Μορφές του Κωνσταντίνος(19ος αι.-1913)

Ταχινοσλής Νικόλαος

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

Περίληψη:    Στην παρούσα εργασία ερευνώνται οι πηγές των νεοελληνικών ονομάτων. υποστηρίζεται η άποψη ότι τα νεοελληνικά επώνυμα είναι κυρίως εξελίξεις αγαπητών βαφτιστικών του χριστιανικού εορτολογίου, οι οποίες μετά την απομάκρυνσή τους από την αρχική πηγή συνέπεσαν φωνητικά με έννοιες γνωστές του εκάστοτε γλωσσικού περιβάλλοντος και ταυτίστηκαν. Στην ίδια διαδικασία αποδίδεται και ο σχηματισμός πολλών βαφτιστικών. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία 223.841 ανδρικών και γυναικείων ονομάτων του 19ου κυρίως αιώνα από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, παρατίθενται μορφές βαφτιστικών και επωνύμων, στις οποίες θα πρέπει πρωτίστως να αναγνωρίσουμε το όνομα Κωνσταντίνος
In this paper we research about the sources of the new-Greek names. It is claimed that the new-Greek last names are mainly evolved from the most favourite Christian names of the Christian church calendar, which after they were removed from their original sourch, they phonetically coincided with familiar notions of the given linguistic environment and were identified with them. In the same process we attribute the formation of many Christian names. According to the comparative types of 223.841 male and female names of the 19th century from all over Greece, we indicate forms of Christian names and last names, among which we must first of all identity the name Konstantinos
Σχολή/Τμήμα:    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας,   2005, Διδακτορική διατριβή

 

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]