Νέες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση Αποδήμων Ελλήνων

Διεκπεραίωση από τα Κ.Ε.Π και το Κ.Ε.Π.Π.Α, δέκα διαδικασιών των Προξενικών Αρχών και εξακοσίων πενήντα περίπου διαδικασιών των Κ.Ε.Π. θα διεκπεραιώνονται στο εξής και από τις Προξενικές Αρχές και το Κ.Ε.Π. Αποδήμων.

Α) Διαδικασίες των Προξενικών Αρχών οι οποίες διεκπεραιώνονται και από τα Κ.Ε.Π.

Δέκα διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, πλέον διεκπεραιώνονται και μέσω Κ.Ε.Π και του Κ.Ε.Π.Π.Α. Οι διαδικασίες αυτές είναι:

1.     Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και αναφορές προς τις προξενικές αρχές

2.     Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος ή επωνύμου

3.     Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών στρατολογίας που έχουν εκδοθεί από την προξενική αρχή

4.     Χορήγηση πιστοποιητικών μετοικεσίας που έχουν εκδοθεί από την προξενική αρχή

5.     Χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων τίτλων σπουδών για στρατολογική χρήση, εφόσον απαιτείται προξενική θεώρηση

6.     Θεώρηση βεβαιώσεων ή και αποδείξεων σχετικών με νοσηλεία

7.     Παροχή συγκαταθέσεων γονέων για έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων

8.     Γνωστοποίηση θανάτου διαθέτη για δημοσίευση διαθήκης κατατεθειμένης σε προξενική αρχή

9.     Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στα προξενικά μητρώα

10.   Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Τα έντυπα για τις ανωτέρω διαδικασίες τα οποία διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται ήδη καταχωρημένα στην ιστοσελίδα των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr) και στην εφαρμογή e-kep, στην οποία θα πρέπει να ανατρέχετε για την διεκπεραίωσή τους. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π στο Κέντρο Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.) Ακαδημίας 3, Αθήνα. Επίσης τα Κ.Ε.Π για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες των Προξενικών Αρχών μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Π.Π.Α στα τηλέφωνα 210-3682041-46.

Β) Διαδικασίες των Κ.Ε.Π οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Προξενικών Αρχών

Όλες οι διαδικασίες των Κ.Ε.Π οι οποίες δεν προϋποθέτουν την πληρωμή τέλους, παραβόλου κλπ (οι υπάρχουσες, καθώς και όσες θα πιστοποιούνται στο μέλλον), εφεξής θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Προξενικών Αρχών και του Κ.Ε.Π.Π.Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται και θα παραμένουν στις προξενικές αρχές, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν μόνο τις αιτήσεις στα Κ.Ε.Π., βεβαιώνοντας τον αριθμό και το είδος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την αίτηση.


Γ) Κατόπιν ενσωμάτωσης του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών του ΥΠ.ΕΞ στο Κ.Ε.Π Αποδήμων Ελλήνων, το κοινό ενημερώνεται σχετικά με

– Θέματα Παλιννόστησης Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση ,

– Θέματα επικύρωσης και χαρτοσήμανσης εγγράφων που χορηγήθηκαν στο εξωτερικό από ξένες αρχές και δεν χαρτοσημάνθηκαν στα οικεία Ελληνικά προξενεία,

– Τις ξένες αποστολές στην Ελλάδα και για τις ελληνικές αρχές στο εξωτερικό (διευθύνσεις-τηλέφωνα),

– Θέματα υποτροφιών για Θεολογικές Σπουδές, Βυζαντινή μουσική και Αγιογραφία στην Ελλάδα,

– Θέματα αλλοδαπών ή ομογενών υποτρόφων εξωτερικού για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,

– Την πρόσβαση και έρευνα σε αρχειακές συλλογές του Υπουργείου Εξωτερικών στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου,

– Τη χορήγηση επίσημων μεταφράσεων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία, για μεταφράσεις από όλη την επικράτεια, για επικυρώσεις Ελληνικών εγγράφων που απευθύνονται σε ξένο Κράτος, για επικύρωση υπογραφών ναυτιλιακών εγγράφων,

– Θεωρήσεις πιστοποιητικών εθνικής καταγωγής και πιστοποιητικών προηγούμενης απασχόλησης (“προεργασίας”) σε Κωνσταντινουπολίτες,

– Θεωρήσεις ναυτικών από εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, για ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά λιμάνια,

– Θέματα στρατολογικά Ελλήνων εξωτερικού, αναζητήσεις προσώπων και απώλειες προσωπικών εγγράφων και αντικειμένων στο εξωτερικό,

– Θεωρήσεις για υπαλλήλους εταιρειών, σπουδαστικές θεωρήσεις σε αλλοδαπούς φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ, σε αλλοδαπά καλλιτεχνικά συγκροτήματα και αθλητές,

– Θεωρήσεις για εμπορικές διαπραγματεύσεις, τουρισμό και έλευση για εργασία από χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ),

– Διενέργεια διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εξωτερικών,

– Αιτήματα Αποδήμων και Παλιννοστούντων,

– Αποζημιώσεις και θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων Ελλήνων του Εξωτερικού,

– Μετοικεσίες, έκδοση πιστοποιητικών και έκδοση διαβατηρίων Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού

Δ) Επικυρώσεις

α. Του γνησίου της υπογραφής των αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών.

β. Αντιγράφων από πρωτότυπα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

γ. Της υπογραφής Ελλήνων και ξένων υπηκόων επί παντός κειμένου στην ελληνική γλώσσα πλην πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του  αρμόδιου υπαλλήλου.

δ. Του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές. Προς τούτο τηρείται ενημερωμένο ειδικό αρχείο.

Ε) Από το ΚΕΠΠΑ διεκπεραιώνεται το σύνολο των πιστοποιημένων διαδικασιών του ΥΠΕΣΔΔΑ. (www.kep.gov.gr)

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΚΕΠΠΑ )
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 – ΣΤΟΑ ΔΑΒΑΚΗ
ΤΗΛ: 210-3682041-8
FAX: 210-3682348, 210-3682137
e-mail:[email protected]