Trobe University Working Papers in Linguistics 8: 135–149.
 • Βλάχου, Α.Ε. 1959. Μεγαρικά. Λαογραφία 18: 543–550.
 • Thumb, A. 1892. Μελέτη περί της σημερινής εν Αιγίνῃ λαλουμένης διαλέκτου. Αθηνά 3: 95–128.
 • Κανάκης, Α.Φ. 1915. Μεγαρικαί παραδόσεις και ιστορικαί διηγήσεις. Λαογραφία 5: 210–214.
 • Πάγκαλος, Γ.Ε. 1967. Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Αθήνα. passim.
 • Κριαράς, Ε. 1969. Αρχαϊστικά γλωσσικά στοιχεία στον «Ερωτόκριτο». Πεπραγμένα Βʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος «Χρυσόστομος». 4: 255–276.
 • Ξανθουδίδης, Σ.Α. 1916. Γλωσσικαί εκλογαί Βʹ. Λεξικογραφικόν Αρχείον 3: 130–147.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1985. Δημοτική, Καθαρεύουσα και Κρητική διάλεκτος. Στο Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα Εʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. 3: 87–92.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1980. Η γλώσσα σύγχρονου πεζού κρητικού κειμένου. Μνήμη Γεωργίου Ι. Κουρμούλη. Αθήνα. 1–19.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1970. Η σημερινή γλωσσική κατάστασις εν Κρήτῃ και η γλώσσα των εν Αθήναις κρητών. Κρητικά Χρονικά 22: 244–278.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1972. Ενόργανος μελέτη κρητικών τινών φθόγγων. Κρητικά Χρονικά 24: 448–464.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1969. Ο σχηματισμός των υποκοριστικών επωνύμων σε -δάκης. Πεπραγμένα Βʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος «Χρυσόστομος». 4: 94–98.
 • Λουκάς, Γ. 1979 [1865–98]. Γλωσσάριον Γεωργίου Λουκά. Επιμ. Κυπρής, Θ.Δ. Λευκωσία: Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών. passim.
 • Hadjioannou K. 1964. The Beggining of Modern Greek Cypriote Dialect as it appears in the Greek Text of the Assizes, in the 13th Century A.D. In van Windekens, A.J. (ed.), Communications et Rapports du Premier Congrès International de Dialectologie générale. Louvain: Centre International de Dialectologie Générale. 296–309.
 • Μενάρδος, Σ. 1969. Γλωσσικαί Μελέται. Λευκωσία: Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών. 62–65.
 • Tarabout, Y. 1978. L’Interrogatif εἶντα ou ἴντα «quoi?» du grec moderne dialectal. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 73: 301–310.
 • Κουκουλές, Φ.Ι. 1908. Οινουντιακά. Χανιά: Μ.Ι. Σαλιβέρος. 202–203.
 • Δένδιας, Μ. 1926. Απουλία και Χιμάρα: Γλωσσικαί και ιστορικαί σχέσεις των ελληνικών αυτών πληθυσμών. Αθηνά 38: 72–109.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1983. Γλωσσικά και λαογραφικά Χιμάρας Β. Ηπείρου και Μάνης. Βʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), 13–15 Απριλίου 1978: Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 9–26.
 • Höeg, C. 1924. Παρατηρήσεις στα «Γλωσσικά ανάλεκτα» του κ. Γ.Π. Αναγνωστοπούλου. Αθηνά 36: 289–296.
 • Αναγνωστόπουλος, Γ.Π. 1924. Γλωσσικά ανάλεκτα. Αθηνά 36: 62–63.
 • Dawkins, R.M. 1929-30. Review of Mirambel, A. Étude descriptive du parler maniote méridional; Étude de quelques textes maniotes. Byzantion 5: 676-688.
 • Κάσσης, Κ.Δ. 1981. Ο λαϊκός λόγος στη Μέσα Μάνη: Αʹ Παροιμίες–Σχήματα λόγου–Καταφωνήσεις. Αθήνα. 7-17, 250-277.
 • Glucker, J. & Drettas, G. 1990-93. Review of Κοντοσόπουλος, Ν.Γ., Γλωσσικός Άτλας της Κρήτης. Mediterranean Language Review 6-7: 261-264.
 • Κονομής, Ν. 1962. Κυπριακά παραμύθια. Λαογραφία 20: 303-408.
 • Δημητράκος, Π.Π. 1975-76. Νεκρικά έθιμα της Μάνης. Λαογραφία 30: 31-44.
 • Κονομής, Ν. 1953-54. Κυπριακαί Παραδόσεις. Λαογραφία 15: 401-420.
 • Κουτσιλιέρης, Α.Γ. 1960. Γαμήλια έθιμα της Μάνης. Λαογραφία 19: 159-182.
 • Χατζηγιάγκου, Ι.Α. 1957-58. Λαογραφικά σύμμεικτα εκ Κυθρέας Κύπρου. Λαογραφία 17: 255-268.
 • Αθανασάκου, Π. 1972. Ο έρως εις την Μάνην. Λαογραφία 28: 328-336.
 • Πετρούνιας, Β.Ε. 1966. Μανιάτικα μοιρολόγια. Λαογραφία 24: 362-372.
 • Καπετανάκου, Α., Κούβαρη, Π. ϗ Κουκουλομμάτης, Δ.Ι. 1960. Μανιάτικα μοιρολόγια. Λαογραφία 19: 379-398.
 • Ήμελλος, Σ.Δ. 1963-64. Γλωσσογεωγραφικά τινα εκ Νάξου. Αθηνά 67: 33-46.
 • Κριαράς, Ε. 1938. Γλωσσικά σημειώματα. Αθηνά 48: 77-90.
 • Κόλια, Α. 1933. Το γλωσσικόν ιδίωμα της νήσου Κέας. Αθηνά 45: 262-285.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1980-82. Το γλωσσικόν ιδίωμα των Κυθήρων. Αθηνά 78: 125-144.
 • Βογιατζίδης, Ι.Κ. 1925. Περί της γλώσσης των Κιμωλίων. Αθηνά 37: 108-160.
 • Αναγνωστόπουλος, Γ.Π. 1926. Περί της εν Κρήτῃ ομιλουμένης και ιδίως περί του ιδιώματος Αγ. Βαρβάρας και περιχώρων. Αθηνά 38: 139-193.
 • Τάμης, Α. 1989. Η κατάσταση της Κυπριακής διαλέκτου στην Αυστραλία. Ελληνική Διαλεκτολογία 1: 27-39. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1932. Βιβλιοκρισία του Mirambel, A., Étude de quelques textes maniotes. Αθηνά 44: 257-262.
 • Οικονιμίδης, Δ.Β. 1952. Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου-Νάξου. Αθηνά 56: 215-273.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Π. 1958. Το γλωσσικόν ιδίωμα της Αλικαρνασσού Μ. Ασίας. Αθηνά 62: 248-319.
 • Terkourafi, M. 2004. The interplay of regional and social variation in Cyprus: a diachronic perspective. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Grohmann, K.K., Panagiotidis, P. & Tsiplakou, S. 2004. Some Properties of Wh-Question Formation in Cypriot Greek. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Kappa, I. 2004. Loanword Adaptation in the Cretan Dialect. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Μαχαιριώτης, Γ. 1921. Κυπριακαί επῳδαί. Λαογραφία 8: 206-209.
 • Χριστολιάκος, Χ.Ι. 1921. Επίκαιρα δημοτικά ᾴσματα: Μανιάτικον μοιρολόγιον εις πολεμιστήν της εν Τζουμαγιᾴ μάχης. Λαογραφία 8: 547-549.
 • Ιωαννίδης, Γ.Ι. 1917. Σύμμικτα Κύπρια. Λαογραφία 6: 78-98.
 • Φιλίππου, Λ. 1915. Συλλογή διστίχων κυπριακών ᾳσμάτων. Λαογραφία 5: 585-596.
 • Λουκόπουλος, Δ. 1909. Ου φτουχός Άη Φίλιππας. Λαογραφία 1: 696. — Παντελίδης, Χ. 1909. Κυπριακαί παραδόσεις. Λαογραφία 1: 697-700.
 • Τσολάκης, Ε.Θ. 1969. Βιβλιοκρισία του Μπαρά, Β., Το Δέλβινον της Βορείου Ηπείρου. Ελληνικά 22: 500-501.
 • Newton, B. 1983-84. Cypriot Greek Revisited. Glossologia 2-3: 137-147.
 • Terkourafi, M. 2005. identity and semantic change: Aspects of T/V usage in Cyprus. Journal of Historical Pragmatics 6: 283-306.
 • Adams, D.Q. 1981. On the history and position of “Old Athenian” dialects of Modern Greek. Folia Slavica 4: 181-187.
 • Newton, B.E. 1968. Spontaneous gemination in Cypriot Greek. Lingua 20: 15-57.

Cargèse [CRG]

 • Bartoli, M.-C. 1975. Sidi-Merouan, une colonie gréco-corse en Algérie. Etudes Corses 4: 111–142.
 • Comnène, M.-A. 1959. Cargèse, une colonie grecque en Corse. Paris: Les Belles Lettres.
 • Dawkins, R.M. 1926–27. The Greek dialect of Cargese and its disappearance. Byzantinisch-Neugriechisch Jahrbücher 5: 371–379.
 • Χασιώτης, Ι.Κ. 1969. Ελληνικοί εποικισμοί στο Βασίλειο της Νεάπολης κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα. Ελληνικά 22: 116–162.
 • Παπαδόπουλλος, Γ.Γ. 1864. Άσματα δημοτικά των εν Κορσικῄ Ελλήνων. Πανδώρα 15: 413–420.
 • Tozer, H.F. 1876. Modern Greek ballads from Corsica. Journal of Philology 6: 196–205.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1963. Έκθεσις περί της εν Κορσικῄ ελληνικής αποικίας. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 38:704–709.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1964. Έκθεσις γλωσσικής αποστολής εις Καργκέζε της Κορσικής κατά το θέρος του 1964. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 39:549–552.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1965. Έκθεσις περί της δευτέρας αποστολής εις την εν Κορσικῄ ελληνικήν αποικίαν. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 40:648–657.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1965. Οι Μανιάται της Κορσικής. Παρνασσός 7: 25–46.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1983. Οι Μανιάται της Κορσικής. Τόμ. Βʹ. Αθήνα. 827-835.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1949. Αποικία Μανιατών. Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών 2: 152–157.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1928. Νικόλαος Φαρδύς: Μελέτη για τη ζωή και το έργο του. Νέα Εστία 2: 1022–1025.
 • Λάμπρος, Σ.Π. 1905. Ο κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα εις την Τοσκάναν εξοικισμός των Μανιατών. Νέος Ελληνομνήμων 2: 396–434.
 • Μέρτζιος, Κ. 1972. Η Μάνη εις τα αρχεία της Βενετίας (1611-1674). Λακωνικαί Σπουδαί 1: 83-174.
 • Μουστοξύδης, Α. 1965 [1843–1853]. Αποικία Μανιατών. Στο Ελληνομνήμων. Αθήνα: Νότης Καραβίας. 265–270.
 • Σβορώνος, Ν.Γ. 1956-57. Η ελληνική παροικία της Μινόρκας. Στο Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, à l’occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce. Athènes: Institut Français d’Athènes. 323-343.
 • Marshall, F.H. 1932-33. A Greek Community in Minorca. The Slavonic and East European Review 11: 100-107.
 • Sanz, F.H. 1925. La colonia griega establecida en Mahón durante el siglo XVII. Revista de Menorca 20: 327-408.
 • Parlangèli, O. 1952. Διαλεκτικά κείμενα του Cargese. Ελληνικά 12: 332-340.
 • Κουρμούλης, Γ.Ι. 1948. Βιβλιοκρισία του Blanken, G.H., introduction à une étude du dialecte grec de Cargèse (Corse). Αθηνά 52: 278-279.
 • Nicholas, N. 2004. The deletion of final /s/ in Mani and Corsica. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Parlangèli, O. 1952. Dialetto greco parlato a Cargèse (Corsica). Orbis 1: 53-54.

Mariupolitan [MRP]

 • Blau, O. 1874. Ueber die griechisch-türkische Mischbevölkerung um Mariupol. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 28: 576–583.
 • Stier, G. 1876. Zur Ergänzung. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 29: 166–167.
 • Horbatsch, O. 1981. Aus der volksdichtung der donec’ker griechen von Velýka Novosílka (Velýkyj Janysól’) in der Ukraine. Folia Neohellenica 3: 27–39.
 • Ντελόπουλος, Γ.Α. 1983. Το βόρειο ιδίωμα στη μεσημβρινή Ρωσία: Από τη γλώσσα και την ιστορία του ελληνισμού της νοτίου Ρωσίας. Βʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), 13–15 Απριλίου 1978: Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 263–304.
 • Καρποζήλος, Α. 1985. Οι Έλληνες της Μαριούπολης (Ζντάνοφ) και η διάλεκτός τους. Αρχείον Πόντου 40: 97–112.
 • Karpozilos, A. 1994. The Cretan drama of the Sacrifice of Abraham in the dialect of the Mariupol Greeks. Byzantine and Modern Greek Studies 18: 155–185.
 • Сергиевский, М.В. 1934. Мариупольские греческие говоры. Известия Академий Наук СССР: Отделение общественныь наук 533–587.
 • Журавлева, Е.Ф. 1982. Фонологическое описание греческого новокаракубского говора в сравений с другими таврорумейскими говорами и северногреческими диалектами. PhD Thesis, Moscow State University. 1–27.
 • Соколов, И.И. 1930. О языке греков Мариупольского и Сталинского округов. Язык и Литература 6: 49–67.
 • Белецкий, А.А. 1969. Греческие диалекты юго-востока Украины и проблема их языка и письменности. Балканска Филологиа 343 (73): 5–15.
 • Білецький, А.О. 1959. Дієслівна система говірок с. Кременівка (Чердакли) і Куйбишево (Малояніцоль). Вісник Київського Університету Серія Филології та Журналістики 2: 125–127.
 • Белецкий, А.А. 1966. Глаголы существования и становления в новогреческом языке. Slavica (Debrecen) 6: 31–34.
 • Белецкий, А.А. 1971. Резултаты двуязычия в говорах румейского языка на Украине (Тюркизмы румейского языка). Материалы конференции актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е.Д. Поливанова. Самарканд.
 • Белецкий, А.А. 1973. Становление новогрелескиь глаголных парадигм. Балканское Языкознаные. Москва: Наука.
 • Чернышева, Т.M. 1954. Итоги диалектологилеской экспедиции филологического факултета КГУ в первомайский район, Сталинской области. Наукова сесия Київського Державного Університету, Тези доповидей. Київ.
 • Чернишова, Т.М. 1956. Новогрецька говірка сіл Приморського (Урзуфа) і Ялти, Первомайського районы, Сталінскої Області. Науковиі щоричник Київського Госуд. Унїверситету за 1956 г. 243.
 • Чернишова, Т.М. 1958. Короткий звіт про діалектологічну Експедиью КДУ до сіл Кременівка (Чердакли) Приморського району і Куйбишево (Малоянісоль) Володарьского району Сталінської УРСР. Науковиі щоричник Київського Державного Унїверситету за 1958 г. 133–135.
 • Чернышева, Т.М. 1959. Греческий глоссарий Ф. А. Хартайая. Вісник Київського Університету Серія Филології та Журналістики 2: 113–124.
 • Чернышева, Т.М. 1960. Бешсальим (Из фольклора греков Приазовья). Вісник Київського Університету Серія Филології та Журналістики 3: 123–128.
 • Чернишова, Т.М. 1960. Про грецький фольклор на Україні. Народна творчість та етнография. 97–103.
 • Чернишова, Т.М. 1975. Тюркські елементи в соціальній сфері лексики грецькиь говірок Донеччини. Мовознавство 4: 51–55.
 • Чернишова, Т.М. 1976. Шевуенко мовою греків на Україні. Збірнык праць 21-ои та 22-ои науковыь шевченсківськых конференцій. 254–262.
 • Чернышева, Т.M. 1954. (?) Новогреческий говор сел Приморского (Узруфа) и Ялты, первомайского района Сталинской области. Исторический очерк и морфология глагола. Киев. 3–19.
 • Соколов, И.И. 1932. Мариупольские греки. Труды Института Славяноведения Академии Наук СССР 1: 297–317.
 • Спірідонов, Д. 1920. Історичний інтерес вивчения говірок маріюпільськиь греків. Стихуй Свит 12(3): 171–181.
 • Podolsky, B. 1986. Notes on the Urum language. Mediterranean Language Review 2: 99-112.
 • Pohl, J.O. 1996. The Dispersal of the Crimean and Black Sea Greeks. Journal of the Hellenic Diaspora 22.2: 101-110.
 • Чернышева, Т.M. 1958. Новогреческий говор сел Приморского (Узруфа) и Ялты, первомайского района Сталинской области. Исторический очерк и морфология глагола. Киев Издательство Киевского Государственного Университета.
 • Joseπh, B.D. 2003. Some reflections on Greek in a Slavic context, in both academia and the real world, with an overview of Greek in the former Soviet Union. Ohio State Working Papers in Slavic Studies 2: 93-101.
 • Χατζηδάκη, Α. 1999. Η ελληνική διάλεκτος της Μαριούπολης: Διατήρηση ή μετακίνηση; Στο Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.), «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 1997. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 2.517-524.

Pontic [PNT]

 • Τομπαΐδης, Δ.Ε. 1984. Φρασεολογικά (τρώει και στέκ’—έχ̌ κ’ έρται). Αρχείον Πόντου 39: 76–82.
 • Mackridge, P. 1987. Greek-Speaking Moslems of North-East Turkey: Prolegomena to Study of the Ophitic Sub-Dialect of Pontic. Byzantine and Modern Greek Studies 11: 115–137.
 • Παπαδόπουλος, Γ.Μ.Π. 1953. Δείγματα δημοτικής μουσικής του Πόντου. Αρχείον Πόντου 18: 97–128.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1929. Ορθογραφικά. Αθηνά 41: 25–33.
 • Παπαδόπουλος, Σ.Π. 1985. Παραμύθια και ευτράπελες διηγήσεις περιοχής Καρς. Αρχείον Πόντου 41: 51–174.
 • Τομπαΐδης, Ε.Σ. 1984. Παραμύθια και τραγούδια. Αρχείον Πόντου 39: 83–124.
 • Μαυροπούλου-Βαφειάδου, Α. 1983. Δύο Ποντιακές Ιστορίες. Αρχείον Πόντου 38: 652–655.
 • Tombadis, D.E. 1977. L’Infinitf dans le Dialecte Grec du Pont Euxin. Balkan Studies 18: 155–174.
 • Semenov, A. 1935. Der nordpontische Dialekt des Neugriechischen. Glotta 23: 96–107.
 • Λαμψίδης, Ο. 1952. Γλωσσικά σχόλια εις μεσαιωνικά κείμενα του Πόντου. Αρχείον Πόντου 17: 227–238.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1938. Οδηγίαι ορθογραφικαί. Αρχείον Πόντου 8: 239–245.
 • Fann, P. 1991. Pontic Performance: Minority Theater vs. Greek Ideology. Journal of Modern Greek Studies 9: 106–122.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1955. Πάλιν δια το χα = θα. Αρχείον Πόντου 20: 245–248.
 • Καραποτόσογλου, Κ. 1982. Δυσετυμολόγητες ποντιακές λέξεις. Αρχείον Πόντου 37: 185–268. passim.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1976 [1955]. Χα λέω σε = Θα σου ειπώ. Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη. Θεσσαλονίκη. 100–102.
 • Λιανίδης, Σ. κ.ά. 1964. Λαογραφικά κείμενα Νικοπόλεως. Αρχείον Πόντου 26: 257–266.
 • Ιωακειμίδης, Σ. 1958. Λαογραφικά του χωριού Χαπέσ(ιν) Νικοπόλεως. Αρχείον Πόντου 22: 265–266.
 • Βαλαβάνης, Ι. 1934. Παραμύθια Άνω Αμισού. Αρχείον Πόντου 6: 228–239.
 • Σιβρίδης, Γ.Λ. 1938. Δεισιδαιμονίαι, προλήψεις και περίεργα των Οινοέων. Αρχείον Πόντου 8: 203–213.
 • Βαμβακίδης, Ι. 1939. Σύμμεικτα εξ Οινόης. Αρχείον Πόντου 9: 152–169.
 • Παρχαρίδης, Α.Ι. 1929. ᾼσματα ποντικά· Επῳδαί ποντικαί. Λαογραφία 10: 572–574.
 • Κανδηλάπτης, Γ.Θ. 1921. Ποντική παραλλαγη του ᾴσματος του Νεκρού αδελφού. Λαογραφία 8: 550–551.
 • Παρχαρίδης, Α.Ι. 1929. ᾼσματα δίστιχα ποντικά. Λαογραφία 9: 601–609.
 • Ερμείδης, Π. κ.ά. 1926. Δημοτικά ᾴσματα Πόντου. Λαογραφία 9: 234–238.
 • Dawkins R.M. 1923. The Twelve Months: A Folk-Tale from Pontos. Λαογραφία 7: 285–291.
 • Οικονομίδης, Δ.Η. 1923. Ανέκδοτος ποντική παράδοσις. Λαογραφία 7: 426–427.
 • Κανδηλάπτης, Γ. 1926. Παροιμίαι και αινίγματα εκ Χαλδίας του Πόντου· Μύθος ποντικός· Δεισδαίμονες δοξασίαι και συνήθειαι εν Χαλδίᾳ. Λαογραφία 9: 252–255.
 • Βαλαβάνης, Ι. 1937. Παραμύθια. Αρχείον Πόντου 7: 83–124.
 • Ιωαννίδης, Σ. 1951. Μύθοι δημώδεις και ᾴσματα Τραπεζούντος. Αρχείον Πόντου 16: 69–79.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1949. Ηθογραφία Παραμυθιών. Αρχείον Πόντου 14: 36–41.
 • Παρχαρίδης, Ι. 1951. Ποντικά παραμύθια. Αρχείον Πόντου 16: 80–114.
 • Κανδηλάπτης, Γ. Δεισιδαιμονίαι και προλήψεις Χαλδίας. Αρχείον Πόντου 1: 221–223.
 • Μελανοφρύδης, Π. 1938. Ανέκδοτα Χαλδίας. Αρχείον Πόντου 8: 230–234.
 • Κανδηλάπτης, Γ. 1931. Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Αργυρουπόλεως. Αρχείον Πόντου 3: 226–229.
 • Βαλαβάνης, Ι., Κανδηλάπτης, Γ. ϗ Αθανασιάσης, Ε. 1928. Παραμύθια. Αρχείον Πόντου 1: 185–206.
 • Βαμβακίδης, Ι. 1941. Σύμμεικτα εξ Οινόης. Αρχείον Πόντου 11: 61–96.
 • Φωστέρης, Δ.Π. 1959. Ανέκδοτα, μύθοι και παραμύθια του Μπουγά Μαdενί. Μικρασιατικά Χρονικά 8: 284–304.
 • Αθανασιάδης, Ε. 1948. Παραδόσεις Σάντας. Αρχείον Πόντου 13: 221–227.
 • Νυμφόπουλος, Μ.Κ. 1949. Λαογραφικά Σάντας. Αρχείον Πόντου 14: 240–247.
 • Παπαδόπουλος, Δ.Κ. 1949. Αινίγματα του χωριού Σταυρίν. Αρχείον Πόντου 14: 235–239.
 • Τσαούσης, Α. 1950. Ποικίλα λαογραφικά του χωριού Χόψ̌α. Αρχείον Πόντου 15: 137–169.
 • Κανδηλάπτης, Γ. 1950. Λαογραφικά Χαλδίας. Αρχείον Πόντου 15: 106–131.
 • Μελανοφρύδης, Π. 1937. Ανέκδοτα και παραδόσεις Χαλδίας. Αρχείον Πόντου 7: 223–263.
 • Παπαδόπουλος, Δ.Κ. 1951. Παραδόσεις και ανέκδοτα του χωριού Σταυρίν. Αρχείον Πόντου 16: 198–204.
 • Αθανασιάδης, Ε. 1949. Παραμύθι Σάντας. Αρχείον Πόντου 14: 196–199.
 • Νυμφόπουλος, Μ. 1951. Παραμύθια Σάντας. Αρχείον Πόντου 16: 252–254.
 • Τσαούσης, Α. 1946. Ποικίλα λαογραφικά του χωριού Χόψα. Αρχείον Πόντου 12: 208–220. passim.
 • Παπαδόπουλος, Δ.Κ. 1946. Παραμύθια του χωριού Σταυρίν. Αρχείον Πόντου 12: 171–207.
 • Νυμφόπουλος, Μ. 1950. Λαογραφικά Σάντας. Αρχείον Πόντου 15: 170–194.
 • Κανδηλάπτης, Γ. 1948. Σύμμεικτα λαογραφικά Χαλδίας. Αρχείον Πόντου 13: 61–133.
 • Ακόγλους, Ξ.Κ. 1952. Παραμύθια Κοτυώρων. Αρχείον Πόντου 17: 172–183.
 • Ακόγλους, Ξ.Κ. 1951. Παραλλαγές ποντιακού παραμυθιού. Αρχείον Πόντου 16: 238–244.
 • Ακόγλους, Ξ.Κ. 1954. Ανέκδοτα Κοτυώρων. Αρχείον Πόντου 19: 283–291.
 • Χατζηλιάδου, Ι.Κ. 1954. Παραδόσεις και ανέκδοτα Γαλατσούγου Νικοπόλεως. Αρχείον Πόντου 19: 292–296.
 • Ακόγλους, Ξ.Κ. 1953. Παραμύθια Κοτυώρων. Αρχείον Πόντου 18: 285–296.
 • Ακόγλους, Ξ.Κ. 1950. Λαογραφικά Κοτυώρων. Αρχείον Πόντου 15: 195–205.
 • Φωστηροπούλου, Δ. 1939. Παραμύθια Ιμέρας. Αρχείον Πόντου 9: 179–192.
 • Φωστηροπούλου, Δ. 1938. Παραμύθια Ιμέρας. Αρχείον Πόντου 8: 181–202.
 • Φωστηροπούλου, Δ. 1941. Παραμύθια, ανέκδοτα και παραδόσεις Ιμέρας. Αρχείον Πόντου 11: 130–143.
 • Αλεξιάδης, Κ. 1949. Ευχαί και κατάραι Ινεπόλεως. Αρχείον Πόντου 14: 200–203.
 • Dawkins, R.M. 1931. Folk Tales from Sourmena and the Valley of Ophis. Αρχείον Πόντου 3: 79–122.
 • Αθανασιάδης, Σ. 1977. Το συντακτικό της ποντιακής διαλέκτου. Καστάνια Βέροιας: Εκδόσεις Σωματείου «Παναγίας Σουμελά». passim.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1953. Χαρακτηριστικά της ποντικής διαλέκτου. Αρχείον Πόντου 18: 83–93.
 • Dawkins R.M. 1931. Notes on the Study of the Modern Greek of Pontos. Byzantion 6: 389–400.
 • Dawkins R.M. 1937. The Pontic Dialect of Modern Greek in Asia Minor and Russia. Transactions of the Phiological Society 15–52.
 • Καρπόζηλος, Α. 1983. Ρωσο-Ποντιακά. Αρχείον Πόντου 38: 153–176.
 • Μαυροπούλου-Βαφειάδου, Α. 1984. Δύο ποντιακές ιστορίες. Αρχείον Πόντου 39: 652–655.
 • Τομπαΐδης, Δ.Ε. 1982. Συμβολή στην έρευνα του λεκτικού συνόλου της ποντιακής: το ρηματικό, το επιρρηματικό και το προθετικό σύνολο. Αρχείον Πόντου 37: 16–31.
 • Janse, M. 2002. Aspects of Pontic grammar. Journal of Greek Linguistics 3: 203-231.
 • Κουτίτα-Καϊμάκη, Μ. 1990-91. Συμβολή στην ποντιακή βιβλιογραφία. Ελληνική Διαλεκτολογία 2: 117-125. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1917. Παροιμίαι Πόντου. Λαογραφία 6: 3-77.
 • Παρχαρίδης, Ι.Α. 1926. Περί των εν Όφει ᾳσμάτων. Λαογραφία 9: 109-151.
 • Κανδηλάπτης, Γ. 1926. Παροιμίαι και αινίγματα εκ Χαλδίας του Πόντου· Μύθος ποντικός· Δεισδαίμονες δοξασίαι και συνήθειαι εν Χαλδίᾳ. Λαογραφία 9: 252-255.

Mainstream Dialects [MST]

 • Μηνάς, Κ.Μ. 1975. Γλωσσικά ανάλεκτα. Δωδώνη 4: 135–145.
 • Καραναστάσης, Α.Μ. 1974. Μερικά συντακτικά φαινόμενα του Συμαϊκού ιδιώματος. Τα Συμαϊκά 2: 126–129.
 • Σαλβάνου, Μ.Ι. 1921. Τραγούδια μοιρολόγια και λαζαρικά Αργυράδων Κερκύρας. Λαογραφία 8: 520–535.
 • Σαλβάνος, Γ.Ι. 1929. Λαογραφικά συλλεκτά εξ Αργυράδων Κερκύρας. Λαογραφία 10: 113–163.
 • Σαλβάνος, Γ.Ι. 1929. Γαμήλια έθιμα Αργυράδων Λευκίμμης. Λαογραφία 10: 514–543. passim.
 • Σαλβάνου, Μ.Ι. 1929. Τραγούδια μοιρολόγια και λαζαρικά Αργυράδων Κερκύρας. Λαογραφία 10: 23–47.
 • Σαλβάνου, Μ.Ι. 1926. Τραγούδια μοιρολόγια και λαζαρικά Αργυράδων Κερκύρας. Λαογραφία 9: 152–208.
 • Δράκος, Ν.Μ. 1982. Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος. Αθήνα: Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι Μούσαι». 52–55, 68–69.
 • Κομνηνός, Μ.Κ. 1970. Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου. Αθήνα: Ιωλκός.
 • Γεωργακάς, Δ. 1951. Νεοελληνικά γλωσσικά. Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier. Athènes: Institut Français d’Athènes.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1985. Επτανησιακά γλωσσογεωγραφικά. Λεξικογραφικόν Δελτίον 15: 61–67.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1976. Περί της ανάγκης μελέτης των πελοποννησιακών ιδιωμάτων. Πρακτικά Αʹ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών. 3: 164–168.
 • Ζευγώλης, Γ.Δ. Γλωσσικά φαινόμενα από τα ιδιώματα της Νάξου. Athènes: Institut Français d’Athènes. 2:7–25.
 • Τσίτσας, Σ.Κ. 1956. Η Ρουμελιώτικη γλώσσα. Φθιώτις 5–7.
 • Roussel, L. 1929. Contes de Mycono Léopol: Societe Savante des Sciences et des Lettres. 172–173, 224–227.
 • Βογιατζίδης, Ι.Κ. 1951. Γλώσσα και λαογραφία της νήσου Άνδρου. Ανδριακά Χρονικά 4: 4–11.
 • Σκιαδαρέσης, Σ. 1951. Η βλοημένη τράπουλα. Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier. Athènes: Institut Français d’Athènes. 2:379–395.
 • Παπαζαφειρόπουλος, Π. 1977 [1887]. Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού ιδίᾳ δε του της Πελοποννήσου. Αθήνα: Νότης Καραβίας.
 • Βογιατζίδης, Ι.Κ. 1923. Έκθεσις γλωσσικής αποστολής εις τας Κυκλάδας (1918–1919). Λεξικογραφικόν Αρχείον 6: 142–159.
 • Μηνάς, Κ. 2002. Τα γλωσσικά ιδιώματα της Καρπάθου. Ρόδος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου – Παγκαρπαθιακός Σύλλογος Ρόδου. 67, 88-90, 151.
 • Giakoumis, K. 2003. Fourteenth-century Albanian migration and the ‘relative autochthony’ of the Albanians in Epeiros. The case of Gjirokastër. Byzantine and Modern Greek Studies 27: 171-184.
 • Kahane, H. & Kahane, R. 1987. The Nativization of Venetianisms on Cephalonia: The nexus nasal + stop. In Holtus, G. & Kramer, J. (Hrsg.), Romania et Slavia Adriatica: Festschrift für Žarko Muljačić. Hamburg: Helmut Buske. 325-340.
 • Galeazzo, P. 1987. Voci italiane e veneziane nel dialetto di Corfù. Lingua Nostra 48: 84-89.
 • Μηνάς, Κ. 1970. Τα ιδιώματα της Καρπάθου. Αθήνα. 7-25, 44-45, 50-53, 74-75, 85-99, 104-114.
 • Παπαχριστοδούλου, Χ.Ι. 1963. Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου. Λαογραφία 21: 113-214.
 • Κρητικός, Π.Γ. 1953-54. Πατινιώτικα Παραμύθια. Λαογραφία 15: 293-335.
 • Κρητικός, Π.Γ. 1956-57. Πατινιώτικα Παραμύθια. Λαογραφία 16: 145-192, 375-412.
 • Μιχαηλίδου-Νουάρου, Μ. 1956-57. Ποικίλα λαογραφικά της Καρπάθου. Λαογραφία 16: 105-144.
 • Μέγας, Γ.Α. 1971. Το τραγούδι του γεφυριού της Άρτας. Λαογραφία 27: 25-211. [193-210.]
 • Βίος, Σ. 1921. Χιακαί παραδόσεις. Λαογραφία 8: 427-439.
 • Liosis, N. & Kriki, I. 2004. Remarks on the medieval form of the Ionian Dialects. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Pernot, H. 1923. Remarques sur quelques formes invariables dans le dialecte de Chio. Λαογραφία 7:292-303.
 • Άμαντος, Κ.Ι. 1923. Γλωσσικά εκ Χίου. Λαογραφία 7: 335-345.
 • Βίος, Σ.Γ. 1917. Συλλογή Χιακών Σκωπτικών Ανεκδότων. Λαογραφία 6: 616-634.
 • Ζευγώλης, Γ.Σ. 1915. Τραγούδια της Απειράνθου (της Νάξου). Λαογραφία 5: 179-189.
 • Στάθης, Σ.Ε. 1909. Το παραμύθι του Απολλωνίου. Λαογραφία 1: 71-81.
 • Παπαμιχαήλ, Ε.Γ. 1911. Το φίδι (ᾼσματα, παραδόσεις, δοξασίαι εκ Παλαιοχωρίου της Κυνουρίας). Λαογραφία 3: 477-478.
 • Μπέρτος, Ν. 1911. Ματινάες εκ Κάσου. Λαογραφία 3: 662-663.
 • Σύμμικτα. 1911. (Σταματούλης, Ι.Π., Μύθοι Τρικάλων Κορινθίας· Κορύλλος, Χ.Π., Ευτράπελος διήγησις (Πάτραι – Αίγιον)· Σταματούλης, Ι.Π., Το Στοιχειό του Γκούρα (Παράδοσις του χωρίου Μάρκαση της Κορινθίας)· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Η Λάμια της βρύσης (Παράδοσις Σοποτού Αροανίας)· Ευαγγελίδης, Δ., Προσωπικά ονόματα ζώων.) Λαογραφία 3: 666-672.
 • Ευαγγελίδης, Δ. 1911. Συνήθια του θέρου και της σποράς (Επίδαυρος, δήμος Ασκληπιείου). Λαογραφία 3: 675-676.
 • Αθανασόπουλος, Θ.Ι. 1911. Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων. Λαογραφία 3: 685. — Αθανασόπουλος, Θ.Ι. 1911. Το αυγό ‘ςτους γκρεμισμένους. Λαογραφία 3: 685. — Παππαμιχαήλ, Ε.Γ. 1911. Αρκαδικαί προλήψεις και δοξασίαι (Ζευγαλατειό του δήμου Κορυθίου της Μαντινείας). Λαογραφία 3: 686-687.
 • Φάβης, Β. 1913. Παραδόσεις της Λακεδαίμονος. Λαογραφία 4: 452-463.
 • Μαντζουράνης, Κ.Ι. 1913. Κυνουριακαί παραδόσεις. Λαογραφία 4: 464-475.
 • Βίος, Σ.Γ. 1913. Συλλογή χιακών σκωπτικών ανεκδότων. Λαογραφία 4: 476-499.
 • Κωστάκης, Θ.Π. 1979. Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων (Ικαρίας). Ελληνικά 31: 420-452.
 • Συμεωνίδης, Χ.Π. 1973. Βιβλιοκρισία του Μηνά, Κ., Τα ιδιώματα της Καρπάθου. Ελληνικά 26: 156-163.
 • Μινώτης, Δ.Σ. 1950. Ζακυθινά παραμύθια της τύχης. Λαογραφία 13: 277-284.
 • Βίος, Σ. 1929. Χιακαί παραδόσεις. Λαογραφία 10: 164-179.
 • Βίος, Σ.Γ. 1929. Συλλογή χιακών σκωπτικών ανεκδότων. Λαογραφία 10: 464-486.
 • Βίος, Σ. 1926. Χιακαί παραδόσεις. Λαογραφία 9: 220-226.

Northern Dialects [NRT]

 • Κερκινέογλου, Α. χ.η. Το γλωσσικό ιδίωμα της Τενέδου. http://users.otenet.gr/~aker/IdiomaEisagogi.htm
 • Πέτρου, Π.Τ. 1915. Τραγούδια της πατινάδας ή μανέδες (εκ Σωζοπόλεως). Λαογραφία 5: 378–380.
 • Παπαϊωαννίδου, Κ.Δ. 1909. ᾼσματα δημοτικά Σωζοπόλεως. Λαογραφία 1: 585–650.
 • Βαφειάδου, Β. 1979–81. Θρακική παράδοση για θαλασσινή νεράιδα. Λαογραφία 32: 398–399.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1942–43. Τα όρια των βορείων, ημιβορείων και νοτίων ελληνικών ιδιωμάτων της Θράκης. Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 9: 131–148.
 • Πέτρου, Π.Τ. 1913. ᾼσμάτια κωμαστικά εκ Σωζοπόλεως (Τραγούδια της Πατινάδας, ή Μανέδες). Λαογραφία 4: 703–705.
 • Προδρόμου, Θ. 1915. Σωζοπολίτικα παραμύθια. Λαογραφία 5: 449–459.
 • Δεληγιάννης, Β. 1940. Σύμμεικτα λαογραφικά Κουβουκλίων Προύσης. Μικρασιατικά Χρονικά 3: 338–358. passim.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1926. Γραμματική των βορείων ιδιωμάτων της νέας ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Π.Δ. Σακελλάριος. 84–85.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1976 [1949]. Η έρευνα των γλωσσικών ιδιωμάτων της Μακεδονίας. Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη. Θεσσαλονίκη. 234–238.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1976 [1958]. Το γλωσσικό ιδίωμα της παλιάς Θεσσαλονίκης. Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη. Θεσσαλονίκη. 256–259.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1930. Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου. Αθηνά 42: 146–187.
 • Φιλιππίδης, Φ.Α. 1940. Πάνορμος: Παραμύθι. Μικρασιατικά Χρονικά 3: 387–389.
 • Μπαμπινιώτης, Γ. 1977. Το πρόβλημα της χρονολογήσεως των κωφώσεων στα βόρεια ελληνικά ιδιώματα. Αʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 13–21.
 • Κυριακίδης, Σ.Π. 1923. Γλωσσογεωγραφικά σημειώματα εκ Δυτικής Θρᾴκης. Λεξικογραφικόν Αρχείον 6: 362–387.
 • Δελόπουλος, Γ.Δ. 1983. Βορειοελλαδικά δάνεια στην παλαιοσλαβική. Βʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), 13–15 Απριλίου 1978: Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 27–34.
 • Θαβώρης, Α.Ι. 1977. Μορφολογικά μερικών ιδιωμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Αʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 75–95.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1983. Μακεδονικά Γλωσσογεωγραφικά. Βʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), 13–15 Απριλίου 1978: Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 127–132.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1977. Το γλωσσικόν υλικόν εκ της Μακεδονίας και Θράκης εις το Κέντρον Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών και τα σχετικά προβλήματα. Αʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 97–140.
 • Πέτρου, Π.Γ. 1913. Ευχαί και κατάραι επιχωριάζουσαι εν Σωζουπόλει (Θρᾴκης). Λαογραφία 4: 289–291.
 • Αναγνώστου, Σ. 1903. Λεσβιακά ή Συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών. Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης. 46–48, 160–201.
 • Ρήγας, Γ.Α. 1968. Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 3: 268–289.
 • Βλάχος, Σ.Δ. 1975. Συλλογή ζώντων μνημείων εν τῃ γλώσσῃ του λαού της Χιλής. Μικρασιατικά Χρονικά 16: 9–81.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1985. Λημνιακά γλωσσικά. Λεξικολογικόν Δελτίον 15: 69–76.
 • Παπαναούμ, Δ.Ν. 1968. Λαογραφικά Σιατίστης. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 46–73.
 • Καψάλης, Γ. 1917. Λαογραφικά εκ Μακεδονίας. Λαογραφία 6: 452–537.
 • Λουκόπουλος, Δ. 1917. Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας. Λαογραφία 6: 99–168.
 • Σλίνης, Μ.Χ. 1929. ᾼσματα μακεδονικά. Λαογραφία 10: 257–261.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1923. Περί των γλωσσικών ιδιωμάτων Άθω και Χαλκιδικής. Λεξικογραφικόν Αρχείον 6: 125–141.
 • Τζάρτζανος, Α. 1989 [1909]. Περί της συγχρόνου Θεσσαλικής διαλέκτου. Ελληνική Διαλεκτολογία 1. 58–59: passim.
 • Höeg, C. 1925. Les Saracatsans: une tribu nomade grecque I. Etude Linguistique précedée d’une Notice Ethnographique. Paris: Édouard Champion. 260–261, 286–287.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1983. Γλωσσογεωγραφικές παρατηρήσεις στο λεξιλόγιο της διαλέκτου της Μακεδονίας. Studies in Greek Linguistics 4: 169–183.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1933. Περί της αρχής των βορείων γλωσσικών ιδιωμάτων της νέας ελληνικής. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 10: 340–352.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1976. Γλωσσογεωγραφικά: Λέξεις κοιναί εν Μακεδονίᾳ καί Κρήτῃ. Κρητολογία 3: 55–60.
 • Τσουκνίδας, Γ.Ι. 1983. Πιθανές ενδείξεις για τη χρονολόγηση των κωφώσεων στα βόρεια ιδιώματα της νέας ελληνικής. Τομές.
 • Καρατζάς, Σ.Κ. 1974. Για τη γλωσσική ιστορία της Σκύρου (Τα κοινά στοιχεία των ιδιωμάτων Σκύρου και Κύμης). Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών 19: 5–32.
 • Caratzas, S.C. 1983. De nouveau sur l’histoire du parler moderne de Scyros. Mélanges Édouard Delebecque. Aix-en-Provence: Université de Provence. 77–87.
 • Παπάνης, Π.Ε. 1966. Λαογραφικά εξ Αγιάσου της Λέσβου. Λαογραφία 24: 373-406.
 • Βαφειάδου, Β.Γ. 1976-78. Παιδικά παιγνίδια και τραγούδια Σωζοπόλεως. Λαογραφία 31: 235-245.
 • Βαφειάδου, Β.Γ. 1974. Ήθη και έθιμα Σωζοπόλεως. Λαογραφία 29: 115-226.
 • Σταύρου, Θ. 1960. Η γραφή του Λεσβιακού ιδιώματος. Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 381-391.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1978-79. Νεοελληνικά φωνητικά: Αλλόφωνα του λ εις την ελληνικήν της Ανατ. Ρωμυλίας. Αθηνά 77: 191-197.
 • Κεφαλάς, Κ. 1975. Γεώργιος Παπούλιας: Πηγή στοιχείων λαογραφίας και τοπικού ιδιώματος της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα. Αʹ Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 133-146.
 • Τζάρτζανος, Α. 1913. Περί των ορίων της ανομοιώσεως εν τῃ νέᾳ βορειοελληνικῄ. Αθηνά 25: 64-77.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1933. Φωνητικά των βορείων ιδιωμάτων της νέας ελληνικής. Αθηνά 45: 252-261.
 • Ralli, A. 2004. The role of stem allomorphy in inflectional morphology: The case of the Greek dialectal varieties of Lesvos, Aivali and Moschonisi. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Μελισσαροπούλου, Δ. 2004. Η μείωση της πολυτυπίας των κλιτικών τάξεων στο ονοματικό παράδειγμα της διαλέκτου των Κυδωνιών και Μοσχονησίων: η περίπτωση των ονομάτων σε -ˈaris και -ˈanis. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Λουκόπουλος, Δ. 1921. Σύμμεικτα Αιτωλικά Λαογραφικά. Λαογραφία 8: 13-66.
 • Μέγας, Γ.Α. 1923. Παραδόσεις περί ασθενειών. Λαογραφία 7: 465-477.
 • Αναγνωστόπουλος, Γ.Π. 1915. Λαογραφικά εξ Ηπείρου. Λαογραφία 5: 3-51.
 • Σιούλας, Ι.Α. 1915. Δημώδη ᾴσματα Νιγρίτης της Μακεδονίας. Λαογραφία 5: 576-584.
 • Ζαφειρίου, Ν.Ι. 1915. Σαμιακά τραγούδια. Λαογραφία 5: 604-605. — Παπαχριστοδούλου, Π. 1915. Τραγούδια εκ Σαράντα Εκκλησιών (Θρᾴκης). Λαογραφία 5: 605-607.
 • Τραυλαντώνης, Α. 1909. Μισελέδες. Λαογραφία 1: 331-340.
 • Σχινάς, Ο.Δ. 1911. Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις συλλεγείσαι εκ Σερρών της Μακεδονίας. Λαογραφία 3: 180-227.
 • Μέγας, Γ.Α. 1913. Παραδόσεις περί θησαυρών. Λαογραφία 4: 22-34.
 • Λουκόπουλος, Δ. 1913. Σύμμεικτα Αιτωλικά Λαογραφικά. Λαογραφία 4: 414-451.
 • Τσοπανάκης, Α.Γ. 1979. Γλωσσική σημείωση. Ελληνικά 31: 502-503.
 • Κυριακίδης, Σ.Π. 1950. Βιβλιοκρισία του Danguitsis, C., Dialectologie néo-hellénique: Étude descriptive du dialecte de Démirdési. Λαογραφία 13: 151-154.
 • Asenova, P. 1993. Le grec en Bulgarie. Балканско Езикознание 36: 179-191.
 • Newton, B.E. 1972. Loss of /r/ in a Modern Greek dialect. Language 48: 566-572.

Italiot [ITA]

 • Falcone, G. 1984. Varia Linguistica. Roma: Rubbettino. 99–134.
 • Landi, A. 1983. Tradizione classica o tradizione bizantina nelle «insulae» di lingua greca nell’Italia meridionale? Prospettive di metodi sociolinguistici. In Leone, P.L. (ed.), Studi bizantini e neogreci: Atti del IV Congresso nazionale di Studi Bizantini. Galatina: Congedo. 403–411.
 • Καραναστάσης, Α. 1972. Γλωσσική ύλη συγκεντρωθείσα κατά την αποστολήν μου εκ μέρους της Γλωσσικής εν Αθήναις Εταιρείας εκ των χωριών της Καλαβρίας: Κοντοφούρι, Ροχούδι, Γαλλικιανό και Χωρίο Ροχούδι και εκ των χωρίων Απουλίας: Μαρτάνο και Τσολλίνο. ΙΛΝΕ χφ. 924.
 • Rohlfs, G. 1977. Grammatica storica dei dialetti italogreci (Calabria, Salento). 2nd ed. München: C.H. Beck. passim.
 • Λαμπίκης, Δ. 1933. Ελληνισμός της Νοτίου Ιταλίας (Grecia Salentina). Αθήνα.
 • Διζικιρίκης, Γ.Σ. 1968. Τα ελληνικά της Κάτω Ιταλίας. Αθήνα. 14–25.
 • Pellegrini, A. 1970 [1880]. Il Dialetto Greco-Calabro di Bova. Bolonia: Forni. 18–19, 202–212, 234–235.
 • Rohlfs, G. 1980. Calabria e Salento: saggi di storia linguistica studi e ricerche. Ravenna: Longo. 61–64.
 • Falcone, G. 1976. I dialetti della Calabria. Pisa: Pacini. 100–103.
 • Rohlfs, G. 1964. Lexicon Graecanicum Italiae Inferioris: Eymologisches Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität. 2e Auflage. Tübingen: Max Niemeyer. 364–373, 418–419, 432–433.
 • Rohlfs, G. 1954. Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten. Bern: A. Francke. 3: 59–91, 144–147, 168–177, 372–375.
 • Falcone, G. 1971. Testi Bovesi (Galliciano di Condofuri) in transcrizione fonetica. Bollettino del’Atlante linguistico Italiano 2: 151–166.
 • ΙΛΝΕ χφ. 828: 156–157, 186–196.
 • Rohlfs, G. 1924. Griechen und Romanen in Unteritalien. Gèneve: Leo S. Olschki. 44–51, 116–121, 154–163.
 • Stomeo, P. 1959. Una poesia inedita greco-calimerese di Antonio Lefons. Zagaglia 1.2: 3–5.
 • Rohlfs, G. 1977. Nuovo Dizionario dialettale della Calabria Ravenna: Longo. 110–111
 • Rohlfs, G. 1949. Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten. Bern: A. Francke. 228–235, 510–517, 582–586.
 • Tekavčić, P. 1972. Grammatica storica dell’italiano. Bologna: Il Mulino. 225–229, 598-666.
 • Rohlfs, G. 1961–62. Italianismi o grecismi? Зборник за Филологију и лингвистику 4–5: 157–163. passim.
 • Καραναστάσης, Α. 1978. Ενδιαφέροντα φωνητικά και μορφολογικά φαινόμενα του ιδιώματος Μαρτινιάνο της Ελληνοφώνου περιο;χης του Σαλέντο (Απουλίας). Λεξικογραφικόν Δελτίον 13: 69–82.
 • Cassoni, M. 1990 [1937]. Hellas Otrantina: Disegno Grammaticale Galatina: Congedo. 64–65, 96–97, 116–126.
 • Kapsomenos, S.G. 1953. Beiträge zur Historischen Grammatik der Griechischen Dialekte Unteritaliens. Byzantinische Zeitschrift 46: 320–348.
 • Rohlfs G. 1959. Zwischen Koiné und Neugriechisch (Zur Herkunft der italogriechischen Dialekte). Glotta 38: 89–106.
 • Rohlfs, G. 1974. Scavi Linguistici nella Magna Grecia Galatina: Congedo. 14–17, 91–95, 150–161.
 • Rohlfs, G. 1962. Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften. 118–121.
 • Parlangèli, O. 1953. Rapporti fra il greco e il romanzo nel Salento. Orbis 2: 35-39
 • Rohlfs, G. 1972. Nuovi Scavi Linguistici Nella Antica Magna Grecia. Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. 60–114, 129–133, 150–205.
 • Colotti, M.T. 1978. Il problema delle geminate nei dialetti greci del Salento. Bari: Ecumenica.
 • Profili, O. 1986. Description du système phonétique et phonologique du parler grico de Corigliano d’Otranto. Studi Linguistici Salentini 14: 7-117.
 • Profili, O. 1985. La romanisation d’un parler grec de l’Italie du sud par les parlers romans environnants. Contacts de languages discours ora: Actes du XVIIème Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Aix-en-Provence, 29 Août–3 Septembre 1983). Aix-en-Provence: Université de Provence. 7:127-139.
 • Caracausi, G. 1976. Influssi fonetici romanzi sui dialetti neogreci dell’Italia meridionale: Vocalismo. XIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Napoli, 15-20 Aprile 1974. Napoli: Gaetano Macchiaroli. 2:525-553.
 • Μηνάς, Κ. 1984. Συμβολή στη μελέτη της κατωιταλικής ελληνικής. Ελληνικά 35: 116-132.
 • Rohlfs, G. 1980. Calabria e Salento. Ravenna: Longo. 145-153.
 • Τζιτζιλής, Χ. 1997. Βιβλιοκρισία του Μηνά, Κ., Η γλώσσα των δημοσιευμένων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Ελληνικά 47: 406-414.
 • Καρατζάς, Σ.Κ. 1974. Βιβλιοκρισία του Rohlfs, G., Nuovi scavi linguistici nella antica Magna Grecia. Ελληνικά 27: 163-167.
 • Τσοπανάκης, Α.Γ. 1985. Βιβλιοκρισία του Καραναστάση, Α., Ιστορικόν Λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμ. Αʹ. Ελληνικά 36: 410-419.
 • Καραναστάσης, Α. 1980. Βιβλιοκρισία του Caracausi, G., Testi neogreci di Calabria. Indice lessicale. Ελληνικά 32: 194-198.
 • Μηνάς, Κ. 1985. Βιβλιοκρισία του Καραναστάση, Α., Ιστορικόν Λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμ. Αʹ. Γλωσσολογία 4: 163-169.
 • Parlangèli, O. 1952. Il linguaggio delle donne della “Gricia” salentina (Italia). Orbis 1: 46-52.
 • Weiss, R. 1977 [1953]. The Greek Culture of South Italy in the Later Middle Ages. Proceedings of the British Academy 37: 23-50; repr. in Weiss, R. 1977. Medieval and Humanist Greek. Padova: Antenore. 13-43.
 • Romano, A., Manco, F. & Saracino, C. 2002. Un giorno a Martano: riflessioni sulla situazione linguistica della Grecìa Salentina. Studi Lingustici Salentini 61-109.
 • Manolessou, I. 2005. The Greek dialects of Southern Italy: an overview. Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 13: 103-125.

Cappadocian [CPG]

 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1948. Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. Αθήνα: Ίκαρος. 8–15, 48–53, 58–59, 66–69, 80–85.
 • Dawkins, R. 1955. The Boy’s Dream. Μικρασιατικά Χρονικά 6: 268–282.
 • Φάβης, Β. 1948. Συντακτικαί παρατηρήσεις εις το γλωσσικόν ιδίωμα Φαράσων. Επετηρίς της Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών 18: 173–191.
 • Αρχέλαος, Ι.Σ. 1899. Η Σινασός. Αθήνα: Ιωάννης Νικολαΐδης. 134–139, 144–147, 150–153.
 • Θεοδωρίδης, Θ. 1988. Βαρασώτικα τραγώδε. Μικρασιατικά Χρονικά 18: 41–89.
 • Θεοδωρίδης, Θ. 1963–64. Φαρασιώτικες παραδόσεις, μύθοι και παραμύθια (Συλλογή δευτέρα). Λαογραφία 21: 269–336.
 • Θεοδωρίδης, Θ. 1960–61. Φαρασιώτικες παραδόσεις, μύθοι και παραμύθια. Λαογραφία 19: 222–259.
 • Κεσίσογλου, Ι.Ι. 1951. Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς. Αθήνα: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. passim.
 • Φωστέρης, Δ. ϗ Κεσίσογλου, Ι.Ι. 1950. Λεξιλόγιο του Αραβανί. Αθήνα: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. ζʹ–ιαʹ, 16, 98–127.
 • Φωστέρης, Δ.Π. 1952. Το Αραβάνιον. Μικρασιατικά Χρονικά 5: 133–177.
 • Costakis, A. 1964. Le Parler Grec d’Anakou. Athènes: Centre d’Études d’Asie Mineure. 42–45, 54–59, 74–85.
 • Μαυροχαλυβίδη, Γ. ϗ Κεσίσογλου, Ι.Ι. 1960. Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού. Αθήνα: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. passim.
 • Αναστασιάδης, Β. 1975. Ιστορία και γλώσσα της Καππαδοκίας και το ιδίωμα των Φαράσων. Μικρασιατικά Χρονικά 16: 150–184.
 • Τσαλίκογλους, Ε.Ι. 1970. Πότε και πώς ετουρκοφώνησεν η Καππαδοκία. Μικρασιατικά Χρονικά 14: 9–30.
 • Dawkins, R.M. 1921. Cyprus and the Asia Minor Dialects of Asia Minor. Αφιέρωμα εις Γ.Ν. Χατζιδάκιν. Αθήνα: Π.Δ. Σακελλαρίου. 42–59. passim.
 • Grégoire, H. 1909. Appendice: Notes sur le dialecte de Farasha. Bulletin de Correspondance Héllénique 33: 148–159.
 • Mirambel, A. 1965. Remarques sur les Systèmes Vocaliques des Dialects Néo-Grecs d’Asie Mineure. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 60: 18–45.
 • Joseph, B.D. 1997. Cappadocian Greek αρέ ‘now’ and related adverbs: The effects of conflation, composition and resegmentation. Στο Φιλερήμου Αγάπησις: Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη. Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. 115-122.
 • Condoravdi, C. & Kiparsky, P. 2000. Clitics and Clause Structure. Presentation, First International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, University of Patras.
 • Spyropoulos, V. & Tiliopoulou, M.-A. 2004. Definiteness and Case in Cappadocian Greek. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Κυριακίδης, Σ.Π. 1950. Βιβλιοκρισία του Ανδριώτη, Ν.Π., Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. Λαογραφία 13: 157-162.
 • Janse, M. 1998. Le grec au contact du turc: Le cas des relatives en Cappadocien. In Caron, B. (ed.), Proceedings of the 16th international congress of linguistics, 20-25 July, 1997. Amsterdam: Elsevier Science. Paper no. 338.

General Greek Dialectology [DIA]

 • Joseph, B.D. 2006. Theoretical consequence of some paradigmatic and inflectional changes in Greek and Latin. Presentation, Research Centre for Linguistic Typology, LaTrobe University.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1984. Νέοι προσανατολισμοί στη διαλεκτολογική έρευνα στην Ελλάδα. Studies in Greek Linguistics 5: 65–72.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1972. Προβλήματα του ελληνικού γλωσσικού άτλαντα. Λεξικογραφικόν Δελτίον 12: 43–49.
 • Contossopoulos, N.G. 1980. Vu d’ensemble sur les dialects neo-hélleniques. Lallies: Actes des sessions de linguistique et de litterature 2. Paris: Publications de la Sorbonne Nouvelle. 67–76.
 • Newton, B. 1975. The Dialect Georaphy of Modern Greek oxytone Imperfect. Glotta 53: 301–312.
 • Newton B.E. 1972. The Dialect Geography of Modern Greek Passive Inflections. Glotta 50: 262–289.
 • Newton, B.E. 1973. The Dialect of Modern Greek Active Inflections. Glossa 7: 189–230.
 • Mirambel, A. 1963. Dialects Néo-Helléniques et syntax. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 58: 85–134.
 • Mirambel, A. 1964. Systems Verbaux en Grec Moderne. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 59: 40–76.
 • Χριστοδούλου, Μ.Ν. 1972–73. Σκέψεις τινες περί του ιστορικού περιβάλλοντος των ελληνικών διαλέκτων. Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 6: 109–124.
 • Χαραλαμπάκης, Χ. 1982. Το πρόβλημα των ιδιωματικών στοιχείων στη νεοελληνική λογοτεχνία. Λεξικογραφικόν Δελτίον 14: 27–51.
 • Newton Brian (1972) The Generative Interpretation of Dialect: A Study of Modern Greek Phonology Cambridge: Cambridge at the University Press (Bibliography)
 • Σετάτος, Μ. 1976. Προβλήματα και μέθοδοι διαλεκτολογίας. Αʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 23–29.
 • Κατσίκη-Γκιβάλου, Α. 1985. Η γλώσσα του Παλαμά και των δημοτικών τραγουδιών (Μερικές μορφολογικές παρατηρήσεις). Λεξικογραφικόν Δελτίον 15: 77–102.
 • Mirambel, A. 1953. Les tendances actuelles de la diaelectologie néohellénique. Orbis 2: 448–472.
 • Anagnostopulos, G. 1929–30. Die Erforschung des Mittelgriechischen und die Neugriechischen Dialekte. Byzantinische Zeitschrift 30: 220–224.
 • Αναγνωστόπουλος, Γ.Π. 1924. Εισαγωγή εις την νεοελληνικήν διαλεκτολογίαν. Αʹ Περί της αρχής των νέων ελληνικών διαλέκτων. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1: 93–108.
 • Ψάλτης, Σ. 1916. Η περί της αναμίξεως ιδιωματικών στοιχείων εν τῃ κοινῄ θεωρία. Αθηνά 28: 185–193.
 • Μπουτουράς, Α.Χ. 1915. Στοιχεία μεταδοθέντα εκ των νεοελληνικών ιδιωμάτων εις την νεοελληνικήν κοινήν. Αγωγή 1.
 • Mirambel, A. 1966. Problems de Dialectologie Néohellénique. Comptes Rendus de L’Academie des Inscriptions et Belles Lettres 421–435.
 • Μπουτουράς, Α.Χ. 1915. Περί της γενέσεως και εκτάσεως του τσ (τζ) φθόγγου εν τῃ ελληνικῄ γλώσσῃ. Αγωγή 1.
 • Mirambel, A. 1957–58. Genre et Nombre dans la Flexion des Noms en Grec Moderne. Bulletin de la Société Linguistique de Paris 53: 103–137.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1956. Η κράση του συμπλέγματος ou+e σε o στη μεσαιωνική και νέα ελληνική. Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier. Athènes: Institut Français d’Athènes. 1:1–11.
 • Kretschmer, P. 1921. Literaturbericht für das Jahr 1918. Glotta 11: 230–233.
 • Contossopoulos, N.G. 1983-84. La Grèce du τί et la Grèce du εἷντα. Glossologia 2-3: 149-162.
 • Dawkins, R.M. 1940. The Dialects of Modern Greek. Transactions of the Philological Society. 1-38.
 • Glucker, J. 1989. The Continuity of Greek: Review of Shipp, G.P., Modern Greek Evidence for the Ancient Greek Vocabulary. Mediterranean Language Review 4-5: 129-138.
 • Joseph, B.D. 2000. Dialect evidence bearing on the definition of ‘word’ in Greek. Presentation, First International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, University of Patras.
 • Kazazis, J.N. 1997. The Greek Language Today. In Alinei, M. et al. (eds), Perspectives nouvelles en géolinguistique. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 219-230.
 • Pernot, H. 1905. La dissimilation du s intervocalique dans les dialects néo-grecs. Revue des Études Grecques 18. 253-276.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1976-77. Είναι δυατόν να χαραχθούν τοπωνυμικαί ισόγλωσσοι επί του χάρτου της Ελλάδος; Αθηνά 76: 279-291.
 • Tsopanakis, A.G. 1955. Eine dorische Dialektzone im Neugriechischen. Byzantinische Zeitschrift 48: 49-72.
 • Condoravdi, C. & Kiparsky, P. 2004. In search of Jespersen’s cycle. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Pantelidis, N. 2004. Reanalysis in inflectional morphology: Evidence from Modern Greek Dialects. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Κωνσταντινόπουλος, Π.Κ. 1921. Δεισιδαίμονες συνήθειαι και δοξασίαι εν Σοποτῴ των Καλαβρύτων. Λαογραφία 8: 215-217. — Αναγνωστόπουλος, Γ.Π. 1921. Προλήψεις και δισιδαίμονες συνήθειαι εν Παπίγκῳ του Ζαγορίου. Λαογραφία 8: 217-219.
 • Σύμμικτα. 1917. (Βίος, Σ., Τραγούδια Αγίου Γεωργίου (Πηλίου)· Μαδιάς, Γ., Τραγούδι των απόκρεων (Μελί της Μικράς Ασίας)· Δουκάκης, Δ.Χ., Καλαματιανόν ᾳσμάτιον· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Η προκομμένη γυναίκα (Καστρίου της Κυνουρίας)· Βληζιώτης, Θ.Α., Η προκομμένη γυναίκα (Μεσαριάς Άνδρου)· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Κλιμακωτά ᾳσμάτια Καστρίου (Κυνουρίας)· Φραγκούλης, Χ.Β., Κλιμακωτόν ᾳσμάτιον (Μεγάλη Μαντίνεια της Λακωνικής)· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Ποιήματα Τσοπανάκου· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Ο αστρονόμος, ο ρολογάς και ο γιατρός του Όθωνα· Κορύλλος, Χ., Ο γραμματισμένος παπάς (Πάτραι)· Κορυλλός, Χ., Πώς οι Στεμιτσιώτες εγέλασαν τον διάβολο (Πάτραι)· Κορυλλός, Χ., Οι Στεμιτσιώτες ετέτοιωσαν το διάβολο (Πάτραι)· Φραγκούλης, Χ.Β., Παραδόσεις (Μεγάλη Μαντίνεια της Λακωνικής).) Λαογραφία 6: 237-251.
 • Σύμμικτα. 1917. (Κυριακίδης, Σ.Π., Μία παροιμιώδης φράσις εκ Σερρών· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Μύθοι μεταπεσόντες εις παροιμίας· Κορύλλος, Χ.Π., Μύθοι συμπτυχθέντες εις παροιμίας· Σεφερλής, Π.Δ., Αρχαί παραμυθίων· Μανούσος, Κ.Σ., Το παραμύθι του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Ανώγεια Σπάρτης)· Κορύλλος, Χ.Π., Ο Τούρκος Γιάννης (Πάτραι)· Κορύλλος, Χ.Π., Η Παναγία η Καψοδεματούσα κι’ ο άη Γιάννης ο Σπασοκάδης· Φαρμακίδης, Ξ.Π., Ζιννάπιν (Κυπριακόν έθιμον).) Λαογραφία 6: 640-657.
 • Αθανασόπουλος, Θ.Ι. κ.ά. 1915. Συναγωγή παραδόσεων. Λαογραφία 5: 199-224.
 • Σύμμικτα. 1915. (Μανολάκος, Γ.Δ., Επίκαιρα δημοτικά ᾴσματα: Μοιρολόϊ στο Γιάννη Κούβαρη· Παπαφλεκάκος, Κ.Γ., Επίκαιρα δημοτικά ᾴσματα: ᾼσμα του Ελληνοτουρκοβουλγαρικού πολέμου· Παχτίκος, Γ.Δ., Επίκαιρα δημοτικά ᾴσματα: Του Κωνσταντίνου· Κακκαβάς, Γ.Φ., Επίκαιρα δημοτικά ᾴσματα: ‘Σ του Βασιλιά (Μουζάκι Καρδίτσης)· Παπαζήσης, Γ., Τραγούδι Ασπρογέρακα Κεφαλληνίας· Βουλοδήμος, Ι.Κ., Τραγούδι του Ζαγορίου· Λάσκαρης, Ν., Τραγούδια της Λάστας (Γορτυνία)· Ρούνιος, Κ.Χ., Γορτυνιακά ιστορικά ᾴσματα· Μαδιάς, Γ.Η., Του Ντεληγιώργη (Καρδάμυλα Χίου)· Αναγνωστόπουλος, Γ.Π., Το ᾴσμα του νεκρού αδελφού (Κυπριακή παραλλαγή)· Φαρμακίδης, Ξ.Π, Το τραούδιν της Ζωγγραφούς· Πέτρου, Π.Τ., Τραγούδια της πατινάδας ή μανέδες (εκ Σωζοπόλεως)· Αθανασιάδης, Θ., Των Χριστουγέννων· Σεφερλής, Π.Δ., Ο Μεγάλος Λάζαρος (Μάνη)· Λάσκαρης, Ν., Αλφαβητάρια (Λάστα Γορτυνίας)· Μαντζουράνης, Κ.Ι., Ευχαί, κατάραι και όρκοι Βουρβούρων (Κυνουρίας)· Μανολάκος, Γ.Δ., Ευχαί και κατάραι Κότρωνα (Γυθείου)· Παππαναστασίου, Ε.Δ., Κατάραι και ευχαί εξ Αγίου του δήμου Αιδηψίων της Ευβοίας· Λάσκαρης, Ν., Της αλουπούς ο όρκος· Λάσκαρης, Ν., Η πλάση του κόσμου (Μύθος Λάστας Γορτυνίας)· Σταματούλης, Ι.Π., Το λοντάρι (Τρίκαλα Κορινθίας)· Σταματούλης, Ι.Π., Οι δυο συντρόφοι (Τρίκαλα Κορινθίας)· Παπαχριστοούλου, Π., Κάτα, λεοντάρ και άθρωπος (Σαράντα Εκκλησιαίς Θρᾴκης)· Δουκάκης, Δ.Χ., Τοπωνυμίαι Μεθώνης· Παπαλεκάκος, Κ.Γ., Τοπωνυμίαι κτηματικών περιφερειών του χωρίου Κότρωνα του δήμου Τευθρώνης της επαρχίας Γυθείου· Μανολάκος, Γ.Δ., Τοπωνυμίαι: Δήμος Τευθρώνης, Δήμος Καρυοπόλεως, Δήμος Λαγείας· Μανολάκος, Γ.Δ., Τα έθιμα κατά την γέννησιν και την βάπτισιν εν Μάνῃ· Φαρμακίδης, Ξ.Π., Η οκκά του τσ῾ουρού σου (Γαμήλιον κυπριακόν έθιμον)· Αθανασιάδης, Θ.Δ., Η εορτή του Λαζάρου εν Δραγαρίῳ (Ήπειρος, Ζαγόρι).) Λαογραφία 5: 361-405.
 • Τριανταφυλλίδης, Μ. 1915. Βιβλιοκρισία του Thumb, A., Grammatik der neugriechischen Volkssprache. Λαογραφία 5: 435-439.
 • Σύμμικτα. 1915. (Μαντζουράνης, Κ.Ι., Επῳδαί Βουρβούρων Κυνουρίας· Διγενοπούλου, Α.Δ.Κ., Ευχαί και κατάραι (Δημητσάνης της Γορτυνίας)· Φιλίππου, Λ., Ευχαί, κατάραι και όρκοι (Πάφου)· Λάσκαρις, Ν., Η πέρδικα και η χουχουβάγια (Μύθος Λάστας της Γορτυνίας)· Καζαντζάκη, Γ., Η ποντικίνα (Κρητικός μύθος)· Βίος, Σ., Ευτράπελοι διηγήσεις: Τα καλουγιρίστκα ιλληνʹκά (Αγίου Γεωργίου Νηλείας του Πηλίου)· Διαμανταράς, Α.Σ., Ευτράπελοι διηγήσεις: Ο αγράματος δεσπότης και ο γραμματισμένος διάκος (Καστελλόριζον)· Διαμανταράς, Α.Σ., Ευτράπελοι διηγήσεις:Δεσπότης και διάκος ξηχανιάρης (Καστελλόριζον)· Παπαϊωάννου, Γ. ϗ Παπαϊωάννου, Δ., Η ευκή και η κατάρα των γονέων (Ροδιακόν παραμύθιον)· Φαρμακίδης, Ξ.Π., Κυπριακαί δοξασίαι και παραδόσεις· Χονδρός, Δ., Το τζαμί της Αδριανουπόλεως (παράδοσις Αδριανουπόλεως)· Τσουμελέας, Σ., Παραδόσεις της Μάνης· Μαδιάς, Φ., Αιτιολογικαί παραδόσεις: Τα Φιλαδέρφια (Καρδάμυλα Χίου)· Σεφερλής, Π.Δ., Αιτιολογικαί παραδόσεις: Γιατί τα σκυλιά μυρίζονται το ένα τἄλλο (Άργος)· Σεφερλής, Π.Δ., Αιτιολογικαί παραδόσεις: Γιατί μαλώνουν ο σκύλος με την γάτα (Άργους)· Φαρμακίδης, Ξ.Π., Κυπριακαί ονομασίαι αγρίων φυτών· Τσουμελέας, Σ., Το διαγούμισμα (Μάνη)· Βίος, Σ., Τα κατά τον γάμον έθιμα εν Αγίῳ Γεωργίῳτου Πηλίου· Ζέρβας, Β., Έθιμον κατά την εορτήν των Βαΐων· Φαρμακίδης, Ξ.Π., Τσικνοπέφτη· Ζέρβας, Β., Προσφοραί εις τους νεκρούς· Γιαμαλίδης, Χ.Α., Προλήψεις και δοξασίαι εν Λιγουρίῳ Αργολίδος· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Τα μεγαλοπεφτιάτικα αυγά (Σοποτού Καλαβρύτων)· Φαρμακίδης, Ξ.Π., Κυπριακαί παιδιαί.) Λαογραφία 5: 616-648.
 • Αναγνωστόπουλος, Γ.Π. 1911. Κατάραι εκ του Ζαγορίου της Ηπείρου. Λαογραφία 3: 270-272. — Αλεξόπουλος, Ν. 1911. Τεγεατικαί παραδόσεις. Λαογραφία 3: 272-273.
 • Σύμμικτα. 1911. (Σπανδωνίδης, Π., Στίχοι παιδικοί (Μενέλικον)· Χατζιώτης, Γ.Θ., Επῳδαί εξ Αιγίου και Αργαλαστής· Πετρίδης, Μ.Γ., Ευχαί Καστελλορίζου (Μεγίστης)· Σεφερλής, Π.Δ., Και πάλιν ο επίσκοπος του Δαμαλά· Ρουσιάς, Γ., Το ψευτοχώει (Παραμύθιον Ξηροχωρίου)· Σεφερλής, Π.Δ., Ευτράπελον παραμύθι (Άργους)· Σταθάκος, Ν.Δ, Η Κόρθη (Κορινθιακή παράδοσις)· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Το νερό που κοιμάται (Καστρίου Κυνουρίας).) Λαογραφία 3: 494-503.
 • Σύμμικτα. 1913. (Χριστολιάκος, Χ.Ι., Μανιάτικον μοιρολόγιον εις πολεμιστήν της εν Τζουμαγιᾴ μάχης· Μανολάκος, Γ.Δ., Έτερον μοιρολόγιον εις τον εν Τζουμαγιᾴ φονευθέντα Πέτρον Μιχαλακάκον, Μοιρολόγιον εις πολεμιστήν φονευθέντα εν Μπιζανίῳ, Μοιρολόϊ στο Μήτσο Δεμέστιχα· Σιμιτζόπουλος, Γ., Μοιρολόγι εις φονευθέντα εις την μάχην της Τζουμαγιάς· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Καστρίου της Κυνουρίας· Μελάς, Σ., Τραγούδι του χορού Σιατίστης· Δημόπουλος, Π.Ν., Του πολέμου, Καλαματιανά· Γεραντώνης, Ε., Τραγούδια του ελληνοτουρκικού πολέμου· Μαδιάς, Γ.Δ., Χιακόν ᾴσμα περί της καταλήψεως της Χίου· Διαμανταράς, Α.Σ., Τραγούδια της σαντακλίδας εκ Καστελλορίζου· Ανωνύμου, Μοιρολόγι του βασιλιά· Κουμπής, Γ., Τραγούδια Αργαλαστής του Πηλίου· Βερναρδάκις, Δ.Γ., Τραγούδια της Λέσβου· Φιλίππου, Λ., Κυπριακόν ᾴσμα της Κακής μάννας· Κελαϊδίτης, Π., ᾼσμα σμυρναϊκόν ᾳδόμενον εν Τσεσμέ· Δουκάκης, Δ.Χ., Επιχώριον καλαματιανό τραγούδι· Πέτρου, Π.Γ., ᾼσμάτια κωμαστικά εκ Σωζοπόλεως· Αθανασόπουλος, Θ.Ι., Αλφάβητον εις τα πάθη του Χριστού, Γλωσσοδέται· Χαντέλης, Ι., Συλλογή Χιακών παροιμιών· Παππαμιχαήλ, Ε.Γ., Η Θέρμη, η Βλογιά, ο Χάρος και ο τσοπάνης (Βούρβουρα Κυνουρίας)· Κορυλλός, Χ.Π., Ευτράπελοι διηγήσεις (Πατρών. Αιγίου)· Φιλίππου, Λ., Κυπριακόν παραμύθι: Η κούππα η μουχάννεφη· Παπαϊωαννίδης, Κ.Δ., Παράδοσις Σωζοπόλεως· Πετρίδης, Μ.Γ., Μεταφοραί και παρομοιώσεις του λαού της νήσου Καστελλορίζου). Λαογραφία 4: 670-731.
 • Newton, B. 1980. Dialectal variation in verbal aspect. Ελληνικά 32: 325-337.

Mediaeval & Modern Greek: Relativisers, Complementisers, Miscellanea [MDR]

 • Joseph, B.D. 2000. On the Development of Modern Greek όχι ‘no!’. In Shaner-Wolles, C., Rennison, J &Neubarth, F. (eds), Naturally! Linguistic Studies in Honour of Wolfgang Ulrich Dressler. Turin: Rosenberg & Sellier. 207-214.
 • Joseph, B.D. 1985. More on the Origin of the -its- Suffixes in Greek. Živa Antika 35: 83-85.
 • Togeby, K. 1962. L’infinitif dans les langues balkaniques. Romance Philology 15: 221-233.
 • Brunner, T.F. 1991. TLG Expansion: The Byzantine Era. In Hörander, W. & Trapp, E. (Hrsg.), Lexicographica Byzantina. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 53-59.
 • Kriaras, E. 1991. Εμπειρίες και βιώματα από την πορεία του Λεξικού της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας. In Hörander, W. & Trapp, E. (Hrsg.), Lexicographica Byzantina. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 199-205.
 • Joseph, B.D. 1986. On Automatic and Simultaneous Syntactic Changes. Ohio State University Working Papers in Linguistics 34: 28–55.
 • Joseph, B.D. 1980. Linguistic Universals and Syntactic Change. Language 56: 345–370.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1951. Συντακτικά και μορφολογικά. Ελληνικά 12: 22–25.
 • Αναγνωστόπουλος, Γ. 1922. Περί του άρθρου. Αθηνά 34: 166–247.
 • Tabachovitz, D. 1943. Études sur le Grec de la Basse Époque. Uppalsa: Amqvist & Wiksells.
 • Voigt, W. 1997. Von agr. δίδραχμον, ἡμιστάτηρον über τετράσσαρον, δίζωδος, στίχαρο- zu ngr. δισκοπότηρο, παλιόπαιδο, καλόκαρδος, ματόκλαδο. Presentation, International Congress on Greek Linguistics, Athens.
 • Voigt, W. 1999. Από τα λεξικά μου (1) των «πεθαμένων» αρχ. ελλ. λέξεων, και (2) των μετακλασικών λεκτικών, σημασιολογικών, μορφολογικών, φωνητικών κ.ά. νεωτερισμών της ελληνικής: Γιατί χάθηκαν τα καθημερινά οίκια -κία (διάδοχ. οσπίτιον); Presentation, International Congress on Greek Linguistics, Nicosia.
 • Compernass, J. 1917. Vulgaria. Glotta 8: 88–121. passim.
 • Steiner-Weber, A. 1996. On Compound Explication in a Byzantine Greek Dictionary. In Weber, N. (Hrsg.) Semantik, Lexikographie und Computeranwendungen: Sprache un Information 33. Tubingen: Max Niemeyer. 187–193.
 • Steiner-Weber, A. 1991. Merkmale der Byzantinischen Wortbildung anhand der Kompsition. In Hörander, W. & Trapp, E. (Hrsg.), Lexicographica Byzantina. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 235-248.
 • Steiner, A. 1989. Semantische Entwicklungen im Mittelgriechischen Anhand Ausgewählter Beispiele. Byzantion 59 244–257.
 • Voigt, W. 1998. Beschreibung der Bibliographie über Wörterbucher, Glossare und Datenbanken mit Neugriechisch (von Mittelalter bis heute) mit Anmerkungen zur neugriechischen Lexikographie. In Vassis, I., Henrich, G.S. & Reinsch, D.R. (Hrsg.), Lesarten: Festschrift fur Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. Berlin: Walter de Gruyter. 380–396.
 • Voigt, W. 1997. Zur der scheinbar überraschenden Entwicklung des neugriechischen σιμά «Nahe, Dicht» und σιμώνω «Nähern» aus dem altgriechischen σίμος «Stumpfnasig, Aufgewolbt» sowie zur Geschichte der Wortfelder «Stumpfnasig» und «Gedrungen, Verstummelt». Στο Φιλερήμου Αγάπησις: Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη. Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. 783–805.
 • Voigt, W. 1998. Bedeutung der Dreierkonsonanz bzw. der Entnasalierung für Verlust und Weiterleben agr. Wörter, vor allem von Verben der Typen 1) ψεύδω -ομαι ἐρεύγομαι ζευγνύω εὔχομαι 2) ἕλκω θέλγω ἀμέλγω θάλπω ἄρχω ἕρπω τέρπω und 3) λάμπω πέμπω κάμπτω ἄγχω ἐλέγχω φέγγω. Presentation, Berlin.
 • Fehling, D. 1976. Beschprechung von Bakker, W.F., Pronomen abundans and pronomen coniunctum. Byzantinische Zeitschrift 69: 92–93.
 • Mihevc-Gabrovec, E. 1966. Les changements de valeur dans les complements circonstanciels de lieu du grec postclassique. Živa Antika 15: 353–358.
 • Hesseling, D.C. 1927. Het Nieuwgriekse ποῦ. Neophilologus 12: 218–223.
 • Mihevc, E. 1957. Contributions Sémasiologiques aux Études de la Langue de Jean Moschos. Živa Antika 7: 241–244.
 • Hatzidakis, G.N. 1895. Über das Etymon des Wortes βρέ. Byzantinische Zeitschrift 4: 412–419.
 • Μενάρδος, Σ. 1929–30. Ιστορία της λέξεως «περίπου». Byzantinische Zeitschrift 30: 241–243.
 • Kieckers, E. 1921. Zum ὅτι ‘recitativum’. Glotta 11: 183.
 • Moleas, W. 1990. The Devlopment of the Greek Language. Bristol: Bristol Classical Press. 66–67.
 • Τσοπανάκης, Α. 1960. Βυζαντινά διαλεκτικά στοιχεία στην Κωνσταντινούπολη. Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8: 1–15.
 • Beschewliew, W. 1929. Mittelgriechisches. Glotta 17: 66–71.
 • Κριαράς, Ε. 1969. Γλωσσικά σημειώματα σε αγιολογικά κείμενα. Ελληνικά 22: 221–227.
 • Θαβώρης, Α.Ι. 1979. Η φράση «και τώρα εία πού φθάνω» των προδρομικών ποιημάτων και το νεοελληνικό μόριο για (< γεια < ειά < αρχ. εἶα). Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη. 9–23.
 • Mihevc-Gabrovec, E. 1961. Les Formes des Propositions Conditionnelles dans le grec du moyen-âge. Živa Antika 11: 97–111.
 • Ψάλτης, Σ. 1918. Περί των υποθετικών λόγων εν τῃ μέσῃ και νεωτέρᾳ ελληνικῄ. Λεξικογραφικόν Αρχείον 5: 40–57.
 • Tabachovitz, D. 1946. Phenomènes linguistiques du vieux grec dans le grec de la basse époque. Museum Helveticum 3: 144–179.
 • Pernot, H. 1922. Grec moderne τοῦ λόγου σου. Neophilologus 8: 64–67.
 • Kapsomenos, S.G. 1968. Zur Häufung Synonymer Partikeln in der spätgriechischen Volksprache. In Wirth, P. (Hrsg.), Polychordia: Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. 3: 134–140.
 • Tonnet, H. 1982. Aperçu sur L’Evolution Historique des Particules de Liason (Joncteurs) en Grec. Cahiers Balkaniques 12: 135–150.
 • Tsopanakis, A. 1976. Elementi grammaticali di lingua greca medioevale. Italia Linguistica nuova ed antica. Studi linguistici in memoria di Oronzo Parlangéli. Galatina. 1: 361–383.
 • Θαβώρης, Α.Ι. 1969. Βιβλιοκρισία του Eideneier, H., Sogenannte christliche Tabuwörter im Griechischen. Ελληνικά 22: 259–267.
 • Voigt, W. n.d. Zur den ngr. Komposita des Typs α-/καλό-καρδος δισκο-πότηρον παλιό-παιδο ματό-κλαδο usw. (vgl. agr.τρί-γωνον δί-δραχμον) und der “Kürzung” von -(i)o- -(i)os -(i)a -(i)on in Komposita. Ms
 • Joseph, B.D. 1992. Diachronic Perspectives on Control. In Larson, R.K., Iatridou, S., Lahiri, U. & Higginbotham, J. (eds), Control and Grammar. Dordrecht: Kluwer. 195-234.
 • Mackridge, P. The Position of the Weak Object Pronoun in Medieval and Modern Greek. Язык и Речевая деятельность 3: 133-151.
 • Pappas, P.A. 2001. Weak Object Pronoun Placement in Later Medieval Greek: Intralinguistic Parameters affecting Variation. Ohio State University Working Papers in Linguistics 56: 79-106.
 • Δεληγιάννης, Κ.Π. 2003. Προβλήματα Φωνητικής στο Γλωσσικό ιδίωμα των Κουβουκλίων Προύσας. In Close, E., Tsianikas, M. & Frazis, G. (eds), Greek Research in Australia: Proceedings of the Fourth Biennial Conference of Greek Studies, Flinders University, September 2001. Adelaide: Flinders University. 133-144.
 • Rolshoven, J. 1987. Italoromanische Texte in griechischer Transkription. In Holtus, G. & Kramer, J. (Hrsg.), Romania et Slavia Adriatica: Festschrift für Žarko Muljačić. Hamburg: Helmut Buske. 307-323.
 • Ward, R.L. 1946. The loss of final consonants in Greek. Language 22: 102-108.
 • Voigt, W. 1998. Απόσπασμα από τα έργα μου (1) Λεξικό των «πεθαμένων» αρχαίων ελληνικών λέξεων, και (2) λεξικό των μετακλασικών λεκτικών, σημασιολογικών, μορφολογικών, φωνητικών και μερικών συντακτικών νεωτερισμών της ελληνικής γλώσσας: Η αλλαγή πυρ/φωτιά. Kongreß für neugriechische Dialektologie.
 • Méndez Dosuna, J. 2002. Deconstructing ‘height dissimilation’ in Modern Greek. Journal of Greek Linguistics 3: 83-114.
 • Joseph, B.D. 1979. Irregular [u] in Greek. Die Sprache 25: 45-48.
 • Joseph, B.D. 1980. More on ΑΚΟΜΑ. Die Sprache 26: 59.
 • Joseph, B. D. 1980. Watkins’ Law and the Modern Greek Preterite. Die Sprache 26: 179-184.
 • Καψωμένος, Σ.Γ. 1960. Η ρηματική κατάληξη -μεσθα. Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 225-230.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1960. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά. Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 69-77.
 • Τσοπανάης, Α.Γ. 1960. Μικρή συμβολή στην εξέλιξη του ελληνικού φωνηεντισμού (Η περίπτωση γοητεύω-γητεύω [=jitévo] και η εξέλιξη των διφθόγγων αι, οι σε ε, ι). Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 425-443.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1960. Γλωσσικά σύμμεικτα. Στο Μνημόσυνον Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 135-153.
 • Φάβης, Β. 1948. Περί του λεγομένου αλόγου ενρίνου. Αθηνά 52: 271-277.
 • Pappas, P.A. 2004. The development of weak object pronoun placement in Medieval Greek: evidence from regional varieties, and Graeco-Roman Koiné. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Guardiano, C. 2004. Parametric changes in the history of the Greek article. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Méndez Dosuna, J. 2004. When zeroes count for nothing: The (mythical) origins of nasal deletion in Modern Greek. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1942–48. Φρασεολογικά. Λεξικογραφικόν Δελτίον 4: 93–128.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1950. Φρασεολογικά. Λεξικογραφικόν Δελτίον 5: 3–52.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1953. Φρασεολογικά. Λεξικογραφικόν Δελτίον 4: 3–89.
 • Σετάτος, Μ. 1967. Το πρόβλημα της εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού υ ως τα νέα ελληνικά. Ελληνικά 20: 338-348.
 • Κριαράς, Ε. 1957. Γλωσσικά φαινόμενα σε δημώδη μεσαιωνικά κείμενα. Ελληνικά 15: 191-202.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1952. Συντακτικά και μορφολογικά. Αʹ. Η ονομαστική αντί κλητικής στη μεσαιωνική και νέα ελληνική. Βʹ. Ο ειδικός σύνδεσμος ότι πριν από ανεξάρτητες προτάσεις. Γʹ. Η σύνταξη αρσενικών επιθέτων με θηλυκά ουσιαστικά στο ιδίωμα της Σκύρου. Δʹ. Τα νεοελληνικά κύρια ονόματα γυναικών σε –ω άτονο. Ελληνικά 12: 15-33.
 • Vicario, F. 2003. Note sull’ordine degli elementi in coppie di verbi antonimi. Linguistica (Ljubljana) 43: 3-12.
 • Méndez Dosuna, J. 1997. Fusion, fission and relevance in language change: de-univerbation in Greek verb morphology. Studies in Language 21: 577-612.
 • Nikiforidou, K. 1996. Modern Greek as: A case study in grammaticalization and grammatical polysemy. Studies in Language 20: 599-632.

Mediaeval and Modern Greek: Grammars, Histories [MDG]

 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1991–92 [1915–30]. Ακαδημεικά Αναγνώσματα. Αθήνα: Βασ. Γ. Βασιλείου. passim.
 • Browning, R. 1978. The Language of Byzantine Literature. In Vryonis, S.J. Jr. (ed.), The past in Medieval and Modern Greece. Malibu: Undena. 103–133.
 • Beševliev, V. 1964. Die Volksprachlichen Elemente in den Redepartien bei Theophanes und in den Akklamationen bei Konstantin Porphyrogennetos. In Irmscher, J. (Hrsg.), Byzantinische Beiträge. 141–151.
 • Dieterich, K. 1970 [1898]. Untersuchungen zur Geschichte der Griechischen Sprache. Hildersheim: Georg Olms.198–203, 286–287.
 • Κριαράς, Ε. 1957. Γλωσσικά φαινόμενα σε δημώδη μεσαιωνικά κείμενα. Ελληνικά 15: 190–202.
 • Ζαμπέλιος, Σ. 1986 [1852]. Άσματα δημοτικά της Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού ελληνισμού. Αθήνα: Διονύσιος Νότης Καραβίας. 352–363, 376–379.
 • Kapsomenos S.G. 1958. Die Griechische Sprache Zwischen Koine und Neugriechisch. Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongreß, München.
 • Costas P.S. 1979 [1934]. An Outline of the History of the Greek Language with Particular Emphasis on the Koine and the Subsequent Periods Chicago: Ares. 72–97.
 • Ζαμπέλιος, Σ. 1976 [1857]. Βυζαντιναί μελέται περί πηγών νεοελληνικής εθνότητος. Αθήνα: Νότης Καραβίας. 604–611, 622–625, 632–635, 668–671.
 • Thomson, G. 1964. Η Ελληνική γλώσσα αρχαία και νέα. Αθήνα: Εκδοτικό Ινστιτούτο Αθηνών. 106–107.
 • Sophocles, E.A. 1975 1914]. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods Hilddeheim: Georg Olms. 812–823, 965.
 • Tonnet, H. 1993. Historie du Grec Moderne Paris: L’Asiatheque. 54–57, 72–75.
 • Schwyzer, E. 1908. Neugriechische Syntax und Altgriechische. Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum 21: 498–507.
 • Bompaire, J. 1978 [1958]. Remarques sur la langue des actes d’archives, notamment à l’époque des paléologues: Intérêt d’une grammaire diplomatique. In Dölger, G. & Beck, H.-G. (Hrsg.), Akten XII Internationalem Byzantinisten Kongresses. Nedeln, Lichtenstein: Kraus. 68–71.
 • Dimaras, C.T. 1975. Les Transformations du Language en Grèce a Partir du XVIIIe Siècle. Folia Neohellenica 1: 27–37.
 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1930. Περί του θησαυρού της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσης. Επετηρ;ς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 7: 223–226.
 • Banfi, E. 1978. La situazione linguistica nella Grecia del secolo decimottavo: Problemi ed elementi d’analisi. Atti della Academia Nazionale dei Lincei 33: 407–429.
 • Ostrogorsky, G. 1959. Byzantine Cities in the Early Middle Ages Dumbarton Oaks Papers 13: 45–66.
 • Charanis, P. 1959. Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century. Dumbarton Oaks Papers 13: 23–44.
 • Romanus, N. 1908. Grammatica linguae graecae vulgaris communis omnibus Graecis ex qua alia artificialis deducitur peculiaris eruditis et studiosis tantum. Ed. Boyens, J. Liège: H. Vaillant-Carmanne. passim.
 • Mirambel, A. 1978 [1964]. Pour une Grammaire Historique du Grec Médiéval: Problèmes et Méthodes. Actes du XIIe Congrès International d’Ètudes Byzantines. Nendeln, Lichtenstein: Kraus. 391–403.
 • Joseph, B.D. 1994. Review of Tonnet, H., Histoire du grec moderne. Diachronica 11: 279–281.
 • Θαβώρης, Α.Ι. 1971. Η γλώσσα μας στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εις την αίθουσαν τελετών. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων.
 • Caratzas, S.C. 1958. Die Entstehung der neugriechisehen Literatursprache. Glotta 36: 194–208.
 • Kriaras, E. 1991. Εμπειρίες και βιώματα από την πορεία του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας. In Hörander, W. & Trapp, E. (Hrsg.), Lexicographica Byzantina: Beiträge zum Symposion zur Byzantinischen Lexikographie (Wien, 1.–4. 3. 1989). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 199–205.
 • Φιλήντας, Μ. 1984 [1924]. Γλωσσογνωσία και Γλωσσογραφία (ελληνική). Αθήνα: Μπάυρον. 2: 110–11.
 • Μαυροφρύδης, Δ. 1871. Δοκίμιον ιστορίας της ελληνικής γλώσσης. Σμύρνη: Αμάλθεια. 608–613.
 • Maharadse, N.A. 1980. Zur Lautung der griechischen Sprache der Byzantinischen Zeit. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinisten 29: 145–158.
 • Trapp, E. 1987. A Greek Lexicon of the middle Byzantine period. Byzantine and Modern Greek Studies 11: 231–236.
 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1930. Περί της διαιρέσεως της ιστορίας της ελληνικής γλώσσης εις διαφόρους περιόδους. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 7: 227–230.
 • Joseph, B. 1985. European Hellenism and Greek nationalism: Some Effects of Ethnocentrism on Greek Linguistic Scholarship. Byzantine and Modern Greek Studies 9: 87–96.
 • Landsman, D. 1988. National Languages and Diglossia. Μαντατοφόρος 28: 29–33.
 • Eideneier, H. 2002. “Rhetorik und Stil”—der griechische Beitrag. Arbeiten zur Mehrsprachigkeit 43. Universität Hamburg.
 • Eideneier, H. 2000. Αγάπιος Λάνδος ο Κρης και ο δημώδης πεζός λόγος του 17ου αιώνα. Στα Πεπραγμένα Ηʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, 9-14 Σεπτεμβρίου 1996. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Β1: 225-232.
 • Κουγέας, Σ. 1960. Το ταξίδι του Villoison εις την Ελλάδα (1784-1786). Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 189-203.
 • Milliex, R. 1960. Le grec moderne langue «barbare». Στο Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη. 261-286.
 • Vitti, M. 1961. A proposito dei φραγκοχιώτικα. Αθηνά 65: 239-43.
 • Joseph, B.D. 2004. On continuity and change in the dialects of Lesbos and Environs—Multilingualism and Polydialectalism over the Millenia. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Eideneier, H. 1971. Besprechung von Browning, R., Medieval and Modern Greek. Ελληνικά 24: 459-462.
 • Ruge, H. 1985. Atavismen im Neugriechischen. Glossologia 4: 31-38.

Mediaeval and Modern Greek: Dative, Future, Infinitive [MDD]

 • Joseph, B.D. 1981. The Balkan Infinitive Loss—Some Methodological Problems. Folia Slavica 4: 300-308.
 • Dressler, W. 1965. Der Untergang des Dativs in der anatolischen Gräzität. Wiener Studien 78: 83–107.
 • Aerts, W. J. 1965. Periphrastica: An investigation into the use of εἶναι and ἔχειν as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up to present day. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.
 • Psichari, J. 1930 [1884]. Essai de Phonétique Neo-Grecque: Futur composé du grec moderne: θα γράψω—θα γράφω. Quelques travaux de linguistique, de philologie et de littérature helléniques. Paris: Les Belles Lettres. 1: 60–114.
 • Mihevc-Gabrovec, E, 1973. L’Infinitif Temporel en Grec du Moyen-Âge et en Slovène. Linguistica (Ljubljana) 13: 219–228.
 • Joseph, B.D. 1983. The Syncrony and Diachrony Balkan Infinitive: A study in areal, general and historical linguistics Cambridge: Cambridge University Press. 130–149, 314–328.
 • Jospeh, B.D. 1989. Μικρή συμβολή στη διαχρονία του ελέγχου στα ελληνικά. Studies in Greek Linguistics 10 Supp. 33–38.
 • Björck, G. 1940. Ἦν διδάσκων: Die periphrastischen Konstruktionen im Griechischen. Uppsala: Almqvist & Wiksells. 86–88, 131–132.
 • Panzer, B. 1964. Das Futurum des Griechischen: Ein Beitrag zur Struktur und Entwicklung des gr. Verbalsystems. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 16: 55–73.
 • Trapp, E. 1965. Der Dativ und der Ersatz Seiner Funktionen in der Byzantinischen Vulgärdichtung bis zir Mitte des 15. Jahrhunderts. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 16: 21–34.
 • Merlier, O. 1932. Le Replacemnet du Datif Par le Génitif en Grec Moderne. Bulletin de Correspondance Héllenique 55: 207–228.
 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1927. Συμβολή εις την ιστορίαν της ελληνικής γλώσσης: Περί της γενικής. Αθηνά 39: 56–72.
 • Χατζιδάκις, Γ.Ν. 1929. Μικραί συμβολαί εις την ιστορίαν της ελληνικής γλώσσης: Περί της ηθικής γενικής εν τῃ νέᾳ Ελληνικῄ. Αθηνά 41: 3–9.
 • Σετάτος, Μ. 1993. Ο νεοελληνικός παρακείμενος και η εξέλιξη του ελληνικού ρηματικού συστήματος. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Περίοδος Βʹ Τεύχος τμήματος Φιλολογίας 3: 483–522.
 • Βελούδης, Γ. 1989. Η απώλεια του συνθετικού παρακειμένου: Μια εναλλακτική υπόθεση. Studies in Greek Linguistics 10: 143–154.
 • Joseph, B.D. 1983–84. Νέες απόψεις γύρω από το ζήτημα του απαρεμφάτου στις βαλκανικές γλώσσες. Γλωσσολογία 2–3: 91–98.
 • Tonnet, H. 1982. Note sur la Constitution du Futur Grec Modern. Cahiers Balkaniques 3: 105–119.
 • Mirambel, A. 1966. Essai sur l’évolution du verbe en grec byzantin. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 61: 167–190.
 • Trypanis, C.A. 1960. Early Medieval Greek ἱνά. Glotta 28: 312–313.
 • Mirambel, A. 1961. Participe et Gérondif en Grec Médiéval et Moderne. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 56: 46–79.
 • Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ. 1990–91. Προβλήματα διαχρονικής σύνταξης. Οι ελεύθερες αναφορικές προτάσεις στα μεσαιωνικά και νέα ελληνικά. Γλωσσολογία 9–10: 13–42.
 • Pappas, P.A. & Joseph, B.D. 1999. The Devlopment of the Greek Future System: Setting the Record Straight. Paper presented at 4th International Conference on Greek Linguistics, Cyprus.
 • Blanken, G.H. 1950. La formation du futur en neogrec dialectal. Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves 10: 79–86.
 • Aerts, W.J. 1983. Periphrastic Constructions of the Future Tense Especially with μέλλειν in Mediaeval Cypriotic. Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 12: 149–169.
 • Tarelli C.C. 1939. Le Datif et le Génitif en Grec. Revue des Études Grecques 49: 596–600.
 • Pappas, P.A. The θα File. Ms.
 • Tonnet, H. 1985. Note sur le Remplacement de L’Infinitif par le Subjonctif en Grec. Cahiers Balkaniques 7: 105–118.
 • Μανδηλαράς, Β.Δ. 1961. Έρευναι εις την γλώσσαν των μη φιλολογικών παπύρων. Αθηνά 65: 169–176.
 • Ξανθουδίδης, Σ. 1914. Λέξεις Ερωτοκρίτου. Αθηνά 26: 126–185. passim.
 • Τριανταφυλλίδης, Μ. 1936. «Δώσε μου το»—«Δώσε με το». Νέα Εστία 20: 1468–1470.
 • Φιλήντας, Μ. 1907. Γραμματική της Ρωμαίικης γλώσσας. Αθήνα: Νομική. 210–211, 362–363.
 • Fotopoulou, A. 1989. Classification des phrases figées, ayant un complement libre. Problèmes liés aux complements “datifs”. Studies in Greek Linguistics 10 Supp,: 119–129.
 • Pappas, P.A. & Joseph, B.D. 1999. The Development of the Greek Future System: Setting the Record Straight. Paper read at 4th International Conference on Greek Linguistics, Nicosia, Cyprus, September 1999
 • Joseph, B.D. & Pappas, P.A. 2002. On some recent views concerning the development of the Greek future system. Byzantine and Modern Greek Studies 26: 247-273.
 • Mackridge, P. 1996. The Medieval Greek Infinitive in the Light of Modern Dialectal Evidence. In Constantinides, C.N, Panagiotakes, N.M, Jeffreys, E. & Angelou, A.D. (eds), Φιλλέλην: Studies in Honour of Robert Browning. Venice: Greek Institute of Venice. 191-204.
 • Larsen, I. 1988. The use of hina in the New Testament with Special Reference in the Gospel of John. Notes on Translation 2.2: 28-34.
 • Sluiter, I. 1990. Ancient grammar in context: Contributions to the study of ancient linguistic thought. Amsterdam: VU University Press. 143-171, 247-262.
 • Sluiter, I. 1992. Causal ἵνα—Sound Greek. Glotta 70: 39-53.
 • Pappas, P.A. 2002. Review of Tsangalidis, A. Will and Tha: A Comparative Study of the Category Future. Journal of Greek Linguistics 3: 233-236.
 • Beis, S. & Manolessou, I. 2004. Syntactic isoglosses in Modern Greek Dialects: The case of the indirect object. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Markopoulos, T. 2004. The development of future/modality markers: Evidence from Modern Greek dialects. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.

History of Relativisation & Complementation [HRL]

 • Rissanen, M. 1984. The choice of relative pronouns in 17th century American English. In Fisiak, J. (ed.), Historical Syntax. Berlin: Mouton. 417–435.
 • Fischer, O. 1987. Some remarks on the analysis of perception verb complements in middle English: a reply. Kwartalnik neofilologiczny 34.1: 57–67.
 • Blake, N. 1992. The Cambridge history of the English language, Vol II. Cambridge: Cambridge University Press. 292–361.
 • Fugier, H. 1989. Quod, quia, quoniam et leurs effets textuels chez ciceron. In Calboli, G. (ed.), Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the third colloquium on Latin linguistics, Bologna, 1-5 April 1985. Amsterdan/Philadelphia: John Benjamins. 91–119.
 • Dekeyser, X. 1989. Adjacent and distant antecedents and the compound relative seþe in Old English prose. Leuvense Bijdragen 78: 385–399.
 • Dekeyser, X. 1984. Relativicers in early Modern English: a dynamic quantitative study. In Fisiak, J. (ed.), Historical Syntax. Berlin: Mouton. 61–87.
 • Dekeyser, X. & Ingels, M. 1988. Socio-historical aspects of relativization in late 16th century English: ca. 1550-1600. Studia Anglica Posnaniensia 21: 25–39.
 • De Haan, P. 1991. On the exploration of corpus data by means of preoblem-orientd tagging: postmodifying clauses in the English noun phrase. In Johansson, S. & Stenström, A.-B. (eds), English computer corpora. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 51–65.
 • Cuzzolin, P. 1992. Review of Calboli, G. (ed.), Subordination and Other Topics in Latin. Linguistics 30: 431–435,
 • Comrie, B. & Horie, K. 1995. Complement clauses versus relative clauses: some Khmer evidence. In Abraham, W., Givón, T. & Thompson, S.A. (eds), Discourse grammar and typology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 65–75.
 • Romaine, S. 1984. Some historical and social dimensions of syntactic change in middle Scots relative clauses. In Blake, N.F. & Jones, C. (eds), English historical linguistics: studies in development. Sheffield: University of Sheffield. 101–122.
 • Lehmann, C. 1984. Der Relativsatz. Tübingen: Gunter Narr. passim.
 • Van der Auwera, J. 1986. More on relative clauses. Studies in Linguistics 10: 151–166.
 • Wales, M.L. 1982. Another look at the Latin accusative and infinitive. Lingua 56: 127–152.
 • Stahlke, H.F.W. 1976. Which that. Language 52: 584–610.
 • Kenesei, I. 1984. Traces and truths of relative constructions. In Frank, T. (ed.) The origins and originality of American culture. Budapest: Akadémiai Kiadó. 759–771.
 • Dekeyser, X. 1991. Aspects of relative clause formation in the Anglo-Saxon Chronicle and in Bede’s ecclesiastical history of the English people. In Kooper, E. (ed.), This Noble Craft: Proceedings of the Xth Research Symposium of the Dutch and Belgian University teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics, Utrecht, 19–20 January, 1989. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 28–42.
 • Romaine, S. 1981. Syntactic Complexity, Relativization and Stylistic levels in Middle Scots. Foila Linguistica Historica II/1 71–97.
 • Reid, J. 1996. Linking Reletive Clauses. Paper given at LIPS meeting, 14th June, Melbourne; Australian Linguistic Society, 6th July, Canberra.
 • Saxena, A. 1989. On Syntactic Convergence: The Case of the verb ‘say’ in Tibeto-Burman. Berkeley Linguistic Society 14: 375–388.
 • Givón, T. 1991. The Evolution of Dependant Clause Morpho-syntax in Biblical Hebrew. In Traugott, E.C. & Heine, B. (eds), Aproaches to Grammaticalization: Volume II Focus on Types of Grammatical Markers. Amsterdam: John Benjamins. 257–310.
 • Josephs, L.S. 1972. Selected Problems in the Analysis of Embeded Sentences in Japanese. PhD Dissertation, Harvard University.
 • Kuno, S. 1973. The Structure of Japenese Language. Cambridge: MIT Press. 184–194, 213–233.
 • Moessner, L. 1984. Some English Relative Constructions. La Linguistique 20: 57–79.
 • Wiegand, N. 1982. From Discourse to Syntax: ‘For’ in Early English Casual Clauses. In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics Amsterdam: John Benjamins. 385–393.
 • Schleiben-Lange, B. 1992. The history of subordinating conjunctions in some Romance languages. In Gerritsen, M. & Stein, D. (eds), Internal and External Factors in Syntactic Change. Berlin: Mouton de Gruyter. 341–354.
 • Ramat, A.G. 1982. Explorations on Syntax Change (Relative Clause Formation Strategies). In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 283–292.
 • Kopytko, R. 1985. Some observations on the possible interrelationship between synchronic and diachrinic data in syntactic analysis. Kwartalnik Neofilologiczny 32: 27–32.
 • Kemmer, S.E. 1984. From Comparitive to Relativizer: The Case of Icelandic Sem. Berkeley Linguistic Society 10: 296–306.
 • Hirschbühler, P. & Riviero, M.-L. 1982. Aspects of the Evolution of Relatives in Romance. In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics Amsterdam: John Benjamins. 123–132.
 • Herman, J. 1989. Accusatives Cum Infinitvo Et Subordonnee a Quod, Quia En Latin Tardif—Nouvelles Remarques Sur Un Vieux Problème. In Calboli, G. (ed.), Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the third colloquium on Latin linguistics, Bologna, 1-5 April 1985. Amsterdan/Philadelphia: John Benjamins. 133–152.
 • Herman, J. 1963. Le Formation du Systeme Roman des Conjonctions de Subordination. Berlin: Akademie-Verlag. passim.
 • Aitchison, J. 1992. Relative clauses in Tok Pisin: Is there a natural pathway? In Gerritsen, M & Stein, D. (eds), Internal and external factors in syntactic change. Berlin: Mouton de Gruyter. 297–316.
 • Horie, K. 1993. What the choice of the overt nominalizer ‘no’ did to modern Japanese syntax and semantics. In Andersen, H. (ed.), Historical Linguistics 1993. Amsterdam: John Benjamins. 191–203.
 • Horie, K. 1995. The Cognitive Nature of Grammaticalization of Overt Nominalizers in Modern Japenese. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics. Manchester.
 • Pepicello W.J. 1982. On the Sources of Indo-European Conjunctions of Purpose, Cause and Result. In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics Amsterdam: John Benjamins. 256–264.
 • Sankoff, G. & Brown, B. 1976. The Orgins of Syntax in Discourse: A Case Study of Tok Pisin Relatives. Language 52: 631–666.
 • Meillet, A. 1921 [1915–16]. Le Renouvellement des Conjonctions. Linguistique Historique et Linguistique Generale. Paris: Édouard Champion. 159–174.
 • Imbs, P. 1956. Les Propositions Temporelles en Ancien Français: Le Determination du Moment. Strasbourg: Faculté des Letters de l’Université de Strasbourg. passim.
 • Peters, H. 1992. Zur Entwicklung der Englischen Relativpronomia: Typologische und Soziolinguistische Aspekte. North-Western European Language Evolution 20: 89–142.
 • Aissen, J. 1972. Where do relative clauses come from? In Kimball, J. P. (ed) Syntax and semantics. New York/ London: Seminar Press. 187-198.
 • Kim, A. H.-O. 1999. Gramaticalization from the Attibutive Marker to the Sentential Nominalizer: Evidence in Japanese and Korean. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Robustelli, C. 1999. Biclausal vs. Monoclausal/Multistratal Structures in Diachrony. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Holland, G. 1999. From Relative Marker to Conjunction: Evidence from Middle Hittite. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Huddleston, R. 1993. On exclamatory-inversion sentences in English. Lingua 90: 259-269.
 • van Riemsdijk, H. 2003. East Meets West: Aboutness Relatives in Swiss German. In Koster, J & Van Riemsdijk, H.C. (eds), Germania Et Alia. A Liinguistic Webschrift for Hans Den Besten. Groningen/Tilburg: University of Groningen & Tilburg University. URL: http://odur.let.rug.nl/~koster/DenBesten/Riemsdijk.pdf
 • Hudson, R.A. 1975. The Meaning of Questions. Language 51:1-31.
 • Schulte, K. 2003. Pragmatic relevance as cause for syntactic change: The emergence of prepositional complementizers in Romance. In Blake, B. & Burridge, K. (eds), Historical Linguistics 2001. Amsterdam: John Benjamins. 377-389.
 • Hengeveld, K. 1998. Adverbial clauses in the languages of Europe. In van der Auwera, J. & Ó Baoill, D.P. (eds), Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter. 335-419.
 • Kortmann, B. 1997. Adverbial Subordination: A typology and history of adverbial subordinators based on European languages. Berlin: Mouton de Gruyter. 137-270, 353-408.
 • Haiman, J. 1978. Conditionals are Topics. Language 54: 564-589.
 • Lehmann, C. 1979. Der Relativsatz vom Indogermanischen bis zum Italienischen. Die Sprache 27: 1-25.
 • Maxwell, D. 1982. Implications of NP accessibility for diachronic syntax. Folia Linguistica Historica 3: 135-152.
 • Maxwell, D.N. 1979. Strategies of relativization and NP accessibility. Language 55: 352-371.
 • Weise, O. 1917. Relativpronomina in den deutschen Mundarten. Zeitschrift für deutsche Mundarten. 64–71.
 • Romaine, S. 1984. Towards a typology of relative-clause formation strategies in Germanic. In Fisiak, J. (ed.), Historical Syntax. Berlin: Mouton. 437-470.
 • Yamakawa, K. 1971. ОЕ þǣr and hwǣr—A study of where developing in the subordinating function. Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences 12: 1-19.
 • Delbrück, B. 1909. Zu den germanischen Relativsätzen. Abhandlungen der Philologisch–Historischen Klasse der Königlichen Sächsichen Gesellschaft der Wissenschaften 19: 675-698.
 • Bertens Charnley, M. 1981. ‘Where’ as a pronominal relative. Revista de lingüística teórica y aplicada 19: 57-65..

Historical Linguistics [HLX]

 • Malsch, D.L. 1987. The Grammaticalization of Social Relationship: The Origin of Number to Encode Deference. In Ramat, A.G., Carruba, O. & Bernini, G. (eds), Papers form the 7th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 407–418.
 • Eid, M. 1983. The Copula Function of Pronouns. Lingua 59: 197–207.
 • Li, C.N. & Thompson, S.A. 1997. A Mechanism for the Developmentof Copula Morphemes. In Li, C.N. (ed.), Mechanisms of Syntactic Change Austin: University of Texas Press. 419–444.
 • Urdaneta, I.P. 1982. Conversational ‘Pues’ in Spanish: A Process of Degrammaticalization?. In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Bejamins. 332–340.
 • Sankoff, G. & Mazzie, C. 1991. Determining Noun Phrases in Tok Pisin. Journal of Pidgin and Creole Languages 6.1: 1–24.
 • Romaine, S. 1982. The Reconstruction of Language in its Social Context: Methodology for a Socio-Historical Linguistic Theory. In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Bejamins. 293–303.
 • Romaine, S. 1984. Towards a typology of relative-clause formation strategies in Germanic. In Fisiak, J. (ed.), Historical Syntax. Berlin: Mouton. 437–470.
 • Nevalainen, T. 1990. Modelling Functional Differentiation and Function Loss: the case of ‘but’. In Adamson, S., Law, V., Vincent, N. & Wright, S. (eds), Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics. Amsterdam: John Bejamins. 337–355.
 • Justus, C.F. 1995. Lexical and Auxiliary ‘have’ in Indo-European or the Grammaticalization of Transitivity. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics. Manchester.
 • Boyland, J.T. 1995. A Corpus Study of ‘would’+’have’+<past-participle> Constructions in English: Grammaticalisation in Process? Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics. Manchester.
 • Brinton, L.J. 1995. The Origin of Epistemic Parentheticals in English. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics. Manchester.
 • Emanatian, M. 1992. Chagga ‘Come’and ‘Go’: Metaphor and the Development of Tense-Aspect. Studies in Language 16: 1–33.
 • Vinet, M.-T. 1989. “Des petites propositions a valeur aspectuelle. Canadian Journal of Linguistics 34(2): 171–192.
 • Traugott, E.C. 1986. On the Origins of “and” and “but” Connectives in English. Studies in Language 10: 137–150.
 • Radden, G. 1985. Spatial Metaphors Underlying Prepositions of Causality. In Wolf, P. & Dirven, R. (eds), The Ubiquity of Metaphor: Metaphor in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamin. 177–207.
 • König, E. & Traugott, E.C. 1982. Divergence and Apparent Convergence in the Development of ‘Yet’ and ‘Still’. Berkeley Linguistic Society 8: 170–179.
 • Bergsland, K. & Vogt, H. On the Validity of Glottochronology. Current Anthropology 3: 115–153.
 • Aristar, A. R. 1991. On diachronic sources and synchronic pattern: an investigation into the origin of linguistic universals. Language 67: 1-33.
 • Kemmer, S. 1995. Analogy in syntactic change: the rise of new constructions. Presentation at 15th International Conference on Historical Linguistics, Manchester.
 • Harris, A.C. 1995. Mechanisms of syntactic change. Presentation at 15th International Conference on Historical Linguistics, Manchester.
 • Campbell, L. 1995. How and why multiple-clause constructions become single-clausal ones. Presentation at 15th International Conference on Historical Linguistics, Manchester.
 • Croft, W. 1995. Bringing chaos into order: mechanisms for the actuation of language change. Presentation at 15th International Conference on Historical Linguistics, Manchester.
 • van Kemenade, A. 1992. Review of Adamson, S. et al. (eds), Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics. Lingua 87: 266-276.
 • Görlach, M. 1992. Review of Polomé, É.C. (ed.), Research Guide on Language Change. Linguistics 30: 445-448.
 • Andersen, H. 1989. Understanding linguistic innovations. In Breivik, L.E. & Jahr, E.H. (eds), Language change. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter. 5-27.
 • Disterheft, D. 1987. The diachronic relationship of morphology and syntax. In Ramat, A. G., Carruba, O. & G. Berini (eds), Papers from the 7th international conference on historical linguistics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 211-220.
 • Mufwene, S.S. 1994. Review of Hagège, C., The language builder. Language 70: 368-372.
 • Smith, J.C. 1991. Review of Andersen, H. & Koerner, K. (eds), Historical Linguistics 1987. Diachronica 8: 255-264.
 • Conradie, C.J. 1991. Traffic between the pragmatic and structural levels. In van Marle, J. (ed.), Historical linguistics. Papers from the 10th international conference on historical linguistics, Amsterdam, 12-16 August. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 71-85.
 • Wiegand, N. 1984. Creating complex sentence structure. Berkeley Linguistics Society 10: 674-687.
 • Campbell, L. 1991. The explanation of syntactic change. In van Marle, J. (ed.), Historical linguistics. Papers from the 10th international conference on historical linguistics, Amsterdam, 12-16 August. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 49-69.
 • Disterheft, D. 1990. The role of adaptive rules in language change. Diachronica 7: 181-198.
 • Anttila, R. 1989. Pattern explanation: survival of the fit. Diachronica 6: 1-21.
 • Davis, G.W. 1990. Review article: on the causes of language change. Diachronica 7: 251-268.
 • O’Dowd, E. 1992. The syntactic metaphor of subordination: a typological study. Lingua 86: 47-80.
 • Timberlake, A. 1977. Reanalysis and actualization in syntactic change. In Li, C.N. (ed.), Mechanisms of Syntactic Change. Austin: University of Texas Press. 141-177.
 • Hankamer, J. 1977. Multiple Analyses. In Li, C.N. (ed.), Mechanisms of Syntactic Change. Austin: University of Texas Press. 583-607.
 • Langacker, R. W. 1977. Syntacic reanalysis. In Li, C.N. (ed.), Mechanisms of Syntactic Change. Austin: University of Texas Press. 57-139.
 • Winters, M.E. 1989. Diachronic prototyoe theory: on the evolution of the French subjunctive. Linguistics 27: 703-730.
 • Hock, H.H. 1992. Reconstruction and syntactic typology: a plea for a different approach. In Davis, G.W. & G.K. Iverson (eds), Explanation in historical linguistics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 105-121.
 • Bubenik, V. 1996. Review: Toward a theory of syntactic change. Diachronica 13: 155-170.
 • van der Auwera, J. 1986. Review: More on relative clauses. Studies in Language 10: 151-166.
 • Lambrecht, K. 1988. There was a farmer had a dog: syntactic amalgams revisited. Berkeley Linguistics Society 14: 319-339.
 • Jeffers, R.J. 1987. On methodology in syntactic reconstruction: reconstructing inter-clause syntax in prehistoric Indo-European. In Giacalone Ramat, A., Carruba, O. & Bernini, G. (eds), Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 305-323.
 • Brinton, L.J. & D. Stein. 1995. Functional renewal. In Andersen, H. (ed.), Historical linguistics. Selected papers from the 11th international conference on historical linguistics, Los Angeles, 16-20 August 1993. Amsterdam: John Benjamins. 33-47.
 • Joseph, B.D. 1992. Diachronic explanation: putting speakers back into the picture. In Davis, G.W. & G. K. Iverson Explanations in historical linguistics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 123-144.
 • Stein, D. 1985. Perspectives on historical pragmatics. Folia linguistica historica 6: 347-355.
 • Jahr, E.H. 1989. Language planning and language change. In Breivik, L.E. & Jahnr, E.H. (eds), Language change. Contributions to the study of its causes. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter. 99-113.
 • Scott, J.E. 1982. Vivid language and language change. In Ahlqvist, A. (ed.), Papers from the 5th international conference on historical linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 304-315.
 • Mithun, M. 1999. Lexical Forces Shaping the Evolution of Grammar. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Smith, J.C. 1999. The Role of Markedness in Morphosyntactic Change: An Epiphenomenon? Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Abraham, W. 1999. The morphological and semantic classification of ‘evidentials’ and modal verbs in German: the perfect(ive) catalyst. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Tuten, D.N. 1999. Refining the Model of Koineization. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Crowley, T. 1999. Esoterogeny, Exoterogeny and the Social Context. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Bergs, A.T. & Stein, D. 1999. The role of markedness in the actuation of linguistic change. Presentation, Workshop on Actualization Patterns in Language Change, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Herring, S.C. 1999. Actualization of a Counter-Change: Contractions on the Internet. Presentation, Workshop on Actualization Patterns in Language Change, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Andersen, H. 1999. Markedness and the (uni)directionality of change. Presentation, Workshop on Actualization Patterns in Language Change, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Timberlake, A. 1999. Change as Kairos and Khronos. Presentation, Workshop on Actualization Patterns in Language Change, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Heine, B. 1999. Historical reconstruction: New evidence from African languages. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Denison, D. 1999. Gradience and linguistic change. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Collins, D.E. 1999. Not Reproduction but Reconstruction: The Pragmatics of Direct Speech in a Premodern Text-Kind. Presentation, Workshop on Historical Pragmatics, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Fitzmaurice, S.M. 1999. How to make sense of nonsense; Or, The historical pragmatics of English nonsense, from Ben Jonson to Steven Berkoff. Presentation, Workshop on Historical Pragmatics, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Mæhlum, B. 1999. Social catastrophes as explanation in historical linguistics. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Simon, H.J. 1999. On the Rise of a Grammatcal Category: ‘Respect’ in German. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Hoeksema, J. 1999. Rapid Change among Expletive Polarity Items. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Simon, H.J. 1997. Die Diachronie der deutschen Anredepronomina aus Sicht der Universalienforschung. Sprachtypologie und Universalienforschung 50. 267-281.
 • Nevalainen, T. & Raumolin-Brunberg, H. 1995. Reconstructing the social dimensions of diachronic language change. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Kroch, A. 1995. The Time Course of Language Change. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Smith, J.C. 1995. Exaptation and the Evolution of the Romance Pronoun System. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Forbes, I. 1995. Twenty years in the life of French colour terms. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Ehala, M. 1995. How a man changed a parameter value: The loss of SOV in Estonian subclauses. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Arndt, W.W. 1959. The Performance of Glottochronology in Germanic. Language 35: 180-192.
 • Tottie, G. 1982. Where do negative sentences come from? Studia Linguistica 36:88-105.
 • Janda, R.D. & Joseph, B.D. 2003. Reconsidering the canons of sound-change: Towards a ‘Big Bang’ theory. In Blake, B. & Burridge, K. (eds), Historical Linguistics 2001. Amsterdam: John Benjamins. 205-219.
 • Janda, R.D. & Joseph, B.D. 2001. Reconsidering the canons of sound change: Towards a Big Bang Theory. Presentation, 15th International Conference on Historical Linguistics, Melbourne, 2001.
 • Giles, H. & Johnson, P. 1981. The Role of Language in Ethnic Group Relations. In Turner, J.C. & Giles, H. (eds), Intergroup Behaviour. Oxford: Basil Blackwell. 199-243.
 • Tajfel, H. 1974. Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information 13: 65-93.
 • Tajfel, H. & Turner, J.C. 1986. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. In Worchel, S. & Austin, W.G. (eds), Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-Hall. 7-24.

Grammaticalisation [GMN]

 • Meillet, A. 1921. L’Évolution des formes grammaticales. In Meillet, A. (ed.), Linguistique historique et linguistique générale. Paris: Édouard Champion. 130-148.
 • Vincent, N. 1995. Exaption and grammaticalization. In Andersen, H. (ed.), Historical linguistics 1993. Selected papers from the 11th international conference on historical linguistics, Los Angeles, 16-29 August 1993. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 433-445.
 • Traugott, E.C. 1997 [1995]. The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics. Manchester.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. 1980. Conceptual metaphor in everyday language. 1980. Journal of Philosophy 78: 451-486.
 • Gamon, D. 1993. On the development of epistemicity in the German verbs mögen and müssen. Folia Linguistica Historica 14: 125-176.
 • Schrodt, R. 1992. Von der Diskurssyntax zur Satzsyntax: Reanalyse und/oder Grammatikalisierung in der geschichte der deutschen Nebensätze. Folia Linguistica historica 13: 259-278.
 • Lötsche, A. 1992. Relativsätze mit Konditionaler Funktion im Mittelhochdeutschen—Reanalyse oder Grammatikalieserung? Folia Linguistica historica 13: 167-187.
 • Traugott, E.C. 1997. Structural scope expansion and grammaticalization. Manuscript.
 • Joseph, B.D. 1996. Where can grammatical morphemes come from? Greek evidence concerning the nature of grammaticalization. Presentation, 5th annual meeting of the Formal linguistic society of the Midwest.
 • Joseph, B.D. 1997. The diachrony of weak subject pronouns and pro-drop: evidence from Greek. Presentation, Annual meeting, Linguistics Society of America.
 • Steele, S. 1994. Review of Heine, H., Auxiliaries. Language 70: 818-825.
 • König, E. 1985. Where do concessives come from? On the development of concessive connectives. In Fisiak, J. (ed.), Historical semantics historical word-foundation. Berlin/ New York/ Amsterdam: Mouton Publishers. 263-282.
 • Andersen, H. 1973. Abductive and deductive change. Language 49: 765-793.
 • Grice, H.P. 1975. logic and conversation. In Cole, P. & J.L. Morgan (eds) Syntax and semantics. New York/ San Fransisco/ London: Academic Press. 41-58.
 • Atlas, J.D. & S.C. Levinson. 1981. It-clefts, informativeness, and logical form: radical pragmatics (revised standard version). In Cole, P. (ed.), Radical pragmatics. New York: Academic Press. 1-61.
 • Fleischman, S. 1995. Imperfective and irrealis. In Bybee, J. & S. Fleischman (eds), Modality in grammar and discourse. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 519-551.
 • Bybee, J. L. 1995. The semantic development of past tense modals in English. In Bybee, J. & S. Fleischman (eds), Modality in grammar and discourse. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 502-517.
 • Haiman, J. 1995. Moods and metamessages. Alienation as a mood. In Bybee, J. & S. Fleischman (eds), Modality in grammar and discourse. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 329-345.
 • Heine, B. 1995. Agent-oriented vs. epistemic modality. In Bybee, J. & S. Fleischman (eds), Modality in grammar and discourse. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 17-53.
 • Heine, B. 1994. Areal influence on grammaticalization. In Pütz, M. (ed.), Language contact and language conflict. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 55-68.
 • Traugott, E.C. 1975. Spatial expressions of tense and temporal sequencing: a contribution to the study of semantic fields. Semiotica 15:3: 207-230.
 • Traugott, E.C. 1978. On the expression of spatio-temporal relations in language. In Greenberg, J. H. (ed.), Universals of human language. Stanford: Stanford University Press. 369-400.
 • Fleischman, S. 1989. temporal distance: a basic linguistic metaphor. Studies in Language 13.1: 1-50.
 • Comrie, B. 1988. Topics, grammaticalized topics, and subjects. Berkeley Linguistics Society 14: 265-279.
 • Haspelmath, M. 1992. Review of Heine, B. & Traugott, E.C. (eds), Approaches to Grammaticalization. Lingua 88: 340-345.
 • Traugott, E. C. 1995. The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics. Manchester.
 • Lehmann, C. 1992. Word order change by grammaticalization. In Gerritsen, M & Stein, D. (eds), Internal and external factors in syntactic change. Berlin: Mouton de Gruyter. 395-416.
 • Lehmann, C. 1989. Markedness and grammaticalization. In Tomić, O.M. (ed.), Markedness in synchrony and diachrony. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter.175-190.
 • Ramat, P. 1992. Thoughts on degrammaticalization. Linguistics 30: 549-560.
 • Lehmann, C. 1975. Nominalisierung: Typisierung von Propositionen. In Seiler, H. & C. Lehmann (Hrsg.), Apprehension. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 66-83.
 • Lehmann, C. 1987. Theoretical implications of processes of grammaticalization. Presentation, The Role of Theory in Language Description, Ocho Rios, Jamaica.
 • Hopper, P. 1987. Emergent grammar. Berkeley Linguistics Society 13: 139-157.
 • Willett, T. 1988. A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality. In Studies in Language 12: 51-97.
 • Matlock, T. 1989. Metaphor and the grammaticalization of evidentials. Berkeley Linguistics Society 15: 215-225.
 • Sweetser, E. E. 1988. Grammaticalization and semantic bleaching. Berkeley Linguistics Society 14: 389-405.
 • Haspelmath, M. 1989. From purposive to infinitive — a universal path of grammaticalization. Folia Linguistica Historica 10: 287-310.
 • Sweetser, E.E. 1987. Metaphorical Models of Thought and Speech: A comparison of historical directions and metaphorical mappings in the two domains. Berkeley Linguistics Society 13: 446-459.
 • Langacker, R.W. 1986. Abstract motion. Berkeley Linguistics Society 12: 455-471.
 • Bybee, J. L. & Ö. Dahl. 1989. The creation of tense and aspect systems in the languages of the world. Studies in Language 13: 51-103.
 • Bybee, J. L. 1988. Semantic substance vs. contrast in the development of grammatical meaning. Berkeley Linguistics Society 14 (Parasession on grammaticalization): 247-264.
 • Lichtenberk, F. 1991. Semantic change and heterosemy in grammaticalization. Language 67: 475-509.
 • Claudi, U. & B. Heine. 1986. On the metaphorical base of grammar. Studies in Language 10: 297-335.
 • Heine, B. 1992. Grammaticalization chains. Studies in Language 16: 335-368.
 • Heine, B. 1993. Auxiliaries. Cognitive forces and grammaticalization. New York/ Oxford: Oxford University Press. 82-83, 88-99.
 • Heine, B., Claudi, U. & F. Hünnemeyer. 1991. Grammaticalization. A conceptual framework. Chicago/ London: The University of Chicago Press.38-79, 178-191.
 • Bybee, J.L. & W. Pagliuca. The evolution of future meaning. In Giacalone Ramat, A., Carruba, O. & Bernini, G. (eds), Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 109-122.
 • Bybee, J.L. & W. Pagliuca. 1985. Cross-linguistic comparison and the development of grammatical meaning. In Fisiak, J. (ed.), Historical semantics. Historical Word-Formation. Berlin: Mouton Publishers. 59-83.
 • Aijmer, K. 1985. The semantic development of will. In Fisiak, J. (ed.), Historical Semantics. Historical Word-Formation. Berlin: Mouton Publishers. 11-21.
 • Traugott, E.C. 1989. On the rise of epistemic meanings in English: an example of subjectification in semantic change. Language 65: 31-55.
 • Traugott, E.C. 1996. Constructions in grammaticalization. In Joseph, B. & Janda, R. (eds), Handbook of Historical Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 • Traugott, E.C. 1997. Subjectification and externalization. Manuscript.
 • Bybee, J. L. 1988. Semantic substance vs. contrast in the development of grammatical meaning. Berkeley Linguistics Society 14: 247-264.
 • Kuryłowicz, J. 1975. Metaphor and metonymy in linguistics. In Coseriu, E. (Hrsg.), Esquisses Linguistiques II. München: Wilhelm Fink. 88-92.
 • Manoliu-Mania, M. 1987. From conversational to conventional implicature: the Romanian pronouns f identity and their substitutes. In Giacalone Ramat, A., Carruba, O. & Bernini, G. (eds), Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 419-428.
 • Traugott, E.C. 1990. From less to more situated in language: the unidirectionality of semantic change. In Adamson, S., Law, V., Vincent, N. & Wright, S. (eds), Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 497-517.
 • Traugott, E.C. 1982. From prepositional to textual and expressive meanings: some semantic-pragmatic aspects of grammaticalization. In Lehmann, W.P. & Malkiel, Y. (eds), Perspectives on historical linguistics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 245-271.
 • Traugott, E.C. 1988. Pragmatic strengthening and grammaticalization. Berkeley Linguistics Society 14: 406-416.
 • Faltz, L.M. 1989. A role for inference in meaning change. Studies in Language 13: 317-331.
 • Fleischman, S. 1982. The past and the future: are they coming or going? Berkeley Linguistics Society 8: 322-334.
 • Traugott, E.C. 1986. from polysemy to internal semantic reconstruction. Berkeley Linguistics Society 12: 539-550.
 • Fleischman, S. 1983. From pragmatics to grammar. Lingua 60: 183-214.
 • Cole, P. 1975. The synchronic and diachronic status of conversational implicature. In Cole, P. & Morgan, J.L. (eds), Syntax and Semantics Volume 3: Speech Acts. New York: Academic Press. 257-288.
 • Schwenter, S.A. & E.C. Traugott. 1995. The semantic amd pragmatic development of substitutive complex propositions in English. In Jucker, A.H. (ed.), Historical pragmatics. Pragmatic developments in the history of English. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 243-273.
 • Hopper, P.J. 1990. Prinicples of Grammaticization: Towards a Diachronic Typology. In Lehmann, W.P. (ed.), Language Typology: Systematic Balance in Language. Amsterdam: John Benjamins. 157-170.
 • Kuryłowicz, J. 1975. The Evolution of Grammatical Categories. In Coseriu, E. (Hrsg.), Esquisses Linguistiques II. München: Wilhelm Fink. 38-54.
 • Lehmann, C. 1988. Grammaticalization and Linguistic Typology. General Linguistics 26: 3-22.
 • Lehmann, C. 1989. Grammatikalisierung und Lexikalisierung. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 42: 11-19.
 • Lehmann, C. 1985. Grammaticalization: Synchronic Variation and Diachronic Change. Lingua e Stile 20: 303-318.
 • Dench, A. & N. Evans. 1988. Multiple case-marking in Australian languages. Australian Journal of Linguistics 8: 1-47
 • Akimoto, M. 1999. How far has “far from” become grammaticalized? Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • van der Wouden, T. 1999. Grammaticalization in progress: the development of negative focus particles. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Ramat, P. 1999. Degrammaticalization or transcategorization? Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Cravens, T.D. 1999. Limiting degrammaticalization. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Traugott, E.C. 1999. From Subjectification to Intersubjectification. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Mithun, M. 1999. Actualization patterns in grammaticalization: From clause to locative morphology in Northern Iroquoian. Presentation, Workshop on Actualization Patterns in Language Change, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Traugott, E.C. 1999. Why “must” is not “moot”. Presentation, Workshop on Historical Pragmatics, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Sadler, M. 1999. Grammaticization of the direct object marker o in written Japanese: A discourse-based study. Presentation, 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, Canada.
 • Gisborne, N. 1995. The subjectivisation hypothesis: counter-evidence from the history of subject-raising ‘perception’ verbs in English. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Melis, C. 1995. Grammaticalization and Aspect: A Case Study. Presentation, 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, England.
 • Joseph, B.D. 2000. Is there such a thing as “Grammaticalization?” Ms.
 • Heine, B. 2003. On degrammaticalization. In Blake, B. & Burridge, K. (eds), Historical Linguistics 2001. Amsterdam: John Benjamins. 163-179.
 • Heine, B. 2003. On Contact-Induced Grammaticalization. Presentation, University of Melbourne Department of Linguistics and Applied Linguistics, March 7.

Texts (Anonymous) [TXA]

 • Χώρας, Γ.Α. 1998. Αυτοβιογραφικό στιχούργημα από ανώνυμο Ναυπλιώτη για τα δεινοπαθήματά του στο Ναύπλιο και στο Άργος (1451). Ναυπλιακά Ανάλεκτα 3: 348-363.
 • Ζώρας, Γ. 1959. Άγνωστος παραλλαγή του «Θρήνου της Κωνσταντινουπόλεως» (κατά τον Αθηναϊκόν κώδικα 3113). Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ruelle, C.É. 1898. Les Lapidaires: De l’antiquité et du Moyen Age. Paris: Ernest Leroux. II: 185–190.
 • Bănescu, N. 1935. Un poème grec vulgaire du Moyen-Âge: Ο Κάτης και οι Ποντικοί. Εις Μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου. 393–397.
 • Κριαράς, Ε. 1940. Η Ρίμα Θρηνητική του Ιωάννου Πικατόρου. Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου 2: 20–69.
 • Μουζάκης, Σ.Α. 1986. Μια διήγηση για το κτίσιμο της Αγ. Σοφίας από ανέκδοτο χειρόγραφο του 18ου αιώνα. Αθήνα.
 • Μπουμπουλίδης, Φ.Κ. 1966–67. Διήγησις της Φουμιστής Βενετίας. Αθηνά 69: 181–190.
 • Clugnet, L. 1900. Vie et Récits de l’abbé Daniel, de Scété. Revue de l’Orient Chrétien 5: 48–73, 254–271, 370–391.
 • Morgan, G. 1954. A Byzantine Satirical Song? Byzantinische Zeitschrift 47: 292–297.
 • Nørgaard, L. & Smith, O.L. 1975. A Byzantine Iliad: The Text of the Par. Sup. Gr. 926 Copenhagen: Museum Tusculanum.
 • Beševliev, V. 1964. Die volkssprachlichen Elementen in den Redepartien bei Theophanes und in den Akklamationen bei Konstantin Porphyrogennetos. Byzantinische Beiträge 141–151.
 • Bádenas de la Peña, P. 1985. Primeros Textos Altomedievales En Griego Vulgar. Erytheia 6(2): 163–183.
 • Μανούσακας, Μ.Ι. 1963. Η ομιλία του νεκρού βασιλιά. Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8: 295–314.
 • Vogt, A. 1931. Études sur le théatre byzantin. Byzantion 6: 37–74. passim.
 • Gelzer, H. 1901. Der Codex 80 der theologischen Schule von Halki und die Legende von den heiligen Bildern. Byzantinische Zeitschrift 10: 477–481.
 • Knös, B. 1960. Les Oracles de Léon Le Sage d’après un livre d’oracles byzantins illustrés éecemment decouvert. Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 155–188.
 • Michailidis, D. 1972. Un Lamento Inedito sulla Caduta di Constantinopoli. Byzantinische Zeitschrift 65: 303–326.
 • Praechter, K. 1895. Eine vulgärgriechische Paraphrase der Chronik des Konstantinos Manasses. Byzantinische Zeitschrift 4: 272–313.
 • Hesseling, D.C. 1901. Le livre de Jonas. Byzantinische Zeitschrift 10: 208–217.
 • Ζώρας, Γ. 1973–4. Ομιλίαι εις δημώδη γλώσσα κατά τον ιηʹ αιώνα (κώδιξ 62 του Αρχείου του εν Ρώμῃ Ελληνικού Κολλεγίου). Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici N.S. 10: 57–83.
 • Μανούσακας, Μ.Ι. 1991. Τα τρία τελευταία ανέκδοτα ιντερμέδια του «Κρητικού Θεάτρου». Ϛʹ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο 2:317–342.
 • Μανούσακας, Μ.Ι. 1947. Ανέκδοτα ιντερμέδια του «Κρητικού Θεάτρου». Κρητικά Χρονικά 1: 525–580.
 • Ζώρας, Γ.Γ. 1990. Μια άγνωστη μετάφραση κωμωδίας του Μολιέρου στα ελληνικά. Αθήνα.
 • Κριαράς, Ε. 1955. Γενική Εισαγωγή στα βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα· Ιμπέριος και Μαργαρώνα. Θεσσαλονίκη.
 • Krumbacher. Κ. 1905. Ein Vulgärgriechischer Weiberspiegel. München: Königlische Bayerische Akademie Der Wissenschaften.
 • Κριαράς, Ε. 1971. Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην Ερωτικόν Διήγημα. Θεσσαλονίκη.
 • Λάμπρου, Σ.Π. 1900. Αγιορείτικα απόγραφα του Σπανέα. Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 5: 103–122.
 • Σιμόπουλος, Κ. 1971. Η Γλώσσα και το Εικοσιένα. Αθήνα: Εκδοτική Ελλάς. passim.
 • Spadaro, G. 1986. Η κυπριακή παραλλαγή του Σπανέα. Στο Παπαδόπουλλος, Θ. ϗ Ιωαννίδης, Γ.Κ. (επιμ.) Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 20–25 Απριλίου 1982). Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. 407–417.
 • Maas, P. 1912. Metrische Akklamationen der Byzantiner. Byzantinische Zeitschrift 21: 28–51.
 • De Lange, N.R.M. 1982. Two Genizah Fragments in Hebrew and Greek. In Emerton, J.A. & Reif, S.C. (eds), Interpreting the Hebrew Bible Cambridge: Cambridge University Press. 63–83.
 • Di Benedeto Zimbone, A. 1988. Due Novelle Inedite in Greco Volgare. Studi Di Filologia Bizantina IV. Catania: Facoltà di Lettere e Filosofia, Instituto di Studi Bizantini e Neoellenici. 151–160.
 • Κριαράς, Ε. 1965. Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης. Βʹ έκδ. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Vitti, E. 1981. Eine unveröffentlichte Chronik aus dem Codex Marc. Gr. VII, 43. Folia Neohellenica 3: 151–197.
 • Παναγιωτάκης, Ν.Μ. 1993. «Θρήνος του Φαλλίδου του Πτωχού». Θησαυρίσματα 23: 222–289.
 • Λάμπρος, Σ. 1906. Λόγος Παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Ευτυχίας κατά τον κώδικα της Λειψίας. Νέος Ελληνομνήμων 3: 402–432δ.
 • Κακουλίδη, Ε.Δ. 1958. Ένα Ξόρκι για τους ποντικούς από τον 15ο αιώνα. Ελληνικά 16: 119–125.
 • Τσαγγαλάς, Κ.Δ. 1983. Μια ανέκδοτη συνταγή «υγρομαντείας» του 15ου αιώνα. Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 12: 129–147.
 • Λάμπρος, Σ. 1917. Ο Σπανέας του Βατικανού Παλατινού Κώδικος 367. Νέος Ελληνομνήμων 14: 353–380.
 • Παράσογλου, Γ.Μ. 1991–92. Η αρχαιότερη δημώδης μετάφραση των Χαρακτήρων του Θεοφράστου. Ελληνικά 42: 115–133.
 • Belléli, L. 1890. Une Version Grecque Du Pentateuque Du Seizième Siècle. Revue des Études Grecques 3: 289–308.
 • Delehaye, H. 1927. Une Vie Inédite de Saint Jean l’Aumonier. Bruxelles: Bureaux de la Société de Bollandistes.
 • Breillat, P. 1935. La Table Ronde En Orient: Le Poème Grec du Vieux Chevalier. Mélanges d’archaeologie et d’historie 55: 308–340.
 • Κριαράς, Ε. 1938. Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου. Αθηνά 48: 119–162.
 • Follieri, E. 1959. Il Teseida Neogreca: Libro I. Roma: Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici, Università di Roma.
 • Eideneier, H. 1979. Ein Byzantinisches Kalendargedicht in der Volkssprache. Ελληνικά 31: 368–419.
 • Lambros, S.P. 1894. Ein byzantinisches Volkslied. Byzantinische Zeitschrift 4: 165–166.
 • Kirpitschnikow, A. 1892. Eine volkstümliche Kaiserchronik. Byzantinische Zeitschrift 1: 303–315.
 • Λάμπρος, Σ. 1908. Ανωνύμου Επιτάφιος εις παρθένον σεμνήν αώρως θανούσαν. Νέος Ελληνομνήμων 5: 296–300.
 • Ζώρας, Γ.Θ. 1954. Άγνωστα κείμενα και νέαι παραλλαγαί δημωδών έργων. Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Heisenberg, A. 1923. Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion. II. Die Unionsverhandlungen vom 30. August 1206. Patriarchenwahl und Kaiserkrönung in Nikaia 1208. (IV: Die römische Messe in griechischer Sprache mit lateinischer Interlinearversion.) Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte 1923.2: 46–52.
 • Agapitos, P.A. 2002. “You only live twice”: Dreams and the Spatial Aesthetics of Narrative Presentation in Livistros and Rhodamne. A preliminary critical text of the dream sequence in Livistros and Rhodamne (Version α = N 186-560). MS.
 • Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. 1909. Δημώδες βυζαντινόν ᾴσμα αινιγματώδες εκτιθέμενον διηγηματικών παραβολήν τινα. Λαογραφία 1: 567-573.
 • Πολίτης, Ν.Γ. 1911. Έν κεφάλαιον νομοκανόνος περί γοητειών μαντειών και δεισιδαιμονιών. Λαογραφία 3: 381-389.
 • Luciani, C. 2001. L’apologo cretese Ὁ κάτης καὶ ὁ μποντικός. Rivista di studi bizantini e neoellenici n.s. 38. 195–230.
 • Παράσογλου, Γ.Μ. 1991-2. Η αρχαιότερη δημώδης μετάφραση των Χαρακτήρων του Θεοφράστου. Ελληνικά 42: 115-133.
 • Eideneier, N. 1967. Δύο μύθοι από τον «Στεφανίτη και Ιχνηλάτη» σε δημώδη γλώσσα. Ελληνικά 20: 430-435.
 • Βακαλόπουλος, Α. 1939. Αι εν έτει 1770 ναυμαχίαι μεταξύ ρωσικού και τουρκικού στόλου εις την λαϊκήν μας ποίησιν. Ελληνικά 11: 109-114.
 • Schwartz, B. & Athanassakis, A.N. 1987. The Greek-Jewish songs of Yannina: A unique collection of Jewish religious poetry. Modern Greek Studies Yearbook 3: 177-240.
 • Gelzer, H. 1901. Der Codex 80 der theologischen Schule von Halki und die Legende von den heiligen Bildern. Byzantinische Zeitschrift 10: 477-484.

Texts (Eponymous) [TXE]

 • Ξανθουδίδης, Σ.Α. 1909. Διορθώσεις εις τα ποιήματα Στεφάνου Σαχλίκη. Βυζαντίς 1: 1–30
 • Ψελλός, Μ. 1876. Ιστορικοί Λόγοι, Επιστολαί, και άλλα Ανέκδοτα. Στο Σάθα, Κ.Ν. (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 5:525-578.
 • Meyer, G. 1895. Die griechischen Verse in Rabâbnâma. Byzantinische Zeitschrift 4: 401-411.
 • Mertzios, C.D. 1958. Quelques vers grecs du XIIIe siècle en caractères arabes. Byzantinische Zeitschrift 51: 15-16.
 • Burguière, P. 1952. Quelques vers grecs du XIIIe siècle en caractères arabes. Byzantion 22: 63-80.
 • Δέδες, Δ. 1993. Ποιήματα του Μαυλανά Ρουμή. Τα Ιστορικά 10.18-19: 3-22.
 • degli Uberti, F. 1952. Il Dittamondo e le Rime. A cura di Corsi, G. Bari: Guis. Laterza & Figli. 1:248-251.
 • Legrand, É. 1891. Poésies Inédites de Théodore Prodrome publiés d’après la copie d’Alphonse l’Athénien. Revue des Études Grecques 4: 70–73.
 • Λάμπρος, Σ. 1908. Διαθήκη εκ Μήλου γραφείσα εν έτει 1748. Νέος Ελληνομνήμων 5: 444-450.
 • Lambros, S.P. 1895. Das Testament des Neilos Damilas. Byzantinische Zeitschrift 4: 585-587.
 • Λάμπρος, Σ. 1908. Τρεις επιστολαί του Καρδιναλίου Βησσαρίωνος εν τῃ δημώει γλώσσῃ. Νέος Ελληνομνήμων 5: 19-39.
 • Λάμπρος, Σ. 1908. Ελληνικά δημόσια γράμματα του Σουλτάνου Βαγιαζίτ Βʹ. Νέος Ελληνομνήμων 5: 155-189.
 • Λάμπρος, Σ. 1908. Μονῳδίαι και Θρήνοι επι τῃ Αλώσει της Κωνσταντινουπόλεως. Νέος Ελληνομνήμων 5: 190-202, 248-258, 266-269.
 • Vitti, M. 1960. il poema parenetico di Σachlikis nella tradizione inedita del cod. Napoletano. In Κρητικά Χρονικά 14: 173-199.
 • Γεωργιλλάς, Ε. 1874. Το Θανατικόν της Ρόδου, ΑΥϞΗʹ μηνί Οκτωβρίου. In Wagner, W. (ed.), Carmina Medii Aevi Graeca. Leipzig: Teubner. 32–52.
 • Πατρινέλης, Χ.Γ. 1992. Επιστολές του Ιππολύτου Ναρέλη και του Μανουήλ Γλυτζούνη ελλήνων εκδοτών στη Βενετία. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 4: 283-319.
 • Δαπόντε, Κ. 1872. Χρονογράφος (1648-1704). Στο Σάθα, Κ.Ν. (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 3:1-70.
 • Παπαστάθης, Χ.Κ. 1988. Ανέκδοτη επιστολή του Ιωσήπου Μοισιόδακος προς τον Μητροπολίτη Καρλοβικίων. Στο Ταρανίδης, Ι. κ.α. (επιμ.), Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 255-260.
 • Καδάς, Σ.Ν. 1988. Χειρόγραφο με αυτόγραφες σημειώσεις του Καισαρίου Δαπόντε. Στο Ταρανίδης, Ι. κ.α. (επιμ.), Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 183-235.
 • Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Ν. 1988. Χρήση ομοιοκαταληξίας στο 13ο αιώνα; Στο Ταρανίδης, Ι. κ.α. (επιμ.), Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 63-76.
 • Μανούσακας, Μ.Ι. 1962. Ένα παλιό (1420;) ιδιωτικό γράμμα σε κρητική διάλεκτο: τα παράπονα του ξενιτεμένου Μανουήλ Χαντακίτη για την απονιά του πατέρα του. Κρητική Πρωτοχρονιά 2: 35-39.
 • Στεφανής, Ι.Ε. 1988. Δημώδης μετάφραση του Ακάθστου Ύμνου. Στο Ταρανίδης, Ι. κ.α. (επιμ.), Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 131-142.
 • Legrand, É. 1891. Testament de Nil Damilas. Revue des Études Grecques 4: 178-181.
 • Nikas, C. 1987. Στίχοι Γεωργίου Αίνου και Έκδικου της Μεγάλης Εκκλησίας. In Romano, R. & Tartaglia, L. (edd), Ταλαρίσκος: Studia Graeca Antonio Garzya Sexagenario a Discipulis Oblata. Napoli: M. D’Auria. 415-456.
 • Moravcsik, G. 1935. Görog koltemény a Varnai csatáról—Ελληνικόν ποίημα περί της μάχης της Βάρνης. Budapest: Ουγγροελληνικαί μελέται.
 • Ζώρας, Γ.Θ. 1956. Mαρίνου Φαλιέρου Ρίμα Παρηγορητική (κατά τον κώδικα 1549 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας). Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Knös, B. 1955. Un Miroir des Femmes du XVIe siècle. Ελληνικά 14: 123-157.
 • Φιλαδελφεύς, Θ.Ν. 1902. Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας (1400-1800). Αθήνα: Π.Δ. Σακελλαρίου. passim.
 • Καταρτζής, Δ. 1970. Τα Ευρισκόμενα. Επιμ. Δημαράς, Κ.Θ. Αθήνα: Ερμής. 204-261.
 • Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γ. 1965. Ανέκδοτος Ζακυνθινή Κωμωδία του Διον. Λουκίσα. Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Bury, J.B. 1901. An unpublished poem of Nicephorus Blemmydes. Byzantinische Zeitschrift 10: 418-424.
 • Διαμάντης, Κ.Α. 1984. Ο στίχος του Ανδρ. Κάλβου «ψυχαί, αιπού εδοξάσατε». Αθηνά 79: 80.
 • Peri, M. 1983. Versi di Michele Cabalista Cretese in lode di Gregorio XIII. Museum Patavinum 1: 343-352.
 • Νικολόπουλος, Π.Γ. 1972–73. Μελετίου του Πηγά ανέκδοτος λόγος περί Σοφίας. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 39-40: 675-688.
 • Hunger, H. 1970. Piraterie in der Aegaeis anno 1504 Breif Bajezids II an Leonardo Loredan. Byzantion 40: 361-376.
 • Παπαδόπουλος, Χ.Α. 1939. Κύριλλος Λούκαρις. Βʹ έκδ. Αθήνα: Φοίνιξ. 52, 53, 56-59, 138-139.
 • Maiuri, A. Una nuova poesia di Teodoro Prodromo in greco volgare. Byzantinische Zeitschrift 23: 397-407.
 • Bombaci, A. 1954. Nuovi firmani greci di Maometto II. Byzantinische Zeitschrift 47: 298-319.
 • Μπουμπουλίδης, Φ.Κ. 1955. Η Συμφορά της Κρήτης του Μανόλη Σκλάβου: Κρητικόν στιχούργημα του ιστʹ αιώνος. Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Sérémetis, D. 1978 [1964]. Un procès de divorce de l’an 1592. Actes du XIIe Congrès International d’Ètudes Byzantines. Nendeln, Lichtenstein: Kraus. 507–518.
 • Τσικνόπουλλος, Ι.Π. 1952. Η ποιητική παραγωγή του Εγκλείστου Αγίου Νεοφύτου. Κυπριακαί Σπουδαί 16: 41-49.
 • Μυστακίδης, Β.Α. 1922. Γλωσσικόν μνημείον του ιστʹ αιώνος. Νέος Ποιμήν 4.10-11: 569-593.
 • Koder, J. Eine Kretische Urkunde des 15. Jh. Ακροθίνια: Sodalium Seminarii Byzantini Vindobonensis Herberto Hunger oblata. Wien: Institut für Byzantinistik der Universität Wien. 41-61.
 • Κριαράς, Ε. 1974. Καταγγελία κατά ζουράρη (κρητικό λαϊκό κείμενο του 17ου αιώνα). Βυζαντινά 6: 363-383.
 • Ζερλέντης, Π.Γ. 1985 [1924] Γράμματα των τελευταίων φράγκων δουκών του Αιγαίου πελάγους. Αθήνα: Διονύσιος Νότης Καραβίας.
 • Αλεξίου, Σ. 1963. Απόκοπος. Κρητικά Χρονικά 17: 183-251.
 • Τσολάκης, Ε.Θ. (επιμ.) 1959. Μιχαήλ Γλυκά Στίχοι ούς έγραψε καθ’ όν κατεσχέθη καιρόν. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.
 • Κακουλίδη, Ε.Δ. 1967. Ποιήματα του Ανδρέα Σκλέντζα. Ελληνικά 20: 107-145.
 • Τωμαδάκης, Ν.Β. 1949. Δύο κρήτες πατριάρχαι Αλεξανδρείας συγχεόμενοι: Γεράσιμος Α Σπαρταλιώτης (1620-1636) και Γεράσιμος Β Παλλαδάς (1688-1710). Κρητικά Χρονικά 3: 167-203. partim.
 • Τωμαδάκης, Ν.Β. 1950. Υμνογραφικά και Αγιολογικά Ιωάννη του Ξένου και Τρεις νέοι συγγραφείς κανόνων: Μάρκος Χαμέτης, Γαβριήλ Ροδίτης και Δημήτριος Σουρούμης. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 20: 314-330.
 • Τωμαδάκης, Ν.Β. 1955. Η εν τῳ πατμιακῴ κώδικι 287 μικρά χρονογραφία. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 25: 28-37
 • Legrand, E. 1963 [1906]. Bibliographie Hellénique. Tome IV. Bruxelles: Culture et Civilisation. xxiv-xliii, 270-275.
 • Παπαδόπουλος, Θ. 1963. Ο λατινικός ύμνος «Dies Irae» και αι μεταφράσεις του εις την ελληνικήν. Αθήνα: Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας.
 • Μπουμπουλίδης, Φ.Κ. 1976-77. Ανέκδοτον στιχούργημα των τελευταίων χρόνων του ιηʹ αιώνος περί του Νικολάου Μαυρογένους. Αθηνά 76: 222-230.
 • Wassiliou, A. 1995. Griechisch-Abendländische Beziehungen im 16. Jahrhundert: Ein Brief aus Wien nach Venedig. Ελληνικά 45: 65-73.
 • Βασιλείου, Π. 1980. Ο αυτόγραφος «Θρήνος της Θεοτόκου» του Ιωάννη Πλουσιαδηνού. Ελληνικά 32: 267-287.
 • Μιχαηλίδης, Δ.Κ. 1972. Ανέκδοτοι στίχοι κατά της αμαθείας (Κώδ. Arch. S. Pietro C 152 [έτ. 1620], f. 203v.) Ελληνικά 25: 103-108.
 • Τσίριμπας, Δ.Α. 1954. Αποσπάσματα από την «Φυλλάδαν» του Διονυσίου Ευστ. Μογιαντζή (εκ Φιλιάτρων Μεσσηνίας). Ελληνικά 13: 315-330.
 • Dalleggio d’Alessio, E. 1939. Le texte grec du traité conclu par les Génois de Galata avec Mehmet II le 1er juin 1453. Ελληνικά 11: 115-124.

Linguistic Analyses of Texts [LXT]

 • Beševliev, V. 1972. Les Inscriptions Protobulgares et Leur Portée Culturelle et Historique. Byzantinoslavica 32: 35–51.
 • Weierholt, K. 1963. Studien im Sprachen des Malalas. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Jeffreys, E., Croke, B. & Scott, R. (eds) (1990) Studies in John Malalas. Sydney: Association for Byzantine Studies. 219–225.
 • Fatouros, G. 1991. Zur Sprache des Theodoros Studites. In Hörander, W. & Trapp, E. (Hrsg.), Lexicographica Byzantina. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 123-128.
 • Κουκουλές, Φ. 1936. Μορφολογικά και γραμματολογικά ζητήματα. Glotta 36: 159–168.
 • Eideneier, H. 1964. Zu den Προδρομικά. Byzantinische Zeitschrift 57: 329–337
 • Eideneier, H. 1989. Ptochoprodromologica. Byzantinische Zeitschrift 82: 73–86.
 • Βρεττάκος, Ν. 1983. Το διπλανό τραπέζι. Η Λέξη 23: 402–403.
 • Κριαράς, Ε. 1976. Η διγλωσσία στα υστεροβυζαντινά γράμματα και η διαμόρφωση των αρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Βυζαντινά 8: 213–243.
 • Κοραής, Α. 1991 [1828]. Άτακτα Αʹ. Χίος. passim.
 • Guillou, A. 1986. La Langue des Actes de la Pratique Juridique. Στο Κρεμμύδας, Β., Μαλτέζου, Χ. ϗ Παναγιωτάκης, Ν.Μ. (επιμ.), Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο. Ρέθυμνο. 1: 345–357.
 • Eideneier, H. 1968. Zur Sprache des Micheal Glykas. Byzantinische Zeitschrift 61: 5–9.
 • Τσουκνίδας, Γ.Ι. 1991. Παρατηρήσεις στη γλώσσα και τον τρόπο γραφής του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Λεξικογραφικόν Δελτίον 17: 121–140.
 • Στρουγγάρη, Μ.Χ. 1979. Ο Λογιοτατισμός και η επίδρασή του στα γραφτά του Μακρυγιάννη. Δωδώνη 8: 111–215. passim.
 • Φιλιππάκη-Warburton, Ε. 1988. Ο Ψυχάρης ώς γλωσσολόγος. Μαντατοφόρος 28: 34–39.
 • Mackridge, P. 1988. Ο πρακτικός δημοτικισμός του Ψυχάρη. Μαντατοφόρος 28: 40–45.
 • Τσοπανάκης, Α. 1988. Διαλεκτικά και παλαιογραφικά στα «Οράματα και Θάματα» του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Παλίμψηστον 6–7: 7–14.
 • Αλισανδράτος, Γ.Γ. 1990. Οι γλωσσικές απόψεις του Ν. Κονεμένου. Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1: 381–400.
 • Χαραλαμπάκης, Χ. 1992 [1985]. Σκέψεις γύρω από τη γλώσσα και το ύφος του Στρατηγού Μακρυγιάννη με αφορμή το νέο χειρόγραφο «Οράματα και Θάματα». Νεοελληνικός Λόγος. Αθήνα: Νεφέλη. 253–276.
 • Kazazis, K. 1991. Lexical Opacity in Karkavitsas’s Λόγια της Πλώρης. Modern Greek Studies Year Book 7: 325–334.
 • Kazazis, K. 1981. Learnedisms in Cosatas Taktsis’s ‘Third Wedding’. Byzantine and Modern Greek Studies 5: 17–27.
 • Σετάτος, Μ. 1990–91. Γλωσσολογικές παρατηρήσεις στη σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού. Ελληνική Διαλεκτολογία 2: 17–33. passim.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1974. Δυσκολίες στο κείμενο του Χρονικού του Μορέως. Ελληνικά 27: 254–267.
 • Χαραλαμπάκης, Χ. 1991. Το κρητικό ιδίωμα (1300–1700). Μαντατοφόρος 33: 32–39.
 • Bakker, W.F. 1988. Η γλώσσα των συμβολαιογραφικών πράξεων του Μανόλη Βαρουχά. Cretan Studies 1: 17–24.
 • Σακελλαριάδης, Γ.Χ. 1980–81. Φωνολογικά τινα από τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Πλάτων 32–33: 282–292.
 • Holst-Warhaft, G. 1990. Resisting Translation: Slang and Subversion in the Rebétika. Journal of Modern Greek Studies 8: 183–196.
 • Κριαράς, Ε. 1992 [1985]. Η Καινή διαθήκη σε δημοτική γλώσσα. Η Γλώσσα μας: Παρελθόν και παρόν. Θεσσαλονίκη. 372–374.
 • Schreiner, H. 1958. Welche der grossen volksgriechischen Dichtungen des Mittelaiters weisen keine oder nur geringe Spuren gelehrter Überarbeitung auf? Στο Κυριακίδης, Σ., Ξυγγόπουλος, Δ. ϗ Ζέππος, Π. (επιμ.) 1953. Πεπραγμένα Θʹ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 12–19.4.1953. Αθήνα: Μυρτίδης. 227–248.
 • Κριαράς, Ε. 1985. Ορθογραφικά θέματα σε παλιότερα νεοελληνικά κείμενα. Στο Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα Εʹ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Άγιος Νικόλαος 25/9–1/10 1981. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. 2: 197–208.
 • Πίστας, Π.Σ. 1979. Προβλήματα εκτίμησης του λεξιλογικού πλούτου των ποιητικών κειμένων. Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη. 403–425.
 • Λουκάτος, Δ.Σ. 1960. Γλωσσικές ευτράπελες διηγήσεις. Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 233–255.
 • Moravcsik, G. 1978 [1936]. Τα συγγράματα Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου από γλωσσικής απόψεως. V Congrès International des Études Byzantins, Roma, 20–26.9.1936. Nedeln, Lichtenstein: Kraus. 514–520.
 • Mitsakis K. 1967. The Language of Romanos the Melodist. München: C. H. Beck. passim.
 • Σετάτος, Μ. 1990-91. Γλωσσολογικές παρατηρήσεις στη σερραϊκή χρονογραφία του Παπασυναδινού. Ελληνική Διαλεκτολογία 2: 17-35. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Πολέμης, Ι.Δ. 1994. Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά ποιήματα. Ελληνικά 44: 357-367.
 • Κακριδής, Ι.Θ. 1977-78. Ποικίλα Ελληνικά: Παρατηρήσεις σε ανώνυμα κηρύγματα του 18ου αιώνα· Σ’ τούτο το σπίτι που ‘ρθαμε πέτρα να μην πομείνει· Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Hjalmar Gullberg. Ελληνικά 30: 140-145.
 • Karpozilos, A. 1977-78. Review of Schreiner, P., Die byzantinischen Kleinchroniken. Ελληνικά 30: 181-182.
 • Μηνάς, Κ. 1982-83. Γλωσσικές παρατηρήσεις στα «Βραχέα Χρονικά». Ελληνικά 34: 412-421.
 • Κυριακίδης, Σ.Π. 1926. Βιβλιοκρισία του Delatte, A., Codices Athenienses (Catalogus codicum astrologorum I). Λαογραφία 9: 270-277.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1985-86. Γλωσσικά στοιχεία του Χρονικού του Μορέως και απήχησις θεσμών της Φραγκοκρατίας εις την διάλεκτον και τα έθιμα της Μάνης. Πελοποννησιακά 16: 465-512.

Literary Analyses of Texts [LLT]

 • Αλεξίου, Σ. 1991–92. Βιβλιοκρισία του Eideneier, H., Ptochoprodromos. Ελληνικά 42: 396–402.
 • Carpinato, C. 1989. Recenzo de Τσαβαρή, Ι., Ο Πουλολόγος. Siculorum Gymnasium 42:345–352.
 • Πολίτης, Λ. 1966. Βιβλιοκρισία του Krawczynski, S., Ο Πουλολόγος. Ελληνικά 19: 169–180.
 • Schreiner, H, 1961. Besprechung von Krawczynski, S., Ο Πουλολόγος. Byzantinische Zeitschrift 54: 373–379.
 • Kriaras, E. 1988. Die Κοσμογέννησις Des Georgious Choumnos und die Ausgabe von G. A. Megas. Griechenland–Byzanz–Europa (Ein Studienband). Berlin: Akademie. 153–170.
 • van Gemert, A.F. 1979. Μερικές παρατηρήσεις στον «Απόκοπο» του Μπεργαδή. Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη. 29–38.
 • Τωμαδάκης, Ν.Β. 1978–79. Βιβλιοκρισία του Βαλέτας, Γ., Νεόφυτος Ροδινός. Αθηνά 77: 406–415.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1989. Βιβλιοκρισία του Danezis, G., Spaneas: Vorlage, Quellen, Versionen. Βυζαντινά 15: 484–490.
 • Spadaro, G. 1966. Recenzo di Lurier, H.E., Crusaders as conquerors. Ελληνικά 19: 386–397.
 • Πηδώνια, Κ.Δ. 1975. Πίνακας χωρίων μεσαιωνικών κειμένων που διορθώνονται στο Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας Ε. Κριαρά. Βυζαντινά 7: 223–250.
 • Πηδώνια, Κ.Δ. 1984. Πίνακας χωρίων μεσαιωνικών κειμένων που διορθώνονται στο Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας Ε. Κριαρά (Τόμοι Δʹ, Εʹ, Ϛʹ, Ζʹ, Ηʹ). Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 22: 459–475.
 • Schmitt, J. 1889. Zur Ueberlieferung der Chronik von Morea. Romanische Forschungen 5: 519–538.
 • Kambylis, A. 1995. Textkritik und Metrik: Überlegungen zu ihrem Verhältnis zueinander. Byzantinische Zeitschrift 88: 38–67.
 • Lassithiotakis, M. 1998. Place du Canzoniere Chypriote Dans L’Historie de la Poésie Amoureuse en Grec Vulgaire Aux XVe -XVIe Siecles: La Notion de Recueil Lyrique. Dans Chatzisavas, A. (réd.), Actes: Chypre et l’Europe. Besançon: Praxandre. 232–250.
 • Chevalier, I. 1998. D’une Langue à l’autre: Les Expressions Dans le Texte du Manuscript de Venise de la Chronique de Chypre de leontios Machairas. Dans Chatzisavas, A. (réd.), Actes: Chypre et l’Europe. Besançon: Praxandre. 221–231.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1998. Η διήγησις κρόνικας Κύπρου του Τζώρτζη Μπουστρού (Γεωργίου Βο(σ)τρ(υ)ηνού ή Βουστρώνιου): ένα αναγεννησιακό δυναστικό/τοπικό χρονικό. Dans Chatzisavas, A. (réd.), Actes: Chypre et l’Europe. Besançon: Praxandre. 212–220.
 • Yannopoulos, P. 1998. Leonce de Naples Chef de File de L’Hagiographie Chypriote. Dans Chatzisavas, A. (réd.), Actes: Chypre et l’Europe. Besançon: Praxandre. 175–189.
 • Alexiou, M, 1986, The Poverty of Ecriture and the Craft of Writing: Towards a Reappraisal of Prodromic Poems. Byzantine and Modern Greek Studies 10: 1–40.
 • Aerts, W.J. 1998. Um ein Jahrhundert Unterschied. Einige überlegungen zur Handschrift H (Kopenhagen) gegenüber der handschrift P (Paris) der Chronik von Morea. In Vassis, I., Heinrich, G.S. & Reinsch, D.R. (Hrsg.), Lesarten: Festschrift fur Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag Dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. New York: Walter de Gruyter. 259–272.
 • Henrich, G.S. 1998. Konjektuten zur Tocco-Chronik und weitere Siebzehnsibler dieses Textes. In Vassis, I., Heinrich, G.S. & Reinsch, D.R. (Hrsg.), Lesarten: Festschrift fur Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag Dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. New York: Walter de Gruyter. 273–282.
 • Moennig, U. 1998. Textkritische Bemerkungen zum Schiffskatalog in der sog. byzantinischen Ilias. In Vassis, I., Heinrich, G.S. & Reinsch, D.R. (Hrsg.), Lesarten: Festschrift fur Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag Dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden. New York: Walter de Gruyter. 283–292.
 • Alexiou, M. 1996. The Prodromic Poems. Presentation, International Conference on Byzantine Studies, Copenhagen.
 • Αντωνιάδη, Σ. 1956. Πτωχοπροδρομικά. Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier. Athènes: Institut Français d’Athènes. 1: 13–23.
 • Beaton, R. 1990. Πτωχοπροδρομικά Γʹ: Η ηθοποιία του άτακτου μοναχού. Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 101–107.
 • Παναγιωτάκης, Ν.Μ. 1987. Μελετήματα περί Σαχλίκη. Κρητικά Χρονικά 27: 7–58.
 • Fletcher, R. 1976. The epic of Digenis Akritas and Akritic Songs: A short guide to bibliography. Μαντατοφόρος 8: 8–12.
 • Ανδρειωμένος, Γ. 1985. Πτωχοπροδρομικά. Τετράμηνα (Άμφισσα) 28–29: 1913–1946.
 • Nervo, F.R. 1995. Il “Mondo dei Padri” nella Metafora del Vecchio Cavaliere. Studi di filologia 15: 115–128.
 • Tiftixoglu, V. 1974. “Digenes, Das, «Sophrosyne»-Gedicht des Meliteniotes und der Byzantinische Fünfzehnsilber. Byzantinische Zeitschrift 67: 1–63.
 • Καραναστάσης, Τ. 1988. Ο Κάτων στη μεταβυζαντινή γραμματεία και η περίπτωση του παπα-Συναδινού. Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά: Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (3 Απριλίου 1987). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 161 –179.
 • Jeffreys, M.J. 1975. The Chronicle of Morea: Priority of the Greek Version. Byzantinische Zeitschrift 68: 304–350.
 • Holton, D. 1991. Bibliographical Guide. In Holton, D. (ed.), Literature and society in Renaissance Crete. Cambridge: Cambridge University Press. 275–330.
 • Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Ν. 1975. «Σπανέας» και «Λόγοι Διδακτικοί» του Φαλιέρου. Ελληνικά 28: 92–101.
 • Μανούσακας, Μ.Ι. 1986. Νέα στοιχεία για την πρώτη μετάφραση της Καινής Διαθήκης στη δημοτική γλώσσα από το Μάξιμο Καλλιουπολίτη. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 2: 7–70.
 • Bakker, W.F. 1990. “The Sacrifice of Abraham” and it’s Tradition: Evaluation of the manuscript and the Editions. Cretan Studies 2: 11–71.
 • Eideneier, H. & Eideneier, N. 1979. Zum Fünfzehnsibler der Ptochoprodromiaika. Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη. 1–7.
 • Ekdawi, S. & Philokyprou, E. 1994. ‘Till dreadful death do ease my doleful state’: Structures of desire in the Cypriot sonnets. Byzantine and Modern Greek Studies 18: 82–99.
 • Προμπονάς, Ι.Κ. 1985. Ακριτικά Αʹ. Αθήνα. 7–34, 202–203.
 • Karagiorgos, P. 1979. Greek Translations of Shakespeare. Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσαλονίκη. 223–239.
 • Κριαράς, Ε. 1969. Εκδοτικά σφάλματα και βασικές αρχές για την έκδοση νεοελληνικών κειμένων. Ελληνικά 22: 163–172.
 • Ζιώγας, Π.Χ. 1974. Μια κίνηση πνευματικής αναγεννήσεως του υπόδουλου ελληνισμού κατά τον 16ο αιώνα (1540–1550) Μέρος Βʹ: Το πρόγραμμα του Νικολάου Σοφιανού. Ελληνικά 27: 268–303.
 • Σαββίδης, Γ.Π. 1990. Εκδοτικές περιπέτειες των μεταφράσεων του Σαίξπηρ από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 27–41.
 • Garland, L. 1991. The Sacrifice of Abraham. Modern Greek Studies Yearbook 7: 365–416. passim.
 • Παναγόπουλος, Σ.Π. κ.ά. 1984. Κείμενα για τα Οράματα και Θάματα του Μακρυγιάννη. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
 • Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ε. 1982. Νίκος Τσιφόρος: Ο Όμηρος του υπόκοσμου. Αθήνα: Δωδώνη. passim.
 • Πολέμης, Ι.Δ. 1994. Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά ποιήματα. Ελληνικά 44: 357–367.
 • Αλεξίου, Σ. 1966. Βιβλιοκρισία Πολίτη, Λ., Ποιητική Ανθολογία. Κρητικά Χρονικά 20: 295–301.
 • Dujčev, I. 1967. Besprechung von Beševliev, V., Die protobulgarischen Inschriften. Byzantinische Zeitschrift 60: 129–136.
 • Δέδες, Δ. χ.η. Ένα Τετράστιχο του Χαγιάμ και το πρόβλημα της ποιητικής μετάφρασης. Ακτή 97-102.
 • Τωμαδάκης, Ν.Β. 1933. Διορθωτικά εις τον Κρητικόν Πόλεμον του Τζάνε. Κρητικά 1: 127-32.
 • Moennig, U. 1997. On Martinus Crusius’s collection of Greek vernacular and religious books. Byzantine and Modern Greek Studies 21: 40-78.
 • Eideneier, H. 2002. Δημώδης πεζός λόγος στα χρόνια των Παλαιολόγων. Προφορική παράδοση; Στο Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη, 14-20 Δεκεμβρίου 1992. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης. 207-211.
 • Eideneier, H. 1989. Καί als Auftakt zur (rhythmischen) Phrase: Zur verbalisierten Pausenmarkierung im Mittel- und Neugriechischen. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 39: 179-200.
 • Doulaveras, V. 1997-99. Demotic Verses in Colophons of Post-Byzantine Manuscripts. Modern Greek Studies 5-7: 27-49.
 • Κακλαμάνης, Σ. 1997. Από το χειρόγραφο στο έντυπο: «Θησέος και Γάμοι της Αιμιλίας» (1529). Θησαυρίσματα 27: 147-223.
 • Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Π. Βιβλιοκρισία του Κακουλίδη-Πάνου, Ε. ϗ Πηδώνια, Κ., Άνθος των Χαρίτων – Φιορ δε Βερτού. Η κυπριακή παραλλαγή. Ελληνικά 47: 180-184.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1994. Βιβλιοκρισία των Agapitos, P.A., Narrative Structure in the Byzantine Vernacular Romances: A Textual and Literary Study of Kallimachos, Belthandros and Libistros, και Agapitos, P.A. ϗ Smith, O.L., The Study of Medieval Greek Romance: A Reassessment of Recent Work. Ελληνικά 44: 200-223.
 • Αλεξίου, Σ. 1991-92. Βιβλιοκρισία του Eideneier, H., Ptochoprodromos. Ελληνικά 42: 396-402.
 • Μανούσακας, Μ.Ι. 1990. Ο Στέφανος Σαχλίκης ποιητής του 14ου αιώνα (οριστική τοποθέτηση). Ελληνικά 41: 120-127.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1990. Βιβλιοκρισία των Πολίτης, Α., Νέα Ιστορία Αθέσθη του Κυθηρέου και Ταμπάκη, Α., Ο Μολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Τρεις χειρόγραφες μεταφράσεις. Ελληνικά 41: 171-187.
 • van Gemert, A. 1989. Βιβλιοκρισία του Τσαβαρή, Ι., Ο Πουλολόγος. Ελληνικά 40: 176-183.
 • Κριαράς, Ε. 1969. Εκδοτικά σφάλματα και βασικές αρχές για την έκδοση νεοελληνικών κειμένων. Ελληνικά 22: 163-172.
 • Τσαντσάνογλου, Κ. 1971. «Περί όνου…» Ελληνικά 24: 54-64.
 • Baud-Bovy, S. 1973. Η επικράτηση του δεκαπεντασύλλαβου στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ελληνικά 26: 301-313.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 1982-83. Συμπληρωματικά για την Ιστορία Πτωχολέοντος. Ελληνικά 34: 356-368.
 • Eideneier, H. 1985. Sinnvolles Verhören im Ptochoprodromos III. Ελληνικά 36: 78-101.
 • Βασιλείου, Π. 1988. Το κοινό των παραστάσεων του «Κρητικού θεάτρου» (±1590-1669). Ελληνικά 39: 323-346.
 • Ηλιού, Φ. 1975. Σημειώσεις για τα «τραβήγματα» των ελληνικών βιβλίων των 16ο αιώνα. Ελληνικά 28: 102-141.
 • Laourdas, B. 1972. Greek religious texts during the Ottoman period. In Birnbaum, H. & Vryonis, S. Jr. (eds), Aspects of the Balkans: Continuity and Change. The Hauge: Mouton. 230-242.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. 2005. Βιβλιοκρισία των Πιερής, Μ. ϗ Νικολάου-Κονναρή, Ά., Λεοντίου Μαχαιρά Χρονικό της Κύπρου: Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων. Ελληνικά 55: 338-335.

Modern Greek: Grammars and Sociolinguistics [MNG]

 • Householder, F.W., Kazazis, K. & Koutsoudas, A. 1964. Reference of Grammar of Literary Dhimotiki. Bloomington: Indiana University. passim.
 • Τζάρτζανος, Α.Α. 1954. Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης). 2η έκδ. Αθήνα: Κ. Κακουλίδης. 88–89, 158–159.
 • Σετάτος, Μ. 1989. P. Mackridge: The Modern Greek Language: Κριτικές παρατηρήσεις. Studies in Greek Linguistics 10 Supp. 3–32.
 • Tziovas, D. 1994. Heteroglossia and the defeat of regionalism in Greece. Κάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek 2: 95–120.
 • Τσοπανάκης, Α.Γ. 1994. Νεοελληνική Γραμματική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 62–67, 312–315, 342–343, 360–361, 561–561.
 • Joseph, B.D. 1992. Interlectal Awareness as a Reflex of Linguistic Dimensions of Power: Evidence from Greek. Journal of Modern Greek Studies 10: 71–85.
 • Αλεξίου, Σ. 1986. Το πρόβλημα της σημερινής ελληνικής γλώσσας. Στο Κρεμμύδας, Β., Μαλτέζου, Χ. ϗ Παναγιωτάκης, Ν.Μ. (επιμ.), Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο. Ρέθυμνο. 2: 292–306.
 • Βλαστός, Π. 1914. Γραμματική της Δημοτικής. Αθήνα: Εστία. 60–61.
 • Τσοπανάκης, Α.Γ. 1966. Η τρίτη δημοτική Αʹ. Εποχές 39: 8–17.
 • Tamis, A., 1986–87. The Changing Structure of Modern Greek: The Formation of an Ethnolect. Glossologia 5–6: 123–138.
 • Jåhr, E.H. & Trudgill, P. 1993. Parallels and differences in the linguistic development of Modern Greece and Norway. In Jåhr, E.H. (ed.), Language Conflict and Language Planning. New York: Mouton de Gruyter. 83–98.
 • Clairis, C. 1992. Table Ronde Grammaire Fonctionelle du Grec. La Linguistique 28: 89–103.
 • Sifianou, M. 1993. Off-record idirectness and the notion of imposition. Multilingua 12: 69–79.
 • Kavoukopoulos, F. 1992. Thème I: La Dynamique du Grec Contemporain. Diversité des Usages Sociaux et Dialectaux, Convergences et Divergences. La Linguistique 28:
 • 107–113.
 • Ιορδανίδου, Α. 1986. Περιπτώσεις συντακτικής ποικιλίας στα Ν.Ε. (κοινωνιογλωσσολογική προσέγγγιση). Studies in Greek Linguistics 7: 251–258.
 • Ιορδανίδου, Α. ϗ Τσαμαδού, Ε. 1985. Κοινωνιογλωσσολογικοί προβληματισμοί πάνω στη μέθοδο συλλογής του γλωσσικού υλικού (corpus). Studies in Greek Linguistics 6: 297–306.
 • Μπαμπινιώτης, Γ. 1986. Η γλώσσα των νέων: Μητρική γλώσσα και γλωσσικοί κώδικες. Στο Μπαμπινιώτης, Γ. κ.ά. (επιμ.), Ελληνική Γλώσσα: Αναζητήσεις και συζητήσεις. Αθήνα: Καρδαμίτσας. 97–110.
 • Τσοπανάκης, Α.Γ. 1966. Η τρίτη δημοτική Bʹ. Εποχές 40: 147–153.
 • Μπαμπινιώτης, Γ. 1976. «Πέρα της καθαρευούσης και της δημοτικής.» Για τη Δημοτική Γλώσσα. Αθήνα: Γρηγόρης. 149–153.
 • Κριαράς, Ε. 1992 [1984]. Η γλώσσα μας σήμερα: Αποκλίσεις στη θεωρία και την πράξη. Η Γλώσσα μας: Παρελθόν και Παρόν. 289–303.
 • Κριαράς, Ε. 1992. Το θέμα της γλώσσας μας σήμερα και τα ιστορικά αίτια που οδήγησαν στη σημερινή γλωσσική κακοδαιμονία. Η Γλώσσα μας: Παρελθόν και Παρόν. 223–236.
 • Βογιατζίδης, Ι.Κ. 1923. Πώς ανεπτύχθη η δημοτική μας γλώσσα. Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 218–225.
 • Mackridge, P. 1990. Katharevousa (c.1800–1974): An Obituary for an Official Language. In Sarafis, M. & Martin, E. (eds), Background to Contemporary Greece. London: Merlin Press. 25–51. passim.
 • Browning, R. 1982. Greek diglossia yesterday and today. International Journal of the Sociology of Language 35: 49–68.
 • Thumb, A. 1964 [1912]. Handbook of Modern Greek Vernacular. Tr. Angus, S. Chicago: Argonaut. passim.
 • Mackridge, P. 1985. The Modern Greek Language: A Descriptive Analysis of Standard Modern Greek Oxford: Oxford University Press. passim
 • Tzermias, P. 1969. Neugriechische Grammatik. Bern: Francke. 114-117, 234-253.
 • Joseph, B.D. 1992. Introduction. Journal of Modern Greek Studies 10: 1-9.
 • Arvaniti, A. & Joseph, B.D. 2000. Variation in Voiced Stop Prenasalization in Greek. Glossologia 11-12.
 • Terkourafi, M. 2002. Politeness and formulaicity: Evidence from Cypriot Greek. Journal of Greek Linguistics 3: 179-201.
 • Kahane, H. & Kahane, R. 1979. Decline and survival of Western prestige languages. Language 55: 183-198.
 • Παπαδόπουλος, Α.Α. 1930. Οι γαλλισμοί της ελληνικής γλώσσης. Αθηνά 42: 3-33.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 1961. Δύο συνθηματικά γλωσσάρια από το χωρίον Διακόπι Δωρίδος. Αθηνά 65: 210-229.
 • Οικονομίδης, Δ.Β. 1960. Τα «κουδαρίτικα» του Πετροβουνίου. Αθηνά 64: 169-180.
 • Σάρρος, Δ.Μ. 1923. Περί των εν Ηπείρῳ, Μακεδονίᾳ και Θρᾴκῃ συνθηματικών γλωσσών. Λαογραφία 7: 521-542.
 • Vincent, A.L. 1972. Review of Coutelle, L., Le greghesco: Réexamen des éléments néo-grecs des textes comiques vénitiens du XVIe siècle. Ελληνικά 25: 480-485.
 • Kappler, M. 1997. Über die Funktion der Turzismen im griechischen Journalismus. Zeitschrift für Balkanistik 33: 26-38.
 • Ιορδανίδου, Α. 1999. Ζητήματα τυποποίησης της σύγχρονης νεοελληνικής. Στο Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.), «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 1997. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 2.835-844.
 • Τσιτσελίκης, Κ. 1999. Η αντιμετώπιση των μειονωτικών γλωσσών στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό νομικό περιβάλλον στα πρόθυρα του 21ου αιώνα. Στο Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.), «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 1997. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 2.785-793.
 • Δελβερούδη, Ρ. 1999. Γλωσσικό ζήτημα και νεοελληνικά ιδιώματα (1880-1910). Στο Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.), «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 1997. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 2.553-560.
 • Bradshaw, J. & Truckenbrodt, A. 2003. Divergent orientations to Greek and its teaching in an Australian Greek school. Bilingual Education and Bilingualism 6: 439-457.

Modern Greek Linguistics Miscellanea [MNM]

 • Tzohatzidis, S.L. 1989. Particle distribution and pragmatic theory choice: a test case from Modern Greek. In Weydt, H. (ed.) Sprechen mit Partikeln. Berlin: de Gruyter. 546-558.
 • Τζάρτζανος, Α.Α. χ.η. Άρθρα και Μελετήματα. Αθήνα: Κ. Κακουλίδης. passim.
 • Joseph, B.D. 197. A Greek–Bulgarian Mischsprache in the Rhodope? Ohio State University Working Papers in Linguistics 35: 117–123.
 • Kerem, Y. 1993. An Analysis of Judeo-Greek and its Historical Significance. Studies in Greek Linguistics 14: 444–458.
 • Μάτσας, Ι. 1983. Εβραιοελληνικοί θρήνοι. Δʹ Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), Ιωάννινα, 10–12 Οκτωβρίου 1979: Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 155–180.
 • Γεωργακάς, Δ.Ι. 1978. Επανεξέτασις αμφιλεγομένου ελληνοσλαβικού προβλήματος: Τα επιθήματα -ίτσιν, -ίτσα κλπ. και η προέλευσίς των με αντιπαραβολήν προς αντίστοιχα σλαβικά επιθήματα. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 53: 353–394. passim.
 • Eftichidou E., Manolessou, I. & Vassiliou, M. 1995. Greek Proper Names and the Nature of R. Presentation, International Conference on Greek Linguistics, Salzburg.
 • Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ. 1990. Περίφραση και γραμματικοποίηση: Η εξέλιξη του περιφραστικού συγκριτικού της ελληνικής. Studies in Greek Linguistics 11: 159–174.
 • Μόζερ, Α. 1986. Προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχρονική εξέλιξη και τη σύγχρονη χρήση του παρακειμένου. Studies in Greek Linguistics 7: 149–161.
 • Τριανταφυλλίδης, Μ. 1983 [1956]. Ο πληθυντικός των οξυτόνων αρσενικών ουσιαστικών σε -της. Άπαντα. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. 2: 243–262.
 • Τριανταφυλλίδης, Μ. 1983 [1949]. Ο Νόμος του τονισμένου φωνήεντος. Άπαντα. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. 2: 234–241.
 • Eklund, B.-L. 1976. Modern Greek: Verbal Aspect and Compound Nouns. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Witterhets-Samhället.
 • Γιαννουλέλης, Γ.Ν. 1982. Νεοελληνικές ιδιωματικές λέξεις δάνειες από ξένες γλώσσες. Αθήνα: Κείμενα. passim.
 • Νάκας, Θ. 1985. Γλωσσοφιλολογικά. Αθήνα: Κάλβος. 51–66, 136–217.
 • Νάκας, Θ. 1988. Γλωσσοφιλολογικά Bʹ. Αθήνα: Εκπαιδευτήρια Δούκα. 13–34.
 • Eideneier, H. 1970. Zu «κρασίν». Ελληνικά 23: 118–122.
 • Joseph, B.D. 1988. Pronominal Affixes in Modern Greek: The Case Against Clisis. Chicago Linguistics Society 24: 203–215.
 • Rouchota, V. 1992. On Indefinite Descriptions. UCL Working Papers in Linguistics 4: 259–297.
 • Eklund, B.-L. 1975. A Tentative Termonology of Tense and Aspect in Modern Greek. Folia Neohellenica 1: 39–43.
 • Ruge, H. 1984. Zur Entstehung der Neugriechischen Mediopassivendungen. Folia Neohellenica 6: 132–143.
 • Kazazis, K. 1981. Έλληνας vs. Ρωμιός Anecdotally Revisited. Folia Neohellenica 3: 53–55.
 • Ruge, H. 1975. Zum Passiv im Neugriechischen. Folia Neohellenica 1: 143–154.
 • Christidis, A.-Ph. 1987. On the Interplay of Deixis and Anaphora in Greek. In Killen, J.T., Melena, J.L. & Olivier, J.-P. (ed). Studies in Mycenaean and Classical Greek Presented to John Chadwick. Salamanca: Universidad de Salamanca. 97–111.
 • Christidis, A.-P. 1990. On the Categorial Status of Particles: The Case for ‘Holophrases’. Lingua 82: 52–82.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. 1989. Μόρια. Studies in Greek Linguistics 10: 307–322.
 • Seiler, H. 1952. L’Aspect et le Temps dans le Verbe Néo-Grec. Paris: Les Belles Lettres. passim.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. 1991. Λέξη και κείμενο. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 1: 451–469.
 • Σετάτος, Μ. 1982. Παύσεις και προσωδιακά στοιχεία στην κοινή νεοελληνική. Studies in Greek Linguistics 3: 201–217.
 • Νάκας, Θ. 1986. Συμβολή στη μελέτη των προτασιακών επιρρηματικών της νέας ελληνικής. Λεξικογραφικόν Δελτίον 16: 225–248.
 • Νικηφορίδου, Κ. 1991. Υποθετικό «ας»: Γραμματική Πολυσημία και Γραμματικοποίηση. Studies in Greek Linguistics 12: 339–356.
 • Νικηφορίδου, Κ. 1989. Εναντιωματικές προτάσεις, πραγματολογία και γραμματικές ιδιαιτερότητες. Studies in Greek Linguistics 10: 205–223.
 • Mirambel, A. 1962. Aspect Verbal et Subordination: Remarques sur la construction des verbes exprimant en grec moderne le «commencement de l’action». Bulletin de la Société Linguistique de Paris 57: 1–22.
 • Brewster, C.A. 1991. Discourse and Relevance: The Case of Modern Greek Lipon. Studies in Greek Linguistics 12: 357–375.
 • Μόζερ, Α. 1993. Γραμματικοποίηση και βοηθητικά ρήματα. Studies in Greek Linguistics 14: 161–175.
 • Ιορδανίδου, Α. 1993. Τα ρήματα σε -αω/-ω (βʹ φάση έρευνας): Γραματική νόρμα και γλωσσική παραγωγή. Studies in Greek Linguistics 14: 370–383.
 • Iordanidou, A. 1993. La Norme Grammaticale et la Pratique Langagière: Remarques sur la Morphologie du Passif en Grec Moderne. Cahiers Balkaniques 19: 197–206.
 • Ιορδανίδου, Α. 1991. Κοινωνικά και υφολογικά προσδιορισμένη ποικιλία των ρημάτων σε -άω, -άς και -ώ, -είς. Studies in Greek Linguistics 12: 305–318.
 • Ebbesen, S. 1979. «Contract Verbs» in Common Modern Greek. Ελληνικά 31: 65–107.
 • Ruge, H. 1973. Imperfect Passiv in Neugriechischen ein Vergleich zwischen normativer Grammatik und Alltagssprache in Athen, Kavala und Istanbul. Glotta 51: 142–159.
 • Hamp, E. 1961. Το ρήμα εν τῃ σημερινῄ ομιλουμένῃ ελληνικῄ γλώσσῃ. Αθηνά 65: 101–128.
 • Lavagnini, B. 1964. Il Greco Moderno Come Lingua Internazionale. Actes du XIIe Congrès International d’Études Byzantines, Ochride, 10–16 Septembre 1961. Nedeln, Lichtenstein: Kraus. II: 379–383.
 • Tamis, A. 1990–91. Narrative Devices Among Greek Australian Bilinguals. Glossologia 9–10: 215–228.
 • Κοντοσόπουλος, Ν., Ξηρομερίτης, Ν. ϗ Τσίτσα, Α. 1986–87. Ακουστικές έρευνες επί των νεοελληνικών φθόγγων. Γλωσσολογία 5–6: 103–122.
 • Μπαμπινιώτης, Γ. 1983. Συνοπτικό διάγραμμα της σημερινής κατάστασης των γλωσσολογικών σπουδών στην Ελλάδα. Βʹ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), 13–15 Απριλίου 1978: Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 209–240.
 • Κριαράς, Ε. 1992 [1990]. Τα ιστορικά του Λεξικού της Ακαδημίας και ευχές για το μέλλον του. Η Γλώσσα μας: Παρελθόν και παρόν. Θεσσαλονίκη. 276–282.
 • Kofod, M. 1992. The Influence of Katharevousa on the Phonology of Modern Greek. Byzantine and Modern Greek Studies 16: 84–109.
 • Σετάτος, Μ. 1994. Επιχειρηματολογικές χρησεις πραγματολογικών μορίων στην κοινή νεοελληνική. Γλωσσολογικές Μελέτες. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 127–166.
 • Tannen, D. & Öztek, P.C. 1977. Health to our Mouths: Formulaic Expressions in Turkish and Greek. Berkeley Linguistics Society 3: 516-534.
 • Iordanidou, A. & Androutsopoulos, J. 1995. Teenage Slang in Modern Greek. Presentation, 2nd International Congress on Greek Linguistics, Salzburg, Austria.
 • Herzfeld, M. 1997. Political Philology: Everyday Consequences of Grandiose Grammars. Anthropological Linguistics 39: 351-375.
 • Smirniotopoulos, J.C. & Joseph, B.D. 1998. Syntax versus the lexicon: incorporation and compounding in Modern Greek. Journal of Linguistics 34: 447-488.
 • Joseph, B.D. 1990. Is Raising to Prepositional Object a Natural Language Grammatical Constriction? In Postal, P.M. & Joseph, B.D. (eds), Studies in Relational Grammar. Chicago: University of Chicago Press. 261-276.
 • Joseph, B.D. 1999. Typological Perspectives on Modern Greek. Studies in Greek Linguistics 20: 33-50.
 • Joseph, B.D. 1994. Modern Greek ts: beyond sound symbolism. In Hinton, L., Nicholas, J. & Ohala, J.J. (eds), Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press. 222-236.
 • Joseph, B.D. 1997. How General are our Generalizations? What Speakers Actually Know and What They Actually Do. In Green, A. & Motapanyane, V. (eds), ESCOL ’96: Proceedings of the 13th Eastern States Conference on Linguistics. Boston: Cascadilla Press. 148-160.
 • Joseph, B.D. 1997. On the Linguistics of Marginality: The Centrality of the Periphery. In G. Anderson et al. (eds.), Papers from the 33rd Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society. 197-213
 • Janda, R.D. & Joseph, B.D. 1999. The Modern Greek Negator μη(ν)- as a Morphological Constellation. In Greek Linguistics ’97: Proceedings of the 3rd International Conference on the Greek Languages. Athens: Ελληνικά Γράμματα. 341-351.
 • Janda, R.D. & Joseph, B.D. 1992. Pseudo-Agglutinativity in Modern Greek Verb-Inflection and “Elsewhere”. In Papers from the 28th Regional Meetring of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society. 1.251-266.
 • Androutsopoulos, I. 1999. Greeklish/Greenglish: A work-in-progress summary. Ms.
 • Arvaniti, A. & Joseph, B.D. 2004. Early Modern Greel /b d g/: Evidence from Rebétika and Folk Songs. Journal of Modern Greek Studies 22: 73-94.
 • Joseph, B.D. 1992. Yet more on –gate words: A perspective from Greece. American Speech 67:222-223.
 • Sloboda, M.2003. Language maintenance and shifts in a Greek community in a heterolinguistic environment: the Greeks in the Czech Republic. Journal of the Hellenic Diaspora 29.1: 5-33.
 • Georgitsoyanni, E.N. 2003. Greek Masons in Africa: the case of the Karpathian Masons of the Sudan. Journal of the Hellenic Diaspora 29.1: 115-127.
 • Petronoti, M. 2000. Greeks in Asmara: Guardians of Continuity, Agents of Change. Journal of the Hellenic Diaspora 26.1: 7-20.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1940. Πειραματικαί έρευναι περί της φύσεως και της διαρκείας των νεοελληνικών φωνηέντων γενομέναι εις το Φωνητικόν Ινστιτούτον του Βερολίνου. Αθηνά 50: 86-97.
 • Κοντοσόπουλος, Ν.Π. 1968. Κυμογραφικαί και φασματογραφικαί έρευναι επί των ελληνικών φθόγγων. Αθηνά 70: 280-310.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1971. Γλωσσική βιβλιογραφία των ετών 1968-1970. Αθηνά 72: 282-331.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1957. Γλωσσική βιβλιογραφία 1939-1956. Αθηνά 61: 104-222.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1968. Γλωσσική βιβλιογραφία των ετών 1965-1967. Αθηνά 70: 383-422.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1965. Γλωσσική βιβλιογραφία των ετών 1960-1964. Αθηνά 70: 262-332.
 • Βαγιακάκος, Δ.Β. 1960. Γλωσσική βιβλιογραφία των ετών 1957-1959. Αθηνά 64: 283-332.
 • Bakker, W.F. 1970. The aspectual differences between the present and aorist subjunctives in Modern Greek. Ελληνικά 23: 78-108.
 • Κακριδής, Φ.Ι. 1966. Αντισυμμετρία: Ένας ρυθμικός νόμος στα ελληνικά παρατακτικά ζεύγη. Ελληνικά 19: 244-253.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1976. Φαινόμενα συναλοιφής και χασμωδίας στην ελληνική γλώσσα. Ελληνικά 29: 5-45, 217-247.
 • Χαραλαμπόπουλος, Α. 1985. Τα συμφωνικά συμπλέγματα της νέας ελληνικής. Γλωσσολογία 4: 47-52.
 • Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 1999. Ερώτ.: Χρησιμοποιείτε ξένες λέξεις όταν μιλάτε; Απάντ.: Never! (γέλια). Στο Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.), «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 1997. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 1.439-447.
 • Constantinidis, S.E. 2000. Greece in Modern Times: An annotated bibliography of works published in English in twenty-two academic disciplines during the twentieth century. Vol. 1. Lanham (Md.): The Scarecrow Press. 343-353, 441-474.

Modern Greek: Relativisation, Complementation, Subordination [MNR]

 • Joseph, B.D. 1990. On Arguing for Serial Verbs (with Particular Reference to Modern Greek). In Joseph, B.D. &l Zwicky, A. (eds) When Verbs Collide: Papers from the Ohio State Mini-Conference on Serial Verbs. Ohio State Working Papers in Linguistics 39: 77-90.
 • Joseph, B.D. 2006. Semantics (etc.) of Clause Linking in Modern Greek. Presentation, Workshop on Semantics of Clause Linking, Research Centre for Linguistic Typology, LaTrobe University.
 • Φιλιππάκη-Warburton, Ε. 1992. Η συντακτική ταυτότητα του ΝΑ. Studies in Greek Linguistics 13: 255–274.
 • Roussou, A. 1991. Nominalized Clauses in the Syntax of Modern Greek. UCL Working Papers in Linguistics 3: 77–100.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. 1986. Το μόρφημα που σαν αναφορικός δείκτης. Studies in Greek Linguistics 7: 135–148.
 • Σακελλαριάδου, Γ.Χ. 1972. Μετασχηματιστική ανάλυση των pu-αναφορικών προτάσεων της νέας ελληνικής γλώσσης. Πλάτων 24: 51–65.
 • Κριαράς, Ε. 1979. Άρθρα και Σημειώματα ενός Δημοτικιστή. Αθήνα: Εστία. passim.
 • Joseph, B. 1976. Raising in Modern Greek: A Copying Process? In Hankamer, J. & Aissen, J. (eds), Harvard Studies in Syntax and Semantics Vol 2. Cambridge (Ma.): Department of Linguistics, Harvard University. 241–278.
 • Βελούδης, Γ. 1983–84. Η υποτακτική στις αναφορικές προτάσεις. Γλωσσολογία 2–3: 111–135.
 • Agouraki, G. 1991. A Modern Greek Complementizer and its Significance for Universal Grammar. UCL Working Papers in Linguistics 3: 1–24.
 • Rouchota, V. 1991. On the Interpretation of NA-Clauses in Modern Greek: A Relevance-Theoretic Approach. UCL Working Papers in Linguistics 3: 255–277.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. 1983. Πρόσθετες παρατηρήσεις στις συμπληρωματικές προτάσεις της νέας ελληνικής. Studies in Greek Linguistics 4: 47–72.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. 1982. Παρατηρήσεις στη σύνταξη των «Αισθήσεως σημαντικών» στα ΝΕ. Studies in Greek Linguistics 3: 115–125.
 • Roussou, A. 1994. Subjunctive Complements in Modern Greek: a preliminary account. UCL Working Papers in Linguistics 6: 259–286.
 • Roussou, A. 1993. I-to-C movement and the that-t Filter. UCL Working Papers in Linguistics 5: 103–127.
 • Roussou, A. 1992. Factive Compliments and the Wh-Movement in Modern Greek. UCL Working Papers in Linguistics 4: 123–147.
 • Ingria, R. Grammatical Formatives in a Generative Lexical Theory: The Case of the Modern Greek και. ms.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. 1981. Επιλογή δεικτών συμπληρωμάτων στα νέα ελληνικά. Studies in Greek Linguistics 2: 113–177.
 • Iatridou, S. & Embick, D. 1994. pro-hibitions on Reference. In Duncan, E., Farkas, D. & Spaelti, P. (eds) The Proceedings of the Twelfth West Coast Conference on Formal Linguistics. Stanford: Center for the Study of Language and Information. 299–317.
 • Delveroudi, R., Tsamadou, I. & Vassilaki, S. 1993. Contribution à l’étude de la modalité en grec moderne: le marqueur να. Paris: Université Paris 7, Labratoire de Linguistique Formelle.
 • Ginzburg, J. & Kolliakou, D. 1995. Events and Facts: a Semantics of PU and Oti Clauses. Presentation, Second International Conference on Greek Linguistics, Salzburg.
 • Delveroudi, R., Tsamadou, I. & Vassilaki, S. 1993. Mood and Modality in Modern Greek: The Particle να. Presentation, First International Conference on Greek Linguistics, Reading.
 • Ebert, K.H. 1986. Ωραία που ήρθες για μπάνιο—Emotive Komplemente im Griechischen un Deutschen. In Pieper, U. & Stickel, G. (Hrsg.) Studia Lingustica Diachronica et Synchronica. Berlin: Mouton de Gryter. 219–231.
 • Ebert, K.H. 1982. Greek NA-Complements and German Infinitives. Studies in Greek Linguistics 3: 105–124.
 • Terzi. A. 1991. Governed Pro and Finiteness. ESCOL ’91 Proceedings of the Eigth Eastern States Conference of Linguistics. Baltimore: University of Maryland. 359–370.
 • Haberland, H. & van der Auwera, J. 1988. Topics and Clitics in Greek Reletives. Acta Linguistica Hafniensia 21: 127–157.
 • Φιλιππάκη-Warburton, Ε. ϗ Σταύρου, Μ. 1986. Οι ελεύθερες αναφορικές προτάσεις (ΕΑΠ) στα νέα ελληνικά. Studies in Greek Linguistics 7: 117–134.
 • Asselman, K. 1991. Παρουσία–απουσία της κλιτικής αντωνυμίας στην αναφορική πρόταση με εξάρτηση αμέσου αντικειμένου που εισάγεται με το «που». Studies in Greek Linguistics 12: 217–223.
 • Haberland, H. & van der Auwera, J. 1987. Doubling and Resumption in Modern Greek. Studies in Greek Linguistics 8: 323–334.
 • Σταύρου, Μ. 1984. Η κλιτική αντωνυμία στις περιοριστικές αναφορικές προτάσεις με εξάρτηση αμέσου αντικειμένου που εισάγονται με το «που». Studies in Greek Linguistics 5: 121–136.
 • Kakouriotis, A. 1989. On Finding More Concrete Evidence Elsewhere. In Kakouriotis, A. & Parking-Gounelas, R. (eds), Working Papers in Linguistics and Literature. Thessaloniki: Aristotle University. 101–105.
 • Παυλίδου, Θ. 1981. Προσλεκτικοί ενδείκτες στα ελληνικά. Studies in Greek Linguistics 2: 245–268.
 • Σετάτος, Μ. 1994. Οι συνδέτες στο σύστημα της κοινής νεοελληνικής (ΚΝΕ). Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 4: 483–523.
 • Σετάτος, Μ. 1985. Τροπικότητες του ρήματος στην κοινή νεοελληνική (ΚΝΕ). Studies in Greek Linguistics 6: 175–182.
 • Alexiadou, A. & Varlokosta, S. 1995. On Free Relatives in Modeern Greek. Salzburg: Presentation, Second International Conference on Greek Linguistics, Salzburg.
 • Alexiadou, A. & Varlokosta, S. 1996. The Syntactic and Semantic Properties of Free Reletives in Modern Greek. ZAS Papers in Linguistics 5: 1–31.
 • Joseph, B.D. 1983. Relativization in Modern Greek: Another look at the accessability hierarchy constraints. Lingua 60: 1–24.
 • Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ. 1982. Οι που-αναφορικές προτάσεις της νέας ελληνικής και η παράλειψη της προθέσεως. Studies in Greek Linguistics 3: 17–45.
 • Joseph, B. 1980. Recovery of Informaion in Reletive Clauses: evidence from Greek and Hebrew. Journal of Linguistics 16: 237–244.
 • Gogos, A.B. 1989. Some peripheral aspects of relativization. Yearbook of English Studies 1: 39–50.
 • Tsoulas, G. 1993. Remarks on the Structure and Interpretaion of NA-Clauses. Studies in Greek Linguistics 14: 191–206.
 • Φιλιππάκη-Warburton, Ε. ϗ Βελούδης, Γ. 1984. Η υποτακτική στις συμπληρωματικές προτάσεις. Studies in Greek Linguistics 5: 149–167.
 • Βελούδης, Γ. 1985. Η δήλωση του χρόνου στα να-συμπληρώματα. Studies in Greek Linguistics 6: 183–198.
 • Drachman, G. 1985. Language universals—the two approaches. In Pieper, U. & Stickel, G. (Hrsg.), Studia Linguistica Diachronica et Synchronica. Berlin: Mouton de Gruyter. 175–201.
 • Καρανάσιος, Γ. 1989. Κενές κατηγορίες και συντακτικό υποκείμενο στα ελληνικά (;). Studies in Greek Linguistics 10: 169–185.
 • Kakouriotis, A. 1980. Raising in Modern Greek. Lingua 52: 157–177.
 • Kakouriotis, A. 1982. Complementation in Mod Greek and English. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 14: 99–127.
 • Σιδηροπούλου, Μ. 1989. Αιτία—Υπόθεση/Εναντίωση: Παρατηρήσεις για τον σημασιολογικό χαρακτήρα των συνδετικών. Studies in Greek Linguistics 10: 285–294.
 • Vande Ostinje, Carin. 1985. Perception and Presupposition. Studies in Greek Linguistics 6: 155–174.
 • Svalberg, A. 1992. Functions and Encodings of Complements in Modern Greek from a Crosslinguistic Perspective. Studies in Greek Linguistics 13: 295–309.
 • Βελούδης, Γ. 1986. Πραγματολογικές παρατηρήσεις για το πεδίο της άρνησης σε προτάσεις με συμπληρώματα. Studies in Greek Linguistics 7: 207–221.
 • Jensen, H. 1929. Zur Syntax des Neugriechischen. Indogermanische Forschungen 47: 289-299.

Ancient and Hellenistic Greek [ANC]

 • HInterberger, M. 2007. Die Sprache der byzntinischen Literatur: Der Gebrauch der syntetischen Plusquamperfektformen. In Hinterberger, M. & Schiffer, E. (eds), Byzantinische Sprachkunst: Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. Geburtstag. Byzantinisches Archiv, 20. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 107-142/
 • Duhoux, Y. 2006. La lettre ͷ et quelques problèmes connexes en arcadien archaïque (IG V 2.262). Kadmos 45: 20-68.
 • Fraser, B.L. 2008. Lexicographic slips: gathering and organising contextual data for dictionary entries. Actas, LEXICON: Dicionário de Grego-Português. 53-72.
 • Kieffer, R. 1975–76. ‘Afin que je sois brûlé’ ou bien ‘afin que j’en tire orgueil’? (1 Cor XIII. 3). New Testament Studies 22: 95-97.
 • Caragounis, C.C. 1995. “To Boast?” or “To be Burned”? The Crux of 1 Cor 13:3. Svensk Exegetisk Årsbok 60: 115-127.
 • Holland, G.B. 1984. Subordination and Relativzation in Early Indo-European. Berkeley Linguistic Society 10: 609–622.
 • Jeffers, R.J. 1987. On Methodology in Syntactic Reconstruction: Reconstructing inter-clause syntax in pre-historic Indo-European. In Ramat, A.G., Carruba, O. & Bernini, G. (eds), Papers from the 7th International Conference on Historical Lingusitics. Amsterdam: John Benjamins. 305–323.
 • Touratier, C. 1986. Genèse de la relative dans les langues Indo-Europeennes? In Cercle Linguistique d’Aix-en-Provence: Travaux 4: 61–79.
 • Shields, K. 1990. Comments on the Relative Markers of Indo-European. General Linguistics 30: 143–151.
 • Louw, J.P. 1966. Linguistic theory and the Greek case system. Acta Classica 9: 73–88.
 • Kühner, R. & Gerth, B. 1898–1904. Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache. Hannover: Hahn. passim.
 • Buck, C.D. 1910. Introduction to the study of the Greek Dialects. Boston: Ginn and Company. 92–97, 102–105.
 • Stephanus, H. 1954 [1829]. Thesaurus Gracae Linguae Graz: Akademie Druck- U. Verlagsanstalt. 2111–2118.
 • Δημητράκος, Δ. 1963. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης. Αθήνα: Χ Τεγόπουλος–Β. Ασημακόπουλος. passim.
 • Rijksbaron, A. 1986. Infinitivus en participium als complement in het Oudgrieks: het probleem van ἄρχομαι en πειρῶμαι. Lampas 19: 175–191.
 • Dressler, W. 1966. Vom altgriechischen zum neugriechischen System der Personalpronomina. Indogermanische Forschungen 71: 39–63.
 • Denniston, J.D. 1954. The Greek Particles 2nd ed. Oxford: Clarendon Press. 490–495.
 • Gignac, F.T. 1975. A Grammer of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods Volume I Phonolgy. Milano: Istituto Editoriale Cisalpino–La Goliardica. 5–27, 178–181.
 • Chantraine, P. 1974. Dictionare Etymologique de la Langue Grecque Historie des Mots. Paris: Klincksieck. 920–923.
 • Adams, D.Q. 1972. Relative Clasues in Ancient Greek. In Peranteau, P.M., Levi, J.N. & Phares, G.C. (eds), The Chicago Which Hunt: Papers from the Relative Clause Festival. Chicago: Chicago Linguistic Society. 9–22.
 • Brixhe, C. 1987. Essai sur le Grec Anatolien au début de notre ère. Nancy: Presses Universitaires de Nancy. 84–85.
 • Beck, L.Y. 1977. The Use of the Definite Article in Attic Inscriptions Prior to 403/2 B.C. PhD Thesis, SUNY Albany. 1–2.
 • Acson, V. 1979. A Diachronic View of Case-Marking Systems in Greek: A Localistic–Lexicase Analysis. PhD Thesis, University of Hawai`i. 12, 14.
 • Miller, D.G. 1974. On the History of Infinitve Complementation in Latin and Greek. Journal of Indo-European Studies 2: 223–246.
 • Passow, F. 1983 [1852]. Handwörterbuch der Griechischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 504–505.
 • Ruijgh, C.J. 1967. Études sur la Grammaire et le Vocabulaire du Grec Mycénien. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. 64–65.
 • Rijksbaron, A. 1981. Relative Clauses Formation in Ancient Greek. In Bolkestein, A.M. et al. (eds), Prediction and Expression in Functional Grammar. London: Academic Press. 235–259.
 • Schmidt, D.D. 1981. Hellenistic Grammar and Noam Chomsky: Nominalizing Transformations. Chico (Ca.): Scholars Press.
 • Καψωμένος, Σ.Γ. 1953. Έρευναι εις την γλώσσαν των ελληνικών παπύρων. Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 7: 248–263. passim.
 • Ανδριώτης, Ν.Π. 1960. Παράλληλοι σημασιολογικαί εξελίξεις εις την ελληνικήν και εις άλλας γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 96–97.
 • Lindenburg, M. 1958 [1953]. Γλωσσικά στρώματα στις Πράξεις των Αποστόλων. Πεπραγμένα Θʹ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου. 3: 178–183.
 • Kapsomenos, S.G. 1953. Das Griechische in Ägypten. Museum Helveticum 10: 248–263.
 • Rydbeck, L. 1967. Fachprosa, Vermeintliche Volkssprache und Neues Testament. Uppsala. 14–29, 84–119.
 • Kühner, R. & Gerth, B. 1963. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. München: Max Hueber. 2: 398–421.
 • Monro, D.B. 1891. A Grammar of the Homeric Dialect. Oxford: Clarendon Press. 196–213, 231–251, 257–265, 376–377.
 • Rijksbaron, A. 1976. Temporal and Casual Conjunctions in Ancient Greek. Amsterdam: Adolf. M. Hakkert. 33–41, 106–131, 146–151, 172–175, 190–191, 198–205, 223–227.
 • Pfister, F. 1912. Vulgärlatein und Vulgärgriechisch. Rheinisches Museum für Philologie 67: 195–208. passim.
 • De La Villa, J. 1989. Variantes en la Expression de las Funciones Semánticas Tiempo y Causa en Griego Antiguo. Revista Española de Linguistica 19: 25–47.
 • Palmer, L.R. 1980. The Greek Language. London: Faber and Faber. 48–51, 134–135, 182–187, 232–235, 284–287.
 • Klein, J.S. 1991. Review of Bakker, E.J., Linguistics and Formulas in Homer. Studies in Language 15: 202–213
 • Wakker, G.C. 1986. Conditionele bijzinnen met finale nuance in het Grieks. Lampas 19: 159–174.
 • Bakker, E.J. 1986. Ὅσπερ en εἴπερ: een aspect van Attische conversatie. Lampas 19: 142–158.
 • Biraud, M. 1985) “La Syntax de ὡς dans la Langue Homerique: du Subordonnant Relatif au Subordonnant Conjonctif. In Braun, R. (ed.), Hommage a Jean Granarolo: Philogie, Litteratures et Histoire Anciennes Paris: Les Belles Lettres. 159–172.
 • Michelini, G. 1987. Ὁ, ἡ, τό nell’uso non relativo ed il suo funzionamento come articolo. Studi italiani di linguistica teorica ed applicata 16: 93–119.
 • Bubenik, V. 1993. Dialect contact and koineization: the case of Hellenistic Greek. International Journal of the Sociology of Language 99: 9–23.
 • Risch, E. 1985. Zum griechischen Relativpronomen. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 46: 173–191.
 • Fox, B. 1983. The Discourse Function of the Participle in Ancient Greek. In Klein-Andreu, F. (ed.), Discourse Perspectives on Syntax. New York: Academic Press. 23–41.
 • Bubenik, V. 1983. Synchronic Variation and Historical Change in the West Greek Dialects. Phoenix 37: 299-317.
 • Joseph, B.D. 2002. On Some Control Structures in Hellenistic Greek: A Comparison with Classical and Modern Greek. Linguistic Discovery 1.1.
 • Hoekstra, A. 1962. A Note on the Dative of Purpose (Dativus Finalis) in Greek. Mnemosyne 15: 15-23.
 • Blass, F. & Debrunner, A. 1961. A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature. Tr. Funk, R.W. Chicago: University of Chicago Press. 25-69.
 • Μανδηλαράς, Β.Δ. 1961. Έρευναι εις την γλώσσαν των μη φιλολογικών παπύρων. Αθηνά 65: 169-176.
 • Hamp, E.P. 2004. ϝεϝοικ-. Presentation, Second International conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Mytilene, October 2004.
 • Μπαμπινιώτης, Γ. 1986-87. Αξιοποίηση των δεδομένων από την μηχανική επεξεργασία του Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (TLG). Γλωσσολογία 5-6: 95-101.
 • Floyd, E.D. 1998. Indo-European poetic formulas in Christian Greek literature. In Caron, B. (ed.), Proceedings of the 16th international congress of linguistics, 20-25 July, 1997. Amsterdam: Elsevier Science. Paper no. 398.
 • Signes-Codoñer, J. 2005. The definitions of the Greek middle voice between Apollonius Dyscolus and Constantinus Lascaris. Historiographia Linguistica 32: 1-33.
 • Jordan, D.R. 1985. A survey of Greek defixiones not included in the special corpora. Greek Roman and Byzantine Studies 26: 151-197.
 • Martinet, A. 1953. A project of transliteration of Classical Greek. Word 9: 152-161.

MEngSc Thesis [RST]

 • Lehmann, C. 1988. Towards a typology of clause linkage. In Haiman, J. & Thompson, S.A. (eds), Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 181-225.
 • Matthiessen, C. & S.A. Thompson. The structure of discourse and ‘subordination’. In Haiman, J. & Thompson, S.A. (eds), Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 275-329.
 • Jarvella, R.J. 1970. Effects of syntax on running memory span for connected discourse. Psychonomic Science 19:235-236.
 • Jarvella, R.J. 1971. Syntactic processing of connected speech. Journal of verbal learning and verbal behavior 10: 409-416.
 • Asher, N. & A. Lascarides. Intentions and information in discourse. 32nd Annual Meeting, Association for Computational Linguistics, 27-30 June 1994. 34-41.
 • Binet, L. n.d. A system for resolving pronominal anaphora. Ms.
 • Blakemore, D. 1989. Denial and contrast: relevance theoretic analysis of but. Linguistics and Philosophy 12: 15-37.
 • Britton, B. K., K. D. Muth & S. M. Glynn. 1986. Effects of text organization on memory: test of a cognitive effort hypothesis with limited exposure time. Discourse Processes 9: 475-487.
 • Chapman, D. 1992. Computer rules, conversational rules. Computational Linguistics 18: 531-536.
 • Dahl, Ö. & C. Hellman. 1991. Rhetorical structure and text generalization. In 3rd European workshop on NLG, 13-15 Mar 1991, Judenstein/Innsbruck, Austria. 32-37.
 • de Souza, C., Scott, D. R. & M. das Graças Volpe Nunes. 1989. Enhancing text quality in a question-answering system. In Martins, J.P. & Morgado, E.M. (eds), EPIA 89: 4th Portuguese Conference on Artificial Intelligence. Berlin: Springer. 222-233.
 • Fletcher, C.R. 1981. Short-term memory processes in text comprehension. Journal of verbal learning and verbal behavior 20: 564-574.
 • Frazier, L. 1988. The study of linguistic complexity. In Davison, A. & Green, G.M. (eds), Linguistic complexity and text comprehension: Readability issues reconsidered. Hillsdale (N.J.), Lawrence Eerlbaum Associates. 193-221.
 • Foss, D.J. & C.M. Jenkins. 1973. Some effects of context on the comprehension of ambiguous sentences. Journal of verbal learning and verbal behavior 12: 577-589.
 • Granville, R. A. 1991. The role of underlying structure in text generation. Workshop on discourse coherence, University of Edinburgh, April 4-6 1991. 105-111.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. 1972. A Grammar of Contemporary English. London: Longman. 520-532.
 • Glanzer, M., Dorfman, D. & B. Kaplan. 1981. Short-term storage in the processing of text. In Journal of verbal learning and verbal behavior 20: 656-670.
 • Grosz, B.J. & Sidner, C.L. 1986. Attenton, intentions, and the structure of discourse. Computational Linguistics 12.3: 175-204.
 • Hovy, E. 1993. From interclausal relations to discourse structure — a long way behind, a long way ahead. In Horacek, H. & M. Zock (ed.), New concepts in language generation. London/New York: Printer Publishers. 57-113.
 • Hovy, E.H. 1991. Parsimonious and profligate approaches to the question of discourse structure relations. Workshop on discourse coherence, University of Edinburgh, April 4-6 1991. 128-136.
 • Hovy, E.H. 1993. Automateed discourse generation using discourse structure relations. Artificial intelligence 63: 341-385.
 • Hobbs, J.R. 1985. On the coherence and structure of discourse. CSLI Report No. CSLI-85-37. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 • Hovy, E.H. 1990. Approaches to the planning of coherent text. In C.L. Paris, W.R. Swartout, & W.C. Mann (eds), Natural Language in Artificial Intelligence and Computational Linguistics. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. 83-101.
 • Hovy, E.H. 1989. Unresolved issues in paragraph planning. In Dale, R., Mellish, C. and M. Zock (eds), Current research in natural language generation. New York: Academic Press. 17-45.
 • Hovy, E.H. & K.F. McCoy. 1989. Focusing your RST: A step toward generating coherent multisentential text. In Proceedings of the 11th Cognitive Science Conference. Ann Arbor, MI. 1-11.
 • Korelsky, T. & R. Kittredge. 1994. Towards stratification of RST. 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 27-30 June 1994. New Mexico State University, Las Cruces, NM. 52-55.
 • Kehler, A. 1994. Temporal Relations: Reference or Discourse Coherence?, In Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL-94), Student Session, Las Cruces, June, 1994. 319-321.
 • Knott, A. & R. Dale. 1993. Choosing a set of rhetorical relations for text generation: a data-driven approach. Fourth European Workshop on Natural Language Generation, Pisa, 28-30 April 1993. 163-166.
 • Lascarides, A. & N. Asher. 1991. Discourse relations and defeasible knowledge. 29th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 18-21 June 1991. University of California Berkeley, California. 55-62.
 • Lascarides, A., Asher, N. & J. Oberlander. 1992. Inferring discourse relations in context. 30th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 28 June – 2 July 1992. University of Delaware Newark, Delaware. 1-8.
 • Segui, J. & J. Dommergues. 1982. The perceptual integration of sentences: syntactic and semantic aspects. In Le Ny, J.-F. & W. Kintsch (eds), Language and comprehension. Amsterdam/ New York/ Oxford: North-Holland Publishing Company. 63-72.
 • Noizet, G. 1982. Operative activity during sentence reading. In Le Ny, J.-F. & W. Kintsch (eds), Language and comprehension. Amsterdam/ New York/ Oxford: North-Holland Publishing Company. 107-121.
 • Le Ny, J.-F. & J.-C. Verstiggel. 1982. Accessibility from working memory and role of reprocessing in sentence comprehension. In Le Ny, J.-F. & W. Kintsch (eds), Language and comprehension. Amsterdam/ New York/ Oxford: North-Holland Publishing Company. 123-134.
 • Ehrlich, M.-F. 1982. An experimental study of the relationship between comprehension and memorization of a text. In Le Ny, J.-F. & W. Kintsch (eds), Language and comprehension. Amsterdam/ New York/ Oxford: North-Holland Publishing Company. 157-168.
 • Ehrlich, S. 1982. Construction of text representation in semantic memory. In Le Ny, J.-F. & W. Kintsch (eds), Language and comprehension. Amsterdam/ New York/ Oxford: North-Holland Publishing Company. 169-177.
 • Ehrlich, S. 1982. Aspects of text comprehension. In Le Ny, J.-F. & W. Kintsch (eds), Language and comprehension. Amsterdam/ New York/ Oxford: North-Holland Publishing Company. 301-312.
 • Lackner, J. R. & M. F. Garrett. 1973. Resolving ambiguity: effects of biasing context in the unattended ear. In Cognition 1.4: 359-372.
 • Mann, W.C. & Thompson, S.A. 1986. Relational Propositions in Discourse. Discourse Processes 9: 57-90.
 • Meteer, M. 1994. Assumptions underlying discourse relations: which ones are really there and where are they? 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 27-30 June 1994. New Mexico State University Las Cruces, New Mexico. 82-85.
 • Maier, E. & E.H. Hovy. A metafunctionally motivated taxonomy for discourse sructure relations. 3rd European Workshop on NLG. 13-15 Mar 1991, Judenstein/Innsbruch, Austria. 38-45.
 • Moore, J.D. & M.E. Pollack. 1992. A problem for RST: the need for multi-level discourse analysis. Computational Linguistics 18: 537-544.
 • Moore, J.D. & C.L. Paris. 1994. Planning text for advisory dialogues: capturing intentional and rhetorical information. Computational Linguistics 19: 651-694.
 • Matthiessen, C. 1991. Lexico(Grammatical) choice in text generation. In C. Paris, W. Swartout & W. Mann (eds.), Natural language generation in artificial intelligence and computational linguistics. Dordrecht: Kluwer. 249-292.
 • Meyer, B.J.F., Brandt, D.M. & G. J. Bluth. 1980. Use of top-level structure in text: key for reading comprehension of ninth-grade students. Reading research quarterly 1: 72-103.
 • McCoy, K.F. & Cheng, J. 1991. Lexico(Grammatical) choice in text generation. In C. Paris, W. Swartout & W. Mann (eds.), Natural language generation in artificial intelligence and computational linguistics. Dordrecht: Kluwer. 103-124.
 • McKeown, K. R. 1985. Discourse strategies for generating natural-language text. Artificial Intelligence 27: 1-41.
 • McCarthy, J. 1992. Elephant 2000: a programming language based on speech acts. Ms.
 • Mann, W. C. & S. A. Thompson. 1987. Rhetorical structure theory: a theory of text organization. In L. Polanyi (ed.), The Atructure of Discourse Norwood, N.J.: Ablex. 85-96.
 • Redeker, G. 1990. Ideational and pragmatic markers of discourse structure. Journal of Pragmatics 14: 367-381.
 • Rutherford, W.E. 1970. Some observations concerning subordinate clauses in English. Language 46: 97-115.
 • Carberry, S., Chu, J., Green, N. & Lambert, L. 1993. Rhetorical Relations: Necessary but not Sufficient. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 1-6.
 • Hovy, E.H. 1993. In Defense of Syntax: Informational, Intentional, and Rhetorical Structure in Discourse. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 35-39.
 • Moser, M. & Moore, J.D. 1993. Investigating Discourse Relations. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 94-97.
 • Knott, A. 1993. Using Cue Phrases to Determine a Set of Rhetorical Relations. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 48-51.
 • Mittal, V.O. & Paris, C.L. 1993. On the necessity of intentions and (at least) the usefulness of rhetorical relations: A position paper. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 90-93.
 • Rambow, O. 1993. Rhetoric as Knowledge. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 102-105.
 • Sidner, C.L. 1993. On Discourse relations, rhetorical relations and rhetoric. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 122-124.
 • Wiebe, J.M. 1993. Issues in Linguistic Segmentation. In Rambow, O. (ed.), Intentionality and structure in discourse relations. Proceedings of a workshop sponsored by the special interest group on generation of the association for computational linguistics, 21 June 1993, Ohio State University, Columbus, Ohio. 148-151.
 • Sanders, T.J.M., Spooren, W.P.M. & L.G.M. Noordman. 1992. Toward a taxonomy of coherence relations. Discourse Processes 15: 1-35.
 • Scott, D.R. & de Souza, C.S. 1990. Getting the Message Across in RST-based Text Generation. In Dale, R., Mellish, C. and M. Zock (ed). 1990. Current research in natural language generation. London: Academic Press. 47-73.
 • Stede, M. 1992. Linearizing RST trees in the bilingual generation of instructional text. Technical report 92020, FAW Ulm.
 • Segal, E.M., Duchan, J.F. & P.J. Scott. 1991. The role of interclausal connectives in narrative structuring: evidence from adults’ interpretations of simple stories. Discourse Processes 14: 27-54.
 • Vander Linden, K., Cumming, S. & J. Martin. 1992. Using system networks to build rhetorical structures. In Dale, R., Hovy, E., Rösner, D. & Stock, O. (eds), Apsects of Automated Natural Language Generation: 6th International Workshop on Natural Language Generation, Trento, Italy, April 5-7, 1992. Berlin: Springer. 183-214.
 • Van Dijk, T. & W. Kintsch. 1983. Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press. 32-55, 90-91, 109-135, 144-161, 346-357.
 • Vander Linden, K. 1992. The expression of local rhetorical relations in instructional text. 30th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 28 June – 2 July 1992. University of Delaware, Newark, Delaware. 318-320.
 • Knott, A. & Dale, R. 1993. Using linguistic phenomena to motivate a set of rhetorical relations. Ms.

Τὸ ἅπερ [ΤΑΠ]

 • Olsson, B. 1935. Syntaktisches aus den griechischen Papyri. Glotta 23: 110-112.
 • Λάμπρος, Σ. 1910. Οκτώ ανέκδοτα έγγραφα ών πέντε εκ της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας. Νέος Ελληνομνήμων 10: 26-41.
 • Miklosich, F. & I. Müller. 1871-1890. Acta et diplomata Graeca Medii Aevi. Vindobonae: C. Gerold. IV: x-xiii, 64-65, 74-75, 92-95, 98, 99, VI:164-165, 226-229, 254-257.
 • Guillou, A. 1963. Les actes Grecs de S. Maria di Messina. Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. 32-37, 47-50, 56-61, 91-93, 99-104.
Nick Nicholas, opoudjis [AT] optusnet . com . au
Created: 2003-07-20; Last revision: 2009-01-09
URL: http://www.opoudjis.net/Work/deadtree2.html