Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικός Λόγος (ένθετο του 24grammata.com)

Καθ. Klaus‑Dieter Borchardt

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο / download]

Περιεχόμενα
007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
009 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΜΕΣΩ ΡΩΜΗΣ, ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ
021 ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
023 Η ΕΕ ως εγγυητής της ειρήνης
023 Η ενότητα και η ισότητα ως κατευθυντήριες αρχές
024 Οι θεμελιώδεις ελευθερίες
025 Η αρχή της αλληλεγγύης
025 Ο σεβασμός της εθνικής ταυτότητας
025 Η ανάγκη ύπαρξης ασφάλειας
026 Τα θεμελιώδη δικαιώματα
031 ΤΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
031 Η νομική φύση της ΕΕ
037 Οι αρμοδιότητες της ΕΕ
042 Οι εξουσίες της ΕΕ
047 Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
050 Θεσμικά όργανα: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο — Συμβούλιο — Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — Ελεγκτικό Συνέδριο
082 Επικουρικά όργανα: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Επιτροπή των Περιφερειών
085 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
087 Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
087 Η ΕΕ ως δημιούργημα του δικαίου και ως κοινότητα μέσω του δικαίου
088 Οι πηγές του δικαίου της Ένωσης
089 Οι ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ ως πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης — Οι πράξεις της ΕΕ ως παράγωγο δίκαιο της Ένωσης — Διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ — Γενικές αρχές — Εθιμικό δίκαιο — Συμφωνίες και συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ
095 Τα μέσα παρέμβασης της ΕΕ
097 Κανονισμοί — Οδηγίες — Αποφάσεις — Συστάσεις και γνώμες — Ψηφίσματα, δηλώσεις και προγράμματα δράσης — Δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις
107 Η νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ
108 Συνήθης νομοθετική διαδικασία — Η διαδικασία σύμφωνης γνώμης — Η απλοποιημένη διαδικασία
113 Το σύστημα έννομης προστασίας της ΕΕ
113 Διαδικασία λόγω παράβασης των Συνθηκών — Προσφυγή ακύρωσης — Προσφυγή κατά παράλειψης — Αγωγή αποζημίωσης — Προσφυγές υπαλλήλων — Διαφορές δικαίου ευρεσιτεχνίας της Ένωσης — Διαδικασία ένδικων μέσων — Προσωρινή δικαστική προστασία — Διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης
121 Η ευθύνη των κρατών μελών για παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
122 Ευθύνη των κρατών μελών λόγω πράξεων ή παραλείψεων της νομοθετικής εξουσίας — Ευθύνη λόγω παραβίασης του δικαίου της Ένωσης από τη δικαστική εξουσία
125 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
125 Η αυτονομία της έννομης τάξης της ΕΕ
126 Η συνύπαρξη του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου
128 Σύγκρουση μεταξύ του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου
128 Η άμεση ισχύς του δικαίου της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο — Η υπεροχή του δικαίου της Ένωσης έναντι του εθνικού δικαίου — Η σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία του εθνικού δικαίου
137 ΕΠΙΜΕΤΡΟ
139 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο / download]