ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ

24grammata.com – free ebook
[κατέβασέτο / download]
πτυχιακή εργασία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 To έργο του Γιάννη Χρήστου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Περιοδολόγηση των έργων του Γιάννη Χρήστου . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.1 Πρώτη περίοδος (1949 – 1953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.2 Δεύτερη περίοδος (1953 – 1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.3 Τρίτη περίοδος (1959 – 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.4 Τέταρτη περίοδος (1965 – 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.5 Πέμπτη περίοδος ( 1966 – 1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.6 Έκτη περίοδος (1968 1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Γενικά περί του έργου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Σύλληψη και υπόθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 Θεωρίες και φιλοσοφικές προεκτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.1 Πρότυπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3.2 Σεληνιακό πρότυπο και σεληνιακή εμπειρία . . . .. . . . . . . 18
3.3.3 Η πράξη και η μετάπραξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.3.4 Η Κυρία με τη Στρυχνίνη και ψυχολογικά στοιχεία . . . . . . 20
3.3.5 Το τελετουργικό στοιχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4 Δομικά στοιχεία του έργου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.1 Το θεατρικό στοιχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.2 Ζητήματα φωνής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.3 Ζητήματα κινησιολογίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.4 Ζητήματα χωροταξίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2

3.4.5 Ζητήματα χρονικής διάταξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.6 Μουσική δομή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.5 Σημειογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5.1 Είδη σημειογραφίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5.2 Σημειογραφικά σύμβολα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εργογραφία του Γιάννη Χρήστου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

24grammata.com – free ebook
[κατέβασέτο / download]