Πυουλκός / Pyoulkos

24grammata.com/ αρχαιότητα/ ιατρική

ελληνικά / αγγλικά. Gr/En
Όργανο που ο Ήρων περιγράφει στο έργο του Πνευματικά (Β,18). Χρησίμευε στην απομάκρυνση του πύου, για υποκλυσμούς και ενέσεις, και υπήρξε πρόγονος της σημερινής σύριγγας. Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης, κυρίως της παθολογίας και της ανατομίας, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο παρεμφερές όργανο. Ο πυουλκός θεωρείται επινόηση του Ήρωνα και χρονολογείται στον 1ο μ.Χ. αιώνα

Instrument, which Heron describes in his work Pneumatika (B,18). It served for the removal of pus, for enemas and injections; ancestor of today’s syringe. Despite the great evolution of the medical science, mostly in pathology and anatomy, during the Hellenistic Times, there is no report on a similar instrument, which is considered to be an invention of Heron, in the 1st century.

ΠHΓH: Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia,
I. Σχόλια και σχέδια Wilchelm Schmidt,εκδ. Teubner, Λιψία 1899
Kατασκευή και χορηγία: Νίκος Ορφανουδάκης

SOURCE: Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia, I. Comments and designs: Wilchelm Schmidt, Teubner Publ., Leipzig, 1899
Construction and sponsorship: Nikos Orfanoudakis

επισκεφτείτε τον αξιόλογο ιστότοπο

visit