Ελληνόφωνοι Καλαβρίας: η γλώσσα του μεταξιού (το σκουλίτσι τσε η γκλοσσα μετασένη)

casile24grammata.com ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας

Ο Πασκάλης Καζίλε, ελληνόφων μελετητής του Γκρίκο παρουσιάζει μια μοναδική μελέτη για τους ελληνικούς δρόμους του μεταξιού και της ελληνικής γλώσσας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα ελληνόφωνα χωριά του Μπόβα της Ν. Ιταλίας. Η Μελέτη δημοσιεύεται για πρώτη φορά από το 24grammata.com στην Ιταλική γλώσσα καθώς και την γκρεκάνικη γλώσσα

Διαβάστε τα βιβλία και την αρθρογραφία του Pasquale Casile (Πασκάλης Καζίλε) στο 24grammata.com κλικ εδώ
TO SCULÌCI CE I GLÒSSA METASCÈNI
IL BACO E LA LINGUA DI SETA

24grammata.com- free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο/ download]

Imbastire un quadro lessicologico completo sull’arte serica e sulla bachicoltura nella Calabria greca, non è a parer nostro un compito agevole perché, malgrado la fitta mole d’informazioni che si possono ricavare dagli atlanti linguistici, dai dizionari dialettali e dalle inchieste glottologiche attualmente in circolazione, manca allo stato, un vocabolario dialettale regionale che includa in modo non episodico ma sistematico anche i lemmi del greco di Bova: la lingua primaria della cultura serica in Calabria, la “glossa” della “matassa” (bovese metasci, dal gr. metaxa “seta”), bandolo ideale per ritrovare la quintessenza etimologica della seta anche in altri luoghi d’Italia sottoposti a una forte influenza bizantina. Manca, in buona sostanza, uno studio che provi a incrociare le informazioni lessicali raccolte soprattutto nei dizionari della lingua calabro-greca dal Rohlfs e – sottolineamo –  dal Karanastasis, con quelle di altri autorevoli scrittori che, come Vincenzo Padula, hanno lasciato testimonianze dirette sull’arte del bigatto nella nostra regione, tuttora validissime, sia sul piano storico-letterario, che su quello filologico e antropologico.
Noi quindi proveremo, seppur sommariamente, a incrementare la conoscenza di questo esile filo serico di grecità ininterrotta, in uno studio che – teniamo a dire –, non vuole assolutamente essere  accademico, né pedante, perché ciò che più ci interessa in questa sede non è tanto la compilazione di un glossario tecnico-specifico sul baco da seta nella lingua calabro-greca, quanto fornire ai lettori una specie di “vo-bacolario” d’uso comune tra i greci di Calabria, che ci consenta di fare alcune considerazioni linguistiche a carattere generale, insieme ad altre più approfondite sul ciclo del baco nella Bovesìa, alla luce di quanto scrive il Padula nel testo che qui di seguito riportiamo, soffermando l’attenzione sulle parole che abbiamo ritenuto di evidenziare in giallo…

24grammata.com- free ebook (κατηγορία επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο/ download]