Το Κοινωνικό Πρόβλημα της Έλλειψης Στέγης

Κατερίνα Γιαννέτου

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

ατέβασέτο]

Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή σελ.3
2. Ορισμός της Έ λλειψης Σ τέγης σελ.3
3. Η Σ ύνθεση του Ά στεγου Πληθυσμού σελ.5
4. Το πρόβλημα της Μ έτρησης του Φαινόμενου σελ.7
5. Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Έ νωσης σελ.7
6. Οι Σ τρατηγικές των Ευρωπαϊκών Χωρών σελ.11
7. Η Κ ατάσταση των Ά στεγων στην Ελλάδα σελ.12
8. Συμπε ράσματα σελ.15
9. Παράρτημα σελ.16
10. Βιβλιογραφί α-Υπο σημειώσεις σελ.17

Περίληψη
Στις μέρες μας, η έλλειψη στέγης αναγνωρίζεται διεθνώς ως κοινωνικό πρόβλημα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η πρόσφατη οικονομική κρίση και οι νέες μορφές έλλειψης στέγης που κάνουν την εμφάνισή τους, αυξάνουν το πολιτικό ενδιαφέρον για τη νέα γενιά άστεγων και για τις στρατηγικές αποτελεσματικής εξάλειψης του φαινόμενου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι πανω από 20.000 είναι σήμερα οι άστεγοι στην Ελλάδα. Αν και η κατοικία θεωρείται ένας θεμελιώδης παράγοντας ευημερίας και ασφάλειας, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή για την εφαρμογή πολιτικών καταγραφής και ανακούφισης των άστεγων ανθρώπων, αλλά και στρατηγικών πρόληψης ενός φαινόμενου με σοβαρές συνέπειες στη συνοχή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της κοινωνίας μας.
Στο κείμενο αυτό ορίζουμε την έννοια της έλλειψης στέγης και προσπαθούμε να αναλύσουμε τα στοιχεία, που την καθιστούν ένα πολύ σύνθετο και γεμάτο προκλήσεις κοινωνικό πρόβλημα.
Στη συνέχεια, επιχειρούμε να εξετάσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έλλειψη στέγης, καθώς επίσης, να προβάλλουμε τα κοινά χαρακτηριστικά των στρατηγικών, που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της κατάστασης των άστεγων στην Ελλάδα, μέσα από τις ελάχιστες μαρτυρίες που μας προσφέρει η κοινωνική έρευνα. ΙΣΤΑΜΕ

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]