Μπορείτε να προσθέσετε το Widget του 24grammata.com για τα Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βιβλία (eBook), στην ιστοσελίδα σας, διαλέγοντας το μέγεθος που θέλετε και βάζοντας τον αντίστοιχο κώδικα .

You can get the Free eBook Widget from 24grammata.com by choosing the size that you like and adding the code to your website.

300×250

 

<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”300px” height=”273px” id=”InsertWidget_aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″ align=”middle”><param name=”movie” value=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”/><param name=”quality” value=”high” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”menu” value=”false” /><param name=”flashvars” value=”r=2&appId=aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″ /> <embed src=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”  name=”InsertWidget_aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″  width=”300px” height=”273px” quality=”high” menu=”false” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” align=”middle” flashvars=”r=2&appId=aa47e08b-f3d2-4c68-a191-b54a644e4f29″ ></embed></object>

 

150×400 <object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”170px” height=”423px” id=”InsertWidget_20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″ align=”middle”><param name=”movie” value=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”/><param name=”quality” value=”high” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”menu” value=”false” /><param name=”flashvars” value=”r=2&appId=20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″ /> <embed src=”http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf”  name=”InsertWidget_20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″  width=”170px” height=”423px” quality=”high” menu=”false” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” align=”middle” flashvars=”r=2&appId=20978c2a-5af8-49f8-b715-6b7521050d68″ ></embed></object>