Μεταλλεία και Μαντεία στην Αρχαιότητα

Ιωάννης Λεονάρδος
Συμβολή στην Ιστορία της Αρχαίας Μεταλλείας

24grammata.com/ free e book

[download]

…Το θέμα της μαντείας στην αρχαία Ελλάδα έχει μακρόχρονη ιστορία διερεύνησης αλλά δεν έχει πάψει να θεωρείται ανοικτό για περαιτέρω έρευνα. Με αυτό συμβάλλει το εύρος των χρήσεών της μαντείας στην αρχαία Ελληνική κοινωνία. Οι ερωτήσεις στις οποίες καλούνταν να απαντήσουν οι μάντεις και τα μαντεία ήταν ποικίλες. Με αυτές συγκαταλέγονταν κάποιες γενικές, σχετικές με τη λατρεία, αλλά και εκείνες που υπέβαλλαν ορισμένοι επαγγελματίες πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, η ιστορία της αρχαίας μεταλλείας και μεταλλουργίας εστιάζει σε ζητήματα τεχνικής φύσεως. Αυτά συνδέονται με την ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων του ανθρώπου, η οποία επέφερε την εξέλιξη των μεθόδων εξόρυξης και κατεργασίας των μετάλλων.
Δεν έχει μελετηθεί ωστόσο η σημασία του θείου για τους μεταλλευτές και τους μεταλλουργούς. Ας σημειωθεί ότι η θρησκεία –διά της μαντείας– ασκούσε επιρροή σε πολλούς τομείς της αρχαίας Ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομίας.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου της μαντείας στους τομείς της αρχαίας μεταλλείας και της μεταλλουργίας. Επιχειρείται πρωτίστως να τεκμηριωθεί η υπόσταση αυτής της σχέσης μέσω των σχετικών αρχαίων μαρτυριών. Φρειάζεται ακόμα να προσδιοριστούν οι περιστάσεις και οι αιτίες που ωθούσαν τους μεταλλευτές και τους μεταλλουργούς να καταφύγουν στα μαντεία και στους μάντεις. Οι τελευταίοι έπρεπε να φαίνονται ικανοί να προβλέπουν ορθά το μέλλον. Σίθεται λοιπόν το ζήτημα των μεθόδων ή των τεχνασμάτων που μετέρχονταν ώστε να αποφεύγουν τη σφαλερή πρόβλεψη. Η ολοκληρωμένη πραγμάτευση του θέματος προϋποθέτει, τέλος, να διερευνηθεί η συχνότητα καταφυγής στη μαντεία εκ μέρους των μεταλλευτών και των μεταλλουργών…

24grammata.com/ free e book

[download]