Σε ποια σημεία ταυτίζεται το ελληνικό με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα

24grammata.com/ εκπαίδευση
Στις συγκλίσεις και αποκλίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας και Γαλλίας , αλλά και στις προοπτικές συνεργασίας  αναφέρθηκε ο υπ. Παιδείας Ευρ. Στυλιανίδης μιλώντας σε ημερίδα με θέμα: «ΕΛΛΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ: Θεσμοί και Πολιτικές», που διοργάνωσε η εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας-Οικονομικών και Εξωτερικών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: Έτσι, για το ελληνικό και το  γαλλικό σύστημα, όπως και άλλων κρατών-μελών, οι προτεραιότητες είναι οι εξής:
Εξασφάλιση βασικών δεξιοτήτων (γλωσσική επάρκεια, ξένες γλώσσες, μαθηματικά/επιστήμες, νέες τεχνολογίες, γνώση ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες, ανεξαρτησία σκέψης/πρωτοβουλία).
Εκπαίδευση υψηλής προτεραιότητας: η οποία λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο και στο σπίτι.
Έμφαση στη διάχυση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αγωγή του πολίτη και την κοινωνική / πoλιτική ευθύνη.
Βελτίωση της ειδικής αγωγής, με εξατομικευμένους στόχους.
Κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Επιπλέον, και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα έχουν παράδοση συγκεντρωτισμού και έμφαση στη δωρεάν δημόσια παιδεία: τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία, την ευθύνη για την χάραξη και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής την φέρει το αρμόδιο Υπουργείο. Έτσι, στη χώρα μας το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σχεδιάζει τη νομοθεσία, ασκεί διοίκηση, συντονίζει και έχει την υψηλή εποπτεία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και φορέων (όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνα, κ.ά.), διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και διορίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αντιστοίχως, στη Γαλλία το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τα προγράμματα σπουδών και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας των σχολικών μονάδων και εκδίδει τίτλους σπουδών.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: Παρεμφερής είναι και η διοικητική διάρθρωση των δύο συστημάτων, που εξειδικεύονται περαιτέρω σε μία σειρά υφισταμένων υπηρεσιών και οργάνων, όπως είναι οι 13  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις (σε κάθε νομαρχία ή νομαρχιακό διαμέρισμα) και τα κατά τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι 30 διοικητικές υπηρεσίες στη Γαλλία, που επιτρέπουν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ασκώντας έλεγχο στις υπόλοιπες αποκεντρωμένες υπηρεσίες και συντονίζοντας τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη μεταξύ τους συνεργασία.
Όσον αφορά τις επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης, μικρές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται ως προς τη χρονική τους διάρκεια και τη δομή τους, οι οποίες άλλωστε υπαγορεύονται από την διαφορετική παράδοση και σύνθεση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ: Μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων έγκειται στον τρόπο πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση: στη Γαλλία, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης, που εξαρτώνται από τον τύπο σπουδών.
Στην ελληνική πραγματικότητα η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση επιτυγχάνεται μόνο μέσω της συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις με σύστημα numerus clausus, γεγονός που καθιστά πιο μονολιθικό το εκπαιδευτικό μας σύστημα, υποτάσσοντας στην ουσία το Λύκειο στις ανάγκες της προετοιμασίας για την ένταξη στο Πανεπιστήμιο. Πιθανώς θα πρέπει το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ να το επανεξετάσουμε μελετώντας εμπειρίες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γαλλία.  Ξεκινά το επόμενο διάστημα ο δημόσιος διάλογος για την αποσύνδεση του Λυκείου.
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΕΙ: Οφείλουμε, πάντως, να επισημάνουμε ότι και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της γενικότερης ανασυγκρότησης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών βελτιώνεται η ποιότητα και ενισχύεται η εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ: ρυθμίστηκαν θέματα μεταπτυχιακών και έρευνας, εφαρμόστηκε νέο πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η  αυτονομία,  η λογοδοσία και η αυξημένη διαφάνεια με 4ετή προγράμματα οικονομικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού των Α.Ε.Ι., ενώ θεσμοθετήθηκε η εφαρμογή του παραρτήματος διπλώματος στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Μία ακόμη σημαντική απόκλιση των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων εντοπίζεται στο μείζον και ακανθώδες ζήτημα των μηχανισμών αξιολόγησης. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Γαλλία έχει κάνει μεγάλα βήματα στον τομέα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων: το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζεται από τρεις οργανισμούς εποπτείας, επιφορτισμένους με καθήκοντα αξιολόγησης του συστήματος σε εθνικό επίπεδο, και δύο επιπλέον περιφερειακούς οργανισμούς επιθεώρησης, που αξιολογούν πρόσωπα και μηχανισμούς στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.  Και στη χώρα μας, ωστόσο, παρά το αναμφισβήτητο θεσμικό κενό στον τομέα της αξιολόγησης, τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί ουσιαστική πρόοδος προς την αναβάθμιση του υπάρχοντος αξιολογικού συστήματος: π.χ. σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, καθορίζουν το πλαίσιο των διαδικασιών και των κριτηρίων για την αξιολόγηση των τμημάτων των ΑΕΙ, καθώς και για την πιστοποίηση των σπουδών των φοιτητών.
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
       έγινε πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο γυμνάσιο κατ’ επιλογήν, ενώ και στο δημοτικό, εισήχθη από το 2006-7 κανονικά (προηγήθηκε πιλοτική φάση) στην 5η και 6η τάξη. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργούν 2 τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
        Αντιστοίχως, στη Γαλλία η αρχαία ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε επιλεγμένα πανεπιστήμια (Paris X, IV, Bordeaux κ.λπ.) (αντιθέτως, η νέα ελληνική γλώσσα διδάσκεται περιορισμένα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση), ενώ τα γαλλικά σχολεία  συμμετέχουν κάθε χρόνο στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό «Γνώση και Κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού».
        Παράλληλα, μέσω της ελληνογαλλικής συνεργασίας, λειτουργούν 7  κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπονούνται 13 διδακτορικές διατριβές με καθεστώς συνεποπτείας. Λειτουργεί ελληνογαλλικό δίκτυο κοινών ελληνογαλλικών προγραμμάτων –μάλιστα το Πρόγραμμα «Αειφόρος Επαγγελματοποίηση», στη δεύτερη φάση του οποίου συμμετέχει μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, ξεκίνησε ως γαλλική πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινής μεθόδου δημιουργίας ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης- ενώ έχουν συναφθεί Συμφωνίες Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας και προσφάτως (τον Μάρτιο του 2008) υπεγράφη και Μνημόνιο Συνεργασίας σε θέματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας υπάρχουν κοινοί στόχοι για την προώθησή της.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο ανωτέρω πλαίσιο προκύπτουν αδιάσειστα τεκμήρια μιας ουσιαστικής συνεργασίας, η οποία δύναται να επεκταθεί και να ενδυναμωθεί στους εγκάρσιους παρακάτω τομείς:
        στις δράσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό για την προώθηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας,
        στις πρωτοβουλίες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη κοινών καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία θα προωθούν κοινωνικές αξίες, δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη και την απόκτηση προσόντων για την ένταξη στο οικονομικό γίγνεσθαι,
       στην ανταλλαγή εμπειριών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και στον τομέα της τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης,
        και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.
24/11/2008
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr