Το περιοδικό “η διάπλασις των παίδων” (1879-1922)

Βίκυ Πάτσιου
το πρότυπο και η συγκρότηση του

24grammata.com- free ebook

[download]

ΠΡ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

στη μελέτη που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί ο ρόλος και ή σημασία ενός παιδικού περιοδικού, της Διαπλά-
σεως των παίδων, που εκδιδόταν συνεχώς για επτά περίπου δεκαετίες, περιοδικού που συνθέτει ή συμβιβάζει τις απαιτήσεις και
τις προσδοκίες του συλλογικού κοινωνικού σώματος με τις αναζητήσεις και τα όνειρα ενός ορισμένου τμήματος του.
Η επιλογή του πρώτου χρονικού ορίου (1879) συμπίπτει με την έναρξη της έκδοσης του περιοδικού. Η επιλογή του δεύτερου χρονικού ορίου (1922) είναι συμβατική και δανείζεται τη σημασία της από την πολιτική ιστορία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή άλλωστε, ή κυκλοφορία της Διάπλασης περιορίζεται κυρίως στα όρια του ελληνικού κράτους, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των ανα-
γνωστών της του εξωτερικού κατοικούσε στον χώρο της Τουρκικής επικράτειας.
Η θεματική οροθέτηση της εργασίας έγινε με βάση τέσσερις μεγάλες ενότητες που περιγράφονται από την ηθική, την ιστορία, την πολιτική και τη γλώσσα και ορίζονται από την πύκνωση και τη συγκέντρωση στη συνολική έκταση του περιοδικού των στοι- χείων που μπορούν να ενταχθούν στις ενότητες αυτές. στα όρια της μελέτης αυτής δεν εξετάζονται γενικότερα θέματα που αφορούν
τον ορισμό του διδακτικού και του ψυχαγωγικού αφηγήματος, τη σχέση του με τα πρωτότυπα (συνήθως γαλλικά) κείμενα (πρό- κειται για μετάφραση, διασκευή ή προσαρμογή) και με τα κείμενα που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές σκοπιμότητες (αναγνωστικά). Ορισμένα, τέλος, από τα θέματα που θίγονται, δεν αναπτύσσονται με τρόπο εξαντλητικό (όπως ο εντοπισμός των προτύπων και ή αποκάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ψευδωνύμων)…

24grammata.com- free ebook

[download]