Μελέτες για τον Χέγκελ

Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες
Βασιλική Καραβάκου: Δοκίμια στην εγελιανή φιλοσοφία της παιδείας. Αθήνα: Guten-berg 2009, 301 σ., 24 €.
Κωνσταντίνος Καβουλάκος (επιμ.): Η «Φαινομενολογία του πνεύματος» του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2009, 391 σ., 23 €.

Κρίνει ο Φίλων Κτενίδης (Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας, ΑΠΘ)
από το http://www.philosophica.gr

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

Η μελέτη της εγελιανής σκέψης στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν βρίσκεται σε τόσο πρωτόγονη κατάσταση όσο της καρτεσιανής, δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ικανο-ποιητική. Πέρα από τα μεταφραστικά κενά σε έργα του Χέγκελ και την αναξιοπιστία ορισμένων μεταφραστικών εγχειρημάτων, η δευτερεύουσα βιβλιογραφία περί Χέγκελ αποτελείται από γενικές εισαγωγές, αρκετές διερευνήσεις του ειδικού θέματος Χέγκελ-Μαρξ, αλλά συγκριτικά λίγες προσεγγίσεις άλλων πτυχών της ευρύτατης εγελιανής φι-λοσοφίας· αξιοσημείωτο είναι και το μεγάλο ποσοστό της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας από μετάφραση. Είναι ευπρόσδεκτες, συνεπώς, δύο πρόσφατες εκδόσεις που συμβάλ-λουν θετικά στο τοπίο που περιγράψαμε – η πρώτη ως προσέγγιση της εγελιανής σκέ-ψης από την ιδιαίτερη προοπτική της παιδείας και η δεύτερη ως εξαίρετος συνοδηγός στη μελέτη του πρώτου μεγάλου έργου του Χέγκελ: της Φαινομενολογίας του Πνεύμα-τος (ΦτΠ).
Το βιβλίο της Βασιλικής Καραβάκου (Β.Κ.) συγκεντρώνει δέκα δοκίμιά της, εννέα εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά ή συλλογικούς τόμους από το 2002 έως το 2006 (πέντε αρχικά στην Αγγλική και μεταφρασμένα εδώ), καθώς και ένα εισαγωγικό δοκίμιο γραμμένο ειδικά για το βιβλίο. Τα δοκίμια αναφέρονται σε νεωτερικούς και σύγχρονους προβληματισμούς για τη φιλοσοφία της παιδείας, για τους οποίους η Β.Κ. θεωρεί την εγελιανή φιλοσοφία καίριας σημασίας. Στοχεύοντας σε θεμελιώδεις έννοιες του εγελιανού στοχασμού, όπως η ελευθερία, η διαμεσολάβηση και κυρίως η αναγνώ-ριση, η συγγραφέας ανασυγκροτεί αναλύσεις του Χέγκελ από διάφορα κείμενα και δια-τυπώνει προτάσεις για θέματα παιδείας (διατηρώντας ενίοτε επιφυλάξεις για ορισμένες εγελιανές θέσεις). Τα δοκίμια δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερη εξοικείωση με την εγελιανή σκέψη, ενώ από το σύνολο ξεχωρίζουν τα υπ’ αριθμόν 1, 5, 6 και 7…

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]