Προκαταρκτικές Εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

24grammata.com / εκπαίδευση / θέματα νεολαίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, χρειάζεται να προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Με τις εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) με τις οποίες διαπιστώνεται η “καταλληλότητα” κάποιου υποψηφίου για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές. Υποψήφιος που δεν τα καταφέρνει στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δεν εισάγεται στις στρατιωτικές σχολές, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει γράψει στις πανελλαδικές εξετάσεις, και εάν δηλώσει τέτοιες σχολές στο μηχανογραφικό.
Για υπάρξει δικαίωμα εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές.
Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο σχολείο δήλωση επιθυμίας για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, όπου και δηλώνουν με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δοθεί προσχοή στη στατιωτική σχολή που δηλώνεται πρώτη, καθώς σε αυτήν τη σχολή θα προσέλθει ο υποψήφιος για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους (π.χ. κολύμβηση). Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι σχολές στη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για το μηχανογραφικό δελτίο, όπου μπορούν να δηλωθούν με διαφορετική σειρά, ή ακόμη και να μην δηλώθούν ορισμένες σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.
Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως καθορίζεται από τις σχολές ή σε Κρατικά Νοσοκομεία (μόνο η ακτινογραφία θώρακος, αρκεί να έχει γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και να έχει γνωμάτευση γιατρού).
Οι ψυχομετρικές εξετάσεις γίνονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή Αρμόδιων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.
Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/ΟΠΛΑ,
ΣΝΔ,
ΣΙ/ΙΠΤ,
ΣΜΥ/ΟΠΛΑ
ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ,
ΣΙ/ΜΗΧ,
ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ,
ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ,
ΣΜΥΝ,
ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ,
ΣΙΡ
Δρόμος 100μ 16″ 17″
Δρόμος 1000μ 4΄ και 20″ 4′ και 30”
Άλμα σε ύψος με φορά 1,05 μ 1,00 μ
Άλμα σε μήκος με φορά
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ)
3,60 μ 3,60 μ
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 4,50 μ 4,40 μ
Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων
(για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ)
2′ 2′

Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.
Ο κάθε υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη να επικοινωνήσει με την πρώτη σχολή της δήλωσης, ώστε να ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο και χρόνο των προκαταρκτικών δοκιμασιών
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων)
1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%)
1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κλη-ρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού)
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής στις στρατιωτικές σχολές δεν καταφέρει να κριθεί κατάλληλος λόγω υγείας ή υγειονομικής ανεπάρκειας, έχει το δικαίωμα να μπει στην επόμενη σχολή προτίμησής του που δήλωσε στο μηχανογραφικό δελτίο (από της μή στρατιωτικές), εφόσον έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής σε αυτήν.
Αν αυτό συμβεί πριν τις 15 Νοεμβρίου, μπαίνει στην επόμενη σχολή το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αν συμβεί μετά την 15η Νοεμβρίου μπαίνει στη σχολή το επόμενο έτος.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παραιτηθεί, δεν έχει το δικαίωμα ένταξης σε καμία άλλη σχολή.

Οι υποψήφιοι των Α.Σ.Σ.Υ. θα πρέπει:
α. Να μην έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί στο παρελθόν από Α.Σ.Σ.Υ. για οποιοδήποτε λόγο και να μην έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για ανυποταξία ή λιποταξία.

β. Ειδικά για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α. – Σ.Υ.Δ.):
(1) Να μην έχουν απολυθεί από την ίδια Σχολή.
(2) Να μην έχουν αποβληθεί από οποιαδήποτε Σχολή Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετησίου ελευθερίας, συκοφαντική δυσφήμηση, κλοπή, υπεξαίρεση, παρασιώπηση ευρέσεως, υφαίρεση, κιβδηλεία, κυκλοφορία παραχαραγμένων ή κίβδηλων νομισμάτων και προπαρασκευαστικές πράξεις αυτών, ψευδορκία πραγματογνώμονα και διερμηνέα, απάτη, απάτη ευτελούς αξίας, απάτη σχετική με τις ασφάλειες και απατηλή πρόκληση βλάβης, εκβίαση ή έγκλημα κατά της χώρας ή παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποια από αυτά τα εγκλήματα, ούτε να έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Η Προκήρυξη των Στρατιωτικών Σχολών αποστέλλεται στα σχολεία όλης της χώρας στο μέσο περίπου της σχολικής χρονιάς οπότε και ανακοινώνονται και οι προθεσμίες για την κατάθεσης της αίτησης εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές.