ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

24grammata.com / βιβλίο/ φωτογραφία

 1. Armstrong, N. 2002. Fiction in the Age of Photography: The Legacy of British Realism, Harvard, Harvard University Press. Ρέθυµνο: PR878.R4 A76 2002
 2. Baker, S. (1993) Picturing the Beast. Animals, Identity and Representation, Urbana and Chicago, University of Illinois Press.
 3. Barthes, R. 2002. Ο Φωτεινός Θάλαµος, Αθήνα Ράππα. Ρέθυµνο: TR642 .B3713 1984b.[Barthes, R. 1981. Camera Lucida, New York Hill & Wang. Ρέθυµνο: TR642 E3713 1981]
 4. Barthes, R. 1988. Εικόνα Μουσική – Κείµενο, Αθήνα, Πλέθρον. Ρέθυµνο: PN 37.B29 1988b [“Η ρητορική της εικόνας”, σελ. 4160. 1964. “La rhétorique de l’image, Communications, vol. 4.]// [“Το φωτογραφικό µήνυµα”, σελ. 2540. “Le message photographique”, Communications vol. 1.] [στην ιστοσελίδα του µαθήµατος]
 5. Batchen, G. 1997 Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge Massachutets, London, England MIT Press. Ρέθυµνο: TR15 B37 1997.
 6. Becker, H. S. 1974. Photography and Sociology. Studies in the Anthropology of Visual Communication, 1, 326. [στην ιστοσελίδα του µαθήµατος].
 7. Benjamin, W. 1978. “Το έργο τέχνης την εποχή της τεχνικής αναπαραγωγικότητάς του”, στο Δοκίµια για την Τέχνη Αθήνα Κάλβος, µεταφ. Δ. Κούρτοβικ. Ρέθυµνο: Ν72 S6 B4 L978b c2. [αγγλικά στην ιστοσελίδα του µαθήµατος]
 8. Berger, J. 1989. Η Εικόνα και το Βλέµµα, Αθήνα, Οδυσσέας, µεταφ. Ζ. Κονταράτου. Ρέθυµνο: N7430.5W39 1993b.
 9. Bertelsen, L. K., Gade, R. & Sandbye, M. (επιµ.) 1999. Symbolic Imprints: Essays on Photography and Visual Culture. Aarhus University Press.
 10. Bolton, R. (ed.) 1992. The Contest of Meaning. Critical Histories of Photography. Cambridge, Massachusetts, London, England MIT Press.
 11. Bourdieu, P. 1965. Un Art Moyen. Paris, Editions de Minuit.
 12. Brennen, B. & Hardt, H. (επιµ.) 1999. Picturing the Past: Media, History and Photography. The History of Communication Series, Illinois, University of Illinois Press.
 13. Brothers, C. 1997. War and Photography. A Cultural History. London Routledge. Ρέθυµνο: TR820 .6 B76 1997
 14. Burgin, V. (ed.) 1982. Thinking Photography, New York, Palgrave Macmillan.
 15. Burke, P. 2003. Αυτοψία. Οι Χρήσεις των Εικόνων ως Ιστορικών Μαρτυριών. Αθήνα, Μεταίχµιο.
 16. Carroll, N. 1996. Theorizing the Moving Image, Cambridge, Cambridge University Press.
 17. Chaplin, E. 1994. Sociology and Visual Representation, London, New York Routledge.
 18. Corner, John, (1996) The Art of Record: A Critical Introduction to Documentary. Manchester, Manchester University Press. Ρέθυµνο: PN1995.9.D6 C57 1996.
 19. Corner, J. (ed.) 1990. Documentary and the mass media London, Edward Arnold.
 20. Cosgrove, D. & Daniels, S. (1988) The Iconography of Landscape, Cambridge, Cambridge University Press.
 21. Cosgrove, D. E. (1998) Social Formation and Symbolic Landscape (With a new introduction), The University of Wisconsin Press.
 22. Crary, Jonathan 1992. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (October Books), Cambridge Massachussets, London England MIT Press.
 23. Crary, Jonathan 2001. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture (October Books (Paperback) Cambridge Massachusetts, London – England, MIT Press.
 24. Crowe, D. 2003. “Objectivity, Photography, and Ethnography”. Cultural Studies Critical Methodologies, 3, 4, 470485.
 25. Debord, G. 2000. Η Κοινωνία του Θεάµατος, Αθήνα, Διεθνής Βιβλιοθήκη. Ρέθυµνο: HM291.D416 2000.
 26. Devereaux, L., Hillman, R. (eds) 1995. Fields of Vision. Essays in Film Studies, Visual Anthropology and Photography, Berkeley and Los Angeles, California University of California Press.
 27. Doy, Gen 2005. Picturing the Self: Changing Views of the Subject in Visual Culture, New York, I.B. Tauris & Co Ltd.
 28. Edwards, E. 2002 “Material beings: objecthood and ethnographic photographs”, Visual Studies, Vol. 17, No. 1, σελ. 6774. pdf: photographymateriality. [pdf]
 29. Elkins, J. 2001. The Domain of Images, Cornell University Press.
 30. Elkins, J. 2003. Visual Studies: A Skeptical Introduction, Λονδίνο, Routledge, Inc. Ρέθυµνο: N72 S6 E45 2003
 31. Elkins, J. 2007. Photography Theory (Art Seminar), London, Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd.
 32. Evans, J., Hall, S. (eds.) 1999. Visual Culture: The Reader. London, Thousand Oaks, New Delhi Sage, The Open University.
 33. Foucault, M. (1989) Επιτήρηση και Τιµωρία. Η Γέννηση της Φυλακής, Αθήνα, Ράππας. Ρέθυµνο: HV8671 .F68 1989b [κυρίως το τρίτο κεφάλαιο του τρίτου µέρους: «Ο Πανοπτισµός», σελ. 259300]
 34. Flusser, Vilem 1998. Προς µια Φιλοσοφία της Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, University Studio Press, µεταφ. Ingo Duennebier,, Η. Παπαιωάννου. Ρέθυµνο: TR 183 F5816 1998.
 35. Freund, Gisele 1996. Φωτογραφία και Κοινωνία, Αθήνα, ΦΩΤΟγράφος. µεταφ. Εύα Μαυροειδή. Ρέθυµνο:In progress.
 36. Frizzell, D. 1997. Humphrey Spender’s Humanist Landscapes: Photo Documents, 19321942, New Haven, Connecticut Yale Center for British Art. Ρέθυµνο: ΤR820.5 F73 1997 ΜΗ ΔΑΝ.
 37. Gamman, L., Marshment, M. (1988) (eds) The Female Gaze: Women as Viewers of Popular Culture, The Women’s Press, London. ΡΕΘΥΜΝΟ: HQ1233.F46 1988.
 38. Goldberg, V. 1991. The Power of Photography: How Photographs Changed Our Lives. New York, New York University Press.
 39. Green Lewis, Jenifer 1996. Framing the Victorians. Photography and the Culture of Realism, Ithaca and London, Cornell University Press. Ρέθυµνο: TR L5 G69 1996.
 40. Groupe µ, Edeline F., JM. Klinkenberg, P. Minguet 1992. Traite du Signe Visuel. Pour une rhétorique de l’image, Paris, Seuil. Ρέθυµνο: P93.5 T73 1992c1.
 41. Grosz, Elizabeth 1994. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism (Theories of Representation and Difference). Ρέθυµνο: HQ1190.G76 1994.
 42. Hall, S. 1981. “The determination of news photographs”, in S. Cohen, J. Young (eds) The Manufacture of News. Social Problems, Deviance and the Mass Media. Revised Edition, London SageConstable, σελ. 226243.
 43. Hall, Stuart (ed.) 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage. Ρέθυµνο: HM101.R442 2003.
 44. Hamilton, J. 2001. “Visualizing Critique: montage as a practice of alternative media”, Media History, τόµος 7, τχ. 2, σελ. 159170. pdf:alternativemediavisualcritique
 45. Harper, D. (2003) “Framing Photographic Ethnography: A Case Study”. Ethnography, 4/2, 241266.
 46. Hutcheon, Lynda, 1989. A Poetics of Postmodernism, N. York. Ρέθυµνο: PN3503 H83 1988.
 47. Hutcheon, L. 2002. The Politics of Postmodernism (New Accents), Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd.
 48. Jackson, P. (1999) Maps of Meaning, London, New York, Routledge.
 49. Johnston, Patricia A., 2006. Seeing high & low: representing social conflict in American visual culture. Berkeley University of California Press. Ρέθυµνο: N72.S6 S36 2006
 50. Kracauer, S. 1983 Θεωρία του Κινηµατογράφου, Αθήνα, Κάλβος. Ρέθυµνο:PN 1994.A5K7 1983. [κεφάλαιο πρώτο, Η Φωτογραφία]
 51. Kracauer, S., Levin, T. Y. 1993. «Photography», Critical Inquiry, Vol. 19, No. 3., σελ. 421436. [αρχείο pdf]
 52. Kress, G.R., van Leeuwen, T. 1996. Reading Images: The Grammar of Visual Design, London, N.Y. Routledge. Ρέθυµνο: NK1510G76 1996.
 53. Macdougall, D. 2005. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses, Princeton University Press.
 54. Machin, D. 2004. “Building the World’s Visual Language: The Increasing Global Importance of Image Banks in Corporate Media”. Visual Communication, 3/3, 316336.
 55. Manguel, A. 2001. Le Livre d’images (traduit de l’anglais par Christine Le Boeuf Canada Actes Sud/ Lemeac). Ρέθυµνο: Ν7430.5 Μ2714 2001.
 56. Marien, M. W. 1997. Photography and its Critics. A Cultural History, 18391900, Cambridge, Cambridge University Press.
 57. Maynard, P. 1983. “The secular icon: Photography and the functions of images”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 42(2), σελ. 155169.
 58. Mirzoeff, N. 1999. An Introduction to Visual Culture. London, New York Routledge.
 59. Mirzoeff, N. 2002 [1998]. The Visual Culture Reader. Second Edition London, New York Routledge.
 60. Mirzoeff, N. 2005. Watching Babylon. The War in Iraq and Global Visual Culture, New York and London Routledge.
 61. Mirzoeff, N. 2006. “On Visuality”, Journal of Visual Culture, 5(1), σελ. 5379. pdf: Mirzoeff_VC5_1_06.pdf.
 62. Mitchell, W. J. T. 2005. What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images, Chicago, University of Chicago Press.
 63. Mitchell, W. J. T. 1986. Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, The University of Chicago Press.
 64. Mitchell, W. J. T. 1995. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, University of Chicago Press.
 65. Mitchell, W.J.T. 1992. The Reconfigured Eye. Visual Truth in the PostPhotographic Era. Cambridge Massachusetts, MIT Press. ΤΕΙ Αθήνας Κεντρική Βιβλιοθήκη 621.367 MIT.
 66. Molyneaux, B.n 1997. The cultural life of images : visual representation in archaeology, London; New York : Routledge, 1997. Ρέθυµνο: CC79.I44 C85 1997.
 67. Mulvey, L. 2005. Οπτικές και Άλλες Απολαύσεις Αθήνα, Παπαζήσης, µεταφ. Μ. Κουλεντιανού. [κυρίως “Visual pleasure and narrative cinema” “Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος, σελ. 5574]
 68. Nichols, B. 1976c1985. Movies and methods: an anthology. Bloomington and Indianapolis Indiana University Press. Ρέθυµνο: PN1995.N48.
 69. Nichols, B. 1991. Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary Bloomington and Indianapolis, Indianapolis University Press.
 70. Nichols, B. 1994. Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture. Bloomington and Indianapolis Indianapolis University Press.
 71. Nichols, B. 1981. Ideology and the image: social representation in the cinema and other media, Bloomington : Indiana University Press. Ρέθυµνο: PN1995.N48 1981
 72. Nichols, B. 2001. Introduction to documentary Bloomington, Ind.: Indiana University Press, Ρέθυµνο: PN1995.9.D6 N539 2001.
 73. Panofsky, E. 1991. Μελέτες Εικονολογίας. Αθήνα, Νεφέλη. µεταφ. Α. Παππάς. Ρέθυµνο: N6370 .P3 1991b.
 74. Peim, Nick 2005. ‘Spectral Bodies: Derrida and the Philosophy of the Photograph as Historical Document’, Journal of Philosophy of Education, Vol. 39, No. 1, σελ. 67
 75. 84. pdf: derrida_photo_philosophy. Pfitzer, G. M. 2002. Picturing the Past, Smithsonian Books. Poster, M. 2002. “Visual studies as media studies”, Journal of Visual Culture, Vol. 1, No1
 76. σελ. 6770. Roegiers, P. 2005. Magritte et la Photographie, Paris, Ludion. Ρέθυµνο: TR647 M35 R6 2005. Rothfels, N. (επιµ.) (2002a) Representing Animals. Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press. Rothfels, N. (2002b) Savages and Beasts. The Birth of the Modern Zoo, Baltimore & London, The Johns Hopkins University Press. Rugg, Linda Haverty 1997. Picturing Ourselves, Chicago University of Chicago Press. Ρέθυµνο: TR 183 R84 1997. Schwartz, D. 1989. “Visual ethnography: Using photography in qualitative research”. Qualitative Sociology, V12, 2, 119154.
 77. Sontag, S. 1993. Περί Φωτογραφίας. Αθήνα. Εκδόσεις Φωτογράφος, µετφ. Ηρακλής Παπαϊωάννου. Ρέθυµνο: TR183.56516 1993.[Sontag. S. 1979 On Photography London: Penguin Books.]
 78. Sontag. S. 2003. Παρατηρώντας τον Πόνο των Άλλων. Αθήνα, Scripta, µεταφ. Βελέντζας, Σ. (Ρέθυµνο: όχι).[Sontag. S. 2004 Regarding the Pain of Others London: Penguin Books.]
 79. Stepan, P. (ed.) 2000. Photos that Changed the World. Munich, London, New York Prestel.
 80. Sturken, Marita, Cartwright, Lisa 2001. Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, New York, Oxford University Press.
 81. Sukla, Ananta Ch (ed) 2001. Art and Representation. Contributions to Contemporary Aesthetics, Westport, Connecticut, London, Praeger. Ρέθυµνο: ΒΗ301 R47A78 2001.
 82. Tagg, J. 1988. The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories Minneapolis, University of Minnesota Press. Ρέθυµνο: TR183 .T34 1993.
 83. Taylor, J. 1998. Body Horror. Photojournalism, Catastrophe and War, Manchester, Manchester University Press. Ρέθυµνο: TR820 T39 1998.
 84. Tester, K. 1994. Media, Culture and Morality, London, Routledge. Πάντειο: GRAtPPV PANTIO ΚΕΝΤΡ. 306 TES.
 85. Turner, S. 2003. “The politics of the word and the politics of the eye”, Thesis Eleven, Number 73, May: 51–69. Pdf, doc pr_th11vol73.
 86. Van Leeuwen, T., Jewitt, C. (eds.) 2001. Handbook of Visual Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi Sage Publications. Ρέθυµνο: P93.5H36 2001. Virilio, P. 2003. Πόλεµος και Κινηµατογράφος, Αθήνα, Μεταίχµιο, µεταφ. Τ. Δηµητριούλια, Ρέθυµνο: PN1995.9W3 V716 2003 [Virilio, Paul. 1989. War and Cinema. The Logistics of Perception. London, Verso.]
 87. Walton, K. 1984. “Transparent pictures: On the nature of photographic realism”, Critical Inquiry, vol. II, σελ. 246277.
 88. Warren, Ch. (ed.) 1996. Beyond Document Essays on Nonfiction Film. Middletown, Connecticut Wesleyan University Press. Ρέθυµνο: PN1995. 9 D6 B48 1996 c.1.
 89. Wells, L. (ed.) 2003. The Photography Reader, London, New York Routledge.
 90. Wells, L. (ed.) 2004. Photography: A Critical Introduction. Third Edition London, New York Routledge. (Ρέθυµνο:όχι)
 91. Williamson, J. 2002. Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, London, New York Marion Boyars. Ρέθυµνο: HF5821 .W54. Δοξιάδης, Κ. (2006) “Για τη σχέση αναπαράστασης µε την πραγµατικότητα”. Στο Κουζέλης, Γ. & Μπασάκος, Π. (επιµ.) Φως Εικόνα Πραγµατικότητα. Αθήνα, τοπικά ια’, Εταιρεία Μελέτης των Επιστηµών του Ανθρώπου, νήσος, 8796.
 92. Κουζέλης, Γ., Μπασάκος, Π. (επιµ.) 2006 Φως Εικόνα – Πραγµατικότητα, Αθήνα, νήσος τοπικά ια’, Εταιρεία Μελέτης των Επιστηµών του Ανθρώπου.

 93. Μπαζέν, Α. (1988) Τι Είναι ο Κινηµατογράφος. 1. Οντολογία και Γλώσσα, Αθήνα, Αιγόκερως.

 94. Μπακαλάκη, Α. (1997) “Εκδοχές της έννοιας του πολιτισµού στην Ανθρωπολογία”. Σύγχρονα Θέµατα, τχ 62, Ιαν. Μαρ., σελ.5568.

 95. Μωραϊτης, Μ. 2003. Η Φωτογραφική Πράξη, Αθήνα, Καθρέφτης.

 96. Νικολακάκης, Γ. 1998. Εθνογραφικός Κινηµατογράφος και Ντοκιµαντέρ. Αθήνα, Αιγόκερως. Ρέθυµνο: PN 1995.9.D6E8 1998.
 97. Πλειός, Γ. 1993. Κινούµενη Εικόνα και Καλλιτεχνική Επικοινωνία, Αθήνα, Δελφίνι. Ρέθυµνο:PN1995 .P43 1993.
 98. Πλειός, Γ. 2001. Ο Λόγος της Εικόνας. Ιδεολογία και Πολιτική Αθήνα, Παπαζήσης. (Ρέθυµνο: Παραγγελία).

 99. Τερκενλή, Θ. (1996) Το Πολιτισµικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Παπαζήση.

 100. Τσατσούλης, Δηµήτρης 2000. Η Γλώσσα της Εικόνας. Αθήνα, Γράµµατα. Ρέθυµνο: TR642.T7 2000.