Η συνάρτηση Γλώσσας-Κουλτούρας στη Νεοελληνική διάλεκτο της Καλαβρίας

24grammata.com – Αφιέρωμα: Οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας

Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος
24grammata.com/ free ebook, σειρα: επιστημονικές μελέτες
[κατέβασέτο]
Η συνάρτηση Γλώσσας-Κουλτούρας στη Νεοελληνική διάλεκτο της Καλαβρίας
Επιστημονική ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “Cultura e lingua greca nel’ Italia del Sud…” 13-15 Μαίου 1994, Σύγριση/ comparaison 7, 1996