Το Ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο

Μαριάντζελα Κεφάλα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή Σελ. 2
Το αναλυτικό πρόγραμμα για τονηπιαγωγείο και η φιλοσοφία του   Σελ. 3
Το ελληνικό ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα αναλυτικά προγράμματα άλλων χωρών: Μια σύγκριση Σελ. 7
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για το νηπιαγωγείο: Από τη θεωρία και την πολιτική στην πράξη Σελ. 8
Συμπέρασμα Σελ. 09
Βιβλιογραφία Σελ. 10
ΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ /ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ
Εισαγωγή
Μια από τις βασικές αρχές που διαπνέουν τα προγράμματα σπουδών στο σύγχρονο σχολικό και ακαδημαϊκό χώρο είναι η διεπιστημονικότητα. Σύμφωνα μ’ αυτή οι επιστήμες δεν είναι κλειστές περιοχές αναζήτησης της γνώσης αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους όπως συμβαίνει και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και στις λειτουργίες της σκέψης. Ο σύγχρονος άνθρωπος με την ίδια ευκολία που διασχίζει τα σύνορα στο παγκόσμιο χώρο μαθαίνει να κινείται σε πολλά περιβάλλοντα/θέματα ταυτόχρονα, επιστρέφοντας από άλλη οδό στον καθολικό άνθρωπο που ήταν το ιδανικό της Αναγέννησης. Σήμερα οι έννοιες με πρόθεση ‘δια’ (διαπολιτισμός, διακειμενικότητα κλ.) χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο επιστημονικό και έχουν διεισδύσει και στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Αυτή την αντίληψη που διαπερνά ή διαλύει τα όρια υιοθετεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών -Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται από το 2003 και εξής υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που είναι φορέας του Υπουργείου
Παιδείας….για τη συνέχεια κλικ εδώ