Οι περιπέτειες της Eυρωζώνης και το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γιούλη Γ. Παπανικολάου

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή σελ.3
2. Σύνοψη των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών
Συνόδων Κ ορυφής για την κρίση της Ευρωζώνης το 2011 σελ.3
3. Γιατί νοσεί η Ευρώπη? σελ.6
4. Κριτική των αποφάσεων και προοπτικές της EE. Δ ιαφαίνεται ίαση; σελ.9
5. Προτάσεις για την πορεί α της Ευρωζώνης και της Ευρώπης σελ.10
6. Ευρωομόλογα σελ.15
7. Συμπεράσματα σελ.16
8. Σημειώσεις σελ
Περίληψη
Το παρόν κείμενο στοχεύει να συμπυκνώσει την προβληματική για την παρούσα κατάσταση και το μέλλον της ευρωζώνης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο, υπό την σκιά της παρούσας κρίσης χρέους της Ελλάδος, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, αλλά και της αυξανόμενης ανεργίας στα κράτη του Νότου καθώς και των ανισορροπιών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιθανή αποδόμηση του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αρχής γενομένης με την κρίση χρέους της Ελλάδας, οδήγησε στην λήψη καινοφανών αποφάσεων για την διάσωσή του μετά από πολλές παλινδρομήσεις, αντιρρήσεις, υποχωρήσεις, αλλά και θεσμικά
κενά. Ο προσωρινός μηχανισμός διάσωσης για την Ελλάδα αποκρυσταλλώθηκε και νομιμοποιήθηκε τον Μάρτιο και μετέπειτα, επισφραγίστηκε τον Ιούνιο του 2011 και επισπεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 με την προοπτική για μετεξέλιξή του σε ένα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις), και ένα νέο Σύμφωνο
για το ευρώ έλαβε σάρκα και οστά με σκοπό την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης της
Ε και την θωράκιση του ευρώ και της νομισματικής ένωσης. Με εφαλτήριο την ανάλυση των εν γένει αδυναμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρουσίαση των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Συνόδων το 2011, επιχειρείται η αξιολόγηση τους καθώς και η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης. Τέλος, παρουσιάζονται διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις για την οχύρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά και για μια αλλαγή πλεύσης του προς μια πιο δίκαιη, αλληλέγγυα και πιο συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση.

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]