Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη.

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 24grammata.com imagesἩ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη.

Δρ. Ειρήνη Αρτέμη

Phd & MA Θεολογίας

Θεολόγος –Φιλόλογος

[email protected]

 Διαβάστε όλες τις μελέτες της Ειρήνης Αρτέμης που δημοσιεύτηκαν από το 24grammata.com κλικ εδώ

ΑΘΗΝΑ, 2012-2013

διαβάστε όλη τη μελέτη σε μορφή .pdf

ΑΘΗΝΑ 2012

Εἰσαγωγή: Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς
Ὁ Σταγειρίτης φιλόσοφος δαπανᾶ μεγάλο μέρος τῶν ἔργων του ἀσχολούμενος μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀρετῆς. Πάνω στὴν ἔννοια τοῦ ὅρου αὐτοῦ θεμελιώνει τὴ φιλοσοφία του γιὰ τὴν ἠθική, τὴν ὁποία ἐξαρτᾶ σὲ μέγιστο βαθμὸ μὲ τὴν ἀρετή. Αὐτὴ εἶναι τὸ μέσο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ὕψιστου ἀγαθοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς εὐδαιμονίας. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι πραγματεύεται τὴν ἔννοια τῆς ἀρετῆς σὲ τρία ἔργα του: τὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια, τὰ Ἠθικὰ μεγάλα καὶ τὰ Ἠθικὰ Εὐδήμεια. Ἐπειδὴ σὲ καθένα ἔργο ἀπὸ τὰ προηγούμενα πραγματεύεται τὸ περιεχόμενο τῆς ἀρετῆς μὲ διαφορετικὸ τρόπο, προσπαθώντας νὰ γίνει κατανοητὸς καὶ νὰ ἀγγίξει τὶς εὐαίσθητες χορδὲς τοῦ μυαλοῦ καὶ τῆς ψυχῆς, διαφορετικοῦ κάθε φορᾶ κοινοῦ μαθητῶν, ἐπιστημόνων, ἁπλῶν ἀκροατῶν.
Ὁ Ἀριστοτέλης θεωρεῖ ὅτι ὁποιαδήποτε τέχνη -καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν ἐννοοῦμε μόνο κάθε τεχνικὴ δραστηριότητα ἀλλὰ καὶ κάθε δραστηριότητα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴ διανόηση τὸ νοῦ- σκοπὸ ἔχει τὴν ἐπίτευξη κάποιου ἀγαθοῦ . Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὅλα ἔχουν μία νομοτέλεια γιὰ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀπόκτηση τοῦ ὑπέρτατου ἀγαθοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν εὐδαιμονία. Ἡ ἠθική φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη ἔχει τελολογικὸ χαρακτήρα. Ὅλη ἡ φύση ἀπαρτίζεται ἀπὸ ὄντα καὶ πράγματα ποὺ ἔχουν κάποιο τέλος (σκοπό), δηλαδὴ ὑπόκεινται σὲ ἐντελέχεια . Τὸ τέλος εἶναι ὁ στόχος γιὰ νὰ πετύχουμε αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ἄριστο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ φιλόσοφος παρομοιάζει τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ μὲ τὸ στόχο ποὺ βάζουν οἱ τοξότες, οἱ ὁποῖοι ὅσο πιὸ πολὺ ἐξασκοῦνται τόσο εὐκολότερα μποροῦν νὰ πετύχουν τὸ στόχο τους. … διαβάστε όλη τη μελέτη σε μορφή .pdf