Π. Π. Γερμανός – Υπομνήματα Επαναστάσεως Ελλάδος

Π. Π. Γερμανός

24grammata.com / ebooks

Περιγραφή: “Το Ελληνικόν έθνος, αφ’ ου υπέκυψεν εις τον βάρβαρον και σκληρότατον ζυγόν της Οθωμανικής τυρρανίας υστερήθη όχι μόνον την ελευθερίαν του, αλλά και παν είδος μαθήσεως, και κατήντησε να μην γνωρίζη ουδέ την πάτριόν του γλώσσαν, εκτός ολίγων πεπαιδευμένων, όπου κατά καιρούς ήκμασαν, των οποίων τα Συγγράμματα μαρτυρούσι την εις τας μαθήσεις πρόοδόν τους. Και ήτο ενδεχόμενον να εκλείψη διόλου από το Έθνος η Ελληνική γλώσσα, εάν δεν την διέσωζεν η Εκκλησία, προς ην οφείλεται και κατά του ευγνωμοσύνη.”

Συγγραφέας: Π. Π. Γερμανός
Γλώσσα: Ελληνικά
Σελίδες: 170
Μέγεθος αρχείου: 17,5Mb

[Κατέβασέ το]