ΕΙΑΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ/ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓHΣ

24grammata.com/ εκπαίδευση

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:
Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓHΣ
ΕΤΟΣ 2010
1. Σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272B/01-03-07) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι: A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής. Ο υποψήφιος μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές, αν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
2. Οι υποψήφιοι που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση Οργ. & Διεξ. Εξετάσεων) από 20 μέχρι και 30 Ιουλίου 2010 τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου με τις Σχολές και τα Τμήματα προτίμησής τους, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο, υποβάλλεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα.
4. Τα δικαιολογητικά είναι: α) i. Αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών.
ii. Μία μικρού μεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου. β) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δια αλληλογραφίας.
γ) Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.
δ) i. Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ii. Βεβαίωση βαθμολογίας των τριών μαθημάτων, στα οποία συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ για τους κατόχους πτυχίου Β΄ Κύκλου ΤΕΕ της Ελλάδας.
iii. Βεβαίωση βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων, στα οποία συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ για τους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής: α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) της Ελλάδας θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο βαθμολογίας τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού στη βεβαίωση πρόσβασης (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίμακα 0-20). β) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου ΤΕΕ (Ημερήσιου ή Εσπερινού) θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων στα 3 εξεταζόμενα μαθήματα για τα Ημερήσια ΤΕΕ ή στα 2 εξεταζόμενα μαθήματα για τα Εσπερινά (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίμακα 0-20), στις εισιτήριες εξετάσεις. γ) Οι κάτοχοι απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄), (Ημερησίων ή Εσπερινών) θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα για τα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. ή στα 2 εξεταζόμενα
μαθήματα για τα Εσπερινά (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίμακα 0-20), στις πανελλαδικές εξετάσεις.
ε) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).
στ) i. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. (Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Ελληνικών Λυκείων).
ii. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου. (Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Ελληνικών Λυκείων).
ζ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. (Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Ελληνικών Λυκείων). η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :
i. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
ii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2008 ή προγενέστερα (μόνο για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.). θ) Η επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν σε τακτή προθεσμία και επιπλέον δικαιολογητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία. 5. Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι: α) Επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) Μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.
Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γρενάδα, Δανία, Δομίνικα, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα (μόνο η Διοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, Κορέα, Κροατία, Κύπρος, Λεζόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελιζέ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναμάς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκ. της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαιντ Κιτς και Νέβις, Σαμόα, Σαντα Λουτσία, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.
Γι΄ αυτό, οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες, πρέπει να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούμενη επισημείωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά (πρωτότυπα) από ξένη αρχή που δε θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην ειδική κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής υπάγονται και οι Κύπριοι υπήκοοι υποψήφιοι για την Τριτοβάθμια Εκπ/ση της Ελλάδας. Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στην Κύπρο από 1 μέχρι 10 Ιουλίου. (Πληροφορίες: Αθήνα, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων: 210 3442100 & 210 3442102/ Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού: 22800626 & 22800763)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράμματα ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 1. Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται οι υποψήφιοι αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου. 2. Ο υποψήφιος γράφεται στη Σχολή ή στο Τμήμα στο οποίο θα επιλεγεί. 3. Ο υποψήφιος που θα εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφεί πρέπει να έχει βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (www.greek-language.gr) ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αν δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή του, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας στην Αθήνα γίνονται περίπου κατά τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 7277672 / 7277971), ενώ στη Θεσ/νικη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310 997571-2) τους μήνες Ιούνιο και Οκτώβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή με την ημερομηνία εξέτασης της γλώσσας, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται ένα μήνα νωρίτερα τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, ώστε να μη χάνουν την προθεσμία εξέτασης της γλώσσας ή να προλαβαίνουν τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασης.
Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό ή Κυπριακό Λύκειο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 4. Για να γραφτεί ένας υποψήφιος σε Σχολή ή Τμήμα όπου έχει επιλεγεί, πρέπει να περάσει από υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για κάθε Σχολή ή Τμήμα. 5. Οι αλλοδαποί – αλλογενείς που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. και επιλέγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας πληρώνουν δίδακτρα, με τα οποία καλύπτεται ένα μικρό ποσοστό των δαπανών φοίτησης και των διδακτικών βιβλίων που τους χορηγούνται.
6. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν έχουν επιλεγεί σε καμιά σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης επιστρέφονται στον υποψήφιο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ύστερα από αίτησή του. Σε περίπτωση που δε ζητηθούν από τον υποψήφιο καταστρέφονται τον Αύγουστο του επόμενου έτους.
7. Οι αλλοδαποί – αλλογενείς που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν έχει αρμοδιότητα να χορηγεί VISA ή άδεια παραμονής. Άδεια παραμονής χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας μας (Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) μόνο σε αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην Ανώτατη Εκπ/ση της χώρας μας και με την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής.
Διευκρινίζεται ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία δε θα χορηγείται στο εξής άδεια παραμονής σε αλλοδαπό στην περίπτωση αλλαγής σχολής ή τμήματος για δεύτερη φορά.
Αλλαγή σχολής ή τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα σχολής για υποψήφιους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Βεβαίωση καταγωγής. …………………………………………………………………………………………………………….. (αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση)
……………………………………………………………………. 201… (χρονολογία) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………………………………………………………… του ………………………………………….. και της ………………………………………………….. είναι ………………………………… καταγωγής, από πατέρα και μητέρα που είναι……………………………… καταγωγής .
Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης
(υπογραφή – σφραγίδα – oνοματεπώνυμο)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Βεβαίωση βαθμολογίας. …………………………………………………………………………………………………………….. (Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)
……………………………………………………………………. 201… (χρονολογία) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας μας, η μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης από το σχολείο ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. που έχει ο/η ……………………………………………………………………………………………… είναι …………………………………….. (ο βαθμός) σε αντιστοιχία εικοσάβαθμης (0-20) βαθμολογικής κλίμακας.
(Ο βαθμός να γραφεί αριθμητικά και ολογράφως) Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης (υπογραφή – σφραγίδα – oνοματεπώνυμο)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Βεβαίωση δικαιώματος εισαγωγής σε ανώτατη σχολή. …………………………………………………………………………………………………………….. (Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)
……………………………………………………………………. 201… (χρονολογία)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας μας, ο τίτλος απόλυσης από το σχολείο ……………………………………………………………………………………………………………. που έχει ο/η ……………………………………………………………………. του παρέχει το δικαίωμα να εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές σχολές των παρακάτω κατευθύνσεων: ……………………………………………………………………………………………………………………….. Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης (υπογραφή-σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV: Βεβαίωση προγράμματος σπουδών που ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης. ………………………………………………………………………………
(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι το σχολείο ……………………………………… από το οποίο αποφοίτησε ο/η …………………………………………………. (ονοματεπώνυμο), ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της ……………………………………… (όνομα χώρας). …………………………………….. 201… Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης
(υπογραφή – σφραγίδα
– ονοματεπώνυμο)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V: Βεβαίωση πλήρους φοίτησης της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου.
………………………………………………………………………………
(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………………………………….φοίτησε πλήρως στην τελευταία τάξη του Λυκείου ………………………………………………………… κατά το σχολικό έτος ……………………………..
………………………….201..
Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης
(υπογραφή-σφραγίδα
-ονοματεπώνυμο)
MINISTRY of EDUCATION
LIFELONG LEARNING
and RELIGIOUS AFFAIRS
DIRECTORATE of ORGANIZING
and CONDUCTING EXAMINATIONS Department A΄
37 Andrea Papandreou Str.
151 80 – Marousi
PHONE NUMBERS: 210-3442100, 210-3442102, 2103442696 Fax: 210-3442077
WEBSITE: www.ypepth.gr/exams
GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE ADMISSION TO HIGHER EDUCATION IN GREECE
OF THE FOLLOWING CATEGORIES:
A) GRADUATES OF FOREIGN ORIGIN OF NON-E.U. LYCEUMS
B) GRADUATES OF LYCEUMS OR EQUIVALENT SCHOOLS OF E.U. MEMBER STATES WHO ARE OF NON-GREEK ORIGIN
1. According to the Ministerial Decision F.151/20049/Β6/20.02.2007 (FEK 272B/01-03-07), as modified and in effect today various categories of candidates can be admitted to Higher Education in Greece under special provisions. Two such categories are:
A) Graduates of foreign origin of Non-E.U. Lyceums and
B) Graduates of Lyceums or Equivalent Schools of E.U. Member States of non-Greek origin. Candidates belong to one of these categories on condition that neither they themselves nor their parents are of Greek origin.
NOTE: Candidates of the above-mentioned categories are not entitled to reapply if they have already been admitted and have acquired a Higher Education Degree in Greece according to the specific provisions.
2. The candidates who fulfill the above-mentioned requirements must submit the relevant documents to the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Directorate of Organizing and Conducting Examinations, from 20th to 30th July 2010. Along with their documents, the candidates should also submit electronically the Candidate’s Application Entry Form in order to state the Faculty and the Department of their preference.
3. The documents are submitted either by the candidates themselves or by an authorized person. Upon submission of the documents, candidates are required to carry with them their passport (VISA), or the documents proving their legal stay-
permit in Greece. In case candidates cannot submit their documents themselves, the person authorized to do so must also submit an official statement that the candidate is abroad. However, if a candidate is in Greece and the documents are submitted by an authorized person, a validated copy of the candidate’s passport (VISA) or stay-permit, about the candidate’s legal presence in Greece should also be submitted.
4. The required documents are:
a) i. The candidate’s application entry form which is electronically submitted to the Committee of Document Collection and Check.
ii. A small-size photograph of the candidate.
b) The original graduation certificate, validated by the competent educational authority of the candidate’s country. c) A certificate of his/her total marks average, issued either by the Ministry of Education or by the competent educational authority of the candidate’s country, or by the Embassy of his/her country in Greece. The total marks average should be issued on a 0-20 mark scale, 20 being the top mark and 0 the lowest mark.
d) i. An entry certificate with the total mark, required for holders of a graduation certificate from a General Lyceum or EPA.L. (GROUP B) of Greece or the Republic of Cyprus.
ii. A marks certificate of the three subjects, in which holders of the Greek T.E.E. 2nd Cycle Diploma have been examined to enter T.E.I.
iii. A marks certificate of the four subjects, in which holders of the Greek EPA.L Diploma (GROUP A) have been examined to enter T.E.I.
NOTE: In order to be eligible for admission: i. Holders of a graduation certificate of a General Lyceum or EPA.L. (GROUP B) of Greece must have a total mark at least equal to the half of the maximum mark in the entry certificate (i.e. at least 10 on the 0-20 mark scale) ii. Holders of the Greek T.E.E. 2nd Cycle Diploma (Day or Evening School) must accumulate total points at least equal to half of the maximum points in the three examined subjects of the Day TEE or in the two examined subjects of the Evening TEE (i.e. at least 10 on the 0-20 mark scale), in the admission examinations. iii. Holders of the Greek EPA.L Diploma (GROUP A) (Day or Evening School) must accumulate total points at least equal to half of the maximum points in the four examined subjects of the Day EPA.L or in the two examined subjects of the Evening EPA.L (i.e. at least 10 on the 0-20 mark scale), at the National Level Examinations (Pan-Hellenic examinations).
e) A certificate showing not only the candidate’s origin, but also his/her parents’ origin (it should be clearly confirmed that none of them is of Greek origin).
f) i. A certificate issued by the competent educational or diplomatic authority of the candidate’s country, confirming that his/her graduation certificate entitles him/her to enter a Higher Education Institution in his/her own country. (This certificate is not necessary for the holders of a graduation certificate from a Greek Lyceum).
ii. A certificate issued by the competent educational or diplomatic authority of the candidate’s country, confirming the country and the curriculum of the candidate’s graduation school. (This certificate is not necessary for the holders of a graduation certificate from a Greek Lyceum). g) A certificate issued by the competent educational or diplomatic authority of the candidate’s country, confirming that he/she has fully attended the last year of a Lyceum or equivalent school in the country of his/her graduation, the student should have attended the school courses from beginning to end of the school year. (This certificate is not necessary for the holders of a graduation certificate from a Greek Lyceum).
h) An official statement that the candidate:
i. does not hold any degree of Greek Higher Education Faculty or Department and
ii. has not been admitted to any Greek Higher Education Faculty or Department in the year 2008 or earlier (applicable only for non E.U. citizens).
i) The Committee of Document Collection and Check is entitled to ask candidates to submit additional documents at a fixed deadline in case it is deemed that these specific candidates ought to further prove that they belong to a particular category.
5. All the documents issued by a foreign authority (school, educational authority, etc.) must be:
i. validated for the signature authenticity of the undersigned person either by a Greek diplomatic authority abroad or by the diplomatic authority of the foreign country in Greece (in the latter case, these documents must be validated by the Ministry of Foreign Affairs in Greece) and
ii. translated into Greek either by a Greek diplomatic authority abroad or by the Translation Service of the Ministry of Foreign Affairs in Greece.
Attention should be paid to the documents issued by foreign schools in Greece. The Greek Educational Authorities responsible for the specific school (i.e. Directorate of Secondary Education that the school belongs to) should validate the authenticity of the documents issued by the school and state the legal operation status of the school.
Documents which have been issued by the following countries: Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Barbados, Bahamas, Belarus, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Colombia, Cook Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Estonia, France, Finland, Fiji, FYROM, Germany, Grenada, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Lesotho, Latvia, Liberia, Lithuania, Liechtenstein Luxembourg, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldavia Monaco, Montenegro, Namibia, Netherlands, New Zealand, Niue, Norway, Panama, Poland, Portugal, Romania, Russia, South Africa, St. Lucia, San Marino, St. Vincent and the Grenadines, Serbia, Samoa, Saint Kitts and Nevis, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spain, Surinam, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Vanuatu, Venezuela, do not need any ratification by a Greek diplomatic authority abroad, provided that they bear the APOSTILLE stamp mentioned in the articles 3 and
4 of the Hague Convention (5th October 1961) by the local competent authorities assigned for this purpose in every contracting country according to article 6 of the Hague Convention.
For this reason, the candidates who obtain their documents from the above mentioned countries should apply to the competent authority of their own country and make sure they have the requested stamp on their documents. ATTENTION: Documents (originals) not validated for their authenticity by a foreign authority, as mentioned above, will not be accepted by the Committee in charge of collecting the documents, and the application entry forms will therefore be rejected.
NOTE 1: The particular category of graduates of Lyceums or equivalent schools of E.U. Member States of non-Greek origin includes the Cypriot citizens who are candidates for Higher Education in Greece. These candidates submit their documents in Cyprus from 1st to 10th July. (For further information, please contact: ATHENS: Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs: 0030 210-3442100 & 0030 210-3442102 / NICOSIA: Ministry of Education and Culture: 00357 22800626 & 00357 22800763)
NOTE 2: ONLY Christian Orthodox candidates are eligible for the Higher Ecclesiastical Academies. Candidates for the clerical studies program can ONLY be male.
USEFUL INFORMATION FOR THE SELECTED CANDIDATES 1. The selection of the candidates, who enter a Faculty or a Department of Higher Education, is made by decision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. The Faculties and the Departments, to which the candidates can be admitted, are listed on the candidate’s application entry form.
2. A candidate can enroll only in the Faculty or the Department he/she has been selected for.
3. With regard to his/her registration, the candidate admitted into a Faculty or a Department is also required to hold a certificate denoting his/her command of the Greek language. Such a certificate is issued after relevant examinations either by the University of Athens or by the University of Thessaloniki; alternatively, the candidate should hold a 3rd level or higher-level certificate issued by the Greek Language Centre (www.greek-language.gr). If the candidate does not hold any of these language certificates, he/she can only enroll in the next academic year of his/her admission to a Greek University, on condition that he/she will by then have obtained the prerequisite language certificate. Otherwise, the candidate is disqualified from enrolling.
The examinations for the Greek language certificate are held twice a year around May and September in ATHENS, at the Modern Greek Language Centre of the University of Athens in Zografou (tel: 0030 210 7277672 / 7277971); also, in June and October in THESSALONIKI, at the School of Modern Greek Language of the Aristotle University of Thessaloniki (tel: 0030 2310 997571 / 2).
For further information concerning the language examinations and the exam periods, the candidates need to contact either the University of Athens or the Aristotle University of Thessaloniki at least a month prior to the exam date, to make sure that they will not miss the deadline or any potential changes of the language exam.
If a candidate holds a graduation certificate either from a Greek or Cypriot Lyceum, or from a foreign school attesting that the candidate has been taught and successfully examined in the Greek language , no Greek language certificate is required.
4. Candidates should undergo a medical examination before enrolling, according to each Faculty or Department’s regulations.
5. Foreign students who come from non-E.U. Member States and are admitted in Higher Education in Greece, pay fees so as to cover a small percentage of both the expenses of studies and the books they are granted.
6. The documents submitted by candidates not admitted to any Higher Education Faculty are returned to the candidate or to an authorized person if so requested. In case the candidate does not request for his/her documents to be returned, the documents are destroyed in August of the following year.
7. Students of non-E.U. citizenship must bear in mind that the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs has no authority to grant a visa or a stay-permit. The stay-permit is issued by the regional competent services of our country (Offices of Foreigners and Immigration Issues) only to those candidates who are admitted to Higher Education in Greece, provided that there are no reasons against the granting of this stay-permit.
It is also noted that according to the Greek legislation, a stay-permit is not granted if a student changes Faculty or Department twice.
Students of non E.U. citizenship can change Faculty or Department only once by submitting a new application entry form within the year following their first admission to a Faculty or Department.
MODEL FORMS FORM Ι: Certificate of origin …………………………………………………………………………………………………………….. (Authority of the country issuing the certificate) ………………………….. 200… (date)
TO WHOM IT MAY CONCERN It is certified that……………………………………………………………….. (Candidate’s full name) is of …………………………………………. origin. His/her parents, ……………………………….. (Father’s name) and ……………………………………………… (Mother’s name) are of………………………………origin.
The Competent Official
(signature – stamp –
First Name & Surname)
FORM ΙI: Certificate of the candidate’s marks …………………………………………………………………………………………………………….. (issued by the competent educational or diplomatic authority)
……………………………………………………………………. 201… (date)
TO WHOM IT MAY CONCERN It is certified that, according to the legislation of our country, the average total mark of the graduation certificate from ………………………………………………………….. (school) that ……………………………………………………………………………. (candidate’s full name) has obtained, is ……………………. (mark) on a 0-20 marks scale.
(The mark must be written both in numbers and fully). The Competent Official
(signature – stamp –
First Name & Surname)
FORM IIΙ: Document certifying the candidate’s admission right to University …………………………………………………………………………………………………………….. (issued by the competent educational or diplomatic authority)
………………………………………………………………….. 201… (date)
TO WHOM IT MAY CONCERN It is certified that, according to the legislation of our country, the graduation certificate from ……………………………………………………………………………………. (school) that ……………………………………………………………………………… (candidate’s full name) has obtained, entitles him / her to be admitted to University Faculties of the following disciplines: ……………………………………………………………………………. The Competent Official (signature – stamp –
First Name & Surname)
FORM IV: Document certifying the curriculum of the candidate’s graduation school
……………………………………………………………………………..
(issued by the competent educational or diplomatic authority)
TO WHOM IT MAY CONCERN
It is certified that the ……………………………………………….. (name of the school) where …………………………………………………………. (candidate’s full name) has graduated from, follows the curriculum of ………………………………… (name of the country). ………………………………………….. 201… (Date) The Competent Official (signature – stamp –
First Name & Surname)
FORM V: Document certifying the full attendance of the last year of a Lyceum or an equivalent school
……………………………………………………………………………..
(issued by the competent educational or diplomatic authority)
TO WHOM IT MAY CONCERN
It is certified that………………………………………………. (candidate’s full name) has fully attended the last year of Lyceum in…………. (school year). ………………………………………….. 201… (Date) The Competent Official (signature – stamp –
First Name & Surname)