Μαρώνεια: ιστορία, πολιτισμός, φύση

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ, ΙΓΜΕ – ΠΜΑΜΘ

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]
Η περιοχή της Μαρώνειας καταλαμβάνει το ΝΑ τμήμα του Νομού Ροδόπης. Έχει έναν πλούτο απ0 αρχαιολογικές, γεωλογικές και γενικότερα περιβαλλο-ντικές θέσεις με μεγάλο ενδιαφέρον, οι οποίες, ανσυνδυαστούν με το ευνοϊκό μικροκλίμα της, μπο-ρούν να ικανοποιήσουνεπαρκέστατα τα ενδιαφέροντα κάθε επισκέπτη.
Δίκαια, λοιπόν, θεωρείταιτο τουριστικό κέντρο της Θράκης και όχι μόνο.
ΓΝΩΡΙΜIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧH
Η σειρά «Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα» είναι πιλοτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με τη χρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ για το έργο: «Ανάδειξη γεωτόπων-γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη» και το υποέργο: «Δημιουργία υλικού προβολής, διάδοσης, ευαισθητοποίησης για τους γεώτοπους και τα γεωπάρκα», ενώ η αποτύπωση των γεωδιαδρομών έγινε στο πλαίσιο του υποέργου «Μελέτες-σχεδιασμός γεωδιαδρομών για δυνητικά γεωπάρκα» του ίδιου έργου, κατά το 2008.

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]