Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς-ομογενείς από το Α.Π.Θ)

24grammata.com / εκπαίδευση / θέματα αποδήμων

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί στο Α.Π.Θ. από το 1970, υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής.
Προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε αλλοδαπούς και ομογενείς, που είτε πρόκειται να φοιτήσουν σε ελληνικά ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιθυμούν, μέσω της ελληνικής γλώσσας, να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα.
Κάθε χρόνο διοργανώνονται γλωσσικά προγράμματα ποικίλης χρονικής διάρκειας που απευθύνονται σε σπουδαστές διαφόρων επιπέδων ελληνομάθειας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και στην εξοικείωση των σπουδαστών με την ελληνική κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων, μέσω μαθημάτων πολιτισμού που γίνονται παράλληλα με τα γλωσσικά μαθήματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε κάποιο από τα προγράμματα αποτελεί η κατάθεση τίτλου σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων προϋποθέτει και τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα των συμμετεχόντων.
Επί πλέον το σχολείο διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και προσφέρει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν τη νέα ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα.
Πληροφορίες
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ.
541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.99.7576, 2310.99.7572, 2310.99.7571
Φαξ: 2310.99.7573

E-mail: [email protected] [email protected]@phil.auth.gr

Ιστοσελίδα:
www.auth.gr/smg
http://www.smg.edu.gr