ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Γεώργιος Καραμπατσόλης
Συνταγματάρχης Πεζικού

Η Νυμφαία είναι ορεινός οικισμός (υψ. 550 μ., κάτοικοι: 70) και βρίσκεται στο Ν. Ροδόπης, 18 χιλ. βόρεια της Κομοτηνής. Κατοικείται αποκλειστικά από  Μουσουλμάνους.  Η Νυμφαία έγινε γνωστή από το ομώνυμο Οχυρό της γραμμής Μεταξά , στο οποίο έγιναν μάχες στις 6 και 7 Απριλίου του 1941, οπότε και κατελήφθη από τους Γερμανούς
24grammata.com/ free ebook
[download]

…Ορθότατα λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις και το ΓΕΣ, κατά το 1935 και μετά, ελάμβαναν υπόψη τους τη δυσμενέστερη περίπτωση εμπλοκής σε πόλεμο της Ελλάδας μόνης κατά της Βουλγαρίας μόνης ή και κατά της Αλβανίας, η οποία θα ενεργούσε
ταυτόχρονα με τη Βουλγαρία.
Το ΓΕΣ διαβλέπον ότι η κυβέρνηση θα διέθετε τα απαιτούμενα κονδύλια για την οχύρωση της χώρας και με δεδομένο την έλλειψη συστηματικών μελετών, ως πρώτο βήμα συγκρότησε στις 2 Αυγούστου 1935 επιτροπή υπό την προεδρία του τότε συνταγματάρχη Μηχανικού Στρίμπερ Ι, η οποία αργότερα έλαβε τον τίτλο επιτροπή μελετών οχύρωσης (ΕΜΟ).
Το Σεπτέμβριο δε του 1935, το ΓΕΣ συγκρότησε στο 3ο γραφείο αυτού, το τμήμα ΙΙΙ το οποίο μετονομάσθηκε αργότερα σε ΙΙΙ/β ως αρμόδιο γραφείο οχύρωσης. Η διεύθυνση ΙΙΙ/β ανατέθηκε στον τότε αντισυνταγματάρχη Μηχανικού Κανελόπουλο Κων/νο, ο οποίος διατήρησε συνεχώς τη διεύθυνση του τμήματος τούτου μέχρι τον Οκτώβριο του 1940.
Η αναφερθείσα επιτροπή είχε εντολή, αφού λάβει υπόψη τα ισχύοντα σχέδια ενεργείας προς Βουλγαρία όπως και διάφορα άλλα στοιχεία που θα έπαιρνε από το ΓΕΣ, να υποβάλλει πρακτικό στο οποίο να καθορίζεται η μορφή οχύρωσης, η γενική γραμμή
χάραξης των έργων, η δαπάνη που θα απαιτηθεί και ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας.
Η ανατεθείσα στην επιτροπή μελέτη έγινε σε χάρτη κλίμακας 1: 100.000, τα δε πορίσματα αυτής υποβλήθηκαν από την ΕΜΟ στο ΓΕΣ με το υπ’ αριθμόν 1 της 1ης Οκτωβρίου 1935 πρακτικό της.

Για την περιοχή της Κομοτηνής, πρότεινε την κατασκευή στη Νυμφαία οχυρού αντοχής σε βολή των 155 για την απαγόρευση της οδού Κίρτζαλι – Νυμφαία – Κομοτηνή, καθώς και πολυβολείων αντοχής των 105 στο ύψος της γραμμής Γιοβά Χαλίλ (Μαχαίρας) –
Νυμφαία – Κάτω Μεγάλη Άδα – ‘ράνια για την απαγόρευση των ορεινών οδεύσεων.
Γενικά η μελέτη της ΕΜΟ παρείχε την εντύπωση ότι κρινόταν όχι απαραίτητη η οχύρωση της ζώνης αυτής και επαφιόταν στην κρίση του ΓΕΣ η λήψη απόφασης για την κατασκευή των προτεινομένων έργων…

24grammata.com/ free ebook
[download]