ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύνταξη: Αφροδίτη Δαΐκου, Σπύρος Δοντάς
ΑΘΗΝΑ 2008

24grammata.com/ free e book

[download/κατέβασέτο]

“Όνομα…διδασκαλικόν τι εστιν όργανον και διακριτικόν της ουσίας…”
Πλάτων,
Κρατύλος ( ή περί ορθότητος ονομάτων), 388 b-c
Στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία εμπλέκεται μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων. Η ενότητα του αντικειμένου εξασφαλίζεται από την ενότητα της οπτικής γωνίας υπό την οποία εξετάζονται τα σχετικά προβλήματα: επίκεντρο της βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος σε συνδυασμό με τις συνθήκες εργασίας του, τους βλαπτικούς παράγοντες των χώρων, τα μέσα εργασίας του ή τα μέσα εκτίμησης των κινδύνων.
ο πολύπλευρος χαρακτήρας του αντικειμένου προσδιορίζει και τις πηγές από τις οποίες οι συντάκτες του λεξιλογίου είναι υπο-
χρεωμένοι να αντλήσουν τους όρους τους: βασικά κείμενα βιομηχανικής υγιεινής (εγχειρίδια, οδηγίες διεθνών επιστημονικών φο-
ρέων), ειδικά κείμενα για βλαπτικούς παράγοντες (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς), νομοθετήματα ή πρότυπα σχετικά με το χώ-
ρο της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, ιατρικά εγχειρίδια και λεξικά. Στη χώρα μας οι σχετικοί τομείς υστερούν ως προς τις
διεθνείς εξελίξεις και η βιβλιογραφία είναι φτωχή. Τα τεχνικά λεξικά μεμονωμένων κλάδων (π.χ. χημείας, ιατρικής) είναι πολύτι-μα αλλά δεν εξετάζουν το ευρύ φάσμα των θεμάτων της βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.
οι συντάκτες του παρόντος λεξιλογίου επιθυμούν να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποικίλα πεδία του χώρου προσπαθώντας να διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών (τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, υγιεινολόγων, χημικών κ.α.), των επιστημόνων, των φοιτητών ή των εργαζομένων. Στόχος είναι η κατανόηση ξενόγλωσσων κειμένων, η διευκόλυνση της αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο ή τις βιβλιοθήκες και η εύρεση των καταλλήλων όρων για τη σύνταξη αγγλικών κειμένων από Έλληνες.

24grammata.com/ free e book

[download/κατέβασέτο]