“Συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδραση της στη διοίκηση των επιχειρήσεων” Θεόδωρος Καραδήμας και Παναγιώτα Καραδήμα

Θεόδωρος Καραδήμας
Παναγιώτα Καραδήμα

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

 

Περίληψη

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τις ρίζες της, στις θεωρίες παλαιότερων ερευνητών όπως είναι οι Cooper και Goleman. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συστηματική αύξηση του ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αναλυτικότερα, παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο κομμάτι του πως μπορεί η συναισθηματική νοημοσύνη να συνδράμει στην καλυτέρευση της απόδοσης, είτε εργασιακής, είτε και μαθησιακής, τόσο των παιδιών, όσο και των ενηλίκων ατόμων που είναι μέλη της κοινωνίας. Σε αυτή την έρευνα, θα παρουσιαστούν οι βασικότερες μελέτες σημαντικών ερευνητών της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως είναι οι θεωρίες των Goleman και Cooper, εμπλουτίζοντας έτσι την ανάλυση μας. Ακόμη, θα μελετηθούν σημαντικοί τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης, που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή αυτής, ειδικότερα σε τομείς όπως είναι η εργασία, αναλύοντας τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της.

 
Η συναισθηματική νοημοσύνη, συνδέεται άρρηκτα με τα συναισθήματα του ατόμου, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το περιβάλλον γύρω του. Η παρούσα έρευνα, έχει ως γνώμονα, να αναδείξει, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς και πως αυτά επιδρούν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 
 

Στοιχεία συγγραφέων

Θεόδωρος Καραδήμας

Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών με χρήση αριθμοδεικτών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύγχρονο επιχειρηματικό πεδίο. Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]

 

 

Θεόδωρος Καραδήμας
Παναγιώτα Καραδήμα

24grammata.com- free ebook

[κατέβασέτο]

Παναγιώτα Καραδήμα

Οικονομολόγος, απόφοιτη, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διοίκηση επιχειρήσεων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]

 

 

 

Τίτλος: “Συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδραση της στη διοίκηση των επιχειρήσεων”

Συγγραφείς: Θεόδωρος Καραδήμας και Παναγιώτα Καραδήμα

ISBN: 978-960-93-9160-3

Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com

Σειρά: εν καινώ, Αριθμός σειράς: 181

Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, 2017

Μέγεθος Αρχείου: 1,0Μb

Σελίδες: 64

Μορφή αρχείου: pdf

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του δημιουργού ή του εκδότη

 

Θεόδωρος Καραδήμας
Παναγιώτα Καραδήμα

24grammata.com- free ebook

[κατέβaσέτο]

Περιεχόμενα

Σελίδα:

Περίληψη7

Εισαγωγή7

 1. Η συναισθηματική νοημοσύνη και οι εννοιολογικές διασαφήσεις9
 2. Οι ορισμοί της συναισθηματικής νοημοσύνης12
 3. Η αντικειμενική και η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη17
 4. Θεωρητικά μοντέλα και τρόποι μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης18
 5. Το μοντέλο της συναισθηματικής – κοινωνικής νοημοσύνης του ReuvenBar-On21
 6. Το μοντέλο της συναισθηματικής επάρκειας του DanielGoleman22
 7. Το μοντέλο του Cooper23
 8. Διαφορές νοητικής νοημοσύνης (IQ) και συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ)23
 9. Τα συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης25

9.1 Η συναισθηματική νοημοσύνη ως ικανότητα του ατόμου (abilitymodel)26

9.2 Η συναισθηματική νοημοσύνη ως γενικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας

(traitmodel)27

9.3 Χαρακτηριστικά υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης29

 1. Μέτρηση της συναισθητικής νοημοσύνης30

10.1 Μέτρηση της συναισθητικής νοημοσύνης ως ικανότητα31

10.2 Μέτρηση της συναισθητικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας32

 1. Τρόποι βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης34
 2. Τα οφέλη από την ανάπτυξη της συναισθητικής νοημοσύνης37

13.Η εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων40

 1. Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον41
 2. Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία43
 3. Συναισθηματική νοημοσύνη και υποστηρικτικό περιβάλλον στην επιχείρηση48
 4. Η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία50
 5. Η συναισθητική νοημοσύνη στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων με προϊσταμένους51
 6. Συναισθητική νοημοσύνη και επιχειρηματική συμπεριφορά53

Συμπεράσματα54

Βιβλιογραφία56

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, εργαζόμενοι, προϊστάμενοι, επιχειρήσεις, ηγεσία.

 

Εισαγωγή

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει ένα σύνολο από ικανότητες αλλά και δεξιότητες, τις οποίες κατέχει το άτομο και του επιτρέπουν να διαχειρίζεται επιτυχώς διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις της καθημερινής του ζωής. Αυτές οι καταστάσεις, μπορεί να αφορούν τόσο το ίδιο το άτομο, όσο και τους ανθρώπους που αποτελούν τον περίγυρο του. Ο απώτερος σκοπός από τη χρησιμοποίηση τέτοιων ικανοτήτων, είναι η ανάπτυξη του ατόμου και η καλύτερη διευθέτηση των καθημερινών καταστάσεων, που καλείται να επιτελέσει. Σε αυτό το σημείο, θα ήταν καλό να αναφερθούμε στο γεγονός της ύπαρξης αρκετών μοντέλων, όσον αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη, που επιχειρούν τη σε βάθος ανάλυση της έννοιας.

Αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι, στην πραγματικότητα η συναισθηματική νοημοσύνη, αποτελεί μία αυθύπαρκτη έννοια αλλά ταυτίζεται και ως ένα βαθμό με τη γνωστική νοημοσύνη και σε ένα μεγαλύτερο βαθμό με διάφορες διαστάσεις της προσωπικότητας (Zeidenetal., 2006; Shimazuetal., 2004). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν πως, η πλειάδα των μοντέλων που υπάρχουν για την επεξήγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, δεν ανταγωνίζονται απαραίτητα το ένα το άλλο, απεναντίας αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτή η μεταξύ του αλληλεξάρτηση, βοηθά καταλυτικά θα λέγαμε, τον καλύτερο προσδιορισμό του ζητήματος αναφορικά με τα υπό εξέταση κάθε φορά άτομα (Ciarrochietal., 2000; WarwickandNettelbeck 2004).

Σε αυτό το σημείο όμως, γεννώνται ερωτήματα όπως, πως τελικά επηρεάζει η συναισθηματική νοημοσύνη την εξέλιξη ενός ατόμου; Δηλαδή, αν και σε ποιο βαθμό, επηρεάζεται η νόηση του, η σχολική του επίδοση, η επαγγελματική του εξέλιξη και πολλά άλλα ζητήματα, που μπορεί να αφορούν ακόμα και την προσωπική του ζωή και την καθημερινή συναναστροφή του με άλλους ανθρώπους. Η απόδειξη της σχέσης, που ενδεχομένως έχει, η συναισθηματική νοημοσύνη με τη γενικότερη ανθρωπινή πορεία αλλά και εξέλιξη, θα αποτελούσε αναντίρρητα,  μία νέα οδό για την επιστήμη με ολότελα νέους ορίζοντες πρόσφορους για επιστημονική έρευνα. Όμως, μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των ερευνών, δεν έχουν οδηγήσει προς ένα κοινό αποτέλεσμα, παρά τις ευοίωνες προβλέψεις. Κάποιες έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα, που θέλει τη συναισθηματική νοημοσύνη να έχει άμεση σχέση με τη νοητική και συνακόλουθα επαγγελματική πορεία, ενός ατόμου. Σε αντιδιαστολή, άλλες έρευνες απέδειξαν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Η κοινωνία, μέσα στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται τα μέλη της, με όλες τις καθημερινές εκφάνσεις της,  αποτελεί περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνονται οι ξεχωριστοί χαρακτήρες των ατόμων που την αποτελούν. Οι μεταξύ τους σχέσεις, είτε αυτές είναι σχέσεις που δημιουργούνται στο σχολείο, είτε στο Πανεπιστήμιο ή ακόμη στην εργασία τους, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, που διαμορφώνει το χαρακτήρα  των ανθρώπων και συνακόλουθα τη ψυχοκοινωνική τους υγεία.  Αυτό αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου μεγάλο μέρος του κοινωνικού ιστού, νοσεί σε μεγάλο βαθμό από ασθένειες που απορρέουν από ψυχολογικά αίτια. Συνεπώς, η καλύτερη μελέτη και συνακόλουθα η γνώση των γενεσιουργών αιτιών από τις οποίες προέρχονται τα κοινωνικά συμπτώματα, θα βοηθούσε καταλυτικά στην καλύτερη αντιμετώπιση τους.