Σάκης Καράγιωργας: ο Δάσκαλος και ο Αγωνιστής

γράφουν: Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Φάνης Πάκος

24grammata.com – free ebook

[κατέβασέτο]

  • Η Ηθικο-πολιτική διάσταση στο Σάκη Καραγιωργα
  • Σάκης Καράγιωργας: “ο πάντα πολιτικός αγωνιστής”
  • Ο Καράγιωργας στο χώρο του Ελληνικού Πανεπιστημίου

Από τα “Τετράδια Πολιτικού Λόγου ¨έρευνας και Κριτικής”

Οι σημαντικότεροι σταθμοὶ στὴ ζωὴ του Σάκη Καράγιωργα

1930 Γεννήθηκε στὸν Πύργο τῆς Ἠλείας στὶς 17 Ἀπριλίου.
1953 Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Βιομηχανικὴ Σχολὴ Πειραιῶς.
1954 Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν.
1956 Προσλαμβάνεται στὴ Διεύθυνση Οἰκονομικῶν Μελετῶν τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος.
Σπουδάζει στὴν London School of Economics μὲ ὑποτροφία τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν καὶ ἀνακηρύσσεται Διδάκτορας (Ph.D.) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου.
1963 Ἀρχίζει τὴ διδακτική του δράση ὡς Ἐπιμελητὴς στὴν Ἀνωτάτη Βιομηχανικὴ Σχολὴ Πειραιῶς.
1964 Συνεργάζεται ὡς Εἰδικὸς Ἐπιστήμονας στὸ ΚΕΠΕ.
1965 Ἀναγορεύεται Ὑφηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν.
1966 Ἀναγορεύεται Καθηγητὴς τῆς Παντείου Ἀνωτάτης Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν στὴν ἕδρα τῆς Δημό­σιας Οἰκονομικῆς.
1967 Ἐκδίδει τὸ πρῶτο διδακτικό του βιβλίο “Παραδό­σεις Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς”.
Τὴν ἴδια μέρα τοῦ πραξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου ἀρχίζει τὴν ἐνεργὸ ἀντιστασιακή του δράση μὲ τὴ συμμετοχή του στὴν ἀντιδικτατορικὴ ὀργάνωση “Δημοκρατικὴ Ἄμυνα”.
1969 Συλλαμβάνεται στὶς 14 Ἰουλίου μετὰ τὸν σοβαρὸ τραυματισμό του ἀπὸ ἔκρηξη αὐτοσχέδιου ἐκρηκτι­κοῦ μηχανισμοῦ. Παραμένει πέντε μῆνες σὲ αὐστηρὴ ἀπομόνωση στὰ κελιὰ τῆς Ἀσφάλειας καὶ ὑποβάλλε­ται σὲ σκληρὰ βασανιστήρια.
1970 Δικάζεται μαζὶ μὲ ἄλλους 34 ἀντιστασιακοὺς ἀπὸ τὸ Ἔκτακτο Στρατοδικεῖο τῆς Ἀθήνας καὶ στὶς 12 Ἀπριλίου καταδικάζεται σὲ ἰσόβια κάθειρξη.
1973 Ἀπελευθερώνεται στὶς 23 Αὐγούστου μὲ τὴ χορήγηση ἀμνηστίας.
1974 Μετὰ τὴν πτώση τῆς δικτατορίας ἐπανέρχεται στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀμέσως ἀποχωρεῖ οἰκειο­θελῶς γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸ διδακτικὸ καὶ ἐρευνη­τικὸ του ἔργο.
Ἐπιστρέφει στὴν Πάντειο Σχολὴ καὶ ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου ὀργάνωσης καὶ λειτουργίας της.
Συμμετέχει στὶς προσπάθειες γιὰ τὴ δημιουργία ἐνὸς νέου πολιτικοῦ φορέα ποὺ νὰ ἐκφράζει τὰ αἰτήμα­τα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς πολιτικῆς δημοκρατίας.
Ἀναπτύσσει πολιτικὴ δράση μὲ τὴν ἔνταξη τῆς Δημοκρατικῆς Ἄμυνας στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ γίνεται μέλος τῆς Προσωρινῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Γραφείου.
1975 Διαγράφεται ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ λόγω διαφωνιῶν σχετικὰ μὲ τὸν ἰδεολογικὸ προσανατολισμὸ τοῦ κινήμα­τος καὶ τὶς διαδικασίες λήψης ἀποφάσεων.
1977-1985 Παραμένει κομματικὰ ἀδέσμευτος ἀλλὰ συνεχίζει μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του νὰ συμμετέχει σὲ κινή­σεις γιὰ τὴν ἑνιαία ἔκφραση τῆς ἀνανεωτικῆς ἀρι­στερᾶς.
Ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ τὸν ἐκδημοκρα­τισμὸ τῆς Ἀνώτατης Παιδείας τῆς χώρας, τὴν ἐμπέ­δωση διαδικασιῶν ἀξιοκρατικῆς στελέχωσής της καὶ τὴ σύνδεσή της μὲ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος. Συμμετέχει πρόθυμα σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπιτροπὲς ποὺ συγκροτήθηκαν σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.
1981 Ὡς Πρύτανης τῆς Παντείου Ἀνωτάτης Σχολῆς Πολι­τικῶν Ἐπιστημῶν συμβάλλει καθοριστικὰ στὴ σύνταξη τοῦ πρώτου νομοσχεδίου-πλαισίου γιὰ τὴν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση ποὺ προτάθηκε ἀπὸ τὴν Ἐπι­τροπὴ Πρυτάνεων.
1985 Πέθανε στὶς 17 Αὐγούστου.
ΠΗΓΗ (για το βιογραφικό σημείωμα): Περιοδικὸ Ὀροπέδιο, τεῦχος 6, Χειμώνας 2008-2009

24grammata.com – free ebook

[κατέβασέτο]