Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική

Μαρία Μενδρινού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

24grammata.com/ free e book (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο/ download]

Περίληψη
Η παρούσα ανάλυση πραγματεύεται τη σημασία της συμμόρφωσης στη διεθνή πολιτική. Εστιάζει στα νέα δεδομένα που συνεπάγεται η συνεχής προαγωγή των διεθνών και διακρατικών συνεργασιών τόσο με την εισαγωγή νέων μορφών συνεργασίας όσο και με την διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας. Με τη βοήθεια τεσσάρων περιπτωσιολογικών μελετών, από το ΔΝΤ (επιτήρηση οικονομιών και δανεισμός) και την ΕΕ (εσωτερική αγορά, επιτήρηση υπερβολικού ελλείμματος), η ανάλυση προσεγγίζει το ζήτημα της συμμόρφωση των συμβαλλομένων μερών με τις απορρέουσες από τη συνεργασία υποχρεώσεις. Μελετά τους μηχανισμούς συμμόρφωσης που υιοθετούνται και των εν λόγω διαδικασιών εποπτείας. Ειδικότερα, η ανάλυση διερευνά τέσσερα κύρια ζητήματα: (α) την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών συμμόρφωσης σε διακρατικές και υπερεθνικές συνεργασίες, (β) την σημασία της διάκρισης μεταξύ δεσμευτικών και μη δεσμευτικών κανόνων και τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους σε επιμέρους πλαίσια αυτών των συνεργασιών, (γ) την επίδραση της σχέσης μεταξύ διεθνούς και εθνικού επιπέδου για την επίτευξη της συμμόρφωσης των κρατών, και τέλος, (δ) την δυναμική ανάπτυξης νέων μηχανισμών για την υποστήριξη της εποπτείας διεθνών συνεργασιών και την υποβοήθηση της θεσμικής εξέλιξης των εν λόγω οργανισμών.
3
Περιεχόμενα
1. Η Δυναμική Ενίσχυσης της Πολυπλοκότητας και Πολυμέρειας των Διεθνών Συνεργασιών ……………………………………………………………. 4
2. Οι Περιπτωσιολογικές Μελέτες……………………………………………………. 13
2.1. Η “Επιτήρηση” των Οικονομιών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ………………………………………………. 14
2.2. H Παροχή Οικονομικής Βοήθειας / Δανεισμού από το ΔΝΤ….. 17
2.3. Η Εσωτερική Αγορά στην ΕΕ…………………………………………….. 18
2.4. Η Επιτήρηση Υπερβολικού Δημοσιονομικού Ελλείμματος στην ΕΕ …………………………………………………………………………. 27
3. Φερεγγυότητα ή Επιβολή στην Διεθνή Πολιτική και Οικονομία; …….. 33
4. Δεσμευτικοί vs Μη-Δεσμευτικοί Κανόνες και Συμμόρφωση στο Διεθνές και το Υπερεθνικό Επίπεδο……………………………………………… 47
5. Αυτάρκεια ή Συμπληρωματικότητα μεταξύ Διεθνούς / Υπερεθνικού και Εθνικού Επίπεδου;…………………………………………….. 51
6. Η Μη Συμμόρφωση Αντιπαλεύει ή Συνδράμει την Θεσμική Ανάπτυξη και Βελτίωση των Μηχανισμών Εποπτείας των Διεθνών Συνεργασιών;…………………………………………………………………………….. 55
7. Συμπεράσματα…………………………………………………………………………… 64
Βιβλιογραφικές Αναφορές…………………………………………………………… 65

24grammata.com/ free e book (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο/ download]